Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Gülçin ARSLAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kıymet YAVUZASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

 • Turkish Banking Sector, Information Technologies Electronic Commerce
 • Türk Bankacılık Sektörü, Bilişim Teknolojileri, E-Ticaret

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, G., & YAVUZASLAN, K. (2019). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 946–968. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1131

Özet

Rekabet ortamının en yüksek olduğu sektörlerin başında gelen bankacılık sektöründe teknolojik yeniliklerin, bankaların rekabet edebilirliğini arttıran bir unsur olduğu görülmektedir. Üstelik bankaların, müşteri portföyünün niteliği bankacılılık sektörünün, inovasyondan sağlanacağı getirilerin de belirleyicisi olabilir. Bu çalışmada; Türkiye’de bankacılık sektörünün teknolojik yenilikler ile birlikte nasıl bir gelişim sağladığı ve uluslararası alanda bankacılık sektörünün rakiplerine göre hangi konumda olduğu incelenmiştir. Türk bankacılık sektörüne en yakın uluslararası rakip olarak gösterilebilecek AB ile karşılaştırıldığında; teknoloji kullanım oranı bakımından, özellikle genç nüfus potansiyeli yüksek olmasına rağmen Türkiye’de bankaların şube sayısı ve e- ticaret gibi gelişim gösterebileceği daha pek çok alan olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdüsselam, M. S., Burnaz, E., Ayyıldız, H., ve Demir, İ. K. (2015), “Web Teknolojilerinin E-Ticaret Ortamlarında Kullanımı İle İlgili İçerik Analizi: Türkiye’deki İlk 500 E-Ticaret Sitesi”, KTÜ SBE Sosyal Bilimler Dergisi, (10).
 2. Adesina, A. A. and Ayo, C.K. (2010), “An Empirical Investigation of the Level of User’s Acceptance of Ebanking in Nigeria”, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 15, No. 1, 1-13.
 3. Akata, K. G., Dikdak, S. ve Kırbaş, İ. (2015), “Bilgi Teknolojilerinin Toplum ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri”, İnet-Tr’15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, Aralık, İstanbul Üniversitesi.
 4. Alptekin, E. (2016), Dijital Ekonomik Çağı Yaşıyoruz, İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni Ekonomi.
 5. Aytar, O. ve Yeğen, İ. ve Erdemir, N. K. (2011), Elektronik Şube ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Erişim Adresi: https://ab.org.tr/ab12/bildiri/102.pdf (14.03.2019).
 6. Bakkal, M. ve Aksüt, U. (2011), “Türk Bankacılık Sisteminde Elektronik Bankacılık Uygulamaları”, Hiperlink Yayınları, 1. Baskı, 1-15.
 7. Bayoğlu, S. (2010), Türkiye’de İnternet Bankacılığı Adaptasyonunu Etkileyen Faktörlerin Teknoloji- Organizasyon- Çevre Modelleri ile Araştırılması, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 8. Chiu, C.M., Wang, G., Fang, Y,H. and Huang, H. Y. (2012), “Understanding Customers’ Repeat Purchase Intentions in B2C E-Commerce: The Roles of Utilitarian Value”, Hedonic Value and Perceived Risk. Information Systems Journal, 1-30.
 9. Çakmak, A.Ç., Güneşer, M.T. ve Terzi, H. (2011), “Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama”, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31
 10. Çelebi, O. (2018), Albaraka Türk Stratejik Planlama Müdürlüğü, Bankacılığın Dijitalleşmesi ve E-Ticaretin Yükselişi, Erişim Adresi: http://katilimfinansdergisi.com.tr/bankaciligin-dijitallesmesi-ve-e-ticaretin-yu%CC%88kselisi/ (18.01.2019)
 11. Çelik, K. (2015), Makro İktisada Giriş (Altıncı Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.
 12. Çetin, İ. (2014), “Teknolojinin İstihdama ve İş Hukukuna Etkisi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 95/ Ekim-Aralık.
