Vol. 9 No. 4 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Effect of the use of information technologies on the information management process in the business

Bülent Akkoyun
Assist. Prof. Dr., Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye

Published 2021-12-25

How to Cite

Akkoyun, B. (2021). Effect of the use of information technologies on the information management process in the business. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1656–1672. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1966

Abstract

The study was conducted to examine and reveal the effect of information technology tools on the information management process in enterprises. The analysis is applied research. It tries to prove the effect claimed in the hypotheses by using statistical techniques. It also relies on an explanatory/causal pattern to understand and explain the relationship between dependent and independent variables. The study, which was carried out with the research method, was carried out on 441 employees in enterprises operating in the organized industrial zone in Malatya. In the study, a stratified sampling technique was used since there are many departments and many departments that may encounter problems in reaching the general staff.  Multiple regression analyses were carried out after the factor and reliability analysis of the data provided by the scales with the face-to-face survey method. According to the results obtained from the analysis made with the SPSS analysis program, information management processes such as organizational memory, information sharing, information acquisition, information sensitivity have come to the fore. On the other hand, it was concluded that the information technologies dimensions (acquiring information, research-examination, communication, self-expression, game-entertainment) that constitute the independent variables have significant effects on the dependent variables (organizational memory, information sharing, information acquisition, information sensitivity).

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Asal, Ö. ve Bayındır, Y. (2019). Bilişim Teknolojileri Uygulamalarının Kurum Çalışanları Üzerindeki Etkileri: İzmit Belediyesi Örneği, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23 (2), 401-412.
 2. Atak, M. (2011), Örgütsel Bilginin Yönetimi ve Öğrenen Organizasyon Yazınındaki Yeri, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,13 (2), 155-176.
 3. Bal, V. (2010). Bilgi Sistemlerinin Sağlık İşletmeleri Performansına Etkilerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü: Türkiye de’ ki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 4. Barquan, R. C., (2001), What is Knowledge Management? Knowledge and Innovation: Journal of The KMCI.
 5. Blackler, F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation, Organization Studies, 16 (6), 1021-1046.
 6. Buckman, R. (2004). Building a Knowledge – Driven Organization, McGraw-Hill Companies Pub. USA
 7. Carneiro, A. (2000), How Does Knowledge Management Influnce Innovation and Competitiveness?, Journal of Knowledge Management, 4 (2),.87-98.
 8. Çetin, B., Şahın, L. ve Yıldırım K. (2010). “Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Strateji ve Maliyetleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0, (56): 548-573.
 9. Davila, G., Varvakis, G. and North, K. (2019). "Influence of Strategic Knowledge Management on Firm Innovativeness and Performance", Brazilian Business Review, 16 (3), 239- 254.
 10. Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2008). Bilgi Yönetimi Uygulamasında etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (8),107-122.
 11. Dönmez, M. K. (2007). “İşletmelerde Bilişim Teknolojileri ve İşletme Performansı Üzerine Etkileri: Bişkekte Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Kırgızıstan-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 12. Dulkadır, B. (2021). “Bilişim Teknolojisi Tabanlı Karar Destek Sistemleri İle İplik Üretim Tesislerinde Üretimin Planlanması” Alanya Akademik Bakış Dergisi (Alanya Academic Review Journal), 5, (1), ss.193-209. Doi: 10.29023/alanyaakademik.705424
 13. Durdu, A. ve İpek, E. (2020). Bilgi Yönetiminin İşletmelere Yenilik ve Rekabet Üstünlüğü Sağlaması . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (43) , 105-114
 14. Durna, U. ve Uzun, H. (2008). İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1),33-43.
 15. Durnali, M. ve Limon, İ. (2020). Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeğinin Türkiye Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (1), 95-106. DOI: 10.24106/kefdergi.3441
 16. Earl, M. (1991), Information Management, The Strategic Dimension, Oxford University Press., N.York.
 17. Güleş, H.K., Bülbül, H. ve Çağlıyan V. (2003). “Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 3, (1), ss. 61-83.
 18. Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M. ve Kianto, A. (2017). "Intellectual Capital, Knowledge Management Practices and Firm Performance", Journal of Ontellectual Capital, 18(4), 1469-1930.
 19. İraz, R. (2005). İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19.(1) 243-258.
 20. Karagül, A. A. (2006). Bilgi Yönetimi Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 21. Karakoçak, K. (2007). Bilgi Yönetimi ve Verimliliğe Etkisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara.
 22. Lin, N. (1976) Foundations of Social Research, McGraw-Hill, USA.
 23. Martenson, M. (2000). A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool, Journal of Knowledge Management, 4, (3), 204-216.
 24. Nuroğlu, H. ve Tatoğlu, E. (2021). “Bilişim Teknolojileri Kaynak ve Kapasitelerinin Kavramsallaştırılması Üzerine Sistematik Bir Literatür Araştırması”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (32): 107-124, Doı: 10.18092/Ulikidince.900398
 25. Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 26. Özer G, Ciğerim E. ve Gök M. Ş (2020). Entelektüel Sermaye Ve Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansına Etkisi. Business and Management Studies: An International Journal, 8(5), 4611 - 4645.
 27. Özmusul, M. (2011). Scale Development for The Utilization Of Information And Communication Technologies. Journal of Theoretical Educational Science , 4 (1) , 1-17 .
 28. Sezgın, İ. (2019). “Bilişim Teknolojileri Yeterliğinin İşletmelerin Bilgi Yönetimi Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 29. Sözbilir, F. ve Yeşil, S. (2015). Bilişim Teknolojileri Yeterliğinin Bilgi Yönetimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Bir Alan Araştırması, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 18- 39.
 30. Stewart, T. A. (1997), Entelektüel Sermaye, (Çev. Nurettin Elhüseyni), BDZ Yayıncılık, İstanbul.
 31. Şendurur, P. ve Arslan, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Faktörlerdeki Değişim, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(43), 25-50.
 32. Varışlı, N. (2021). İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi: Kobiler Üzerinde Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 410-429.
 33. Wang, C. L., Ahmed, P. K., and Rafig, M. (2008), Knowledge Management Orientation: Construct Development and Empirical Validation, European Journal of Information Systems, 17 (3), 219-235.
 34. Yahyagil, M. Y. (2001). KOBİ'lerde Bilgisayar Teknolojileri Uygulamaları, İTO Yayın No:2001-26, İstanbul.
 35. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdeoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 36. Yıldırım, E. (2012). Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bilgi Yönetimi ve Teknoloji Desteği ile CRM Analizi, YLT, Haliç Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Programı, İstanbul.