Cilt 10 Sayı 2 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İçsel pazarlamanın yaratıcı çalışan performansı üzerindeki etkisinde narsist liderliğin rolü

İnan KAYNAK
PhD., Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye
Erman AKILLIBAŞ
PhD., Bağımsız Araştırmacı, Sinop, Türkiye
Berat ÇİÇEK
PhD. Professor (Associate) at Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye

Yayınlanmış 2022-06-25

Anahtar Kelimeler

 • İçsel Pazarlama, Yaratıcı Çalışan Performansı, Narsist Liderlik
 • Internal Marketing, Creative Employee Performance, Narcissistic Leadership

Nasıl Atıf Yapılır

KAYNAK, İnan, AKILLIBAŞ, E., & ÇİÇEK, B. (2022). İçsel pazarlamanın yaratıcı çalışan performansı üzerindeki etkisinde narsist liderliğin rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 664–682. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i2.2014

Özet

Bu çalışmanın amacı, içsel pazarlama uygulamalarının yaratıcı çalışan performansına etkisini ve bu etkileşimde narsist liderliğin rolünü araştırmaktır. Bu kapsamda içsel pazarlama uygulamaların yoğun bir şeklide uygulandığı otel, restoran ve cafe (HORECA) çalışanlarıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre içsel pazarlama uygulamalarının yaratıcı çalışan performansını pozitif yönde etkilediği, içsel pazarlama uygulamalarının narsist liderlik üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu ve narsist liderliğin ise yaratıcı çalışan performansını negatif yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca narsist liderliğin içsel pazarlama ile yaratıcı çalışan performansı arasında kısmi aracılık rolü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aboramadan, M., Turkmenoglu, M.A., Dahleez, K.A. Cicek, B. (2021). Narcissistic leadership and behavioral cynicism in the hotel industry: The role of employee silence and negative workplace gossiping. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(2), 428-447.
 2. Afacan Fındıklı, M., Okan, G. & Sığrı, Ü. (2019). Karanlık liderlik ölçeği: Çalışanların algısı üzerine bir ölçeklendirme çalışması. Nitel Sosyal Bilimler, 1(1), 89-115.
 3. Akal, Z. (2000). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi. Ankara: MPM Yayınları.
 4. Aktaş, A ve Asya G. (2022). Dış Ticaret Yönetiminde Bilgi ve İletişim Teknolojiler, İşletme, Ekonomi ve Siyaset Bağlamında Yönetim, Bursa; Ekin Yayınevi
 5. Alada, V. (2020). Sosyal mübadele teorisi perspektifinden faiz: Bir değerlendirme. İmgelem, 4(7), 423-437.
 6. Albayrak, A. & Kırova, S. (2020). Sosyal mübadele teorisi kapsamında sosyal taşıma kapasitesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 91-100.
 7. Akhtar, S. (1989). Narcissistic personality disorder: Descriptive features and differential diagnosis. Psychiatric Clinics of North America, 12(3), 505–529.
 8. Allio, R. J. (2007). Bad leaders: how they get that way and what to do about them. Strategy and Leadership, 35(3), 12-17.
 9. Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A Componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 357-377.
 10. Anosike, P. U. ve Ahmed, P. (2006). Internal marketing: perceptions from theory and practice, Universty of Wolverhampton, Business School.
 11. Atay, F. M. (2010). Complex time-delay systems: theory and applications. Springer.
 12. Ballı, E. ve Koca Ballı, A. İ. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 101-121.
 13. Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 14. Barzoki, A. S., & Ghujali, T. (2013). Study the relationship of internal marketing with job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(3), 33.
 15. Beyaz, R., Güngör, A. Y. ve Kılıçarslan, Ş. (2021). The effects of banks internal marketing and market orientation approaches on performance. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(31), 812-825.
 16. Blau, P. M. (1986). Exchange and power in social life, New Brunswick, NJ: Transaction Books.
 17. Braun, S. (2017). Leader narcissism and outcomes in organizations: a review at multiple levels of analysis and ımplications for future research. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.00773
 18. Buchko, A. A., Weinzimmer, L.G & Sergeyev, A.A. (1998). Effects of culturalcontext on the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment: A study of Russian workers. Journal of Business Research, 43, 109-116.
