Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

PSİKOLOJİK İYİ HALİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISINI YORDAMADA YÖNETİCİ CİNSİYETİ DÜZENLEYİCİ ETMEN MİDİR?

Uzay DURAL
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Bilal ÇANKIR
Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi-Oluş, Bilişim Sektörü, Elektronik Sektörü
 • Sustainable Quality Perception Psychological Well-Being IT Sector Electronic Sector

Nasıl Atıf Yapılır

DURAL, U., & ÇANKIR, B. (2020). PSİKOLOJİK İYİ HALİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISINI YORDAMADA YÖNETİCİ CİNSİYETİ DÜZENLEYİCİ ETMEN MİDİR?. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 69–82. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1707

Özet

Kalitenin bir gereklilik olarak görülmesinin değişmesi ve kalitenin bir zorunluluk halini alması, sürdürülebilir kalitenin gelişmesindeki temel etken olarak görünmektedir. Kalite algıları bu anlamda önem kazanır. Kalite algısını belirleyen etmenlerden beri özellikle yönetici kademesindeki çalışanların psikolojik iyi halleri olabilir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalite algısının kadın ve erkek yöneticilerin psikolojik iyi oluşlarına göre açıklayıcılığını test etmektir. Bu kapsamda bilişim ve elektronik sektörlerinde tam zamanlı çalışan 388 kişinin sürdürülebilir kalite algıları ve psikolojik iyi oluşları ölçüldü. Yönetici ve çalışan gruplarından toplanan veri üzerinde çoklu gruplu yapısal eşitlik modellemesi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre, iş tatmini kontrol edildiğinde, psikolojik iyi oluşlarının kalite algıları üzerindeki açıklayıcılığı kadın ve erkek yönetici gruplarına göre farklılaşmaktadır. Buna göre düşük psikolojik iyi oluş olduğunda kadın ve erkek yöneticiler benzer düzeyde düşük kalite algısına sahiptirler. Yüksek iyi oluş yaşadıklarında ise kadın yöneticilerin kalite algısı erkek yöneticilerin kalite algısına göre daha yüksek olmaktadır. Kadın yöneticiler, psikolojik iyi halleri yüksek olduğunda daha yüksek sürdürülebilir kalite atfı yapabilirler.                               

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Arıkan, S., & Çankır, B. (2019). Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 1-1.
 2. Barling, J., Kelloway, E. K., & Iverson, R. D. (2003). High-quality work, job satisfaction, and occupational injuries. Journal of Applied Psychology, 88(2), 276.
 3. Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of jobsatisfaction. Journal of AppliedPsychology, 35(5), 307–311.https://doi.org/10.1037/h0055617
 4. Burke, R. J. (1995). Management practices, employees' satisfaction and perceptions of quality of service. Psychological Reports, 77(3), 748-750.
 5. Burns, R. A., & Machin, M. A. (2010). Identifying gender differences in the independent effects of personality and psychological well-being on two broad affect components of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 48(1), 22-27.
 6. Çankır, B. & Eti, S. (2017). Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı. 12-14 Ekim. Antalya.
 7. Çankır, B., & Şahin, S. (2018). Sürdürülebilir kalite algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17, 135-146.
 8. Çankır, B., Fındık, H. & Koçak, Ö.E. (2012). Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir organizasyon yönetimi. 1st International Conference on Sustainable Business andTransitionsforSustainable Development, 11-13 Ekim, 375-385.
 9. Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., & Oishi, S. (2009). New measures of well-being. In Assessing well-being (pp. 247-266). Springer, Dordrecht.
 10. Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.
 11. Hahn, T., Pinkse, J., Preuss, L., & Figge, F. (2015). Tensions in corporate sustainability: Towards an integrative framework. Journal of Business Ethics, 127(2), 297-316.
 12. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 13. Judge, T. A., Parker, S. K., Colbert, A. E., Heller, D., & Ilies, R. (2002). A cross-cultural review. In N. Anderson & D. S. Ones (Eds.), Handbook of industrial, work and organizational psychology, Vol. 2 (pp. 25-52). Thousand Oaks, CA: Sage.
 14. Julien, A., & Tsoni, C. (2013). Front-line employee versus customer perceptions of quality attributes. Quality Management Journal, 20(2), 48-59.
 15. Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
 16. Köşker Demir, E. (2010). Rekreasyonel Spor Hizmeti Veren İşletmelerde Kalite Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 17. Locke, E. A. (1969). What is jobsatisfaction?.Organizationalbehaviorandhumanperformance, 4(4), 309-336.
 18. Loher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L., & Fitzgerald, M. P. (1985). A meta-analysis of the relation of job characteristics to job satisfaction. Journal of applied psychology, 70(2), 280.
 19. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2013). Mplus (version 7.11) [Computer software]. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
 20. van Marrewijk, M., & Werre, M. (2003). Multiple levels of corporate sustainability. Journal of Business Ethics, 44, 107–119.
 21. Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of occupational health psychology, 5(1), 84.