Cilt 10 Sayı 2 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Borsa İstanbul’da çok faktörlü varlık fiyatlama modellerinin test edilmesi

Gökhan ÖZER
Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze, Türkiye
Ayşegül YILDIRIM KUTBAY
Öğr. Görv., Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Yayınlanmış 2022-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Factor Models, CAPM, Fama-French, Carhart, Momentum, Q- Factor, Value Added Intellectual Coefficient
 • Faktör Modelleri, CAPM, Fama- French, Carhart- Momentum, q- Faktör, Entelektüel Katma Değer Katsayı

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, G., & YILDIRIM KUTBAY, A. (2022). Borsa İstanbul’da çok faktörlü varlık fiyatlama modellerinin test edilmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 555–568. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i2.2043

Özet

Bu çalışmanın amacı, çok faktörlü varlık fiyatlama modellerinin Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören mali sektör dışı firmaların oluşturduğu portföyler üzerinde geçerliliğinin test edilmesi ve en iyi açıklama gücüne sahip modelin belirlenmesidir. Bu kapsamda 2008-2019 tarihleri arasında yıllık defter değeri / piyasa değeri (DD / PD), firma büyüklüğü, pazar portföy getirisi, sermaye karlılığı, faaliyet karlılığı, momentum ve entelektüel Katma Değer Katsayı arasındaki ilişkiler panel veri analiziyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Fama French üç ve beş faktör, Carhart (momentum), q- faktör ve önerilen modeller ile tüm modellerin mali sektör dışı firmaların oluşturduğu portföylerin getirilerinin açıklanmasında başarılı oldukları görülmüştür. GRS-F test istatistiğine göre ise q- faktör modelinin diğer modellere göre yüksek açıklayıcı güce sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Arı , G., & Sarıoglu, S. (2021). Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul'da 2006–2018 Dönemi İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi. 1. Sosyal Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 21(2), 114-131.
 2. Bildik, R., & Gülay, G. (2007). Profitability of contrarian strategies: Evidence from the Istanbul stock exchange. International Review of Finance, 7(1-2), 61-87.
 3. Bolak, M. (2004). Risk ve Yönetimi. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 4. Campbell, J. (1996). Understanding risk and return. Journal of Political economy, 104(2), 298-345.
 5. Carhart, M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance, 52(1), 57-82.
 6. Chen, L., Novy-Marx, R., & Zhang, L. (2011). An alternative three-factor model. Available at SSRN 1418117, 1-26.
 7. Chiah, M., Chai, D., Zhong, A., & Li, S. (2016). (2016). Daha İyi Bir Model mi? Avustralya'da Fama-Fransız beş faktör modelinin ampirik bir araştırması. Uluslararası Finans İncelemesi , 16 (4), 595-638. International Review of Finance, 16(4), 595-638.
 8. Doğan, M., Elitaş, B., & Altınay, A. (2019). Fama-French Beş Faktör Varlık Fiyatlama Modeli: Borsa. 23. Finans SempozyumU, (s. 224-237). İstanbul.
 9. Dženopoljac, V., Janoševic, S., & Bontis, N. (2016). Intellectual capital and financial performance in the Serbian ICT industry. Journal of Intellectual Capital, 17(2), 373-396.
 10. Ekim, N., Acar, M., & Uçan, O. (2019). Entelektüel Sermayenin Finans Sektöründe Değer Yaratmadaki Rolü: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Verimlilik Dergisi, 4, 37-63.
 11. Fabozzi, F., Huang, D., & Wang, J. (2016). What difference do new factor models make in portfolio allocation? Working Paper, EDHEC, 1-52.
 12. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 13. Fama, E. F., & French, K. R. (1995). Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. THE JOURNAL OF FINANCE, 50(1), 131-155.
 14. Fama, E. F., & French, K. R. (2006). Profitability, investment and average returns. Journal of financial economics, 82(3), 491-518.
 15. Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of financial economics, 105(3), 457-472.
 16. Fama, E., & French, K. (1998). Value versus growth: The international evidence. The journal of finance, 53(6), 1975-1999.
 17. Fama, E., & French, K. (2017). International tests of a five-factor asset pricing model. Journal of financial Economics, 123(3), 441-463.
 18. Fama, E., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of financial economics, 116(1), 1-22.
 19. Genç, E., & Çömlekçi, İ. (2018). Fama-French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli’nin Geçerliliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 40, 257-276.
 20. Gibbons, M., Ross, S., & Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 57(5), 1121-1152.