 19. Buffardi, L. E. & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303-1314.
 20. Brunell, A.B., Staats, S., Barden, J. & Hupp, J.M. (2011). Narcissism and academic dishonesty: The exhibitionism dimension and the lack of guilt. Personality and Individual Differences, 50(3), 323–328.
 21. Campbell, W. K., & Foster, J. D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. The Self, 115, 138.
 22. Campbell, J., Mccloy, R., Oppler, S. & Sager, C. (1993). A theory of performance. In Schmitt, N., Borman, W. and Associates (eds) Personnel Selection in Organisations. San Francisco: Jossey-Bass, 35-70
 23. Campbell, W. K., Goodie, A. S., & Foster, J. D. (2004). Narcissism, confidence, and risk attitude. Journal of behavioral decision making, 17(4), 297-311.
 24. Can, H. ve Eskiler, E. (2021). İş tatmini ve çalışan performansı üzerine içsel pazarlamanın etkisi: Spor - fitness merkezleri üzerine bir araştırma. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 185-198.
 25. Can, H. (2020). İş tatmini ve çalışan performansı üzerine içsel pazarlamanın etkisi: Spor - fitness merkezleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.
 26. Candan, B. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2009). İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: Bir araştırma.Yönetim Dergisi, 20(631), 41–58.
 27. Chaurasia, S. & Shukla, A. (2014). Psychological capital, lmx, employee engagement & work role performance. Indian Journal of Industrial Relations, 50 (2), 342-356.
 28. Chiu, W., Won, D & Bae, J. (2019) Customer value co-creation behaviour in fitness centres: how does it influence customers’ value, satisfaction, and repatronage intention?, Managing Sport and Leisure, 24:1-3, 32-44,
 29. Çiçek, B. ve Çiçek, A. (2020). İş yeri nezaketsizliğinin yaratıcı çalışan performansı üzerindeki etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü, İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 267-282.
 30. Cihangiroğlu, N., Teke, A., Uzuntarla, Y. & Uğrak, U. (2015). Narsist kişilik eğilimleri ile kurumsal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin analizi. Journal of Management and EconomicsResearch, 13 (1), 1-18.
 31. Colquitt, J. A., Baer, M. D., Long, D. M. & Halvorsen-Ganepola, M. D. K. (2014). Scale indicators of social exchange relationships: A comparison of relative content validity, Journal of Applied Psychology, 99(4), 599-618.
 32. Craft, A. (2003). Creative thinking ın the early years of education. Early years: An international Journal of Research and Development, 23 (2), 143-154.
 33. Cropanzano, R., Anthony, E.L., Daniels, S.R. & Hall, A.V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11 (1), 1-38.
 34. Cropanzano, R., & Mitchell, M. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
 35. Çoban, H. ve İrmiş, A. (2018). Yöneticilerde narsisizm üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 123-146.
 36. Cummings, A., & Oldham, G. R. (1997). Enhancing creativity: Managing work contexts for the high potential employee. California Management Review, 40(1), 22-38.
 37. Davies, B. J., & Davies, B. (2004). Strategic leadership. School Leadership & Management, 24(1), 29-38.
 38. Duchon, D., & Drake, B. (2009). Organizational narcissism and virtuous behavior. Journal of Business Ethics, 85(3), 301–308.
 39. Dul, J. & Ceylan, C. (2011). Work environments for employee creativity. Ergonomics, 54(1), 12-20.
 40. Ekvall, G., & Ryhammar, L. (1999). The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish university. Creativity research journal, 12(4), 303-310.
 41. Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D. & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, 86(1), 42-51.
 42. Ene, S. (2013). The role of increaser the business performance of constituded marketing culture of staffers intended forinternal marketing, International Journal of Economic and Administrative Studies, 5(10), 68-91.
 43. Eren, D. ve Onat, G. (2018), İçsel pazarlama faaliyetlerinin iş gören yetkinliği üzerine etkisi: Nevşehir’deki otel işletmelerinde bir uygulama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 58-76.
 44. Erginöz, Y. C. (2019). Kurum imajı oluşumunda işletmelerin içsel pazarlama uygulamalarının ve işveren marka faaliyetlerinin etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 45. Ergün, G. S. ve Boz, H. (2017). İşletmelerin içsel pazarlama uygulamaları ve işgörenlerin iş tatmini ilişkisi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 1(1/2), 1-12.
