Cilt 1 Sayı 1 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KALKINMIŞLIK FARKI VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KIRSALDAN KENTE YAPILAN GÖÇLER: TÜRKİYE’DE TRA2 BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Adem Karakaş
Kafkas Üniversitesi
Cavit Yeşilyurt
Kafkas Üniversitesi
Yüksel Koçak
Kafkas Üniversitesi

Yayınlanmış 2013-12-30

Anahtar Kelimeler

 • Göç,
 • Bölgesel Gelişme,
 • TRA2 Bölgesi,
 • Türkiye’de Göç,
 • Migration,
 • Regional Development,
 • TRA2 Region,
 • Migration in Turkey
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

Karakaş, A., Yeşilyurt, C., & Koçak, Y. (2013). KALKINMIŞLIK FARKI VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KIRSALDAN KENTE YAPILAN GÖÇLER: TÜRKİYE’DE TRA2 BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(1), 16–38. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.16

Özet

Bölgeler ve ülkelerarası kalkınmış farkı göçün en temel tetikleyici unsurudur. İnsanların, daha iyi ekonomik koşullarda yaşama, daha iyi eğitim alma, daha iyi sağlık hizmeti alma ve genelde daha yüksek sosyo-ekonomik refah standardında yaşama isteği nedeniyle ortaya çıkan göç, terk edilen ve yeni yerleşilen her iki alan için çeşitli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Nüfusun yoğunlaştığı bölgelerdeki kamu hizmetlerinin aksaması ve refah standardının azalmaya başlaması ve aynı zamanda terk edilen bölgelerdeki sosyal ve ekonomik standardın azalması sonucunda sosyal düzensizlik ve ekonomik istikrarsızlık ortaya çıkmaktadır. Göçü engelleyici uygulamalar yapmak için bu sorunların kaynağında çözülmesi gerekmektedir. Gerek göçün azaltılması gerekse de geri dönüşün sağlanması için yapılması gereken genel sosyal ve ekonomik politikalar belirlenmeli ve bu çerçevede ulusal ve uluslararası uygulamalar yapılmalıdır.

Bu çalışmada, göçün nedenleri araştırılmış ve göç edenler üzerindeki etkileri analiz edilmiş, geri göç için yapılabilecek uygulamalar konusunda doğrudan birincil veriler kullanılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Arsenault, Natalie, Christopher Rose, Allegra Azulay, Terry Giles, Rachel Meyer, ve Jordan Phillips; (2011), Understanding Migration, Cirriculun Resources fort he Classroom, Revised Edition, Texas University.
 2. Encyclopedia Britannica; (2013), Human Migration, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/275738/human-migration, (27.11.2013).
 3. Gautam, Tika Ram; (2005), “Causes and Impact of Migration: A Sociological Study of Emigration from Kandebash, Baglung, Nepal, Dhalagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol:1, Y:2005, pp:146-163.
 4. Giddens, Anthony; (2008), Sosyoloji, (çev: Cemal Güzel), Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 5. IOM-International Organization for Migration; (2013), Migrant Well-Being and Development, Switzerland.
 6. Kapu, Hüsnü; (2012), TRA2’de Göç: Sebep ve Sonuçlar Bağlamında Analitik Bir Araştırma, Serhat Kalkınma Ajansı Araştırma Projesi, 2012, Kars, Türkiye.
 7. Kaygalak, Sevilay; (2009), Kentin Mültecileri: Neoliberalizm Koşullarında
 8. Zorunlu Göç ve Kentleşme, Dipnot Yayınları, Ankara.
 9. Lee, E.S.; (1966), “A Theory of Migration,” Demography, Vol:3, pp:47-57.
 10. Lucas, Robert E.B.; (2007), “Migration and Rural Development,” Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, Vol:4, No:1, pp:99-122.
 11. Lundius, Rosemary Vargas, Guillaume Lanly, Marcela Villarreal and Martha Osorio; (2008), International Migration, Remittances and Rural Development, International Fund for Agricultural Development (IFAD), http://www.ifad.org/pub/remittances/migration.pdf, (27.11.2013).
 12. Martin, F.Susan; “Environmental Change and Migration: What we Know,” Policy Brief, Migration Policy Institute, No:2, September 2013, pp:1-10.
 13. Özyakışır, Deniz; (2013), Göç: Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.
 14. Parlak, Bekir; (2011), Kamu Yönetimi Sözlüğü, MKM Yayıncılık, Bursa.
 15. Singh, Jayant, Hansraj Yadav ve Florentin Smarandache; (2008), “Structural Dynamics of Various Causes of Migration in Jaipur,” http://arxiv.org/abs/0804.0919, pp:1-22, (27.11.2013).
 16. TDK; (2013), Türk Dil Kurumu Sözlüğü,
 17. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.521e4b5
 18. b6ca15.65945906, (25.11.2013).
 19. UNDP; (2010), Mobility and Migration, UNDP Human Development Report Office, November 2010.
 20. Venturini, Alessandra; (2010), Talented Migration, Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUI Review, Winter 2010, pp:7-8.