Vol. 10 No. 1 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Evaluation of perceptions about the concept of conscious consumer: A metaphor analysis study

Emine Nihan Cici Karaboğa
Assist. Prof. Dr., Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Published 2022-03-26

Keywords

 • Bilinçli Tüketici, Tüketim, Metafor, İçerik Analizi, Betimsel Analiz
 • Conscious Consumer, Consumption, Metaphor, Content Analysis, Descriptive Analysis

How to Cite

Cici Karaboğa, E. N. (2022). Evaluation of perceptions about the concept of conscious consumer: A metaphor analysis study . Business & Management Studies: An International Journal, 10(1), 412–428. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i1.2024

Abstract

This study aims to evaluate the perception of the conscious consumer concept in the consumer's mind through metaphors. It is desired to determine how the conscious consumer, which is one of the key concepts for establishing a sustainable life cycle, and therefore the conscious consumption activity, is interpreted by the individuals in the consumer position. For this reason, in this study, in which phenomenology was preferred among the qualitative research designs, 109 consumers were reached, whose universe was chosen as Turkey. From the consumers, “The conscious consumer is like/similar to ………………………. Because …………” sentence was asked to be completed with metaphors, and the reason was explained. The obtained data were analyzed using content and descriptive analysis methods. While 75 metaphors in the analyzed data were divided into five different categories, these categories were evaluated in the context of the literature. The most preferred metaphors in the study have been determined that being economical, sensitive to the environment, a business manager and a piggy bank.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akdoğan, L., & Durmaz, Y. (2021). Tüketici Kişiliklerinin Bilinçli Tüketim Davranışı Üzerine Etkisinin Kişilik Modeli ile İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, DOI: 10.30798/makuiibf.809440.
 2. Aaker, D.A., Kumar,V. & Day, G.S., (2007). Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.
 3. Alexander, S. (2011). The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life Beyond Consumer Culture. In SSRN Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1970056.
 4. Anderson, W. T., Cunningham, William H. (1972). The Socially Conscious Consumer. In Journal of Marketing, 36 (3), 23–31, DOI: 10.1177/002224297203600305.
 5. Antil, J. H. (1984). Socially Responsible Consumers: Profile and Implications for Public Policy. In Journal of Macromarketing, 4 (2), 18–39, DOI: 10.1177/027614678400400203.
 6. Armstrong, S. L., & Davis, H. S., & Paulson, E. J. (2011). The Subjectivity Problem: Improving Triangulation Approaches in Metaphor Analysis Studies. In International Journal of Qualitative Methods, 10 (2), 151–163, DOI: 10.1177/160940691101000204.
 7. Ay, C., & Ecevit, Z. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (10), 238–263.
 8. Barnett, C.; Cafaro, P. & Newholm, T. (2005). Philosophy and Ethical Consumption. In Rob Harrison, Terry Newholm, Deirdre Shaw (Ed.): The Ethical Consumer. London, UK: Sage, 11–24.
 9. Bemporad, R.,& Baranowski, M. (2007). Conscious Consumers are Changing The Rules of Marketing. Are You Ready. With Assistance of Highlights From The BBMG Conscious Consumer Report. BBMG.
 10. Bozyiğit, S., & Madran, C. (2018). Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü. In Manas Journal of Social Studies, 7 (2), 173–196.
 11. Brochado, A., Teiga, N., & Oliveira-B. F. (2017): International Journal of Consumer Studies, 41 (2), 138–146, DOI: 10.1111/ijcs.12321.
 12. Buenstorf, G., & Cordes, C. (2008). Can Sustainable Consumption Be Learned? A Model of Cultural Evolution. In Ecological Economics, 67 (4), 646–657, DOI: 10.1016/J.Ecolecon.2008.01.028.