 46. Ergün, Z. (2013). İçsel pazarlama uygulamalarının işletme performansı üzerine etkisi: Kamu-özel hastane karşılaştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 223-248.
 47. Ewing, M.T. & Caruana, A. (1999), An internal marketing approach to public sector management: The marketing and human resources interface, International Journal of Public Sector Management, 12(1), 17-29. https://doi.org/10.1108/09513559910262652
 48. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods, 39(2), 175-191.
 49. Foreman, S. K. & Money A. H. (1995) Internal marketing: Concepts, measurement and application, Journal of Marketing Management, 11, 755-768.
 50. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 51. Fuller, P. J., Galvin, B. M., & Ashforth, B. E. (2018). Larger than life: Narcissistic organizational identification in leadership. Organizational Dynamics, 47, 8-16.
 52. Galvin, B. M., Waldman, D. A., & Balthazard, P. (2010). Visionary communication qualities as mediators of the relationship between narcissism and attributions of leader charisma. Personnel Psychology, 63, 509-537.
 53. Geçtan, E. (2013). Psikodinamik psikiyatri ve normal dışı davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları
 54. George, J. M. & Zhou, J. (2001). When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: An interactional approach. Journal of Applied Psychology, 86(3), 513-524.
 55. Ghislieri, C., Cortese, C. G., Molino, M., & Gatti, P. (2019). The relationships of meaningful work and narcissistic leadership with nurses' job satisfaction. Journal of Nursing Management, 27, 1691–1699.
 56. Grijalva, E., Harms, P. D., Newman, D. A., Gaddis, B. H., & Fraley, R. C. (2015). Narcissism and leadership: A meta‐analytic review of linear and nonlinear relationships. Personnel Psychology, 68(1), 1-47.
 57. Glad, B. (2002). Political leadership: Some methodological considerations. Political leadership for the new century: Personality and behavior among American leaders, 9–24.
 58. Goncalo, J. A., Flynn, F. J., & Kim, S. H. (2010). Are two narcissists better than one? The link between narcissism, perceived creativity, and creative performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(11), 1484-1495.
 59. Gonzalez, V. M., Coromina, L. & Gali, N. (2018). Over tourism: Residents' perceptions of tourism ımpact as an ındicator of resident social carrying capacity - Case study of a spanish heritage town. Tourism Review, 73(3): 277-296.
 60. Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25(2): 161-178.
 61. Guerrero, L. K., La Valley, A. G. & Farinelli, L. (2008). The experience and expression of anger, guilt, and sadness in marriage: An equity theory explanation. Journal of Social and Personal Relationships. 25(5): 699–724. Günsel M. (2017). Toksik ve yıkıcı liderliğin çalışan performansı üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 62. Gürer, A. ve Çiftçi, G. E. (2019). Narsizmin iş doyumu ve bireysel performans üzerindeki etkisi üzerine bir alan araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 80-103.
 63. Harms, P. D. (2011). Adult attachment styles in the workplace. Human Resource Management Review, 21(4), 285-296
 64. Higgs, M. (2009). The Good, the bad and the ugly: Leadership and Narcissism. Journal of Change Management, 9(2), 165-178.
 65. Hickman S. E., Watson P. J., & Morris R. J. (1995). Optimism, pessimism, and the complexity of narcissism. Personality and Individual Differences, 20(4), 521–555.
 66. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 67. Homans, G. C. (1961). Social behaviour: Its elementary forms. Oxford. England: Harcourt, Brace.
 68. Iacobucci, D., Saldanha, N., & Deng, X. (2007). A meditation on mediation: Evidence that structural equations models perform better than regressions. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 139-153.
 69. Ivancevich, J. M. & Matteson M. R. (2002). Organizational behavior and management, Published by McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN:0-07-243638-7
 70. İnal, M.E. ve Toksarı, M. (2008), Bir yönetim yaklaşımı olarak içsel pazarlama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 10(1-2), 361-390.
 71. İraz, R. ve Akgün, Ö. (2011). Örgütsel bağlılığın çalışan performansı üzerine etkilerini ölçmeye yönelik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 225-250.
