Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Suzan ERGÜN
İnönü Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Biyografi
Melike ATAY POLAT
Şırnak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sağlık Harcamaları,
 • Sağlık Harcamaları Belirleyicileri,
 • Panel Veri Yöntemi

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜN, S., & ATAY POLAT, M. (2019). TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1285–1309. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.290

Özet

1960'lardan beri, sağlık harcamalarının artması tüm dünyada çok fazla endişeye neden olmuştur. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar bir yandan sağlık harcamalarındaki artışın nedenlerini açıklamaya çalışmış diğer yandan da maliyetleri düşürmek için hangi değişkenlerin etkilenebileceğini araştırmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Düzey 2 bölgesi için sağlık harcamalarının eğilimlerini ve belirleyicilerini panel veri yöntemi ile incelemektir.  Analiz sonucunda sağlık harcamaları ile nüfus, enflasyon oranı ve vergi oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilirken; sağlık harcamaları ile bebek ölüm hızı ve okuryazarlık oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abbas; F. and U. Hiemenz (2011); “Determinants of Public Health Expenditures in Pakistan”; ZEF Discussion Papers on Development Policy; No. 158; Zentrum Für Entwicklungsforschung (ZEF); Bonn.
 2. Akça; H. (2015); “Beşeri Sermaye Harcamaları: Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme”; Ekonomi Bilimleri Dergisi; 7(2); 33-57.
 3. Akdur; R. (2008); “Sağlık Harcamaları”; Bilim ve Ütopya; 14(170); 1-8.
 4. Bai; J. and Ng; S. (2004). “A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration”; Econometrica; 72(4); 1127–1177.
 5. Baltagi; B. H. and F. Moscone (2010); “Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data”; IZA DP No. 4851.
 6. Baltagi; B. And Q. Li (1991); “A Joint Test for Serial Correlation and Random Individual Effects”; Statistics and Probability Letters; 11; 277-280.
 7. Beck; N. And J. Katz (1995); “What To Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data”; American Political Science Review; 89(3); 634-647.
 8. Bhargava; A.; L. Franzini; and W. Narendranathan (1982); “Serial Correlation and the Fixed Effects Model”; The Review of Economic Studies; 49 (4); 533–549.
 9. Bilgel; F.and C. T. Kien (2013); “The Determinants of Canadian Provincial Health Expenditures: Evidence From A Dynamic Panel”; Applied Economics; 45(2); 201-212.
 10. Born; B. and J. Breitung (2016); “Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models”; Econometric Reviews; 35 (7); 1290-1316.
 11. Breusch; T. and A. Pagan (1980); “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”; Review of Economic Studies; 47(1); 239-253.
 12. Chaabouni; S.and C. Abednnadher (2014); “The Determinants of Health Expenditures in Tunisia: An ARDL Bounds Testing Approach”; International Journal of Information Systems in the Service Sector; 6(4); 60-72.
 13. Dormont; B.; M. Grignon and H. Huber (2006); “Health Expenditure Growth: Reassessing The Threat Of Ageing”; Health Economics; 15; 947–63.
 14. Ecevit; E.ve M. Çetin (2016); “Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Türkiye ile İlgili Ampirik Kanıt”; Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi; 48; 83-98.
 15. Erden; C. ve F. Turan Koyuncu (2014); “Kalkınma ve Çevresel Sağlık Riskleri: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz”; Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 6(2); 9-23.
 16. Erlat; H. (2015); Panel Data: A Selectıve Survey; Ankara: Department of Economics Middle East Technical University.
 17. Fasoranti; M. M. (2015); “An Econometric Analysis of the Determinants of Government Health Expenditures in Nigeria”; Journal of Empirical Economics; 4(4); 193-206.
 18. Folahan; D. Awe and A. A. Awe (2014); “An Assessment of Health Expenditure Determinants in Nigeria”; IOSR Journal of Economics and Finance; 3(2); 23-30.
 19. Furuoka; F. and et. al. (2011); “What Are the Determinants of Health Care Expenditure? Empirical Results From Asian Countries”; Sunway Academic Journal; 8; 12-25.
