Cilt 10 Sayı 4 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü: Havacılık sektöründe kabin ekipleri üzerinde bir araştırma:

Yaprak EROĞLU
Doktora Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Salih GÜNEY
Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2022-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Yönetici Tarzları, Ekip Performansı, Örgütsel Adalet
 • Styles of Manager, Team Performance, Organizational Justice

Nasıl Atıf Yapılır

EROĞLU, Y., & GÜNEY, S. (2022). Yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü: Havacılık sektöründe kabin ekipleri üzerinde bir araştırma: . Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), 1354–1379. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i4.2149

Özet

Bu araştırmanın amacı, yönetici tarzlarının havacılık sektöründe bir havayolu şirketinde çalışan kabin ekiplerinin ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolünü belirlemektir. Bu araştırmada, nicel yöntemlerden biri olan yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul merkezli bir havayolu şirketinde çalışan 601 kabin ekibi üyesi oluşturmuştur. İlgili örneklemden elde edilen verilerin analizi için SPSS 21.0 ve AMOS 24 paket programları kullanılmış olup frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca; araştırmaya güvenirlik, korelasyon ve doğrulayıcı faktör analizleri ile aracı rolü tespit etmek amacıyla bootstrap yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, her üç değişken ve alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu ve yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin kısmi aracı rolü olduğu sonucuna varılmıştır. Ekip performansı üzerinde otokratik, dönüştürücü ve etkileşimci yönetici tarzları söz konusu olduğunda örgütsel adaletin kısmi aracı rolü; ve serbest bırakıcı yönetici tarzı söz konusu olduğunda ise örgütsel adaletin tam aracı rolü olduğu; ancak demokratik yönetici tarzı söz konusu olduğunda da örgütsel adaletin aracı rolü olmadığı belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adams, J. S. (1965). “Inequity in Social Exchange", (Ed. L. Berkowitz), Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, 267-299.
 2. Adriansyah, M. A., Setiawan, M. & Yuniarinto, A. (2020). “The Influence of Transactional Leadership Style and Work Culture on Work Performance Mediated by Work Motivation.” Journal of Applied Management, 18(13), 563-571.
 3. Akdemir, A. & İnal, İ. H. (2022). “Z Kuşağında Algılanan Liderlik Tarzlarının Takım Performansı Üzerine Etkisi”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(45), 635-666.
 4. Akyüz, B. (2012). “Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ve Performans Üzerine Etkisi: Eğitim Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 5. Alamir, I., Ayoubi, R. M., Massoud, H. & Hallak, L. A. (2019). “Transformational Leadership, Organizational Justice And Organizational Outcomes: A Study from the Higher Education Sector in Syria”. Leadership and Organization Development Journal, 40,(7), 749-763.
 6. Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2010). “Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 463-484.
 7. Altıntaş, F. Ç. (2006). “Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz”. İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 19-40.
 8. Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J. & Ololube, N. P. (2015). “A Review of Leadership Theories, Principles And Styles and Their Relevance to Educational Management”. Management, 5(1), 6-14 .
 9. Anbazhagan, S. & Kotur, B. R. (2014). “Worker Productivity, Leadership Style Relationship”. Journal of Business and Management, 16(8), 62-70.
 10. Arabacı, H. (2019). “Liderlik Stilleri ve Örgütsel Adalet İlişkisi/Balıkesir İli Bandırma İlçesi Örneği”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 11. Arslan, A. K., Tunç, Z. & Çolak, C. (2020). “Normal Dağılıma Uygunluğu Değerlendirmek için Açık Kaynak Web Tabanlı Yazılım: Normal Dağılımı İnceleme Yazılımı”. Fırat Tıp Dergisi, 25(2), 62-68.
 12. Arslantaş, C. C. & Pekdemir, I. (2007). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 261-286.
 13. Avşar, F. (2007). “Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Beck Depresyon Envanteri Üzerine Bir Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 14. Baltacı, F., Güçlü, C. & Çeliker, N. (2014). “Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 353-370.
 15. Barbuto, J. E. (2005). “Motivation and Transactional, Charismatic and Transformational Leadership: A Test of Antecedents”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 11(4), 26-40.