 72. Jandaghi, G., Kozekanan, S. F., & Piranneja, A. (2015). Clarifying the impacts of professors narcissism variables on effective performance. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 44, 93–105.
 73. Kanter, R. M. (1983). Frontiers for strategic human resource planning and management. Human Resource Management, 22(1-2), 9–21.
 74. Kassahun, T. (2007). Management practices as leverages of employee performance. Indian Journal of Industrial Relations, 42 (3), 332-354.
 75. Karaaziz, M. ve Atak, İ. E. (2013). Narsisizm ve narsisizmle ilgili araştırmalar üzerine bir gözden geçirme. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2), 44–59.
 76. Karacaoğlu, K. (2016). Çalışanların iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi: Alanya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-21.
 77. Karataş, S. & Özcan, S. (2010). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 225-243.
 78. Kernberg, O. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson.
 79. King, G. (2007). Narcissism and effective crisis management: A review of potential problems and pitfalls. Journal of Contingencies and Crisis Management, 15(4), 183–193.
 80. Kopelman, R.E & Mullins, L.S. (1992) Is narcissism inversely related to satisfaction? An examination of data from two U.S. samples, The Journal of Psychology, 126:2, 121-130, DOI: 10.1080/00223980.1992.10543346.
 81. Kotler, P. (2003). Pazarlama yönetimi. Beta Yayıncılık: İstanbul.
 82. Lambe C. J., Wittmann C. M. & Spekman R. E. (2001). Social exchange theory and research on business to business relational exchange, Journal of Business to Business Marketing, 8(3).
 83. Lasch, C. (2006). Narsisizm kültürü. (Çev., Öztürk, S. veYolsal, Ü.H.), Ankara: Bilim ve SanatYayınevi.
 84. Maccoby, M. (2000). Narcissistic lesaders: The incredible pros, the inevitable cons. The Harward Business Review, 78(1), 69-79.
 85. Madjar, N., Oldham, G. R., & Pratt, M. G. (2002). There's no place like home? The contributions of work and nonwork creativity support to employees' creative performance. Academy of Management journal, 45(4), 757-767.
 86. McFarlin, D. & Paul D Sweeney, (2000), House of mirrors: The untold truth about narcissistic leaders and how to survive them, London: Kogan Page.
 87. McLean, L. D. (2005). Organizational culture’s influence on creativity and innovation: A review of the literature and implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 7(2), 226-246.
 88. McNeal, J. (2007). On becoming a consumer. Routledge.
 89. Moalim, M. A. (2020). Liderlik tarzının çalışan performansına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 90. Mellahi, K., Jackson, P., & Sparks, L. (2002). An exploratory study into failure in successful organizations: The case of marks & spencer. British Journal of Management, 13, 15-29.
 91. Memon, M., Salleh, R., Baharom, M., & Harun, H. (2014). Person-organization fit and turnover intention: The mediating role of employee engagement. Global Business & Management Research, 6(3), 205-209.
 92. Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.
 93. Murphy, K. R. & Cleveland, J. N. (1995). Understanding performance appraisal: Social, organizational and goal-based perspectives, Sage Publications.
 94. Nevicka, B., Hoogh, A. H., Vianen, A. E., Beersma, B., & Mcllwain, D. (2011). All i need is a stage to shine: Narcissists leader emergence and performance. The Leadership Quarterly, 22, 910-925.
 95. Northouse, P. G. (2007). Transformational leadership. Leadership: Theory and Practice, 4, 175-206.
 96. Nord, W. (1973). Adam smith and contemporary social exchange theory. The American Journal of Economics and Sociology, 32(4), 421-436
 97. O'Boyle, E., Forsyth, D.R., Banks, G.C. ve McDaniel, M.A. (2012). A meta analysis of the dark triad and work behavior: A social exchange perspective. Journal of applied psychology, 97 (3), 557-579.
 98. Opoku, R. A., Atuobı-Yiadom, N., Cathryn S. C. ve Russell A. (2009). The impact of internal marketing on the perception of service quality in retail banking: A ghanaian case, Journal of Financial Services Marketing, 13(4), 317–329.
 99. O’Reilly III, C. A., Caldwell, D. F., Chatman, J. A., & Doerr, B. (2014). The promise and problems of organizational culture: CEO personality, culture, and firm performance. Group & Organization Management, 39(6), 595-625.
