Vol. 6 No. 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE EFFECTS OF WORK STRESS AND WORK STRESS IN WORKING PERFORMANCE IN NURSES: SİNOP ATATÜRK STATE HOSPITAL SAMPLE

Published 2018-11-29

How to Cite

ÇÖGENLİ, M. Z., & ERDAL, Y. (2018). THE EFFECTS OF WORK STRESS AND WORK STRESS IN WORKING PERFORMANCE IN NURSES: SİNOP ATATÜRK STATE HOSPITAL SAMPLE. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 497–515. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.361

Abstract

Stress is one of the important risks that negatively affect both the working life and health of individuals. The physical, chemical and biological risks as well as psychological risks affect the quality of life of individuals, their attitudes towards people, their commitment to workplaces, their willingness to work and their relations with individuals in the working environment. These negativities are also effective in the occurrence of occupational accidents by revealing distractions and concentration disorder in individuals. In this study, it is aimed to determine what kind of problems caused by the stress sources that nurses are exposed to and the disadvantages of their performance. Nurses working at the Sinop Atatürk State Hospital were reached for the study. Glazer Stress Scale was applied to 132 nurses in addition to the nurses who were on their way to determine the degree of stress they experienced and the factors causing these stress.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Altınışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, ss. 142.
 2. Beth M. McGilley, D. S. (1988). Aerobic Fitness and Respnse to Psychologial Stress. Journal of Research in personality, Vol:22, No:2.
 3. Biçki, S. (2016). Hizmet Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve Tükenmişlik İlişkisi: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 4. Bingöl, G. (2013). stres ve Stres Yönetimi Yaklaşımları (Kırıklareli Devlet Hastanesi Hemşireleri Örneği). İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsi,İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Hastane ve Sağlık kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, ss.18.Braham, B. J. (2004). Stres Yönetimi Ateş Altında Sakin Kalabilmek. İstanbul: Hayat Yayınları Çev. Vedat Diker
 5. Browne, J. H. (2000). Benchmarking HRM practices in healthy work organizations. American Business Review, 18(2), 54.
 6. Cartwright, S., Cooper, C. L., & Murphy, L. R. (1995). Diagnosing a healthy organization: A proactive ap Wilson, M. G., Dejoy, D. M., Vandenberg, R. J., Richardson, H. A., & Mcgrath, A. L. (2004). Work characteristics and employee health and well‐being: Test of a model of healthy work organization. Journal of occupational and organizational psychology, 77(4), 565-588. Aproach to stress in the workplace.
 7. Chang, E. M., Daly, J. W., Hancock, K. M., Bidewell, J., Johnson, A., Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2006). The relationships among workplace stressors, coping methods, demographic characteristics, and health in Australian nurses. Journal of professional nursing, 22(1), 30-38.
 8. Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482
 9. Cooper, C. L. (1978). Sources of managerial and white collar stress. Stress at work, 56-81.
 10. Çelik, D. (2014). İş Stresi ve Sağlık Çalışanları. İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 11. Çelikkol, A. (2001). Çağdaş İş Yaşamında Ruh Sağlığı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 12. Demirkıran, M. (2007). Stres Kaynakları ve Askeri Örgütlerde Stres Yönetimi . İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yüksek Lİsans Programı, Yüksek Lisans Tezi .
 13. E. M. Chage, J. D. (2006). The Relationships Among Workplace Stressors, Coping Methods, Demgraphic Characteristics and Health in Australian Nurses. Journal of Professional Nursing, Vol: 22, No:1, 38.ss.
 14. Ekici, A. Y. (2006). Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.11, S.1, ss.45.
 15. Ergun, G. (2008). Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performanslarıyla Etkileşiminin İncelenmesi . İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Programı, Yüksek Lisans Tezi .
 16. Eroğlu, P. D. (2006). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım Yayım, ss:298.
 17. Eroğlu, P. D. (2016). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 18. Güler, A. (2013). Örgütsel Stres ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yolları (Serinhisar Devlet Hastanesi Örneği). İstanbul, Yüksek Lisans Tezi: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dal,ı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, ss:16-24.
 19. Güler, A. (2013). Örgütsel Stres ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yolları (Serinhisar Devlet Hastanesi Örneği)). İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, HAstane ve Sağlık Kurumları Yönetim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 20. Haktanır, M. (2016). İş Stresi Yaratan FAktörler ve Başa Çıkma Yöntemleri Üzerine Bİr Araştırma. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 21. Hammer, D. W. (1982). Organizational Behavior an Applied Psychology Approach. ss. 252: Business Publication Inc. .
 22. Houston, B. K. (1983). Psychophysiological responsivity and the Type A behavior pattern. Journal of Research in Personality, 17(1), 22-39.
 23. Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Gibson, J. L. (1986). Managing for performance: An introduction to the process of managing (Vol. 1). Business Publications, Incorporated..
 24. John M. Ivancevich, J. H. (1983). Managing for Performance. Plano Texas: Business Publications Inc.
 25. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 26. Kolasa, B. J. (1979). İşletmeler İçin Davranış Bilimlerine Giriş . ss.229-235: İÜ., İşletme Fakültesi, İktisat Enstitüsü Yayınları, (Çev: Kemal Tosunverdi).
 27. Kolasa, B. J., & Fulya, A. (1979). İşletmeler için davranış bilimlerine giriş. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
 28. Kulaksız, A. (2016). ÇalışmaYaşamında Stres ve Stres Yönetimi: Özel ve amu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma . Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Yüsek Lisans Tezi.
 29. M. G. Wilson, D. M. (2004). Work Characteristics and Employee Health and Well-Being Test of a Model of Healthy Work Organizatin. Journal of Occupational Psychology, Vol:77, 565-588 ss.
 30. Çanta N. , F. T. Sağlık Sektöründe Mesleki Riskler ve İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları. 03 14, 2018 tarihinde http://barisyilmaz.yolasite.com/resources/maks/nurg%C3%BCl%20%C3%A7anta.docx
 31. Nursing, D. o. International Council of Nurses. 25.03.2018 tarihinde http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/ adresinden alındı
 32. Örnek, F. E. (2017). Örgütsel Stresin İş Gören Performansı Üzerinde Etkileri ve Stres Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Bankacılığı Üzerine Bİr Uygulama. Ankara: Ufuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İnsan Kayakları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi .
 33. Öztemiz, G. E. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Persoel Üzerine Bir Uygulama . Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:23 , Temmuz-Aralık, ss. 61-85.
 34. Parlar, S. (2008). Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. İzmir: TAV Prev Med Bull.
 35. Serdar, M. (2010). Türk İmalat Sanayinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Ölçülmesi . Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 36. Sullivan, S. E., & Bhagat, R. S. (1992). Organizational stress, job satisfaction and job performance: where do we go from here?. Journal of Management, 18(2), 353-374.
 37. Tabachnick, B. G. And Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistic. Boston, Pearson
 38. Tekin, G. O. (2010). Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları ve Kamu Kurumlarında Çalışanlar Üzerine Etkileri: Edirne Örneği. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akmu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 39. Yaşar, B. A. (2014). Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Stresinin Çalışan Performansına Etkileri. İstanbul, Yüksek Lisans Tezi: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dal,ı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, ss: 1-4.
 40. Yates, J. E. (1985). Gerilim Altındaki Yönetici (Çevirenler: Fatos Dilber, Semra Ak), İstanbul: İlgi Yayıncılık ve Ticaret Ltd.
 41. Yousef, D. A. (2002). Job satisfaction as a mediator of the relationship between role stressors and organizational commitment: A study from an Arabic cultural perspective. Journal of managerial psychology, 17(4), 250-266.