 16. Barutçu, E. & Akatay, A. (2000). “Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 4, 189-203.
 17. Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). “Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond”. Journal of European Industrial Training, 14(5).
 18. Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I. & Berson, Y. (2003). “Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership”. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218.
 19. Batmaz, M. (2012). “Yöneticilerin Yönetim Tarzlarının Çalışanların İş Doyumlarına Etkileri”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 20. Becerikli, S. Y. (2013). “Takım Çalışmaları ve Verimlilik İlişkisi: Karar Alma Süreçlerinin Etkinlik Kazanmasında Liderin Rolü”. Verimlilik Dergisi, 3, 93-116.
 21. Bhargavi, S. & Yaseen, A. (2016). “Leadership Styles and Organizational Performance”. Strategic Management Quarterly, 4(1), 87-117.
 22. Bhatti, N., Maitlo, G. M., Shaikh, N., Hashmi, M. A. & Shaikh, F. M. (2012). “The impact of Autocratic and Democratic Leadership Style on Job Satisfaction”. International Business Research, 5(2), 192-201.
 23. Bies, R. J. & Shapiro, D. L. (1988). “Voice and Justification: Their Influence on Procedural Fairness Judgements”. The Academy of Management Journal, 31(3), 676-685.
 24. Boies, K., Fiset, J. & Gill, H. (2015). “Communication and Trust are Key: Unlocking the Relationship Between Leadership and Team Performance and Creativity”. The Leadership Quarterly, 26(6), 1080-1094.
 25. Bryant, S. E. (2003). “The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating, Sharing and Exploiting Organizational Konowledge”. The Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(4), 32-44.
 26. Budiawan, A., Suhardi, A. R., Marinda, V., Rohendra, T. & Saudi, M. H. (2021). “The Influence of Autocratic Leadership Type and Compensation on Employee' Work Loyalty "XX" Motor Handung West Java Indonesia 2021”. Review of International Geographical Education, 11(6), 799-812.
 27. Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E. & Halpin, S. M. (2006). “What Type of Leadership Behaviors are Functional in Teams? A Meta-Analysis”. The Leadership Quarterly, 17(3), 288-307.
 28. Chaudhry, A. Q. & Javed, H. (2012). “Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation”. International Journal of Business and Social Science, 3(7), 258-264.
 29. Chi, N.-W. & Huang, J.-C. (2014). “Mechanisms Linking Transformational Leadership and Team Performance: The Mediating Roles of Team Goal Orientation and Group Affective Tone”. Group and Organization Management, 39(3), 300-325.
 30. Chou, H., Lin Y., Chang H. & Chuang W. (2013). “Transformational Leadership and Team Performance: The Mediating Roles of Cognitive Trust and Collective Efficacy”. SAGE Open, 3(3), 1-10.
 31. Cihangiroğlu, N. & Yılmaz, A. (2010). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütler için Önemi”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 10(19), 194-213 .
 32. Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. & Ng, K. Y. (2001). "Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research". Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
 33. Colquitt, J. A., Noe, R. A. & Jackson, C. L. (2002). “Justice in Teams: Antecedents and Consequences of Procedural Justice Climate”. Personnel Psychology, 55(1), 83-109.
 34. Colquitt, J. A., Zapota-Phelan, C. P. & Roberson, Q. M. (2005). “Justice in Teams: A Review of Fairness Effects in Collective Contexts”. Research in Personnel and Human Resources Management, 24, 53-94.
 35. Cropanzano, R. & Stein, J. H. (2009). “Organizational Justice and Behavioral Ethics: Premises and Prospects”. Business Ethics Quarterly, 19(2), 193-223.
 36. Cropanzano, R. & Wright, T. A. (2003). “Procedural Justice and Organizational Staffing: A Tale of Two Paradigms”. Human Resource Management Review, 13(1), 7-39.
 37. Cropanzano, R., Li, A. & Iii, L. B. (2011). “Peer Justice and Teamwork Process”. Group and Organization Management, 36(5), 567-596.
 38. Cüce, H., Güney, S. & Tayfur, Ö. (2013). “Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.
 39. Çakır, İ. (2000). “Kişilik Tiplerinin Takım Performansına Etkisi”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 40. Çakır, Ö. (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Ankara: KAMU-İŞ.
