Cilt 6 Sayı 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

EGE DENİZİ’NDEKİ KARASULARI SORUNUNUN TÜRK VE ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ’NE ETKİLERİ

Gökçe Çiçek CEYHUN
Bursa Technical University

Yayınlanmış 2018-11-29

Nasıl Atıf Yapılır

CEYHUN, G. Çiçek. (2018). EGE DENİZİ’NDEKİ KARASULARI SORUNUNUN TÜRK VE ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ’NE ETKİLERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 469–481. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.332

Özet

Günümüz dünyasında devletlerin en temel stratejilerinden biri, enerji hatlarını ve enerji kaynaklarını kontrol altına alarak rekabet güçlerini geliştirmektir. Türkiye, coğrafi konumunun verdiği üstünlükten kaynaklanan nedenlerle özellikle deniz alanları açısından rekabet gücü yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye, yük taşımacılığından aldığı yüksek pay ve deniz ticareti açısından bölgede oynadığı kilit rol ile denizlere ilişkin uyguladığı politikalar açısından dikkat çekici bir konumdadır.

 

Deniz ticareti açısından durum incelendiğinde, denizin statüsüne göre her ne kadar transit geçiş ve zararsız geçiş gibi rejimler öngörülse de, denizlerdeki aidiyet tartışmasının, bu geçişlerde kullanılan ticari rotaları da etkileyeceği düşünülmektedir. Özellikle bazı deniz alanlarında ticari gemilerin izleyeceği rotaların, geçiş rejimine bağlı olması, bu alanlardaki özgürlüğü etkileyeceğinden, sınırlandırma konusundaki kararların uluslararası ticarete etkide bulunması olasıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada Ege Denizi’ndeki karasuları sınırlandırmalarına ilişkin gelişmelerin ülkemiz deniz ticareti ve uluslararası deniz ticaretine olası etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında derinlemesine literatür taraması yapılmış, deniz ticaret rotalarına ilişkin haritalar aracılığıyla mevcut durum incelenmiş ve olası senaryolar tartışılarak, geleceğe yönelik tedbir ve öngörüler sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, karasuları, deniz ticareti

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Arı T. (1993). Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Karasuları ve Hava Sahası Sorunları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 50 Sayı: 1.
 2. Başdemir M. (2007). Türkiye’nin Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yunanistan İle Olan Karasuları Sorunu”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl: 3. Sayı: 6.
 3. Çelik E. (1977). Milletlerarası Hukuk Cilt II/1, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 4. Donaldson J., Alison W. (2005). Understanding Maritime Jurisdictional Disputes: The East China Sea And Beyond”, Journal of International Affairs, Fall/ Winter, Vol:59, No:1.
 5. Gündüz A. (2009). Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler- Örnek Kararlar, Beta, İstanbul.
 6. Işıklar H. (2009). Ege’de Çözülemeyen Türk-Yunan Sorunları ve Casus Belli, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
 7. İnan Y. (1976). Devletler Hukuku Bakımından Kıyı Suları Balıkçılığı ve Sorunları. Ankara İktisadi ve Ticari İlimle Akademisi Yayınları, No: 96, Ankara.
 8. Kurumahmut A. (2002). Ege Denizi’nde Ülkesel Sorunların İzlediği Süreç. Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. İstanbul. 14-15 Aralık.
 9. Oxman, H.B. (1999). The Application of the Straits Regime Umder the UN Convention on the Law of the Sea in Complex Geographic Situations such as the Aegean Sea. International Conference The Passage of Ships Through Straits, Athens, October 23.
 10. Özman A. (2006). Deniz Hukuku 1, Turhan Kitabevi, Ankara.
 11. Pazarcı H.(2003). Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara.
 12. Sur M. (2006).Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, İzmir.
 13. Scovazzı T. (1993). International Maritime Boundaries. Martinus Nijhoff Publishers, Vol I.
 14. Sönmezoğlu F. (2006) Türk Dış Politikası. Der Yayınları, İstanbul.
 15. Toluner S.(1996). Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta, İstanbul.