 13. Demirdöğmez, M. Gültekin, N. ve Taş, H.Y. (2018), “Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Gelişimi”, OPUS, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:8, Sayı: 15, 2216-2237.
 14. Duramaz, S. ve Dündar, S. (2014), “Elektronik Ödeme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Türkiye ve İtalya Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 24-37.
 15. Eastlick, M.A., and Lotz, S. (1999), “Profiling Potential Adopters and Non-adopters of an Interactive Electronic Shopping Medium”. International Journal of Retailing and Distribution Management, 27(6), 209–223.
 16. Eraydın, A. (2001), Yeni Ekonomi’nin Getirdiği Fırsat ve Riskler Toplumsal ve Mekânsal Açıdan, Yeni Ekonomi El Kitabı, Ankara: T.C. Merkez Bankası Yayınları.
 17. Eser, Z. (2007), Hizmetlerde Pazarlama İletişimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 18. Gao, T., Rohm, A. J., Sultan, F. and Huang, S. (2012), “Antecedents of Consumer Attitudes Toward Mobile Marketing: A Comparative Study of Youth Markets in the United States and China”. Thunderbird International Business Review, 54:2, 211-224.
 19. Green, N. (2003), “Outwardly Mobile: Young People and Mobile Technologies”, J.E. Katz (ed.) Machines That Become Us içinde, ss. 201–17. New Brunswick, NJ: Transaction.
 20. Gurau, C. (2002), “Online Banking in Transition Economies: The Implementation and Development of Online Banking Systems in Romania”, International Journal of Bank Marketing, Vol.20, No.6.
 21. Güvenç, D. ve Yücebalkan, B. (2017), “Bankacılık Sektöründe Teknolojik Gelişimin İşgücüne Yansımaları”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 9(2), 30-43.
 22. Joseph M. and Stone, G. (2003), “An Empiricial Evaluation Of US Bank Customer Perceptions Of TheImpact Of Technology On Service Delivery In The Banking Sector”, International Journal Of Retail & Disribution Management. Vol.31, No. 4.
 23. Karakaya, A. ve Demiral, G. (2015), “Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri / Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(11), 131-144.
 24. Katz, J. E. (1999), Connection. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers
 25. Kaya, F. (2009), Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul: TBB Yayın No: 263.
 26. Khan, A. G. (2016), “Electronic Commerce: A Study On Benefits And Challenges in An Emerging Economy”. Global Journal of Management And Business Research, Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce, Volume: 16, Issue: 1.
 27. Kılınç Savrul, B. ve Kılıç, C. (2011), “Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri'nin Ekonomileri Üzerindeki Etkiler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 257-289.
 28. Kim, J. and Forsythe, S. (2010), “Factors Affecting Adoption of Product Virtualization Technology for Online Consumer Electronics Shopping”. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 38, No. 3, 190-204.
 29. KKB, (2019), “Karekodlu Çek İle Karşılıksız Çek Riskinizi Azaltın” Erişim Adresi: https://www.kkb.com.tr/mailing/agustos15/karekod.html, (10.05.2019).
 30. Koçaşlı, İ. O. (2017), “Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri”, Journal Of Current Researches On Social Sciences, Volume:7, Issue:3, 363-374.
 31. Liébana-Cabanillas, F. Sánchez-Fernández, J. and Muñoz-Leiva, F. (2014), “Antecedents of the Adoption of the New Mobile Payment Systems: The Moderating Effect of Age”, Computers in Human Behavior 35 (2014) 464–478.
 32. Liao, Z. and Cheung, M.T. (2001), “Internet-based e-banking and Consumer Attitudes: An Empirical Study”, Information and Management, 38 (5), 299–306.
 33. Moslehpour, M., Pham, V.K., Wong, W.-K. and Bilgiçli, İ. (2018), “E-Purchase Intention of Taiwanese Consumers: Sustainable Mediation of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use”, Sustainability, 10, 234.
