Cilt 10 Sayı 4 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İşletmelerde çatışma yönetimi: Çıkar çatışması “nitel bir araştırma”

Abidin Ozan ONAĞ
Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye
Sibel ÜNSAL
İnsan Kaynakları, Vestel, Manisa, Türkiye

Yayınlanmış 2022-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Çıkar, Çıkar Çatışması, Çatışma Yönetimi
 • Conflict, Conflict of Interest, Conflict Management

Nasıl Atıf Yapılır

ONAĞ, A. O., & ÜNSAL, S. (2022). İşletmelerde çatışma yönetimi: Çıkar çatışması “nitel bir araştırma” . Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), 1256–1272. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i4.2130

Özet

Bu araştırmanın amacı, işletmelerde var olan çatışma türlerinden çıkar çatışmasını ortaya koymak ve bu çatışma türüne neden olan etkenleri ortadan kaldırmaktır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2021 yılında Manisa ilinde özel bir firmada farklı pozisyonlarda çalışan, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 8 beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcılara çıkar çatışmasına yönelik sorular sorulmuştur. Veriler, görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Görüşmeler ortalama 40 dakika sürmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  Analizler neticesinde çıkar çatışması kavramı ile ilgili temalar olarak;  çıkar kavramı ile birlikte anılan kavramlar ve bu kavramın çağrıştırdıkları, çıkar çatışması kavramına dair bilgi seviyesi,  çıkar çatışması izlenimi yaratan durumlar, çıkar çatışmasının işletmelerde sebep olduğu durumlar, çıkar çatışmasının yaşanmamasına yönelik yapılması gerekenler, çıkar çatışmasına şahit olma durumu, iş yerinde çıkar elde etme odaklı bir duruma tanık olunduğunda verilecek tepki ve çıkar çatışması yaşanması halinde tercih edilecek davranış şeklidir. Mevcut çıkar çatışmaların önlenebilmesi için işletme yöneticilerinin, işletme içi liyakate önem vermesi, işletmede çıkar çatışması olarak örgütsel düzeyde önlemler alması, çalışanlara işletme içinde çıkar çatışmasına neden olacak davranışların anlatılması ve çıkar çatışması yaşanması halinde caydırıcı yaptırımlar uygulanması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdullah, B. J. (2021). the Methods of Organizational Conflict Management and the Leadership Styles Used by the Heads of Academic Departments at the University of Duhok. Zanco Journal of Humanity Sciences, 25(4), 141-166.
 2. Bozkurt, Ö., Sezen, S. ve Ergun, T., (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: TODAİE.
 3. Child, E. (2005). Managing Conflicts of Interest in the Public Sector. Presentation to the Lexis Nexis Public Sector In-house Counsel Forum, November
 4. Daft, R.L. ; (1994), Management, Third Edt., The Dryden Press, USA,369s.
 5. Davis, M. ve Stark, A. (2001). Conflict of Interest in the Professions. İngiltere: Oxford University Press.
 6. Demmke, C., Bovens, M., Henökl, T., Van Lierop, K., Moilanen, T., Pikker, G. Ve Salminen, A. (2007). Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. European Commission Bureau of European Policy Advisers,
 7. Ertürk, M. (2009). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş. İstanbul: Beta Yayınları.
 8. Genç, N. (2004).Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 9. Hançerlioğlu, O. (2008). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 10. Hussein, A., Al-Mamary, Y., & Hassan, Y. (2017). Conflict management styles and organizational commitment: the conceptual framework development. International Journal of Research in Management, Science & Technology, 5(1), 86-97.
 11. Kalafatoğlu, Y. (2022). A Study On The Antecedents Of Conflict Management Styles: The Role Of Mindfulness And Emotional Intelligence . İşletme Bilimi Dergisi, 10 (2) , 191-213. DOI: 10.22139/jobs.1156730
 12. Karcıoğlu, F. & Alioğulları, Z. (2012). Çatışmanın Nedenleri ve Çatışma Yönetim Tarzları İlişkisi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4) , 215-237.
 13. Kılınç, T. (1985). Örgütlerde Çatışma: Mahiyetleri ve Nedenleri, İstanbul: İ.Ü.İşletme
 14. Fakültesi Dergisi, cilt no:14, sayı no:1
 15. Kılıçaslan S. (2014). Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisini İncelemeye Yönelik Kuramsal Bir Araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt 4, Sayı 3, 264-274
 16. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 17. Lalazarian, K. (2001). Comparative Approaches To Conflict of Interest: The United States, Canada and The United Kingdom, Working Paper, World Bank.
 18. Lee, H., Zhang, X.A., Sung, Y.H., Lee, S. and Kim, J.-N. (2022), "Symmetry, inclusion and workplace conflicts: conflict management effects of two leadership strategies on employee advocacy and departure", Journal of Communication Management, Vol. 26 No. 3, pp. 349-370. Lo, B. ve Field, M. J. (2009). Conflict of interest in medical research, education, and practice. Institute of Medicine
 19. Madalina, O. (2016). Conflict management, a new challenge. Procedia Economics and Finance, 39, 807-814.
 20. Mafunisa, J. J. (2003). Conflict of Interest: Ethical Dilemma in Politics and Administration. South African Journal of Labour Relations, 27(2), 4-22.
 21. Martin, M., W. ve Gabard D., L. (2001). Conflict of Interest and Phsical Therapy. İngiltere: Oxford University Press.
 22. Mintz, S. M. (1992). Cases in Accounting Ethics and Professionalism. ABD: Mcgraw-Hill.
 23. Ni, D., Zheng, X., & Liang, L. H. (2022). Rethinking The Role Of Team Mindfulness in Team Relationship Conflict: A Conflict Management Perspective. Journal of Organizational Behavior, 43(5), 878-891.
 24. Omobowale, E. B., Kuziw, M., Naylor, M. T., Daar, A. S. ve Singer, P. A. (2010). Addressing Conflicts of Interest in Public Private Partnerships. BMC International Health and Human Rights, 10(1), 1-8.
 25. Seval, H. (2006). Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 245-254.
 26. Seyyar, A. (2003). Ahlak Terimleri (Ansiklopedik sözlük). İstanbul: Beta Yayınları.
 27. Sığrı, Ü. ve Dinçer, A.P. (2013). İşletmelerdeki İstihdam Biçimleri ve Liderlik Tarzlarının Çatışma Yönetimi Tarzlarıyla Uyumlandırılmasına Yönelik Öneriler, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(18), s.195-213
 28. Şimşek, Ü. (2012), Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması ve Önleme Yolları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 29. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 30. Okoli, I. O. Kelechi Charles and N. O. Chinenye. (2018). Conflict Management and Employee Commitment among Academic Staff in Public Universities in South East, Nigeria.
 31. Thakore, D. (2013). Conflict and Conflict Management. IOSR Journal of Business and Management, 8, 7-16.
 32. Tolera, D. G. (2018). Effects of employee’s commitment on organizational performance at Arjo Didessa Sugar Factory.African Journal of Business Management, 12(9), 252-257.
 33. Usta, A. (2015). Kamu Örgütlerinde Çıkar Çatışması: Türleri ve Önlenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), 100-124.
 34. Usta, S. (2016). Kamu Yönetiminde Etik Bir Sorunsal Olarak Çıkar Çatışması ve Kamu Görevi Sonrası İstihdam . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi ,19(2),1-17 .
 35. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 8. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 36. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 37. Zibold, F. (2013). Conflicts of Interest in Public Administration. Library of the Europena Parliament, Library Briefing, 1-5.