Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

YAPISAL KIRILMA ALTINDA SANAYİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • Sanayileşme,
 • İstihdam,
 • Yapısal Kırılma

Nasıl Atıf Yapılır

HALAÇ, U., & ŞAŞMAZ, F. D. (2017). YAPISAL KIRILMA ALTINDA SANAYİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 684–702. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.151

Özet

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen ekonomilerin en önemli konularından biri olan sanayileşmenin üretimi arttırma yoluyla istihdamı olumlu etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 2005:01 ve 2017:06 dönemleri arasında sanayi üretimi ile toplam istihdam, sanayi istihdamı ve genç istihdam değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişki yapısı aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Ele alınan dönem yapısal değişikler içeren bir dönem olduğu için serilerin durağanlığı hem standart Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi hem de yapısal kırılmalı Zivot-Andrews birim kök testi ile test edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin tahmin edilmesinde de hem Engle Granger eşbütünleşme testi hem de yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory-Hansen eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcut değildir. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki Türkiye için incelenen dönemde sanayi üretimi ve istihdam arasındaki bağ ortadan kalmıştır yani sanayi üretimi artsa bile bu artış istihdam yaratmaktan uzaktır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Acaroğlu, H. (2015). The Relationship Between Industrial Growth and Labor Force Markets in Turkey. Issues in Social Science, 3(1), 83-96.
 2. Ay, A. ve Koçar, Z. (2006). 2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçir Üzerine Bir Tartışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi(16), 67-78.
 3. Caraiani, P. (2006). The Relationship Between Unemployment and Output Cycles in Korea. Romanian Journal of Economic Forecasting,1, 51-64.
 4. Çolak, M. ve Kara, O. (2017). Türkiye'deki Makroekonomik Göstergelerin İstihdama Etkisi. "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Afro-Avrasya Özel Sayısı. 259-274.
 5. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association(74), 427-431.
 6. Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. Iowa State University : John Wiley&Sons Inc.
 7. Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Represantation and Testing. Econometrica 55, 251-276.
 8. Evans, G.W. (1989). Output and Unemployment Dynamics in the United States: 1950–1985. Journal of Applied Econometrics, 4(3), 213-237.
 9. Gabrisch, H. ve Buscher, H. (2006). The Relationship between Unemployment and Output in Post- communist Countries. Post- Communist Economies, 18(3), 261-276.
 10. Gordon, R. ve Clark, P. (1984). Unemployment and Potential Output in the 1980's. Brooking Papers on Economic Activity, 15(2), 537-564.
 11. Gregory, A. ve Hansen, B. E. (1996a). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126.
 12. Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). Test for Cointegration in Models with Regime Shifts. Journal of Econometrics, 58(3), 555-560.
 13. Günçavdı, Ö. ve Küçükçiftçi, S. (2006). Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam Etkileri (1973-1998). İktisadi Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam, 195-230.
 14. Hamada, K. ve Kurosaka, Y. (1984). The Relationship between Production and Unemployment in Japan. European Economic Review, 25(1), 71-94.
 15. Kara, M. ve Duruel, M. (2005). Türkiye'de Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50(1), 367-396.
 16. Kılıç, E. ve Yıldırım, S. (2017). Is Jobless Growth Still a Problem for Turkey? V. Anadolu International Conference in Economics. Eskişehir, Turkey.
 17. Lee, J. (2000). The Robustness of Okun's Law: Evidence from OECD Countries. Journal of Macroeconomics, 22(2), 331-356.
 18. Moosa, I. (1997). A Cross-Country Comparision of Okun's Coefficient, Journal of Comparative Economics, 24(3), 335-356.
 19. Muratoğlu, Y. (2011). Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. International Conference On Eurasian Economies, (s. 167-173).
 20. Okun, A. M. (1962). Potential GNP & Its Measurements and Significance. American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, 98-104.
 21. Saraçoğlu, B. ve Suiçmez, H. (2008). Türkiye İmalat Sanayiinde Büyüme, İstihdam ve Verimlilik Sorunları. TİSK Akademi, 3(6), 88-126.
 22. Sögner, L. ve Stiassny, A. (2002). An Analysis on the Structural Stability of Okun's Law:A Cross-Country Study. Applied Economics, 14, 1775-1787.
 23. Şensen, F. ve Taymaz, E. (2003). Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics, 03/01.
 24. Taymaz, E. ve Suiçmez, H. (2005). Türkiye'de Verimlilik ve Kriz . Ankara: MPM Yayını.
 25. Uysal, D. ve Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme-İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980-2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 69-78.
 26. Weber, C. (1995). Cyclical Output, Cyclical Unemployment, and Okun's Coefficient: A New Approach. Journal of Applied Econometrics, 10(4), 443-454.
 27. Zivot, E. ve Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Cash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.