Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • İşkoliklik,
 • Yönetsel Pozisyon

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZSOY, E. (2019). YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 806–821. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.294

Özet

Bu çalışmanın amacı yönetici ve yönetici olmayan çalışanların işkoliklik seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. Çeşitli sektörlerden n= 383 çalışan araştırmaya katılmıştır. 85 katılımcı örgütte yönetsel pozisyona sahip olduğunu belirtmiştir, ancak 194 çalışan örgütte yönetsel pozisyona sahip olmadığını belirtmiştir ve 4 çalışan örgütteki pozisyonunu belirtmemiştir. İşkoliklik Schaufeli, Taris ve Bakker (2009) tarafından geliştirilen DUWAS işkoliklik ölçeğinin Türkçe versiyonu (Doğan ve Tel, 2010) ile ölçülmüştür. Katılımcıların işkoliklik düzeylerinin karşılaştırılabilmesi için Bağımsız Örneklemler T Testi ve Hedge g Testi uygulamıştır. T Testi ve Hedge g Testi bulguları yönetsel pozisyona sahip olan çalışanların işkoliklik düzeylerinin, yönetsel pozisyona sahip olmayan çalışanların işkoliklik düzeylerinden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda özel sektörde çalışan yöneticiler, kamu sektöründe çalışan yöneticilere göre daha yüksek işkoliklik skoru almıştır. Özel sektörde haftalık çalışma saati daha yüksek bulunmuştur. Bulgular tartışılmış ve gelecek araştırma önerilerinde bulunulmuştur. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Andreassen C. S., Hetland J., & Pallesen S. (2010). The relationship between workaholism, basic needs satisfaction at work and personality. European Journal of Personality, 24, 3-17.
 2. Andreassen, C. S. (2013). Work addiction. In P. Miller (Ed.). Principles of addiction: Comprehensive addictive behaviors and disorders (pp. 837-845). San Diego, CA: Elsevier.
 3. Andreassen, C. S. (2014). Workaholism: An overview and current status of the research. Journal of Behavioral Addictions, 3, 1-11.
 4. Andreassen, C. S., Griffiths, M. D., Hetland, J. & Pallesen, S. (2012). Development of a work addiction scale. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 265-272.
 5. Andreassen, C. S., Hetland, J., Molde, H., & Pallesen, S. (2011). “Workaholism” and potential outcomes in wellbeing and health in a cross-occupational sample. Stress and Health, 27, 209-214.
 6. Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Torsheim, T. (2018). Workaholism as a Mediator between work-related stressors and health outcomes. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 73.
 7. Andreassen, C., Ursin, H., & Eriksen, H. (2007). The relationship between strong motivation to work, "workaholism", and health. Psychology & Health, 22, 615-629.
 8. Aziz, S., & Zickar, M. J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome. Journal of Occupational Health Psychology, 11, 52-62.
 9. Aziz, S., Adkins, C. T., Walker, A. G., & Wuensch, K. L. (2010). Workaholism and work–life imbalance: Doescultural origin influence the relationship? International Journal of Psychology, 41, 72-79.
 10. Bakker, A. B., Demerouti, E., & Burke, R. (2009). Workaholism and relationship quality: A spillover-crossover perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 14, 23-33.
 11. Bakker, A. B., Demerouti, E., Oerlemans, W., & Sonnentag, S. (2012). Workaholism and daily recovery: A day reconstruction study of leisure activites. Journal of Organizational Behavior, 34, 87-107.
 12. Bardakçı, S., & Baloğlu, M. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimleri (Workaholic tendencies among school administators employed in primary and secondary schools). Eğitim ve Bilim, 37, 45-56.
 13. Bulgurcu Gürel, E. B., & Altunoğlu, A. E. (2016). İşkoliklik, iş stresi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 9, 1431-1438.
 14. Burke R. J., Matthiesen S. B., & Pallesen S. (2006). Personality correlates of workaholism. Personality and Individual Differences. 40, 1223-1233.
 15. Burke, R. J., & Matthiesen, S. (2004). Workaholism among Norwegian journalists: Antecedents and consequences. Stress & Health, 20, 301-308.
 16. Burke, R., J. (2000). Workaholism in organizations: concepts, results and future research directions, International Journal of Management Reviews, 2, 1-16.
 17. Cieślińska, K. (2007). The basic roles of manager in business organization. Poznan University of Life Sciences.
 18. Clark, M. A., Michel, J. S., Stevens, G. W., Howell, J. W., & Scruggs, R. S. (2014). Workaholism, work engagement, and work–family outcomes: Exploring the mediating role of positive and negative emotion traits. Stress and Health, 30, 287-300.
 19. Clark, M. A., Stevens, G., Michel, J., & Zimmerman, L. (2016). Workaholism among Leaders: Implications for their own and their followers’ well-being. In The Role of Leadership in Occupational Stress. Gentry, W.A., Clerkin, C., Perrewé, P.L., Halbesleben, J.R.B., Rosen, C.C., Eds.; Emerald Group Publishing Limited: Bingley, UK, Volume 14, pp. 1-31. ISBN 978-1-78635-062-6.
 20. del Libano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2010). Validity of a brief workaholism scale. Psicothema, 22, 143-150.
 21. Doğan, T., & Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (Duwastr) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 61-69.
 22. Fayyazi, M., Eslami, G., Kermanshahian, Y., & Mazloomhoseini, N. (2013). Exploring the relationship between workaholism and personality traits among public organization managers. Management Science Letters, 3, 243-250.
 23. Gorgievski, M. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2010). Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5, 83-96.