 41. Çankaya, İ. H. & Karakuş, M. (2010). “Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışlarına Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 167-183.
 42. Çetin, N. G. & Beceren, E. (2007). “Lider Kişilik: Gandhi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132.
 43. Çıraklı, Ü., Uğurluoğlu, Ö., Şantaş, F. & Çelik, Y. (2014). “Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkisi: Hastanede Bir Uygulama”. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 53-69 .
 44. Çolak, M. & Erdost, H. E. (2004). “Organizational Justice: A Review of the Literature and Some Suggestions for Future Research”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 51-84.
 45. Çolakoğlu, F. B. (2018). “Liderin Takım Çalışması Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 46. Dalkılıç, B. İ. (2019). “Farklı Büyüklükteki Veri Setlerinde Yapısal Eşitlik Modeli ve Model Uyumu Testlerine Göre Karşılaştırması: Simülasyon Çalışması Örneği”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 47. Demir, N. (2008). “Liderlik Tarzının Örgütsel Adalet ile İlişkisi ve Lidere Olan Güvenin Bu İlişkideki Rolü”. Öneri Dergisi, 8(30), 195-205.
 48. Demirel, Y. (2009). “Örgütsel Adaletin Yönetici-Çalışan İlişkileri Üzerine Etkisi: Farklı Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 137-154.
 49. Demirel, Y. (2009). “Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132.
 50. Dionne, S. D., Yammarino, F. J., Atwater, L. E. & Spangler, W. D. (2004). “Transformational Leadership and Team Performance”. Journal of Organizational Change Management, 17(2), 177-193.
 51. Dilek, H. (2005). “Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 52. Donglong, Z., Taejun, C., Julie, A. & Sanghun, L. (2020). “The Structural Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in University Faculty in China: The Mediating Effect of Organizational Commitment”. Asia Pacific Education Review, 21, 167-179.
 53. Duman, K. A. (2020). “Etkileşimci Liderlik, Örgütsel Sessizlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 54. Elkins, T. & Keller, R. T. (2003). “Leadership in Research and Development Organizations: A Literature Review and Conceptual Framework”. The Leadership Ouarterly, 14, 587-606.
 55. Ene, C. (2020). “Transactional Leadership Style and Employee Intention to Stay in Insurance Companies in Port Harcourt, Rivers State”. International Journal of Innovative Social Sciences & Humanities Research, 8(1), 40-47.
 56. Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 57. Ergül, B. & Yılmaz, V. (2020). “COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi” . IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 38-51.
 58. Eryeşil, K. & İraz, R. (2017). "Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 129-139.
 59. Fapohunda, T. M. (2013). “Towards Effective Team Building in the Workplace”. International Journal of Education and Research, 1(4), 1-12.
 60. Faraj, S. & Sproull, L. (2000). “Coordinating Expertise in Software Development Teams”. Management Science, 46(12), 1554-1568.
 61. Fletcher, K. A., Friedman, A. & Piedimonte, G. (2019). “Transformational and Transactional Leadership in Healthcare Seen through the Lens of Pediatrics”. The Journal of Pediatrics, 204, 7-10.
 62. Fletcher, M. (1999). “The Effects of Internal Communication, Leadership and Team Performance on Successful Service Quality Implementation: A South African Perspective”. Team Performance Management, 5(5), 150-163.
 63. Fung, H. P., (2014). “Relationships Between Leadership Roles and Project Team Effectiveness as Perceived by Project Managers in Malaysia”. Journal of Empirical Studies, 1(1), 1-22.
 64. Gayef, A. (2006). “Özel Hastanelerde Uygulanan Liderlik Yaklaşımlarının Üst Düzey Yöneticilerin Takım Çalışması ve Örgüt İklimi Algılamaları Üzerindeki Etkisi”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 65. Gefen, D., Ragowsky, A. & Ridings, C. (2008). “Leadership and Justice: Increasing Non Participating Users' Assessment of an IT Through Passive Participation”. Information and Management, 45(8), 507-512.
 66. George, D. & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistic 23 step by step: A simple guide and reference, New York: Routledge.
