Cilt 11 Sayı 4 (2023): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Psikolojik dayanıklılık ile kariyer tatmini ilişkisinde yönetici desteğinin rolü

Kübra Öztürk
Öğr. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Serdar Bozkurt
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2023-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Psikolojik Dayanıklılık, Yönetici Desteği, Kariyer Memnuniyeti
 • Psychological Resilience, Managerial Support, Career Satisfaction

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, K., & Bozkurt, S. (2023). Psikolojik dayanıklılık ile kariyer tatmini ilişkisinde yönetici desteğinin rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1285–1295. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2303

Özet

Günümüzde teknolojideki hızlı değişiklikler, işletmeler arasında artan rekabet ve öngörülemeyen çevresel faktörler nedeniyle çalışanları elde tutmak işletmeler açısından gittikçe daha zor bir hale gelmektedir. Bu nedenle yönetimler, çalışanlarını elde tutmak ve onların güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için pozitif psikolojiye olan ilgilerini her geçen gün arttırmaktadır. Pozitif psikoloji ve pozitif organizasyon davranışının beraberinde getirdiği kavramlardan biri de dayanıklılıktır (Luthans, 2002). Psikolojik olarak daha dayanıklı olan bireylerin olumsuz olayları aşarak olumlu sonuçlar elde edebileceği bilinmektedir (Shirazi vd., 2016). Diğer bir kavram olan kariyer memnuniyeti, organizasyon yapısındaki değişiklikler, hareketlilik ve çalışan beklentilerinin etkisine maruz kalabilecek bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır (Kraimer vd.,2019). Bireyin kariyerindeki başarısının en önemli sonuçlarından biri kariyer memnuniyetidir (Hofmans vd., 2008). Bu bağlamda, bu çalışma, kariyer memnuniyeti ile dayanıklılık arasındaki ilişkide yönetici desteğinin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda verilerin elde edilebilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. 200 beyaz yakalı çalışandan toplanan veriler SPSS ve Hayes Process ile değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, kariyer memnuniyeti ile dayanıklılık arasındaki ilişkide yönetici desteğinin tam aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akçakanat, T., Uzunbacak, H. H., & Köse, S. (2018). Social and organizational support as determinants of psychological resilience and happiness of academicians. Journal Of Business Research, 10(3), 173-193.
 2. Andrade, C. (2020). The limitations of online surveys. Indian Journal Of Psychological Medicine, 42(6), 575-576.
 3. Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The Boundaryless Career: A New Employment Principle For A New Organizational Era. New York: Oxford University Press.
 4. Arthur, M. B., Inkson, K. & Pringle, J. K. (1999). The New Careers: Individual Action And Economic Change. London: Sage.
 5. Avcı, U. & Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü liderlik ve örgüte güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 45-55.
 6. Babin, B. J., & Boles, J. S. (1996). The effects of perceived co-worker involvement and supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction. Journal Of Retailing, 72(1), 57-75.
 7. Bimrose, J., & Hearne, L. (2012). Resilience and career adaptability: qualitative studies of adult career counseling. Journal Of Vocational Behaviour, 81(3), 338-344.
 8. Burke, M. J., Borucki, C. C., & Hurley, A. E. (1992). Reconceptualizing psychological climate in a retail service environment: a multiple-stakeholder perspective. Journal Of Applied Psychology, 77(5), 717.
 9. Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 10. Clarke, M. (2013). The organizational career: not dead but in need of redefinition. The International Journal Of Human Resource Management, 24(4), 684–703.
 11. Cooke, F. L., Wu, G., Zhou, J., Zhong, C., & Wang, J. (2018). Acquiring global footprints: ınternationalization strategy of chinese multinational enterprises and human resource implications. Journal Of Business Research, 93, 184-201.
 12. Çetin, F., Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdare Dergisi, 45(1), 121-137.
 13. Deconinck, J. B., & Johnson, J. T. (2009). The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice on turnover among salespeople. Journal Of Personal Selling & Sales Management, 29(4), 333-350.
 14. Eby, L. T. (2001). The boundaryless career experiences of mobile spouses in dual-earner marriages. Group & Organization Management, 26(3), 343-368.
 15. George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS For Windows Step Bysstep: A Simple Guide And Reference.
 16. Greenhaus, J.H.; Parasuraman, S.; &Wormley, W.M. (1990). Race effects of organizational experience, job performance evaluation, and career outcomes. Academy Of Management Journal, 33, 1 64-96.
 17. Haar, J., & Staniland, N. (2016). The influence of psychological resilience on the career satisfaction of māori employees: exploring the moderating effects of collectivism. New Zealand Journal Of Human Resources Management, 16.
 18. Han, Y.J., Chaudhury, T. & Sears, G.J. (2019). Does career resilience promote subjective well-being? mediating effects of career success and work stress, Journal Of Career Development, Pp. 1-16, Doi: 10.1177/0894845319851875.
