Cilt 11 Sayı 4 (2023): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BİST 30 endeksi ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşiminin çok değişkenli stokastik volatilite modeli ile araştırılması

Salih Mutlu
Arş. Gör. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Türkiye
Rabia Aktaş
Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye
Koray Kayalıdere
Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Yayınlanmış 2023-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Volatilite Yayılımı, Uluslararası Portföy Teorisi, Çok Değişkenli Stokastik Volatilite Modeli
 • Volatility Spillover, International Portfolio Theory, Multivariate Stochastic Volatility Model

Nasıl Atıf Yapılır

Mutlu, S., Aktaş, R., & Kayalıdere, K. (2023). BİST 30 endeksi ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşiminin çok değişkenli stokastik volatilite modeli ile araştırılması. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1321–1337. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2324

Özet

Piyasaların küresel bir boyut kazanması piyasalar arası entegrasyonu arttırmakta bunun sonucunda ise söz konusu piyasalar arasında yüksek volatilite etkileşimleri gözlenebilmektedir. Piyasaların volatilite etkileşimlerinin incelenmesi portföy yaklaşımı açısından yatırımcının kararlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye hisse senedi piyasasının uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşimlerini araştırmaktır. Bu bağlamda BİST 30 Endeksi ile 7 farklı ülkenin (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Yunanistan) hisse senedi endeksi çok değişkenli stokastik volatilite modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye hisse senedi piyasasına sadece ABD ve Çin piyasalarından volatilite yayılımı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye hisse senedi piyasasından ise araştırılan piyasaların hiç birisine bir aktarım söz konusu değildir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akarsu, G. (2022). Volatility Spillover among BIST Sector Indices, SP500 Index and USD/TRY Exchange Rate: Stochastic Volatility Modelling. VI. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi Özetler Kitabı (s.73), Düzenleyen Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. 13-15 Mayıs 2022. Erişim Adresi: https://econanadolu.com/EconAnadolu2022_Programme.pdf
 2. Akça, K. ve Öztürk, S. S. (2016). The Effect of 2008 Crisis on the Volatility Spillovers among Six Major Markets. International Review of Finance, 16(1), 169-178. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1111/irfi.12071
 3. Akçalı, B. Y., Mollaahmetoğlu, E. ve Altay, E. (2019). Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi ile Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(3), 597-614. Erişim Adresi: https://doi.org/10.17153/oguiibf.472731
 4. Akel, V. (2011). Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 5. Asai, M., McAleer, M. ve Yu, J. (2006). Multivariate Stochastic Volatility: A Review. Econometric Reviews, 25(2-3), 145-175. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1080/07474930600713564
 6. Bajo-Rubio, O., Berke, B. ve McMillan, D. (2017). The Behaviour of Asset Return and Volatility Spillovers in Turkey: A Tale of Two Crises. Research in International Business and Finance. 41, 577-589. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.003
 7. Bayramoğlu, M. F. ve Abasız, T. (2017). Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (74), 183-200. Erişim Adresi: https://doi.org/10.25095/mufad.396865
 8. Bollerslev, T. (1990). Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: a Multivariate Generalized ARCH model. The review of Economics and Statistics, 72(3), 498-505. Erişim Adresi: https://doi.org/10.2307/2109358
 9. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul Tarihsel ve Referans Veri Platformu. Erişim Adresi: https://datastore.borsaistanbul.com/
 10. Broto, C. ve Ruiz, E. (2004). Estimation Methods for Stochastic Volatility Models: A Survey. Journal of Economic Surveys, 18(5), 613-649. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2004.00232.x
 11. Choudhry, T. (2004). International Transmission of Stock Returns and Volatility: Empirical Comparison Between Friends and Foes. Emerging Markets Finance and Trade, 40(4), 33-52. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1080/1540496X.2004.11052581
 12. Çelik, İ., Özdemir, A., Gürsoy, S. ve Ünlü, H. U. (2018). Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları ile Kıymetli Madenler Arasındaki Getiri ve Volatilite Yayılımı. Ege Akademik Bakış, 18(2), 217-230. Doi: 10.21121/eab.2018237351
 13. Darrat, A. F. ve Benkato, O. M. (2003). Interdependence and Volatility Spillovers Under Market Liberalization: The Case of Istanbul Stock Exchange. Journal of Business Finance & Accounting, 30(7‐8), 1089-1114. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1111/1468-5957.05499
 14. Dedi, L. ve Yavas, B. F. (2016). Return and Volatility Spillovers in Equity Markets: An Investigation Using Various GARCH Methodologies. Cogent Economics & Finance. 4(1), 1-18. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1080/23322039.2016.1266788
 15. Değirmenci, N. ve Abdioğlu, Z. (2017). Finansal Piyasalar Arasindaki Oynaklık Yayılımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 104-125. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue/32935/315896