 13. Buğday, E. B. (2015). Bilinçli Tüketici Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 14. Cameron, L., & Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 32 (2), 77–96.
 15. Ceyhan, M. S., &Taş, C. (2017). Rasyonel-İrrasyonel Tüketim: Bartın Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (16), 107–134.
 16. Çalık, D. (2021). Edebi Metinlerde Tüketim Toplumunun İzini Sürmek: Türk Romanında Tüketim Toplumu ve Gösterişçi Tüketimin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 17. Çelebi, Ş. O., & Bayraktaroğlu, F. (2018). Y Kuşağı Tüketicilerinin Bilinçli Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 111–124, DOI: 10.31006/Gipad.415372.
 18. Dembkowski, S., & Hanmer‐Lloyd, S. (1994). The Environmental Value‐Attitude‐System Model: A Framework to Guide The Understanding of Environmentally‐Conscious Consumer Behaviour. In Journal of Marketing Management, 10 (7), 593–603, DOI: 10.1080/0267257X.1994.9964307.
 19. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). The Sage Handbook of Qualitative Research: Sage.
 20. Douglas, M.; & Isherwod, B. (1999).Tüketimin Antropolojisi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 21. Dursun, İ., & Gündüz, S. (2016). Türkiye’de Sorumlu Tüketim Davranışı Üzerine Araştırmalar: Ulusal Makaleler ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Derleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (4), ss. 1365–1391.
 22. Dündar, Ş. (2017). Bilinçli Tüketicilik ile İlgili Anne-Baba Rol Model Davranışlarının, Anne-Baba İletişiminin ve Sosyal Bilgiler Dersinin Çocukların Bilinçli Tüketiciler Olarak Sosyalleşmelerindeki Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 726–743, DOI: 10.17860/mersinefd.316607.
 23. Elgin, D., & Mitchell, A. (1977). Voluntary Simplicity. In Planning Review, 5 (6), 13–15, DOI: 10.1108/Eb053820.
 24. Ersoy, A., & Papatğa, E. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Hikâyeler Aracılığıyla Bilinçli Tüketici Farkındalığının Geliştirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4 (1), 61–78.
 25. Fosse-G., Marie-H., Özçağlar-T. N. (2007). Towards an Understanding of Consumption Objectors. E - European Advances in Consumer Research, 8.
 26. Freestone, O. M., & McGoldrick, P. J. (2008). Motivations of the Ethical Consumer. J Bus Ethics, 79 (4), 445–467, DOI: 10.1007/s10551-007-9409-1.
 27. Giesler, M., & Veresiu, E. (2014). Creating The Responsible Consumer: Moralistic Governance Regimes And Consumer Subjectivity. J Consum Res, 41 (3), 840–857, DOI: 10.1086/677842.
 28. Gogia, J. (2014). Conscious Consumption: A Behavioral Transformation Approach for Sustainable Development. Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management, 3 (10), 26–33.
 29. Gürbüz, C. (2021). Tüketim Toplumunda Tüketim Türlerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. Sosyal Bilimler Enstitüsi.
 30. Harrison, R., Newholm, T., & Shaw, D. (Ed.) (2005): The Ethical Consumer. London, UK: Sage.
 31. Haşıloğlu, S. B., Baran, T., & Aydın, O. (2015). Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (1), 19-28.
 32. Hekimci, F. (2010). Ekonominin Yükselen Değerleri; Etik Tüketicilik ve Etik Ticaret. Müberra B., & Arzu Ş. (Ed.): Tüketici Yazıları II: Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma Test ve Eğitim Merkezi, 47–66.
 33. Higgins, R., Hartley, P., & Skelton, A. (2002). The Conscientious Consumer: Reconsidering The Role of Assessment Feedback In Student Learning. Studies In Higher Education, 27 (1), 53–64, DOI: 10.1080/03075070120099368.
 34. Holt, D. B. (1995). How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices. Journal of Consumer Research, 22 (1), 1, DOI: 10.1086/209431.
