Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA YARDIMLARI: SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İŞLEVSELLİĞİ

Selman YILMAZ
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Kasım AKYÜZ
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sosyal Devlet,
 • Sosyal Yardım,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, S., & AKYÜZ, K. (2019). TÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA YARDIMLARI: SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İŞLEVSELLİĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 835–861. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.400

Özet

Tarih boyunca her devlet az ya da çok vatandaşlarının refahını artırmayı istemiştir. Sanayi devrimi ve onun bir parçası olarak kentleşmenin hızla artmasıyla devletlerin sosyal refahı sağlamak için aldıkları önlemler de artmıştır. Modern zamanlarda birçok devlet sosyal devlet” olma yolunda sosyal sınıf farklılıklarını en aza indirmeyi ve alt sosyal tabakaların sosyo-ekonomik düzeyini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu çaba içerisinde devletler tarafından sağlanan sosyal koruma yardımları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda sosyal koruma yardımları bağlamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının işlevselliği incelenecektir. Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bu vakıflar bir devlet politikası olarak vatandaşların refahını artırmayı hedeflemektedir. Araştırmamız sosyal koruma yardımlarının birçok alanda verildiğini ve bu konuda devletin alicenap davranarak yardım miktarlarını son yıllarda önemli ölçüde artırarak birçok yeni kalemde yardım faaliyetinde bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte AB ve OECD üyesi ülkelerle karşılaştırdığımızda, sosyal koruma yardımları konusunda hala atmamız gereken birçok adımın olduğu ortaya çıkmaktadır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2013). Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler. Ankara. URL: https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013/taya2013trk.pdf
 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2016). Düzenli Merkezi Yardımlara İlişkin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı.
 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2017). Türkiye’nin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi. Ankara. URL: https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/uploads/pages/butunlesik-sosyal-yardim-bilgi-sistemi/turkce-versiyon.pdf
 4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) (2018). 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklar Hakkında Kılavuz. Ankara: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.
 5. Can, Y. (2008). Düşük Ücret ve Çalışma Koşullarının İşçilerin Aileleri ve Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(15), 29-42. URL: http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21115/227430
 6. CNN TÜRK (2018). Ağustos Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu. 27.08.2018. URL: https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/iste-yeni-aclik-ve-yoksulluk-siniri
 7. Dama, N., & Toklucu - Sundaram, D. (2018). Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı. İstanbul: SETA. URL: https://setav.org/assets/uploads/2018/11/R123_S%CC%A7EY.pdf
 8. Esping-Andersen, G. (2003). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford University Press.
 9. Kuran-ı Kerim Meali (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
 10. OECD (2018). Social Spending Indicator. DOI: 10.1787/7497563b-en
 11. Riyazü’s Salihin (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara. URL: https://dibwebfiles1we1.blob.core.windows.net/webfiles/hadis.diyanet.gov.tr/UserFiles/Document/riyazussalihin_cild_1.pdf
 12. Skocpol, T., & Amenta, E. (1986). States and Social Policies. Annual Review of Sociology, 12, 131-157. URL: https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.001023
 13. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986). 3294 Sayılı Kanun. URL: https://eyh.aile.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanismayi-tesvik-kanunu
 14. Starke, P. (2006). The Politics of Welfare State Retrenchment: A Literature Review. Social Policy & Administration, 40(1), 104-120. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2006.00479.x
 15. Titmuss, R. (2018). Essays on ‘the Welfare State’. Bristol: Policy Press.
 16. TÜİK, Aile Yapısı Araştırması (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644
 17. TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). URL: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24575
 18. TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri (2017). Sosyal Koruma Kapsamında Yardım ve Maaş Alan Kişi Sayısı, 2008-2016. URL: http://tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=2429
 19. TÜİK, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Analizleri (2008). URL: https://biruni.tuik.gov.tr/kadinasiddetdagitim/kadin.zul
 20. Tümerkan Albayrak, E., & Birinci, M. (2017). Sosyal Devlet Modelleri: Sosyal Demokrat Model, İsveç-Norveç Örneği. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(1), 64-100. URL: http://dergipark.gov.tr/scd/issue/29973/323073
 21. Yanık, C., & Kara, M. (2015). Küreselleşmenin Sosyal Devlet Anlayışındaki Dönüşüme Etkisi: Genel Bir Değerlendirme. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6), 8-25. URL: http://dergipark.gov.tr/hakisderg/issue/7580/99508
 22. Yay, S. (2014). Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 147-162. URL: http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum/issue/5129/69937
 23. Yılmaz, S. (2012). Türkiye’de Ailenin Dönüşümü. İstanbul: Divan Kitap.
 24. Yılmaz, S. (2013). State, Politics, and Religion: Effects of Political and Social Change on the Relationship between State and Religion in Turkey, 2002-2012. Dissertation. University of Pittsburgh.