Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA HASTA-HEKİM ETKİLEŞİMİNİN ÖNEMİNİN KATILIMCI EYLEM ARAŞTIRMASI (PAR) VE ELEKTRODERMAL VERİ TOPLAMA (GSR) YÖNTEMLERİ İLE DENETLENMESİ

Behiç Alp AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Hasan Onur ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yayınlanmış 2019-09-20

Anahtar Kelimeler

 • Biometric Data Collection, Electrodermal Activity Measurement (EDA, GSR), Health Communication, Dentist-Patient Interaction Experience, Participatory Action Research
 • Diş Hekimi-Hasta Etkileşim Deneyimi, Biyometrik Veri Toplama, Elektrodermal Aktivite Ölçümü (EDA, GSR), Katılımcı Eylem Araştırması (PAR), Sağlık İletişimi

Nasıl Atıf Yapılır

AYTEKİN, B. A., & ŞİMŞEK, H. O. (2019). SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA HASTA-HEKİM ETKİLEŞİMİNİN ÖNEMİNİN KATILIMCI EYLEM ARAŞTIRMASI (PAR) VE ELEKTRODERMAL VERİ TOPLAMA (GSR) YÖNTEMLERİ İLE DENETLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1209–1224. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1144

Özet

Hasta-hekim etkileşiminin doğru ve etkili yönetilebilmesi sağlık iletişimi çerçevesinden ele alındığı zaman farklı bilimsel disiplinler dahilinde en çok araştırılan sorunsallardan biri olarak gündemdedir. Bu bağlamda çalışmanın temel hedefi, diş çekimi işlemi sırasında hastaların nasıl etkilendiklerini tanımlamak ve hasta-hekim etkileşiminin doğru kurulumuna yönelik bulguları açığa çıkarmaktır. Araştırma ile diş hekimliği ile iletişim bilimleri bakış açıları bir arada kullanılarak, disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu bağlamda diş çekimi prosedürü uygulanan 120 hasta (70 kadın, 50 erkek); operasyonlar esnasında katılımcı tasarım yöntemi ile gözlemlenmiş, 12 hastadan ise üç farklı fazda olmak üzere biyometrik veri toplanmıştır (elektrodermal SCL değeri). Tüm süreç esnasında, biyometrik verilerin yanı sıra, her iki araştırmacı tarafından katılımcı gözlem esasına dayalı olarak katılımcı eylem araştırması tekniği ile diğer bulgular da elde edilmiştir. Araştırma sonucunda hasta-hekim etkileşiminin kuvvetlendirilmesi ve her iki taraf içinde daha konforlu hale getirilmesi adına nasıl aksiyon alınması gerektiğine dair çıktılara ulaşılmıştır. Çalışmanın disiplinlerarası ve çoklu metodoloji temelli yaklaşımının; orijinal ve örnek bir bilimsel uygulama yapısı sunması, sağlık iletişimi bağlamında ilerleyen çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından önemsenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ayaz, E. ve Varol, G. (2018). Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu 1. Sınıf Öğrencilerinde Dental Anksiyete Düzeyi ile İlgili Faktörlerin İncelenmesi. Namık Kemal Tıp Dergisi, 6(3), 96-103.
 2. Aytekin, B. A. (2019). İzleyici ve İçerik Etkileşimi Bağlamında Yeni Bir YouTube Fenomeni Olarak Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) Etkisinin Deri İletkenliği Ölçümü (GSR) Tekniği ile İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1568-1600.
 3. Benedetti, F. (2013). Placebo and the new physiology of the doctor-patient relationship. Physiological Reviews, 93(3), 1207-1246.
 4. Boucsein, W. (2012). Principles of Electrodermal Phenomena. Içinde W. Boucsein (Ed.), Electrodermal Activity (ss. 1-86). Boston, MA: Springer US.
 5. Bulut, E., Poyrazoğlu, E. ve Bek, Y. (2009). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde dental anksiyetenin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 10(2), 16-24.
 6. Critchley, H. D. (2002). Electrodermal Responses: What Happens in the Brain. The Neuroscientist: a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 8(2), 132-142.
 7. Emanuel, E. J. ve Emanuel, L. (1992). Four Models of the Physician Patient Relationship. Journal of the American Medical Association, 267(16), 2221-2226.
 8. Ergüven, S. S., Kılınç, Y., Delilbaşı, E. ve Işık, B. (2015). Bir diş hekimliği fakültesi ağız, diş ve çene cerrahisi kliniğine başvuran hastaların dental kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Acta Odontologica Turcica, 32(1), 7-11.
 9. Freidson, E. (1970). Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge. New York: Dodd, Mead & Company.
 10. Gray, H. (1918). Anatomy of the Human Body: The Organs of the Senses and the Common Integument (Anatomy of the Human Body (20th ed.). Philadelphia: Lea ve Febiger.
 11. Güven, B. ve Boztepe Taşkıran, H. (2019). Sağlık İletişiminde Doktor-Hasta İlişkisi Modelleri ve İlişki Taraflarının Değerlendirmelerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 2(1), 7-38.
 12. iMotions. (2017). Galvanic Skin Response: The Complete Pocket Guide. Denmark: iMotions.
 13. Kreps, G. (2003). Trends and Directions in Health Communication Research. Medien & Kommunikationswissenschaft, 51(3-4), 353-365.
 14. Kreps, G. ve Thornton, B. (1992). Health Communication Theory and Practice. USA: Waveland Press.
 15. Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper.
 16. Martin, B. ve Hanington, B. (2012). Universal Methods of Design. Essex County: Rockport.
 17. McNiff, J. (2002, Ekim 6). Action Research for Professional Development. Erişim tarihi: 18 Haziran 2019, Erişim Linki: http://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp
 18. Öcek, Z. A., Karababa, A. O., Türk, M., Çiçeklioğlu, M. ve Kandemir, Ş. (2001). Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda dental anksiyete etyolojisinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, 121-129.
 19. Parsons, T. (1951). The Social System: The Major Exposion of the Author’s Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System. New York: The Free Press Paperback.
 20. Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Longo, G., Cooperstock, J. R. ve Zatorre, R. J. (2009). The rewarding aspects of music listening are related to degree of emotional arousal. PloS One, 4(10), e7487.
 21. Shimmer, G. S. R. (2019). Shimmer GSR+ Unit. Erişim tarihi: 18 Şubat 2019, Erişim Linki: http://www.shimmersensing.com/products/shimmer3-wireless-gsr-sensor
 22. Szasz, T. S. ve Hollender, M. H. (1956). The Basic Models of the Doctor-Patient Relationship. Archives of internal medicine, 97, 585-592.
 23. Turabian, J. L. (2018). The enormous potential of the doctor-patient relationship. Trends Gen Pract 1. https://doi.org/10.15761/TGP.1000115
 24. Van Dooren, M., de Vries, J. J. G. ve Janssen, J. H. (2012). Emotional sweating across the body: Comparing 16 different skin conductance measurement locations. Physiology & behavior, 106, 298-304.