 34. Orhan, A. ve Genç, S. Y. (2018), “Bilişim Teknolojisindeki Gelişmenin Sosyoekonomik Etkileri, Yönetim ve Ekonomi Araştırma Dergisi”, Cilt: 16, Eylül.
 35. Pala, E. ve Kartal, B. (2010), “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı İle İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 43-61.
 36. Pelling, E. L. and White, K. M. (2009), “The Theory of Planned Behavior Applied to Young People's Use of Social Networking Web Sites”, CyberPsychology & Behavior, Vol. 12, No. 6.
 37. Peppard, J. (1993). IT Strategy for Business, New York: Pitman Publishing.
 38. Sakınç, S. Ö. ve Kakaç, B. (2018), “Banka Personellerinin Performans Değerlendirmesine Bakış Açıları: Çorum İli Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 116-129.
 39. Sarısakal, M. N. ve Aydın, M. A. (2003), “E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil Ticaret”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz, Cilt 1, Sayı 2, 83-85.
 40. Sezgin, A. G. Ş. (2013), “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü”, İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Nisan.
 41. Shih, H. P. (2004), “An Empirical Study On Predicting User Acceptance of e-shopping on the Web”, Information & Management, 41, 351–368.
 42. Spero, I. and Stone, M. (2004), “Agents of Change: How Young Consumers Are Changing The World Of Marketing”, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 7 Issue: 2, 153-159, https://doi.org/10.1108/13522750410530057
 43. Şahin, L., Çetin, B. I., ve Yıldırım, K. “Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletme Strateji Maliyetleri Üzerindeki Etkisi”, Erişim Tarihi: 27.11.2018, Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/9080
 44. Takan, M. ve Acar, M. (2018), Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem (Sekizinci Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık, Mart, 111.
 45. TBB, (2010-2018), Dijital, Internet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, Rapor Kodu:DT22, Erişim Adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/965/Dijital-Internet-Mobil_Bankacilik_Istatistikleri (01.12.2018).
 46. TBB, (2017), Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri 2016, Türkiye- AB Ülkeleri. Erişim Adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7468/TBB_Basin_Bulteni_100817.pdf, (15.04.2019).
 47. TCMB, (2011), Türkiye’de Kredi Kartı Piyasası, Erişim Adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/, (05.01.2019).
 48. TCMB, (2014), Ödeme Sistemleri, Türkiye’de Ödeme Sistemleri, Erişim Adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/73289f67-d210-4f49-8902-6e14ecae055d/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-73289f67-d210-4f49-8902-6e14ecae055d-m5lk6L- (15.04.2019).
 49. Tiryaki, G. (2012), Finansal İstikrar ve Bankacılık Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Işığında), İstanbul: TBB, Yayın No: 289.
 50. Tunçer, P. (2013), “Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 373-406.
 51. TÜBİSAD, Türkiye’de E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü, Mayıs 2018, Erişim Adresi: http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2018_e-ticaret_sunum_tr.pdf
 52. TÜBİSAD. (2018), Türkiye’de E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü, Mayıs, Erişim Tarihi: 09.03.2019, Erişim Adresi: http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2018_e-ticaret_sunum_tr.pdf
 53. Türkiye Bankalar Birliği, (2004), Bankacılar Dergisi, Sayı:51, Aralık.
 54. Uysal, Y. (2017), Mali Piyasalar, Ödeme ve Elektronik Para Sistemleri, İller Bankası Anonim Şirketi, Uzmanlık Tezi.
 55. Yıldız, Ç. (2017), “Yeni Teknolojilerin Bankacılık Sektörüne Olan Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye Örneği”, Yayımlanmış Bitirme Projesi, Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 56. Yurttadur, M. ve Süzen, E. (2016), “Türkiye’de Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yaklaşımlarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt 8 Sayı 1, Haziran, 115-117.
 57. Zhan, Y., Fang, Y., Wei. K., Ramsey, E., McCole, P. and Chen, H. (2011), “Repurchase Intention in B2C E-Commerce – A Relationship Quality Perspective”. Information and Management, Vol. 48, No. 6, 192-200.