Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN, MİNTZBERG TAKSONOMİSİNE GÖRE ÜSTLENDİKLERİ ROLLERİN, İNSAN KAYNAKLARININ İÇSELLİK VE DIŞSALLIK STATÜSÜ ALGISINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Nilüfer RÜZGAR
Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Örgütsel Davranış,
 • İçsellik,
 • Dışsallık,
 • Yönetsel Roller,
 • Liderlik Rolleri,
 • Hizmet Sektörü
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

RÜZGAR, N. (2019). HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN, MİNTZBERG TAKSONOMİSİNE GÖRE ÜSTLENDİKLERİ ROLLERİN, İNSAN KAYNAKLARININ İÇSELLİK VE DIŞSALLIK STATÜSÜ ALGISINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1101–1117. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.325

Özet

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütlerde, çalışanların müşterilerle yüz yüze olmalarından dolayı, insan kaynaklarının davranışsal yaklaşımlarla örgütle bütünleştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. İçsellik ve dışsallık statüsü, bu davranışsal yaklaşımlar arasındadır. Değerli olduğunu ve önemli görevler üstleneceğini düşünen çalışan, içsellik statüsü elde edip performansını yükseltmektedir. Dışsallık statüsü algısına sahip olan çalışan ise, düşük performansa sahip olmakta ve dolayısıyla sunduğu hizmetin kalitesini düşük tutarak örgütsel etkinliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bununla beraber çalışan, liderinin sergilediği rol bağlamında da örgüt içerisindeki statüsünü algılamakta ve içsellik ya da dışsallık statüsü hissedebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin yöneticilerinin Mintzberg taksonomisine göre üstlendikleri rollerin, çalışanların içsellik ve dışsallık statüsü algısına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, hizmet sektöründe faaliyet gösteren zincir bir otelin Yalova halkasında anket uygulaması yapılmış olup anketler; Sharp’ın (1993) 46 adet sorudan oluşan ve yöneticilerin örgütteki rollerini belirlemeyi hedefleyen Yönetici Rolleri Ölçeği; Stamper ve Masterson (2002) tarafından geliştirilen ve 6 ifadeden oluşan, çalışanların içsellik ve dışsallık algılarını ölçmeye yönelik Algılanan Örgütsel Aidiyet Ölçeği –AADve demografik sorulardan oluşturulmuştur. Ulaştırılan 150 adet anketten 108 adet geri dönüş alınmış olup veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, karar verici ve bilgilendirici rollerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını gösterirken, kişilerarası rollerin aidiyet algısı üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Atkinson, J. (1984). Manpower strategies for flexible organisations. Personnel Management.16. 28-31.
 2. Aydınlı, H. (2003). Örgüt kültürünün yönetim açısından önemi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 2. 79-99.
 3. Baron, R. A. (1986). Behavior in Organizations. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 4. Bayat F. (2005). Örgüt içerisindeki rol ve işlevleri bakımından ‘orta kademe’ yöneticileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3). s. 1-13
 5. Bayram M. (2011). Otel işletmelerinin genel müdür profillerinin değerlendirilmesi üzerine bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 22(1). Bahar: 35-48
 6. Becker, G. (1964). Human capital. Chicago: The University of Chicago Press.
 7. Behehstifar M., Motahari J., ve Moghadam M. (2012). Relation between managers’ traits with their assessment of the successful criterion in Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2(9). pp. 301-314
 8. Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley.
 9. Boone L. ve Kurtz D. (2001). CEOs: a Group profile. Business Horizons, pp. 38-42
 10. Broadbridge A. (1999). A profile of female retail managers: Some insights. The Service Industries Journal. 19(3). pp. 135-161.
 11. Buonocore, F., Metallo C. ve Salvatore, D. (2009).Behavioural consequences of job insecurityand perceived insider statusfor contingent workers.Papers of SystemCongress, pp. 1–29, Internet Address: www. oa2009.it/papers/ Buonocore_Metallo_ Salvatore. pdf, Date of Access: 11.07.2011.
 12. Burgaz B. (1997). Managerial roles approach and the prominent study of Henry Mintzberg and some empirical studies upon the principal work. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13: 9-20
 13. Chen, Z. X. ve Aryee, S. (2007). Delegationand employee work outcomes: The cultural context of mediating processes in China. Academy of Management Journal. 50(1). pp. 226-238.