 67. Gezici, A. (2007). “Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Özel Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik ve Bir Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 68. Gomes, A. R. (2014). “Transformational Leadership: Theory Research and Application to Sports”. (Unpublished Master Thesis) , University of Minho , School of Psychology , Portugal .
 69. Gray, E. C. & Williams, J. A. (2012). “Retail Managers: Laissez-Faire Leadership is Synonymous With Unsuccessful Conflict Managemet Styles” . Open Journal of Leadership , 1(3), 1-4 .
 70. Grover, S. L. & Coppins, A. (2012). “The Intersection of Justice And Leadership: Testing A Moderation Model of Contingent Reward and Interpersonel Fairness”. European Management Journal, 30(6), 490-498.
 71. Gümrükçü, D. M. (2016). “Örgütlerde Takım Performansında Liderin Rolü: Bankacılık Örneği”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 72. Günaydın, S. C. & İnal, İ. H. (2022). “Örgütlerde Mutluluk: Psikolojik Esenlik, Dönüştürücü Liderlik ve Takım Performanse Üzerine Bütüncül Bir Model Önerisi”. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 61-118.
 73. Güneş, A. M. & Buluç, B. (2012). “İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 411-437.
 74. Güney, S. (2015). Liderlik, Ankara: Nobel Yayınevi.
 75. Gürcü, Ö. D. (2012). “Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi Üzerine Yalova İli Kamu ve Özel Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 76. Gürsoy, A. (2005). “Liderlikte Duygusal Zeka (Liderlik Özellikleri ile Duygusal Zekalı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 77. Güven, A. (2013). “The Effect of Manager Behaviour on Motivation of the Workers:An Application on Teachers Working in the National Education Department”. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives , 1(1), 1-20.
 78. Harris, T. C. (2015). “What's the Right Thing To Do? Organizational Justice in A College Classroom”. Journal of Modern Education Review, 5(11), 1061-1066.
 79. Hendrian, H. & Patiro, S. P. (2020). “The Effect of Leadership and Organizational Justice in Predicting Positive Emotion of Indonesian Civil Servants”. Advances in Economics, Business and Management Research, 143, 19-27 .
 80. Hoevemeyer, V.A. (1993). “How Effective Is Your Team?”. Training and Development, 47(9), 67-71.
 81. House, R. J. & Aditya, R. N. (1997). "The Social Scientific Study of Leadership: Quo Vadis?". Journal of Management, 23(3), 409-473.
 82. Iqbal, N., Anwar, S. & Haider, N. (2015). "Effect of Leadership Style on Employee Performance". Arabian Journal of Business and Management Review, 5(5), 1-6.
 83. İçigen, E. T. (2008). "Takım Üyelerinin Bilişsel Stillerinin Takım Performansı Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma". (Yayınlanmamış Doktora Tezi) , Akdeniz Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 84. İnce, M., Bedük, A. & Aydoğan, E. (2004). "Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 423-446.
 85. Jensen, U. T., Andersen, L. B., Bro, L. L., Bollingtoft, A., Eriksen, T. L., Holten, A.-L., . . . Würtz, A. (2019). "Conceptualizing and Measuring Transformational and Transactional Leadership". Administration & Society, 51(1), 3-33.
 86. Jordan, J. S., Gillentine, J. A. & Hunt, B. P. (2004). "The Influence of Fairness: The Application of Organizational Justice in a Team Sport Setting". International Sports Journal, 8(1), 139-149.
 87. Jung, D. I. (2001). "Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in Groups". Creativity Research Journal, 13,(2), 185-195.
 88. Jung, D. I. & Sosik, J. J. (2002). "Transformational Leadership in Work Groups: The Role of Empowerment, Cohesiveness and Collective-Efficacy on Perceived Group Performance". Small Group Research, 33(3), 313-336.
 89. Kara, A. U. (2020). "Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Sosyal Kaytarmaya Etkisinde Örgütsel Adalet ve İletişim Doyumunun Aracılık Etkisi". (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 90. Karaca, Ö. F. (2017). "Sağlık Kuruluşlarında Yöneticilerin Otoriter ve Demokratik Liderlik Davranışlarının Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkileri". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , İstanbul Medipol Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 91. Karahan, K. S. & Gümüş, A. (2021). "Firma Yönetici ve Sahiplerinin Liderlik Tarzları: Van Organize Snayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma". Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 673-702.