 100. Owens, B. P., Wallace, A. S., & Waldman, D. A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Journal of applied psychology, 100(4), 1203.
 101. Özçifçi, V. (2018). İçsel pazarlama uygulamalarının iş tatminine etkisi: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(14),147-161.
 102. Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The toxictriangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18(3), 176–194
 103. Pan, W., Sun, L. Y. & Lam, L. W. (2017). Employee-organization exchange and employee creativity: A motivational perspective, The International Journal of Human Resource Management, 24(1), 1-23.
 104. Paunonen, S. V., Lönnqvist, J.-E., Verkasalo, M., Leikas, S. & Nissinen, V. (2006). Narcicism and emergent leadership in military cadets. The Leadership Quarterly, 17, 475-486.
 105. Pervaiz, K.A. & Raffiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges, European Journal of Marketing, 37(9), 1177-1186.
 106. Poloma, M. M. (1993). Çağdaş sosyoloji kuramları, Erbaş H. (Çev.), Ankara: Gündoğan Yayınları.
 107. Rafiq, M. & Ahmed, P.K. (2000), Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension, Journal of Services Marketing, 14(6), 449-462.
 108. Rafiq, M. & Pervaiz, KA (2000). Advances in the internal marketing concept: Definition, synthesis and extension, Journal of Services Marketing, 14(6), 449-462.
 109. Rauthmann, J. F. (2012). The dark triad and interpersonal perception: Similarities and differences in the social consequences of narcissism, machiavellianism and psychopathy. Social Psychological and Personality Science, 3(4), 487-496.
 110. Raskin, R., Novacek, J., & Hogan, R. (1991). Narcissistic self-esteem management. Journal of Personality and Social Psychology, 60(6), 911-918.
 111. Resick, C. J., Whitman, D. S., Weingarden, S. M. & Hiller, N. J. (2009). The bright-side and the dark-side of ceo personality: Examining core self-evaluations, narcissism, transformational leadership, and strategic influence. Journal of Applied Psychology, 94(6), 1365–1381.
 112. Rıza, E. T. (2000). Kalıplaşma ve yaratıcılık. Yaşadıkça Eğitim, 65, 4-7.
 113. Rosenthal, S. A. & Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17, 617-633.
 114. Rozenblatt, S. (2002), In Defence of Self: The Relationship of Self-Esteem and Narcissism to Agressive Behavior Long Island University, Psychology, Unpublished PhD Thesis, USA
 115. Rosenthal, S. A., & Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17(6), 617-633.
 116. Rowe, W. G., Cannella Jr, A. A., Rankin, D., & Gorman, D. (2005). Leader succession and organizational performance: Integrating the common-sense, ritual scapegoating, and vicious-circle succession theories. The Leadership Quarterly, 16(2), 197-219.
 117. Saad N. M., Ahmed P.K. & Rafiq M. (2002). Internal marketing: Using marketing-like approaches to build business competencies and improve performance in large Malaysian corporations. Asian Academy of Management Journal, 7(2), 27-53.
 118. Saks, A. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619
 119. San, İ. (2004). Sanat ve eğitimi: Yaratıcılık, temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları, Ankara: Ütopya Yayınları.
 120. Schermerhorn J. R., Hunt G. & Osborn R. N. (1985). Managing organizational behavior. New York; Sons Publishing.
 121. Shore, L.M., Tetrick, L.E., Lynch, P. & Barksdale, K. (2006), Social and economic exchange: Construct development and validation, Journal of Applied Social Psychology, 36, 837–867
 122. Seçkin, Ş. N. (2020). Algılanan sosyal mübadele, işe yabancılaşma ve sanal kaytarma davranışlarını etkiler mi? Mübadele ideolojisinin düzenleyici rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (4).
 123. Şenol, Ş. ve Öngel, V. (2019). İçsel pazarlama uygulamalarının çalışanların iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolü. Akademik Hassasiyetler Dergisi, 6(12), 445-475.
 124. Smith, M. B. & Webster, B. D. (2018). Narcissus the innovator? The relationship between grandiose narcissism, innovation, and adaptability. Personality and Individual Differences, 121, 67-73.
 125. Sosik, J. J., Chun, J. U., & Zhu, W. (2014). Hang on to your ego: The moderating role of leader narcissism on relationships between leader charisma and follower psychological empowerment and moral identity. Journal of Business Ethics, 120(1), 65-80.
