Cilt 10 Sayı 3 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Türkiye’de cinsiyete dayalı işsizlik histerisinin analizi

Hasan AZAZİ
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Yayınlanmış 2022-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Cinsiyet İşsizliği, İşsizlik Histerisi, İşgücü Piyasası
 • Gender Unemployment, Unemployment Hysteria, Labour Market

Nasıl Atıf Yapılır

AZAZİ, H. (2022). Türkiye’de cinsiyete dayalı işsizlik histerisinin analizi . Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 858–865. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2076

Özet

İşsizlik histerisi ekonomik dalgalanma neticesinde işsizlik oranının artması ve dalgalanma geçtikten sonra eski seviyesine inmemesi durumudur. İşsizlik histerisinin bulunması işgücü piyasası açısından olumlu bir durum değildir. İşgücü piyasasında işsizlik histerisi bulunması, piyasaya düzenleyici müdahaleyi gerekli kılmaktadır. Çalışmada Türkiye’de cinsiyete dayalı işsizlik histerisinin araştırılması için Ocak 2005 ve Mayıs 2022 dönemi kadın ve erkek işsizlik oranları kullanılmıştır. İşsizlik histerisinin araştırılması için ise Genelleştirilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi, Fourier Genelleştirilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi ve Phillips Perron Birim Kök Testi kullanılmıştır. Birim kök testlerinden elde edilen sonuçlar, Türkiye’de erkeklerin kadınlardan daha fazla işsizlik histerisi etkisi barındırdığını göstermektedir. Dolayısıyla işgücü piyasalarına yapılacak düzenlemelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akcan, A. T. (2019). Türkiye’de gençlerin işsizlik histerisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 31–47.
 2. Bayat, T., Kayhan, S., & Koçyiğit, A. (2013). Türkiye’de işsizliğin asimetrik davranışının rejim değişim modeliyle incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79 90.
 3. Blanchard, O. & Lawrence S. (1986). Hysteresis and the european unemployment problem. NBER Working Paper Series, Working Paper No: 1950, 1-78.
 4. Çiçek, H., Gözegir, S. Çevik, E. (2010),. Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 141-155.
 5. Çiçen, Y. B. (2020). Global krizde cinsiyet ve medeni duruma göre işsizlik histerisi: türkiye için fourier durağanlık analizi. Akademik Hassasiyetler, 7(13), 505–525.
 6. Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal Of The American Statistical Association, 74, 427 – 431.
 7. Dickey, D. & Fuller, W. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 8. Erbay, T. (2016). Türkiye’de işsizliğin histeri etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri, WPS No 38, 1–12.
 9. Güloğlu, B. & İspir, M. (2011). Doğal işsizlik oranı mı? işsizlik histerisi mi?” türkiye için sektörel panel birim kök sınaması analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 205–215.
 10. Kahyaoğlu H., Tüzün O., Ceylan F., & Ekinci R. (2016). İşsizlik histerisinin geçerliliği: türkiye ve seçilmiş ab ülkeleri üzerine bir uygulama. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 103–128.
 11. Lordoğlu, K. (1995). Çalışma ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları 2. Basım.
 12. Özkan, Y., &Altınsoy, A (2015). İşsizlik ve istihdamda histeri etkisi (Türkiye, 1988-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, 123–130.
 13. Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika”, 75(2), 335-346.
 14. Saraç, T. (2014). İşsizlikte histeri etkisi: türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(3), 335–344.
 15. Şak, N. (2021). Türkiye’de işsizlik histerisi: kadın ve erkek işsizliğine bir bakış. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2021 Cilt-Sayı: 14 (2) ss: 467 –477.
 16. Taş, T., Alptekin, V., & Yılmaz, K. Ç. (2017). The stability of money demand under the structural breaks in turkey. Journal of Current Researches on Business And Economics, 7(1), 265-280.
 17. Tekin, İ. (2018), Türkiye'de işsizlik histerisi: fourier fonksiyonlu durağanlık sınamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 97–127.
 18. TÜİK, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Ekim-2021-37491&dil=1 Erişim:12.2021).
 19. Urhan, B. (2015). Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü ve işçi sendikalarında izdüşümleri. Türk Tabipleri Derneği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran.
 20. Yılancı, V. (2009). Yapısal kırılmalar altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324–335.