 92. Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Yaklaşımına Yönelik Farkındalıkları". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 124-138.
 93. Karam, E. P., Hu, J., Davison, R. B., Juravich, M., Nahrgang, J. D., Humphrey, S. E. & Derue, D. S. (2019). "Illuminating the "Face" of Justice: A Meta-Analytic Examination of Leadership and Organizational Justice". Journal of Management Studies, 56(1), 134-171.
 94. Karataş, C. G. (2019). "İşe Adanmışlığın Örgütsel Adalet ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Necmettin Erbakan Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 95. Karip, E. (1998). "Dönüşümcü Liderlik". Eğitim Yönetimi , 4(16), 432-442.
 96. Katou, A. A. (2015). "Transformational Leadership and Organizational Performance: Three Serially Mediating Mechanisms". Employee Relations, 37(3), 329-353.
 97. Kavak, O. & Kaygın, E. (2018). "Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi". Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 33-51.
 98. Kesim, E. & Kurt, M. (2020). "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dış Yerleşkelerinde Görev Yapan İdari Personelin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki". Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(26), 731-746.
 99. Khan, I. U., Idris, M. & Amin, R. U. (2021). "Leadership Style and Performance in Higher Education: The Role of Organizational Justice" . International Journal of Leadership in Education, 1-15.
 100. Khuong, M. N. & Quoc, T. H. (2016). "The Effects of Organizational Justice and Ethical Leadership on Employee Performance in Binh Duong's Industrial Parks, Vietnam". Journal of Economics, Business and Management, 4(4), 327-333.
 101. Kılıç, S. (2016). "Cronbach'ın Alfa Güvenirlik Katsayısı". Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 102. Kılıç, S. & Toker, K. (2020). "Örgütsel Adalet ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Journal of Yaşar University, 15(58), 288-303.
 103. Kılınç, T. & Akkavuk, E. (2001). "Takım Performansının Ölçümüne Metodolojik Bir Yaklaşım". Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2), 103-120.
 104. Kingshott, B. F. (2006). "The Role of Management and Leadership within the Context of Police Service Delivery". Criminal Justice Studies, 19(2), 121-137.
 105. Konovsky, M. A. (2000). "Understanding Procedural Justice and Its Impact on Business Organizations". Journal of Management, 26(3), 489-511.
 106. Korkut, A. (2019). "Öğretmenlerin Örgütsel Mutluluk, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Adalet Algılarının Analizi". (Yayınlanmamış Doktora Tezi) , İnönü Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 107. Krishna, Y. R. (2011). "Effects of Transformational Leadership on Team Performance". International Journal of Business Management and Economic Research, 2(1), 152-157.
 108. Küçükaltan, D. & Karalar, S. (2014). "Yöneticilerin Demografik Özellikleri ile Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma". Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 169-184.
 109. Kütükçü, A. (2018). "Kadın Yöneticilerin Demokratik Liderlik Eğilimleri ve Çalışan Bağlılığı Arasındaki İlişki". İstanbul Gediz Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 26-59.
 110. Mach, M., Ferreira, A. I. & Abrantes, A. C. (2022). "Transformational Leadership and Team Performance in Sports Teams: A Conditional Indirect Model". Appiled Psychology, 71(2), 662-694.
 111. Merlo-Pirola, A., Hartel, C., Mann, L. & Hirst, G. (2002). "How Leaders Influence the Impact of Affective Events on Team Climate and Performance in R&D Teams". The Leadership Quarterly, 13,(5), 561-581.
 112. Mihai, L., Schiopoıu, A. B. & Mihai, M. (2017). "Comparison of the Leadership Styles Practiced by Romanian and Dutch SME Owners". International Journal of Organizational Leadership, (6), 4-16.
 113. Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, New York: Berrett-Koehler Publishers.
 114. Mirsultan, N. & Marimuthu, T. (2021). "The Relationship of Transformational and Transactional Principal Leadership on Teacher Job Satisfaction and Secondary Student Performance in Subang Jaya, Malaysia". Open Journal of Leadership, (10), 241-256.
 115. Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B. & Strange, J. M. (2002). "Leading Creative People: Orchestrating Expertise and Relationships". The Leadership Quarterly, 13(6), 705-750.
