Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

OTEL PERSONELİ İŞ İLANLARINDA ARANAN NİTELİK VE BECERİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sait DOĞAN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI
Mehmet TUNCER
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Otel Personeli,
 • İş İlanları,
 • İş Gerekleri,
 • İçerik Analizi

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, S., & TUNCER, M. (2019). OTEL PERSONELİ İŞ İLANLARINDA ARANAN NİTELİK VE BECERİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1231–1251. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.310

Özet

       Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe çalışmak isteyen personel adaylarının iş başvurularında ve işe yerleştirilmelerinde kendilerinden istenen demografik nitelikler ile mesleki-teknik becerilerin (iş gerekleri) neler olduğunu belirlemek ve bu nitelikler hakkında personel adaylarının fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu araştırma kariyer.net internet adresinde, Türkiye’deki otel işletmelerine yönelik iş ilanlarını içermekte olup, ilgili iş ilanları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında 7 iş pozisyonuna yönelik olarak toplam 160 iş ilanı değerlendirmeye alınarak analiz edilmiştir. Bu çalışma güncel olarak turizm işletmelerinin personel adaylarında aradıkları nitelikleri departman ve pozisyon bazında ortaya koyması ve bu alanlarda çalışmak isteyen personel adaylarına yol gösterici olması açısından önemli görülmüştür. Araştırma sonucunda incelenen mevcut iş ilanlarının %53’ünün İstanbul, %24’ünün Antalya bölgesindeki otellere ait olduğu, iş ilanlarının %90’ının hem erkek hem de kadınlara yönelik işlerden oluştuğu, %46’sında ise üniversite (lisans veya ön lisans) ya da meslek liselerinin turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun olma şartının tercih sebebi olacağı ortaya çıkmıştır. İş ilanlarına göre, eğitim seviyesi yüksek (lise ve üzeri) ve yabancı dil şartı olan meslek ve iş pozisyonları: Resepsiyon görevlisi, rezervasyon görevlisi, garson ve bellboy olarak belirlenmiştir. Diğer yandan her bir iş pozisyonu için iş ilanlarında aranan mesleki-teknik beceriler ilgili pozisyonlara göre ayrı ayrı tespit edilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akoğlan Kozak, M. ve Güçlü, N. (2008), “Turizm İsletmelerinde Duygusal Çaba Faktörlerinin İşe Alma Sürecinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 39–56
 2. Akova, O., Sarıışık, M. ve Akbaba, A. (2007), “Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(13), 275–296
 3. Aras, H. (1993), Konaklama İşletmeciliğinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayınları.
 4. Bacaksız, F. E. ve Sönmez, B. (2015), “İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 112-122
 5. Basım, H. N., Şeşen, H. ve Şeşen, E. (2008), “Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 35-44
 6. Bayraktar, O. (2015) “Osmanlıca Gazetelerdeki Personel İlanlarının İçerik Değerlendirmesi: 1909-1924”, Amme İdaresi Dergisi, 48 (4), 79-96
 7. Bennett, R. (2002), “Employers' Demands for Personal Transferable Skills in Graduates: A Content Analysis of 1000 Job Advertisements and an Associated Empirical Study”, Journal of Vocational Education and training, 54(4), 457-476
 8. Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Marleen, P. and Virginia, R. (2005), “Qualitative Studies in Special Education”, Exceptional Children, 71 (2), 195-207
 9. Cevher, E. (2013), “Sekreterlerin İşe Alınmasında Aranan Niteliklere Yönelik Bir Araştırma: Kariyer.net Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 235-245
 10. Çetin, C., Elmalı, E. D. ve Arslan, M. L. (2017), İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 11. Çetin, C., Elmalı, E. D. ve Arslan, M. L. (2018), İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 12. Demir, M. (2011), “İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 760-784
 13. Doğan, S. (2017), “Otel İşletmelerindeki İşgören ve Yönetici Adaylarına Yönelik Performans Değerleme Formu Geliştirilmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 14. Erdem, B. (2016), Temin, Seçim ve İşe Alma. M. TUNA (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (s.160-227), Ankara: Detay Yayıncılık.
 15. Erdem, B., ve Gezen, T. (2014), “Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 19-42
 16. Erdem, B. ve Kabakçı, E. (2004), “Otel İşletmelerinde İnternet Üzerinden İşe Alım Üzerine Ampirik Bir Araştırma”. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yayın No: 108, 25-26 Kasım, Eskişehir: Osman Gazi Üniversitesi.
 17. Erdoğan. İ. (1991), İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
 18. Fındıkçı, İ.( 1999), İnsan kaynakları yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 19. Güler, E.Ç. (2006), “İşletmelerin E-İnsan Kaynakları Yönetimi ve E-İşe Alım Süreçlerindeki Gelişmeler”, <http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877133.pdf> adresinden 10.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 20. Jansen, B. J., Jansen, K. J., & Spink, A. (2005), “Using the Web to Look for Work: Implications for Online Job Seeking and Recruiting”, Internet Research, 15 (1), 49-66
 21. Kariyer.net, (b.t.), Hakkımızda, <http://www.kariyer.net/kurumsal/hakkimizda> adresinden 02.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 22. Kozak, M.A. (1999), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 23. Kozak, M. A. ve Özdemir, C. (2013), “Yetenek Kavraminin Otel Işletmelerinde Operasyonel Personel Bağlaminda Değerlendirilmesi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(1), 6-19
 24. Lee, I. (2005a), “Evaluation of Fortune 100 Companies' Career Web Sites”. Human Systems Management, 24 (2), 175-182
 25. Lee, I. (2005b), “E-Recruiting, Categories and Analysis of Fortune 100 Career Web Sites”, E-Human Resources Management: Managing Knowledge People, (Der. Teresa Torres-Coronas ve Mario Arias-Oliva), Chapter IV, IGI Global. Idea Group, Pennsylvania, 86-100
 26. Oral, S. ve Kurgun, O. A. (1997), Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmelerinde Verimlilik Analizleri, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 27. Özdemir, S. S., Polat, E. ve Met, Ö. L. (2015), “Bodrum’da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerince Verilen İş İlanlarındaki İşgören Niteliklerinin Analizi”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, 121-138
 28. Rozelle, A. L., and Landis, R. S. (2002), “An Examination of the Relationship between Use of the Internet as a Recruitment Source and Student Attitudes”, Computers in Human Behavior, 18 (5), 593-604
 29. Turizm Bakanlığı. (1989), Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması, Cilt:2, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayınları.
 30. Yeşiltaş, M., Arslan, Ö. E. ve Temizkan, R. (2012), “İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 94-117
 31. Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.