 21. Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. New York: Mcgraw-Hill.
 22. Güler, A., ÇAM, İ., Zavalsiz, B., & Keskin, S. (2018). Fama-French çok faktör varlık fiyatlama modellerinin performanslarının karşılaştırılması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama. Istanbul business research, 47(2), 183-207.
 23. Gürkan, S., Gökbulut, R., & Çolak, N. (2015). Entelektüel katma değer katsayısı bileşenlerinin işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 45-64.
 24. Heaton, J., & Lucas, D. (2000). Portfolio choice and asset prices: The importance of entrepreneurial risk. The journal of finance, 55(3), 1163-1198.
 25. Hohlfelder, B., Sylvester, K., Rimsans, J., DeiCicchi, D., & Connors, J. (2017). Prospective evaluation of a bivalirudin to warfarin transition nomogram. Journal of thrombosis and thrombolysis,, 43(4), 498-504.
 26. Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: An investment approach. The Review of Financial Studies, 20(3), 650-705.
 27. Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of finance, 48(1), 65-91.
 28. Kang, H., Kang, J., & Kim, W. (2019). A comparison of new factor models in the Korean stock market. Asia‐Pacific Journal of Financial Studies, 48(5), 593-614.
 29. Lintner, J. (1964). Optimal dividends and corporate growth under uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 78(1), 49-95.
 30. Lustig, H., Van Nieuwerburgh, S., & Verdelhan, A. (2013). The wealth-consumption ratio. The Review of Asset Pricing Studies, 3(1), 38-94.
 31. Maiti, M., & Balakrishnan, A. (2018). Is human capital the sixth factor? Journal of Economic Studies, 45(4), 710-737.
 32. Markowitz , H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 33. Meles, A., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2016). The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US. Journal of Multinational Financial Management, 36, 64-74.
 34. Nimtrakoon, S. (2015). The relationship between intellectual capital, firms’ market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN. Journal of intellectual capital, 16(3), 587-618.
 35. Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. Journal of financial economics, 108(1), 1-28.
 36. Odabaşoğlu, Ş. (2019). Havayolu işletmelerinde entelektüel sermayenin piyasa değeri-defter değeri oranına etkileri. Journal of Aviation Research, 1(1), 1-23.
 37. Özkan, N. (2019). q-Faktör Modelinin Borsa İstanbul’da geçerliliğinin test edilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 441-456.
 38. Pulic, A. (2000). VAIC™–an accounting tool for IC management. International journal of technology management, 20(5-8), 702-714.
 39. Pulic, A., & Kolakovic, M. (2003). Value creation efficiency in the new economy. Global Business and Economics Review, 5(1), 111-128.
 40. Rehman, A., & Baloch, Q. (2016). Evaluating Pakistan's Mutual Fund Performance: Validating through CAPM and Fama French 3-Factor Model. Journal of Managerial Sciences, 10(1), 173-182.
 41. Roy, R., & Shijin, S. (2018). A six-factor asset pricing model. Borsa Istanbul Review,, 18(3), 205-217.
 42. Saleh, M. (2020). Empirical Testing of the Five-Factor Model of Fama and French in Indonesia as an Emerging Capital Market. Journal of Economics and Business, 3(1), 19-28.
 43. Sardo, F., & Serrasqueiro, Z. (2017). A European empirical study of the relationship between firms’ intellectual capital, financial performance and market value. Journal of Intellectual Capital, 18(4), 771-788.
 44. Sharpe, W. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3), 425-442.
 45. Smriti, N., & Das, N. (2018). The impact of intellectual capital on firm performance: a study of Indian firms listed in COSPI. Journal of Intellectual Capital, 19(5), 935-964.
 46. Ståhle, P., Ståhle, S., & Aho, S. (2011). Value added intellectual coefficient (VAIC): a critical analysis. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 531-551.
 47. Sveiby, K.-E. (1988). A nova riqueza das A nova riqueza das organizações organizações. Rio de Janeiro: Campus.
 48. Tatoğlu, F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 49. Usta , Ö., & Demireli, E. (2010). Risk Bileşenleri Analizi: İmkb'de Bir Uygulama. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 6(12), 25–36 .
 50. Wooldridge, J. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Second Edition: MIT Press.
 51. Xu, J., & Liu, F. (2020). The impact of intellectual capital on firm performance: a modified and extended VAIC model. Journal of Competitiveness, 12(1), 161-176.
 52. Zeren, F., Yılmaz, T., & Belke, M. (2018). Fama French Beş Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu, (s. 391-400). Mersin.