 116. Nwadukwe, U. C. & Timinepere, C. O. (2012). "Management Styles and Organizational Effectiveness: An Appraisal of Private Enterprises in Eastern Nigeria". American International Journal of Contemporary Research, 2(9), 198-204.
 117. Obiefuna, O. A. (2014). "The Role of Top Management in Business Organizations". Review of Public Administration and Management, 3(5), 93-105.
 118. Odumeru, J. A.& Ifeanyi, G. O. (2013). "Transformational vs. Transactional Leadership Theories: Evidence in Literature". International Review of Management and Business Research, 2(2), 355-361.
 119. Olayisade, A. & Awolusi, O. D. (2021). "The Effect of Leadership Styles on Employee's Productivity in the Nigerian Oil and Gas Industry". Information Management and Business Review, 13(1), 47-64.
 120. Oral, H. (2006). "Takım Bazlı Performans Yönetim Sistemleri ve Bilişim Sektöründe Bir Uygulama". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Sakarya Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 121. Özdevecioğlu, M. (2004). "Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 59(3), 181-202.
 122. Özmen, Ö. N., Arbak, Y.& Özer, P. S. (2007). "Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına Yönelik Bir Araştırma". Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(1), 17-33.
 123. Pillai, R., Scandura, T. A. & Williams, E. A. (1999). "Leadership and Organizational Justice: Similarities and Differences Across Cultures". Journal of International Business Studies, 30(4), 763-779.
 124. Pınar, T. (2014). "Sanal Takımların Yönetimi, Liderlik ve Takım Etkinliği İlişkisi". (Yayınlanmamış Doktora Tezi) , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 125. Polat, S. (2007). "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki". (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kocaeli Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 126. Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models". Behavior Research Methods, 40( )3, 879-891.
 127. Radwan, H. & Radwan, I. (2020). "Leadership Styles in the Hotel Sector and Its Effect on Employees' Creativity and Organizational Commitment". World of Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences, 14(3), 169-179.
 128. Raso, A. S. & Abdul, W. K. (2015). "Impact of Transformational Leadership on Team Performance: An Empirical Study in UAE". Measuring Business Excellence, 19(4), 30-56.
 129. Robbins, S. P. & Coulter, M. (2009). Management, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 10th. Edition.
 130. Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış, (Çev. Ordun G.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 14. Baskı.
 131. Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior, United Kingdom: Pearson.
 132. Rokhman, W. (2011). "Organizational Justice As a Mediator for Transformational Leadership and Work Outcomes". Jurnal Siasat Bisnis, 15(1), 197-211.
 133. Sayan, İ. & Güney, S. (2019). "The Impact of Leadership Style on Organizational Citizenship Behavior: Determining the Level of Motivation in Health Workers". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 19-40.
 134. Schaubroeck, J., Lam, S. S. & Cha, S. E. (2007). "Embracing Transformational Leadership: Team Values and The Impact of Leader Behavior on Team Performance". Journal of Applied Psychology, 92(4), 1020-1030.
 135. Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. & Osborn, R. N. (2008). Organizational Behavior, New York: John Wiley & Sons, 10th. Edition.
 136. Selçuk, G. (2007). "Takım Çalışmasında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi)". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 137. Sertçelik, E. (2019). "Takım Zekasının Görev Başarısına Olan Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İdari Depatmanlarında Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 138. Sheikh, H., Soomro, A. H., Magsi, A. & Siddiqi, H. (2016). "Determinants of Team Performance". Research Issues in Social Sciences, 1, 33-46.
 139. Sinclair, A. L. (2003). "The Effects of Justice and Cooperation on Team Effectiveness". Small Group Research, 34(1), 74-100.
 140. Söyük, S. (2018). "Örgütsel Adalet ve İş Tatmini: Sağlık Sektöründeki Önemi". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 435-442.
 141. Stefanovic, N. (2007). "One-Dimensional and Two-Dimensional Leadership Styles". International Journal for Quality Research, 1(2), 104-111.
 142. Şafaklı, O. V. (2005). "KKTC'deki Kamu Bankalarında Liderlik Stilleri Üzerine Bir Çalışma". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 132-143.