 20. Honda; Y. (1985); “Testing the Error Components Model with Non-Normal Disturbances”; Review of Economic Studies; 52; 681-690.
 21. Hosoya; K. (2014); “Determinants of Health Expenditures: Stylized Facts and a New Signal”; Modern Economy; 5; 1171-1180.
 22. Im; K.; H. Pesaran and Y. Shin (2003); “Testing For Unit Roots İn Heterogeneous Panels”; Journal of Econometrics; 115; 53-74.
 23. Imoughele; L.and I. M. Ehikioya (2013); “Determinants of Public Health Care Expenditure in Nigeria: An Error Correction Mechanism Approach”; International Journal of Business and Social Science; 4(13); 220-233.
 24. Jaunky; V.C.and A. J. Khadaroo (2008); “Health Care Expenditure and GDP: An African Perspective”; Applied Econometrics and International Development; 8-1; 131-146.
 25. Kea; X.; P. Saksenaa; and A. Holly (2011); “The Determinants of Health Expenditure: A Country-Level Panel Data Analysis”; The Results for Development Institute Working Paper.
 26. Kraipornsak; P. (2017); “Factors Determining Health Expenditure in the Asian and the OECD Countries”; Economics World; 5(5); 407-417.
 27. Levin; A.; C. Lin; C. Chu and J. Shang (2002); “Unit Root Tests İn Panel Data: Asymptotic And Finite-Sample Properties”; Journal of Econometrics; 108; 1–24.
 28. Mullen; P and P. Spurgen (2000); Priority Setting and the Public; Oxon: Radcliffe Medical Press.
 29. Newhouse; J. P. (1977); “Medical-Care Expenditure: A Cross-National Survey”; The Journal of Human Resources; 12(1);115-125.
 30. Nghiem; S. H.and L. B. Connelly (2017); "Convergence And Determinants Of Health Expenditures İn OECD Countries"; Health Economics Review; Springer; 7(1); 1-11.
 31. Öztürk; S. ve O. Uçan (2017); “Türkiye’de Sağlık Harcamalarında Artış Nedenleri: Sağlık Harcamalarında Artış-Büyüme İlişkisi”; Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi; 22(1); 139-152.
 32. Panda; P. K. and A. D. Panda (2015); “An Analysis of Pattern and Determinants of Public Spendıng On Health In Odisha”; India Journal of Social and Economic Policy; 12(1); 33-47.
 33. Pesaran; M. H. and T. Yamagata (2008); “Testing Slope Homogeneity İn Large Panels”; Journal of Econometrics; 142; 50–93.
 34. Pesaran; M. H.; A. Ullah and T. Yamagata (2008); “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence”; Econometrics Journal; 11; 105–127.
 35. Pesaran; H. (2004); “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”; Cambridge Working Papers in Economics Working Paper; 435.
 36. Sagarik; D. (2016); “Determinants of Health Expenditures İn ASEAN Region: Theory And Evidence”; Millennial Asia; 7(1); 1–19.
 37. Samadi; A.and E. H. Rad (2013); “ Determinants of Healthcare Expenditure in Economic Cooperation Organization (ECO) Countries: Evidence from Panel Cointegration Tests”; International Journal of Health Policy and Management; 1(1); 63-68.
 38. Şengül; Ü.; S. Eslemian ve M. Eren (2013); “Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması”; Yönetim Bilimleri Dergisi; 11(21); 75-99.
 39. Taşkaya; S. ve M. Demirkıran (2016); “Enflasyon; Gelir ve Sağlık Harcaması Arasındaki Nedensellik İlişkisi”; TAF Preventive Medicine Bulletin; 15(2); 127-131.
 40. Toor; I. A. and M. S. Butt (2005); “Determinants Of Health Care Expenditure in Pakistan”; Pakistan Economic and Social Review; 43(1); 133-150.
 41. Topaloğlu; E. E. (2018); “Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi”; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi; 13(1); 15-38.
 42. Turgut; M.; İ. Ağırbaş and E. Uğurluoğlu Aldoğan (2017); “Relationship Between Health Expenditure and Inflation in Turkey”; Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi; 5(50); 289-299.
 43. Yalçın; A. Z. ve F. Çakmak (2016); “Türkiyede Kamu Sağlık Harcamalarının İnsani Gelişim Üzerindeki Etkisi”; Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi; 30(4); 705-723.
 44. Yereli; A. B.; İ. Kobal ve A. M. Köktaş (2010); “Türkiye’de Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler”; http://ahmetburcinyereli.com/BEYKON10.pdf; (Erişim: 15.06.2018).
 45. Yurdadoğ; V. (2007); “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı ve Analizi”; Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 16(1); 591-610.