 24. Jenaabadi, H., Nejad, B. A., Abadi, F. S. M., Haghi, R., & Hojatinasab, M. (2016). Relationship of workaholism with stress and job burnout of elementary school teachers. Health, 8, 1-8.
 25. Kanai, A., & Wakabayashi, M. (2001). Workaholism among Japanese blue-collar employees. International Journal of Stress Management, 8, 129-145.
 26. Kanai, A., Wakabayashi, M., & Fling, S. (1996). Workaholism among employees in Japanese corporations: An examination based on the Japanese version of the workaholism scales. Japanese Psychological Research, 38, 192-203.
 27. Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Basım. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 28. Liang, Y-W., & Chu, C-M. (2009). Personality traits and personal and organizational inducements: Antecedents of workaholism. Social Behavior and Personality. 37, 645-660.
 29. Machlowitz, M. (1979). Determining the effects of workaholism. Dissertation Abstracts International, 40, 480-481.
 30. Molino, M., Bakker, A.B., & Ghislieri, C. (2015). The role of workaholism in the job demands-resources model. Anxiety, Stress & Coping, 29, 400-414.
 31. Mudrack, P. E. (2004). Job involvement, obsessive-compulsive personality traits, and workaholic behavioral tendencies. Journal of Organizational Change Management, 17, 490-508.
 32. Naktiyok, A., & Karabey, C. N. (2005). İşkoliklik ve tükenmişlik sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19, 179-198.
 33. Oates, W, E. (1971). Confessions of a workaholic: The facts about work addiction. New York, New York: World Publishing.
 34. Özsoy, E., Filiz, B., & Semiz, T. (2013). İşkoliklik ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik sağlık sektöründe bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, 59-68.
 35. Özsoy, E., Uslu, O., & Öztürk, O. (2014). Who are happier at work and in life? Public sector versus private sector: A research on Turkish employees? International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences, 1, 148-160.
 36. Özsoy, T. (2018). İşkoliklik ve iş stresi arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü. Sakarya, Turkey.
 37. Reh, J. F. (2018). The Role and Responsibilities of a Manager. (Retrived from https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-manager-2276096)
 38. Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.
 39. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., van der Heijden, F. M. M. A., & Prins, J. T. (2009). Workaholism, burnout, and well-being among junior doctors: The mediating role of role conflict. Work and Stress, 23, 155-172.
 40. Schaufeli, W. B., Shimazu, A., & Taris, T. W. (2009). Being driven to work excessively hard. The evaluation of a two-factor measure of workaholism in the Netherlands and Japan. Cross-Cultural Research, 433, 20-348.
 41. Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2008). It takes two to tango: Workaholism is working excessively and working compulsively. In R. J. Burke & C. L. Cooper, The long work hours culture: Causes, consequences and choices (pp. 203-226). Bingley, UK: Emerald.
 42. Schaufeli, W. B., Taris., T. W., & Bakker, A. B. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hyde: On the differences between work engagement and workaholism. In R.J. Burke (Ed.), Research companion to working time and work addiction (pp. 193217). Northampton: Edward Elgar.
 43. Schaufeli, W. B., Taris., T. W., & van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout, and engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being? Applied Psychology: An International Review, 57, 173-203.
 44. Scott, K. S., Moore, K. S., & Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human Relations, 50, 287-314.
 45. Shariat, H., Taboli, H., & Shokuh Saljooghi, Z. (2012). The Relation between “Workaholism” & “Occupational Stress”: A Case Study about “Welfare Organization Personnel” of Kerman, Iran. Interdiscıplinary Journal of Contemporary Research in Busıness, 4, 151-168.
 46. Shimazu, A., & Schaufeli, W.B. (2009). Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees. Industrial Health, 47, 495–502.
 47. Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kamiyama, K., & Kawakami, N. (2015). Workaholism vs. work engagement: the two different predictors of future well-being and performance. Int J Behav Med, 22, 18-23.
 48. Snir, R., & Harpaz, I. (2004). Attitudinal and demographic antecedents of workaholism. Journal of Organizational Change Management, 17, 520-536.
 49. Snir, R., & Zohar, D. (2008). Workaholism as discretionary time investment at work: an experience-sampling study. Applied Psychology: An International Review, 57, 109-127.
 50. Spence, J. T., & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: Definition, measurement, and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.
 51. Srivastava, M. (2012). Stress, workaholism and job demands: a study of executives in Mumbai. NMIMS Management Review, 22, 94-116.
 52. Sussman, S. (2012). Workaholism: A Review. J Addict Res Ther S6:001. doi:10.4172/2155-6105.S6-001.
 53. Taris T. W., van Beek I., & Schaufeli, W. B. (2012). Demographic and occupational correlates of workaholism. Psychological Reports, 110, 7-554.
 54. Van Beek, I, Hu, Q., Schaufeli, W.B., Taris T.W., & Schreurs, B. H. (2012). For fun, love or money. What drives workaholic, engaged and burned-out employees at work? Applied Psychology: An International Review, 61, 30-55.
 55. Wells, D. L. (1996). Strategic Management for Senior Leaders: A Handbook for Implementation, Department of the Navy Total Quality Leadership Office, Publication Number 96-03.