Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Konaklama Vergisi üzerine bir saha araştırması

Özgür Saygın
Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Konaklama Vergisi, Turizm, Vergilendirme
 • Accommodation Tax, Tourism, Taxation

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, D., & Saygın, Özgür. (2024). Konaklama Vergisi üzerine bir saha araştırması. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 398–420. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2384

Özet

Türk Vergi Sistemine 7194 sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile konaklama hizmetleri bedeli üzerinden hesaplanan yeni bir vergi dahil edilmiştir. Kısa bir süredir uygulamada yer alan Konaklama Vergisinin vatandaşlar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu önem arz etmektedir.  01.01.2023 tarihinde yürürlüğe konulan Konaklama Vergisine ilişkin görüşlerini almak üzere 1.020 kişiye anket yapılmıştır. Konaklama Vergisi özelinde ankete katılanların cinsiyeti, yaşları, medeni durumları, öğrenim durumları, mesleki durumları, yıllık yapılan tatil sayısı, konaklama tercihleri ve gelir durumları bakımından demografik ve tercihsel özelliklerinden bazılarının kendi içlerinde anlamlı olarak farklılaştıkları görülmekte olup bazı değişkenlerde ise Konaklama Vergisine ilişkin görüşlerinin farklılaşmadığı görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akçaoğlu, E. (2020). Konaklama vergisi hakkında kısa bir değerlendirme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 388-405.
 2. Arikan, R. (2018). Anket Yontemi Uzerine Bir Degerlendirme. Halic Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 97-159.
 3. Baris, M.F. (2015). Universite ogrencilerinin uzaktan ogretime yonelik tutumlarinin incelenmesi: Namik Kemal Universitesi ornegi [Analyzing the university students’ attitudes towards distance education: Namik Kemal University case study]. Sakarya University Journal of Education, 5/2, 36-46.
 4. Bozdağanoğlu, B. (2013). Konaklama vergisi uygulaması ve Türkiye’de uygulanabilirliği. Maliye Dergisi, 164(1), 131-149.
 5. Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Arastirma Yontemleri (11. Baski). Ankara: PegemA Yayincilik.
 6. Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 7. De Carlo, LT (1997) On the Meaning and Use of Kurtosis. Psychological Methods, American Psychological Association, 2, 292-307. http://dx.doi.org/10.1037/1082-989X.2.3.292
 8. Doğan, M. (2017). Turizm ve şehir vergisi: Kuramsal bir analiz ve Türkiye üzerine öneriler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(2), 269-280.
 9. Duman, F. & Doğan, M. (2020). Perceptions on accommodation tax: A comparative study on both Turkish and British tourists visiting Fethiye, Turkey. Turkish Studies, 15(7), 2911-2922
 10. Enlil, Z., & Dinçer, İ. (2011). İstanbul'da kültür turizmi için yenilikçi stratejiler (1. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 11. Erkuş, A. (2012). Varolan ölçek geliştirme yöntemleri ve ölçme kuramları psikolojik ölçek geliştirmede ne kadar işlevsel: Yeni bir öneri. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 3(2), 279-290. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/65963
 12. Gelir İdaresi Başkanlığı. (2022, 14 Aralık). Konaklama Vergisi uygulama genel tebliği. T.C. Resmi Gazete (Sayı 32043). Erişim Adresi: https://www.gib.gov.tr/ konaklama-vergisi-uygulama-genel-tebligi.
 13. Gider Vergisi Kanunu. (1956, 23 Temmuz). T.C. Resmi Gazete (Sayı 9362).
 14. Güler, A. (2017). Roma ve Venedik özelinde İtalya’da turist vergisi ve Türkiye’de uygulanması. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 4(1), 18-25.
 15. Güzel, V., & Yıldız, S. (2019). Konaklama vergisinin gerekliliği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Vergi Raporu, 243, 11-21.
 16. Martinho, G., Balaia, N. & Pires, A. (2017). The Portuguese plastic carrier bag tax: The effects onconsumers’behavior, Waste Management, 61(2017), 3–12.
 17. Özkan, E. & Sümerli Sarıgül, S. (2019). Mali İdarelerde Yeni Vergi Modeli: Turist Vergisi Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi, Vergi Raporu, 243, (180-192)
 18. Pekşen, F. & Şener, T. (2021). Vergilerin Seçmen Davranışlarına Etkisi: Konaklama Vergisi Özelinde Antalya İli Örneği. Maliye Dergisi, 180, 144-164.
 19. Sandalcı, U. (2019). Plastik poşet vergisine ilişkin halkın düşünceleri: alan araştırması. Ed. Mustafa Talas. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, 723-739.
 20. Toman, M. & Türkcan H. (2015). Turizm sektör politikaları bağlamında konaklama vergisinin uygulanabilirliği; İstanbul örneği. Erişim Adresi: https://www.academia.edu/download/63225891/TURIZM_SEKTOR_POLITIKALARI_BAGLAMINDA_KONAKLAMA_VERGISININ_UYGULANABILIRLIGI__ISTANBUL_ORNEGI20200507-9574-1va2w6i.pdf.
 21. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik. (2019, 1 Haziran). T.C. Resmi Gazete (Sayı 30791).
 22. Uçar, O. & Ayrancı, E. (2021) Türkiye’de konaklama vergisi: ulusal düzeyde uygulanması üzerine eleştirel bir yaklaşım. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 347-361.