 35. Kızıloğlu, E. (2021). Pandemi Döneminde Çalışan Anne Olmak: Metaforlar Üzerinden Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 19, 33–48.
 36. Kurtuluş, S., Kurtuluş, K., & Ozturk, S. (2012). Research Methodology in Marketing Publications in Turkey: Review and Evaluation. In Conference on Society, Cybernetics and Informatics, http://imsci2012. wordpress. com.
 37. Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 38. Meydan, B. (2017). Etik Tüketicinin Kozmetik Ürünü Satın Alma Kararı: PROMETHEE Tekniği İle Bir Uygulama. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (4), 233–259.
 39. Miles, B., & Huberman, A. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.
 40. Moisander, J. (2007). Motivational Complexity of Green Consumerism. In Int J Cons Stud 31 (4), 404–409, DOI: 10.1111/J.1470-6431.2007.00586.X.
 41. Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008). A Language Teacher is Like…: Examining Malaysian Students’ Perceptions of Language Teachers Through Metaphor Analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5 (2), 192–205.
 42. Nurtanış-Velioğlu, M. (2013). Tüketim ve Tüketim Kültürü. Meltem Nurtanış-Velioğlu (Ed.): Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 3–25.
 43. Rahman, I., & Reynolds, D. (2019). The İnfluence of Values And Attitudes on Green Consumer Behavior: A Conceptual Model of Green Hotel Patronage. In International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20 (1), 47–74, DOI: 10.1080/15256480.2017.1359729.
 44. Roberts, J. A., & Bacon, D. R. (1997). Exploring The Subtle Relationships Between Environmental Concern And Ecologically Conscious Consumer Behavior. In Journal of Business Research, 40 (1), 79–89, DOI: 10.1016/S0148-2963(96)00280-9.
 45. Scheffer, M (1991). Should We Expect Strange Attractors Behind Plankton Dynamics –And İf So, Should We Bother? In J Plankton Res, 13 (6), 1291–1305, DOI: 10.1093/Plankt/13.6.1291.
 46. Schor, J. (1998). The Overspent American: Upscaling, Downshifting and the New Consumer, New York: Basic Books.
 47. Shama, A. (1988). The Voluntary Simplicity Consumer: A Comparative Study. Psychol Rep, 63 (3), 859–869, DOI: 10.2466/pr0.1988.63.3.859.
 48. Shaw, D., Grehan, E., Shiu, E., Hassan, L., & Thomson, J. (2005). An Exploration Of Values in Ethical Consumer Decision Making. Journal of Consumer Behaviour, 4 (3), 185–200, DOI: 10.1002/Cb.3.
 49. Smith, N. C. (1990). Morality and The Market. Consumer Pressure for Corporate Accountability. London: Routledge.
 50. Szmigin, I., Carrigan, M., & McEachern, M. G. (2009). The Conscious Consumer: Taking A Flexible Approach to Ethical Behaviour. International Journal of Consumer Studies, 33(2), 224-231. DOI: 10.1111/J.1470-6431.2009.00750.X.
 51. Torlak, Ömer (2016). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü: Inkılab Yayınevi.
 52. Trentmann, Frank. (2016). Empire of Thingss: How We Became A World of Consumers, From the Fifteenth Century to The Twenty First. UK: Penguin Books.
 53. Ulusoy, E. (2016). Experiential Responsible Consumption. In Journal of Business Research, 69 (1), 284–297, DOI: 10.1016/J.Jbusres.2015.07.041.
 54. Webster, Jr.F. E. (1975): Determining the Characteristics of the Socially Conscious Consumer. Journal of Consumer Research, 2 (3), 188, DOI: 10.1086/208631.
 55. Willis, M. M., Schor, J. B. (2012). Does Changing A Light Bulb Lead To Changing The World? Political Action And The Conscious Consumer. In The Annals of The American Academy of Political And Social Science, 644 (1), 160–190, DOI: 10.1177/0002716212454831.
 56. Yeşilada, Ferda (2009). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çevre Bilinçli Tüketicilerin Profili. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10 (1), 79–95.
 57. Zaltman, G (2003). Tüketici Nasıl Düşünür. İstanbul: Media Cat Yayınları.
 58. Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.