Cilt 6 Sayı 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ersin KURNAZ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Biyografi
Seda AĞGÜL
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ
Biyografi

Yayınlanmış 2018-09-02

Anahtar Kelimeler

 • Muhasebe Eğitimi,
 • Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Nasıl Atıf Yapılır

KURNAZ, E., & AĞGÜL, S. (2018). TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 332–344. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.237

Özet

Bu çalışma, ters yüz edilmiş sınıf modelinin muhasebe eğitiminde kullanılıp kullanılmayacağına yönelik, öğrencilerin bakış açılarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Bayburt Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümü lisans programlarında öğrenim gören ve muhasebe derslerinden en az birini almış olan öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket verileri SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, her iki üniversite öğrencilerinin ters yüz edilmiş sınıf modelinin uygulanması açısından önemli olan bilgisayar, akıllı telefon ve internet gibi araçlara sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca muhasebe eğitiminde bu modelin uygulanmasına yönelik bakış açılarının oldukça olumlu olduğu ve öğrencilerin derslerdeki başarılarını genel olarak artıracağını düşündükleri tespit edilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ash, K. (2012). Educators View “Flipped” Model With a More Critical Eye. Education Week, 32 (2), 6-7.
 2. Aydın, B., Demirer, V. (2017). “Ters Yüz Sınıf Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmiş Çalışmalara Bir Bakış:İçerik Analizi”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (1), 57-82.
 3. Butt, A. (2014). “Student Views On The Use Of A Flipped Classroom Approach: Evidence From Australia.” Business Education & Accreditation, 6(1), 33-44.
 4. Francl, Thomas J. (2014). “Is Flipped Learning Appropriate?.” Publication of National University, 119-128.
 5. Gençer, B. G., Gürbulak, N., Adıgüzel, T. (2014). “Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters Yüz Sınıf Sistemi”.
 6. http://www.egitimdeteknoloji.com/egitimde yeni-bir-surec-ters-yuz-sinif-sistemi/ adresinden erişilmiştir.
 7. Kara, C.O. (2016). “Ters Yüz Sınıf”. Tıp Eğitimi Dünyası, (45), 12-26.
 8. Karaca, C., Ocak, M.A. (2017). “Effects of Flipped Learning on University Students’ Academic Achievement in Algorithms and Programming Education”. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 527-543.
 9. Lage, M., Platt, G., Treglia, M. (2000).” Inverting the classroom: A Gateway to Creating an inclusive learning Environment.” Journal of Economic Education, 31(1), 30–43.
 10. Long, T., Logan, J., Waugh, M. (2016). “Students’ Perceptions of the Value of Using Videos as a
 11. Pre-class Learning Experience in the Flipped Classroom”. Tech Trends, 60, 245-252.
 12. Musib, M. K. (2014). “Student Perceptions of the Impact of Using the Flipped Classroom Approach for an Introductory-level Multidisciplinary Module.” CDTL Brief, 17(2), 15-20.
 13. O'Flaherty, J., Phillips, C. (2015). “The Use of Flipped Classrooms in Higher Education: A Scoping Review” The Internet and Higher Education, 25, 85-95.
 14. Prashar, A. (2015).” Assessing the Flipped Classroom in Operations Management: A Pilot Study.”
 15. Journal of Education for Business(90), 126-138
 16. Roach, T. (2014). “Student Perceptions Toward Flipped Learning: New Methods to Increase Interaction and Active Learning in Economics”. International Review of Economics Education, 17, 74-84.
 17. Sakar, D., Uluçınar Sağır, Ş. (2017). “Eğitimde Ters – Yüz Çevrilmiş Sınıf Uygulamaları”. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (5), 1904-1916.
 18. Salvetti, F., Bertagni, B. (2017). “3D and Holographic Visualization, Immersive and Interactive Learning for an Effective Flipped Classroom”. Reimagining STEM Education and Training with e-REAL, 10 (2), 63-74.
 19. Sams, A., Bergmann, J. (2013). “Flip Your Students' Learning.” Educational Leadership, 70(6), 16-20.
 20. Schmidt, P. (2014). “Trying the “Flipped Classroom”: Practical Tips and Experience”.
 21. https://www.rit.edu/academicaffairs/sites/rit.edu.academicaffairs/files/docs/schmidt_howto_flip_your
 22. _c lassroom_manual_24april14.pdf, 1-23.
 23. Serçemeli, M. (2016). “Muhasebe Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Ters Yüz Edilmiş Sınıflar”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69), 115-126.
 24. Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M. (2015), “Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 261-276.
 25. Tavşancıl, E. (2006), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 26. White, P. J., Naidu, S., Yuriev E., Short, J. L., McLaughlin, J. E., Larson, I. C. (2017). “Student Engagement with a Flipped Classroom Teaching Design Affects Pharmacology Examination Performance in a Manner Dependent on Question Type”. American Journal of Pharmaceutical Education, 81 (9), 10-23.