 14. Chow, I. H-S. (2002). Organizational socialization and career success of Asian managers. International Journal of Human Resource Management, 13(4), ss.720–737.
 15. Coyle-Shapiro, J. A. M. ve Jacqueline, A-M. (2002). A psychological contract perspective on organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behaviour. https://doi.org/10.1002/job.173
 16. Daft, R. L. (1994). Management. New York: Dryden Press.
 17. Davis, R. C. (1951). The fundamentals of top management. New York: Harper
 18. Eleren, A. ve Kılıç, B. (2007). Turizm sektöründe servqual analizi ili hizmet kalitesinin ölçülmesi ve bir termal otelde uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 9(1). 235-263
 19. Eren, E. , (2010). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım. 12.Basım
 20. Fayol, H. (1949). General and industrial management. (Trans. C. Storrs). London: Pitman.
 21. Gökçe O. ve Şahin A. (2003). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller. SÜ İİBF Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, s. 133-156
 22. Katz, D. ve Kahn, R.L. (1966).The Social Psychology of Organizations. John Wiley and Sons, New York.
 23. Koçoğlu E. (2010). İşletmelerde yöneticilerin karar verme süreci ve bu süreçte bilişim sistemlerinin kullanımı: Ankara ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
 24. Koontz, H., O'Donnell, C. ve Weihrich, H. (1980). Management: A Book of Readings. New York: McGraw-Hill.
 25. Lapalme, M. E., Stamper, C., Semard, G. ve Tremblay, M. (2009). “Bringingthe Outside in: Can ‘‘external’’ workers experience insider status? Journal of Organizationa lBehavior. 30(9). pp. 919–940.
 26. McMillan, D.W., ve Chavis, D.M. (1986). Sense of community: A definition and theory. American Journal of Community Psychology, 14(1), 6-23.
 27. Merriam, S. B., Johnson-Bailey, J., Lee, M. Y., Kee, Y., Ntseane, G., ve Muhamad, M. (2001). Power and positionality: Negotiating insider/outsider status within and across cultures. International Journal of Lifelong Education. 20(5), 405-416.
 28. Miller, H. E., ve Terborg, J. R. (1979). Job attitudes of part-time and full-time employees. Journal of Applied Psychology, 64(4), 380-386.
 29. Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row. Management Library: HD 31.M457
 30. Mintzberg, H. (1990). The manager’s job: Folklore and fact. Harvard Business Review. March – April, pp. 49 – 61.
 31. Mullings, B. (1999).Insideror outsider, bothor neither: Some dilemmas of interviewing in a cross-cultural setting. Geoforum. 30. pp. 337–350
 32. Nelson, D. L. (1987). Organizational socialization: A stress perspective. Journal of Occupational Behaviour, 8, ss.311-324
 33. Özdevecioğlu, M. ve Balcı, F. (2011). Algılanan içsellik statüsünün örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 37. ss.41-64.
 34. Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2013). Yöneticiler aslında ne yapar? Yönetici rolleri hakkında Bursa merkezli işletmelerde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5(4).
 35. Shore, L. M., Randel, A. E. Chung, B. G., Dean, M. A., Ehrhart, K. H. ve Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research. Journal of Management. 37(4). pp. 1–28.
 36. Snyder, N. H. ve Wheelen, T. L.(1981). Managerial roles: Mintzberg and the management process theorists. In K. H. Chung (Ed.). Academy of Management Proceedings, 149-253.
 37. Stamper, C. L. ve Masterson, S. (2002). Insider or outsider? How employee perceptions of insider status affect their work behaviory. Journal of Organizational Behavior. 23.pp. 875– 894.
 38. Stassen, M.,Armstrong M. ve Schlosser F.(2011).Perceived organizational membershipandthe retention of older workers.Journal of Organizational Behavior. 32. pp. 319–344
 39. Wang, L., Chu, X. ve Ni, J. (2010). Leader-member exchange and organizational citizenship behavior: A new perspectivefrom perceived insider statusand Chinese traditionality. Frontiers Business Research China. 4(1). pp. 148–169.
 40. Wright P., Theerathorn P., Gilmore J. ve Lado A. (1992). Top managers, organizational culture and strategic profiles: Implications for business performance. American Business Review, pp. 25-36.
 41. Yue V. (2012). Role and position: Job expectation and practises. Asian Social Science, 8(1). January 2012, pp. 12-26