 19. Hofmans, J., Dries, N., & Pepermans, R. (2008). The career satisfaction scale: response bias among men and women. Journal Of Vocational Behaviour, 73, 397–403.
 20. Homans, G. (1961). Social behaviour: its elementary forms. London: Routledge And Kegan Paul.
 21. Ilgaz, B. (2011). Üniversitesi Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık, Umutsuzluk Durumları Ve Sektörel Tutumlarının Kariyer Seçimlerine Etkileri: Akdeniz Üniversitesi Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 22. Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 23. Karasek, R.A. (1985). Job content questionnaire and user's guide, University Of Massachusetts At Lowell, Lowell.
 24. Kraimer, M. L., Greco, L., Seibert, S. E., & Sargent, L. D. (2019). An investigation of academic career success: the new tempo of academic life. Academy Of Management Learning & Education, 18(2), 128–152.
 25. Kim, B., Rhee, E., Ha, G., Yang, J., & Lee, S. M. (2016). Tolerance of uncertainty: links to happenstance, career decision self‐efficacy, and career satisfaction. The Career Development Quarterly, 64(2), 140-152.
 26. Kula, S. (2011). Occupational Stress And Work-Related Well-being Of Turkish National Police (TNP) Members, University Of Central Florida, (Unpublished Dissertation) Orlando.
 27. Luthans F (2002). positive organizational behaviour: developing and managing psychological strengths. Academy Of Management Executive, 16, 57–72.
 28. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60 (3), 541-572.
 29. Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social policies. Development And Psychopathology, 12, 857-885.
 30. Matsuo, M. (2022). The role of supervisor support for strengths use in promoting perceived employability and career satisfaction. Personnel Review, 51(5), 1587-1603.
 31. Özden, M. C. (2005). Kariyerimi Baştan Yarat!. Deniz Yalım (Edit.), İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler, İstanbul: Hayat Yayınları. (S. 159-175).
 32. “Pwc Global Crisis Survey 2021”, (2021) PWC Turkey Https://Www.Pwc.Com.Tr/En/Hizmetlerimiz/Danismanlik/Suistimal-Uyum-Ve-Kriz-Yonetimi-Danismanligi/Yayinlar/Pwc-Kuresel-Kriz-Arastirmasi-2021.Html (Erişim Tarihi: 10.09.2023).
 33. “Pwc Global Crisis And Resilience Survey 2023”, (2023) PWC Turkey Https://Www.Pwc.Com.Tr/En/Hizmetlerimiz/Danismanlik/Suistimal-Uyum-Ve-Kriz-Yonetimi Danismanligi/Yayinlar/Pwc-Kuresel-Kriz-Ve-Dayaniklilik-Arastirmasi-2023.Html (Erişim Tarihi: 10.09.2023).
 34. Reivich, K. And Shatte, A. (2003). The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life’s ınevitable obstacles, Three Rivers Press, New York, NY.
 35. Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal Of Clinical Psychology, 58(3), 307-321.
 36. Salisu, I., Hashim, N., Mashi, M. S., & Aliyu, H. G. (2020). Perseverance of effort and consistency of interest for entrepreneurial career success: does resilience matter?. Journal Of Entrepreneurship İn Emerging Economies, 12(2), 279-304.
 37. Shirazi, F., Laei, S., & Mosavi, F. (2016). The relationship between job satisfaction and resiliency with mental health in primary school woman teachers in kermanshah. Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences, 6, 28–33.
 38. Srivastava, S., & Madan, P. (2020). The relationship between resilience and career satisfaction: trust, political skills and organizational ıdentification as moderators. Australian Journal Of Career Development, 29(1), 44–53.
 39. Tahiry, M. A., & Ekmekcioglu, E. B. (2022). Supervisor support, career satisfaction, and career adaptability of healthcare sector employees. Vilakshan-XIMB Journal Of Management.
 40. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics (6th Ed.).
 41. The Deloitte Global Millennial Survey (2019). Retrieve From: Https://Www2.Deloitte.Com/Content/Dam/Deloitte/Global/Documents/About Deloitte/Deloitte-2019-Millennial-Survey.Pdf (Erişim Tarihi: 09.09.2023).
 42. Uzonwanne, F. C., & Nwanzu, C. L. (2017). Pay satisfaction and career satisfaction as predictors of organizational commitment among employee leaders of banks in north and southwest nigeria. Journal Of Management Research, 17(1), 9-21.
 43. Yang, H. C., Ju, Y. H., & Lee, Y. C. (2016). Effects of job stress on self-esteem, job satisfaction, and turnover intention. Journal Of Transnational Management, 21(1), 29-39.
 44. Yang, F., Liu, J., Huang, X., Qian, J., Wang, T., Wang, Z., & Yu, H. (2018). How supervisory support for career development relates to subordinate work engagement and career outcomes: the moderating role of task proficiency. Human Resource Management Journal, 28(3), 496-509.
 45. Yoon, J., & Lim, J. C. (1999). Organizational support in the workplace: the case of korean hospital employees. Human Relations, 52(7), 923-945.
 46. Wang, T., & Gao, D. (2022). How Does Psychological Resilience Influence Subjective Career Success Of Internet Marketers in China? A Moderated Mediation Model. Frontiers In Psychology, 13.
 47. Wickramasinghe, V., & Jayaweera, M. (2010). Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction: a study in offshore-outsourced ıt firms in sri lanka. Career Development International, 15(6), 544-561.