 16. Demirgil, H. ve Gök, İ. Y. (2014). Türkiye ve Başlıca AB Pay Piyasaları Arasında Asimetrik Volatilite Yayılımı. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(23), 315-340. Erişim Adresi: https://doi.org/10.11611/JMER244
 17. Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50(4), 987-1007. Erişim Adresi: https://doi.org/10.2307/1912773
 18. Ergün, Z. C. ve Karabıyık, C. (2020). Türkiye ve Dünya Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: Yayılma Endeksi Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 27(3), 741-758. Erişim Adresi: https://doi.org/10.18657/yonveek.686545
 19. Forbes, K. J. ve Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements. The Journal of Finance, 57(5), 2223-2261. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00494
 20. Gök, İ. Y. ve Kalaycı, S. (2015). Endeks Futures Piyasalar Arasında Uluslararası Etkileşimler: Türkiye ve ABD Piyasaları Üzerinde Sıcak Dalga ve Meteor Yağmuru Hipotezlerinin Sınanması. Business and Economics Research Journal, 6(4), 39-53. Doi: 10.20409/berj.2023.425
 21. Göktaş, Ö. ve Hepsağ, A. (2016). BİST-100 Endeksinin Volatil Davranışlarının Simetrik ve Asimetrik Stokastik Volatilite Modelleri ile Analizi. Ekonomik Yaklaşım, 27(99), 1-15. Doi: 10.5455/ey.35908
 22. Gürsoy, S. ve Gövdere, B. (2020). Uluslararası Pay Piyasaları Arasındaki Getiri ve Volatilite Yayılımı: Gelişmiş Ülkeler ve Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 11(27): 498-513. Erişim Adresi: https://doi.org/10.21076/vizyoner.660976
 23. Hamao, Y., Masulis, R. W. ve Ng, V. (1990). Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets. The review of Financial Studies, 3(2), 281-307. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1093/rfs/3.2.281
 24. Harvey, A., Ruiz, E. ve Shephard, N. (1994). Multivariate Stochastic Variance Models. The Review of Economic Studies, 61(2), 247-264. Erişim Adresi: https://doi.org/10.2307/2297980
 25. Hepsağ, E. (2013). Çok Değişkenli Stokastik Oynaklık Modelleri: Petrol Piyasası ile Finansal Piyasalarda İşlem Gören Sanayi Sektörü Endeksi Arasındaki Oynaklık Etkileşimi Üzerine Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 26. Investing.com. Geçmiş Veriler Platformu. Erişim Adresi: https://tr.investing.com/
 27. Karğın, S., Kayalıdere, K., Güleç, T. C. ve Erer, D. (2018). Spillovers of Stock Return Volatility to Turkish Equity Markets from Germany, France and America. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 171-187. Erişim Adresi: https://doi.org/10.16953/deusosbil.335534
 28. Kim, S. W. ve Rogers, J. H. (1995). International Stock price Spillovers and Market Liberalization: Evidence from Korea, Japan, and the United States. Journal of Empirical Finance, 2(2), 117-133. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1016/0927-5398(94)00013-7
 29. Lee, Y. H. (2013). Global and Regional Range-based Volatility Spillover Effects. Emerging Markets Review. 14, 1-10. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.09.007
 30. Mwambuli, E. L., Xianzhi, Z. ve Kisava, Z. S. (2016). Volatility Spillover Effects Between Stock Prices and Exchange Rates in Emerging Economies: Evidence from Turkey. Business and Economic Research, 6(2), 343-359. Erişim Adresi: http://dx.doi.org/10.5296/ber.v6i2.10245
 31. Pellegrini S. ve Rodriguez, A. (2007). Financial Econometrics and SV Models. Erişim Adresi: http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/spellegr/esp/Curso_Cordoba/Tutorial_Guide.pdf.(03.06.2022).
 32. Polat, O. (2018). Hisse Senedi Piyasalarında Finansal Bağlantılılık Analizi. Politik Ekonomik Kuram, 2(1), 73-86. Erişim Adresi: https://doi.org/10.30586/pek.411538
 33. Savva, C. S. (2009). International Stock Markets Interactions and Conditional Correlations. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(4), 645-661. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2008.11.001
 34. Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2006). İstanbul Menkul Kiymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Ön Raporlanması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 243-265. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/38087
 35. Sezen, S. (2021). Hisse Senedi Piyasaları Arasında Yayılma Etkisinin İncelenmesi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 36. Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Chichester: John Wiley.
 37. Topaloğlu, E. E. (2019). CBOE VIX Endeksi ile OECD Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımı CCC-MGARCH Modeli ile Ampirik Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 574-595. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/887893
 38. Topaloğlu, E. E. (2020). Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: GARCH ve MGARCH Modelleri ile BİST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (63), 17-38. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/937776
 39. Verma, P. ve Jackson, D. (2012). The Dynamic Relationship Between ADRs, Interest Rates, Exchange Rates and Their Spillover Effects. North American Journal of Finance and Banking Research, 6(6), 1-26.
 40. Yağcılar, G. G. (2021). Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 941-960. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1736653
 41. Yu, J. ve Meyer, R. (2006). Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison. Econometric Reviews, 25(2-3), 361-384. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1080/07474930600713465