 143. Şahin, R. & Kavas, E. (2016). "Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Öğretmenlere Yönelik Bir Araştırma: Bayat Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), 119-140.
 144. Tabak, A., Sığrı, Ü., Eroğlu, A. & Hazır, K. (2009). "Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 387-397.
 145. Tabak, Y. (2020). "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi" . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 146. Tanrıverdi, H., Akova, O. & Çiftçi, İ. (2016). "Açılış Otellerinde Dönüşümcü, Etkileyici, Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının ve Çatışma Yönetim Stillerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi". KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(30), 114-123.
 147. Taş, A., Çelik, K. & Tomul, E. (2007). "Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 85-98.
 148. Taşgit, Y. E. & Sert, H. T. (2017). "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Yapıya Yansımaları Üzerine Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 530-550.
 149. Tatum, B. C., Eberlin, R., Kottraba, C. & Bradberry, T. (2003). "Leadership, Decision Making and Organizational Justice". Management Decision, 41(10), 1006-1016.
 150. Tezcan, Y. (2006). “Liderliğin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi”. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) , Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 151. Turan, E., Demirel, Y., Çetin, S. & Dengel, D. (2019). "Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 394-414.
 152. Turgut, H., Tokmak, İ. & Ateş, M. F. (2015). "Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 417-442.
 153. Tyler, T. R. & Caıne, A. (1981). "The Influence of Outcome and Procedures on Satisfaction with Formal Leaders". Journal of Personality and Social Psychology, 41(4), 642-655.
 154. Udayanga, M. V. (2020). "The Impact of the Transactional Leadership on Organizational Productivity: A Monographic Study". International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research, 2(5), 297-309.
 155. Uğurlu, C. T. & Üstüner, M. (2011). "Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 434-448.
 156. Uğuz, Y. & Yüksekbilgili, Z. (2022). "Genel Bir Alan Üzerinde İşletmede Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Olan İlişkisi". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(12), 1-20 .
 157. Ural, A. & Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 158. Uslu, A. (2021). "Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Üzerine Etkisi: TRB 1 Bölgesi Örneği". (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.
 159. Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Beta, 6. Baskı.
 160. Vullinghs, J. T., Hoogh, A. H., Hartog, D. N. & Boon, C. (2020). "Ethical and Passive Leadership and Their Joint Relationships with Burnout via Role Clarity and Role Overload". Journal of Business Ethics, (165), 719-733.
 161. Wang, G., Oh, I.-S., Courtright, S. H. & Colbert, A. E. (2011). "Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research". Group and Organization Management, 36(2), 223-270.
 162. Wang, L., Wang, X. & Song, D. (2019). "The Impact of Leader-Member Exchange Relationship on Employee Performance Appraisal Reaction: The Mediating Role of Organizational Justice". Journal of Social Sciences Studies, 4, 64-71.
 163. Whisenant, W. & Jordan, J. S. (2006). "Organizational Justice and Team Performance in Interscholastic Athletics". Applied Research in Coaching and Athletics Annual, 21, 55-82.
 164. Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. & Seçkin, Z. (2009). "Örgütsel Adalet ile Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma". KMU İİBF Dergisi, 11(16), 83-99.
 165. Yıldırım, A. (2010). "Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 166. Yıldız, Ö. (2021). "Örgütlerde Rekabet Stratejilerinin Örgütsel Performansa Etkisinin Liderlik Tarzları ve Liderlik Görevleri Bağlamında İncelenmesi". (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 167. Yılmaz, G. (2019). "Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 168. Yozgat, U. & Kamanlı, A. I. (2016). "The Effect of Entrepreneur's Passion and Transactional Leadership Style on the Performance of Employees". Business Management and Economics, 4(2), 9-17.
 169. Yu, X., He, B., Liu, M., Wang, A. & Yuan, Y. (2022). "The Effect of Distributive Justice Climate on Virtual Team Performance: A Moderated Mediation Model". Frontiers in Psychology, 13, 1-12.
 170. Zehir, C., Akyüz, B., Eren, M. Ş. & Turhan, G. (2013). "The Indirect Effects of Servant Leadership Behavior on Organizational Citizenship Behavior and Job Performance: Organizational Justice as a Mediator". International Journal of Research in Business and Social Science, 2(3), 1-13.