 126. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: pearson.
 127. Taştan, S. (2019). Liderlikte işlev dışı davranış örüntüleri ve patolojik narsisizm: Psikanalitik kuram temelli bir değerlendirme. Istanbul Management Journal, 87, 49-91.
 128. Tepe, B. (2019). İçsel pazarlama faaliyetlerinin duygusal bağlılık üzerine etkilerinin analitik hiyerarşi prosesi ile önceliklendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya.
 129. Tepper, B. J. (2007). Abusivesupervision in workorganizations: Review, synthesis, andresearchagenda. Journal of Management, 33(3), 261–289.
 130. Toksarı, M. (2012). İçsel pazarlama bağlamında, iç müşterinin çalıştığı işyerinden tatmin olma düzeyi ile demografik özellikleri arasındaki farklılıkların tespitine yönelik ampirik bir çalışma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 155-183.
 131. Türköz, I. (2006). Hizmet sektöründe içsel pazarlama uygulamalarının şirket performansına etkisi: İstanbul’da yer alan oteller arasında uygulamalı bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 132. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth cohort differences in the monitoring the future dataset and elsewhere: Further evidence for Generation Me—Commentary on Trzesniewski & Donnellan (2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1), 81-88.
 133. Uygun, M., Güner, E ve Mete, S. (2018). Girişimcilik Eğitiminin Gençlerin Girişimcilik Motivasyonlarının Gelişimindeki Rolü, Yönetim ve Ekonomi. 25(3), 879-894.
 134. Urk, M. (2015). İçsel pazarlama uygulamalarının çalışan bağlılığı ile müşteri ve şirket performansına etkisinin analizinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 135. Varey, R. J. & Lewis, B. R. (1999). A broadened conception of internal marketing. European Journal of Marketing, 33(9-10), 926-944.
 136. Varinli, İ. (2008). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara
 137. Yapraklı, S. ve Özer, S. (2001). Çağdaş pazarlamada yeni bir yaklaşım içsel pazarlama, Pazarlama Dünyası, 15(6), 58-62.
 138. Yüksel, S. (2016). Bankaların takipteki krediler oranını belirleyen faktörler: Türkiye için bir model önerisi. Bankacılar Dergisi, 98, 41-56.
 139. Yıldız, S. M. (2011). İçsel pazarlama, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Spor okullarında görev yapan antrenörler üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(2), 216–225.
 140. Yılmaz, V. & Dalbudak, Z. İ. (2018). Aracı değişken etkisinin incelenmesi: Yüksek hızlı tren işletmeciliği üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14 (2), 517-534.
 141. Young-Ybarra, C. & Wiersema, M. (1999). Strategic flexibility in ınformation technology alliances: The influence of transaction cost economics and social exchange theory. Organization Science, 10 (4), 439-459.
 142. Zengin, Y. (2019). Karanlık liderliğin örgütsel seslilik ve iştatmini üzerindeki etkisi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19),
 143. Zuckerman, M., & O'Loughlin, R. E. (2009). Narcissism and well‐being: A longitudinal perspective. European Journal of Social Psychology, 39(6), 957-972.
 144. Quintana, S. M. & Maxwell, S. E. (1999). Implications of recent developments in structural equation modeling for counseling psychology. The Counseling Psychologist, 27(4), 485-527.
 145. Quimet, G. (2010). Dynamics of narcissistic leadership in organizations: Towards an integrated research model. Journal of Managerial Psychology, 25(7), 713-726.
 146. Wallace, H. M. (2011). Narcissistic self-enhancement. The Handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments (ss. 309-318), W. K. Campbell & J. D. Miller (Ed.), US.A.: Psychology Publishings.
 147. Wallace, R. A. & Wolf, A. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Elburuz L. ve Ayas M. R. (Çev.), Punto Yayıncılık: İzmir.
 148. Waples, E. P. & Friedrich, T. L. (2011). Managing creative performance: Important strategies for leaders of creative efforts. Advances in Developing Human Resources, 13(3), 366-385.
 149. Witt, L. A. (1991). Exchange ideology as a moderator of job attitudes organizational citizenship behaviours relationships, Journal of Applied Social Psychology, 21, 1490-1501.