Cilt 5 Sayı 1 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖLÇEK VE İLİŞKİ ANALİZİ

Yücel ÖZTÜRKOĞLU
Yaşar Üniversitesi,İşletme Fakültesi,Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Yayınlanmış 2017-04-21

Anahtar Kelimeler

 • Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Mobilya Sektörü,
 • Faktör Analizi,
 • Ölçek Geliştirme

Nasıl Atıf Yapılır

DALGAKIRAN, A. B., & ÖZTÜRKOĞLU, Y. (2017). TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖLÇEK VE İLİŞKİ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 147–161. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.103

Özet

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bir ölçek çalışması yapılarak, elde edilen faktörlerin tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla analiz etmektir. Çalışmada ilk olarak, literatür araştırması yapılarak mobilya sektöründe kullanılan rekabet unsurları tespit edilmiştir. Belirlenen bu unsurlar, Delpi tekniği kullanılarak güncellenmiş ve anket formu oluşturulmuştur. Sektör yetkililerince verilen cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler ile faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucu 16 unsur; tedarik zinciri yönetimi, çevresel faktörler ve yenilikçi faktörler olarak 3 ana faktör başlığı altında toplanmıştır. Daha sonra bu üç faktörün kendi aralarında ki ilişkilerini detaylandırmak için regresyon analizleri çözümlemeleri yapılmıştır. Tedarik zinciri yönetimi anlayışının %64’ü çevresel unsurlar, %23’ü ise yenilikçi unsurlar tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca, analiz sonucu geliştirilen hipotezlerin hepsinin kabul edildiği görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adıgüzel, M. (2013).“Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Dergisi, 37: 1-21.
 2. Aksayar, F.M. (2006). “Türkiye mobilya sanayisinin Avrupa Birliği Ölçeğinde Rekabet Gücü”, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 3. Altay, B. ve Gürpınar, K. (2008). “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(1), 257-274,
 4. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 5. Arslantürk, Z. (1997). Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, No: 103 Emre Matbaası.
 6. Cındık, H., Akyüz, K. C., Serin, H. ve Akyüz, İ. (2003).“Mobilya Sanayisinin 1995-2000 Yılları Arasındaki İthalat- İhracat Miktar ve Değerlerinin Ülkelere Bağlı olarak Dağılımının Analizi”, Pazarlama Dünyası, 17(2): 16-24.
 7. Çalışkan, A., Karacasulu, T. M. ve Öztürkoğlu, Y. (2016). “Hızlı Moda Markalarında Çevik ve Esnek Tedarik Zinciri Yönetimi”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 49-74.
 8. Çelik, N. (2012). “Türkiye’de Mobilya Sektörü Gelişim Planı İçin Bir Karar Modeli Önerisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 223-232.
 9. Demirci, S.(2005). “Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Politeknik Dergisi. 8(4): 369-379.
 10. Erkekoğlu, H., Kılıçarslan, Z., ve Göknar, H. (2014). “Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44: 1-22.
 11. George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 12. Gürpınar, K. ve Barca, M. (2007). “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2): 41-61.
 13. Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, New Jersey, Prentice-Hall International Inc,.
 14. İnal, M.E. ve Toksarı, M. (2006). “Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunları Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4): 105-121.
 15. Kutlu, R. (2005). “ Türkiye’nin İslam Ülkeleri Karşısında Rekabet Gücünün Ölçülmesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 18(4), 429-436.
 16. Malkoçoğlu, A., Yaylı, K., Yıldırım, İ., ve Ataseven, F. (2015). “Türkiye Mobilya Endüstrisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Yapısal İncelenmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2): 747-764.
 17. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mobilya Sektör Raporu, 2016.
 18. Ozturkoglu, O., Saygılı, E. and Ozturkoglu, Y. (2016). “A Manufacturıng-Oriented Model for Evaluating the Satisfaction of Workers - Evidence from Turkey”, International Journal of Industrial Ergonomics, 54: 73-82.
 19. Öztürkoğlu, Y. ve Çalışkan, A. (2016). “Deniz Taşımacılığında Broker Seçimi Kararını Etkileyen Kriter Skorlarının Belirlenmesi”, DEU Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8 (1), 31-61.
 20. Paksoy, T., Altıparmak, F. (2003). “Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Eniyilemesi Kapsamında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Bir Bakış: Son Gelişmeler ve Genel Durum” ,Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 4: 149-167.
 21. Sönmez, A. ve Arslan, A. R. (2010). “Döşemeli Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Politeknik Dergisi, 13: 191-201.
 22. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics, 6th Edition, Pearson.
 23. Uygun, M. (2000). “Türkiye Mobilya Endüstrisi ve Rekabet Düzeyi”, Hacettepe Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 24. Üstüner, A. İ. (2010). “Ankara’daki Mobilya ve Dekorasyon İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.