Vol. 5 No. 1 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

SCALE AND RELATIONSHIP ANALYSIS FOR TURKISH FURNITURE SECTOR

Yücel ÖZTÜRKOĞLU
Yaşar Üniversitesi,İşletme Fakültesi,Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Published 2017-04-21

How to Cite

DALGAKIRAN, A. B., & ÖZTÜRKOĞLU, Y. (2017). SCALE AND RELATIONSHIP ANALYSIS FOR TURKISH FURNITURE SECTOR. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 147–161. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.103

Abstract

The aim of this study is to develop a scale for the existing problems in the furniture industry and to analyze the relevance of the developed scale factors within the framework of supply chain management. In the study, literature research was done and the competition elements used in the furniture sector were determined. These identified elements were updated by using Delphi technique and a questionnare form was prepared. Factor analysis was performed with the data obtained in response to the responses given to the sector authorities. 16 elements were analyzed under three main factors; supply chain management, environment factor and innovative factor. Then, regression analysis was carried out to elaborate the relations among these three factors. 64% of supply chain management is explained by environmental elements and 23% by innovative elements. All of the hypotheses developed in the study were accepted.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Adıgüzel, M. (2013).“Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Dergisi, 37: 1-21.
 2. Aksayar, F.M. (2006). “Türkiye mobilya sanayisinin Avrupa Birliği Ölçeğinde Rekabet Gücü”, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 3. Altay, B. ve Gürpınar, K. (2008). “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(1), 257-274,
 4. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 5. Arslantürk, Z. (1997). Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, No: 103 Emre Matbaası.
 6. Cındık, H., Akyüz, K. C., Serin, H. ve Akyüz, İ. (2003).“Mobilya Sanayisinin 1995-2000 Yılları Arasındaki İthalat- İhracat Miktar ve Değerlerinin Ülkelere Bağlı olarak Dağılımının Analizi”, Pazarlama Dünyası, 17(2): 16-24.
 7. Çalışkan, A., Karacasulu, T. M. ve Öztürkoğlu, Y. (2016). “Hızlı Moda Markalarında Çevik ve Esnek Tedarik Zinciri Yönetimi”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 49-74.
 8. Çelik, N. (2012). “Türkiye’de Mobilya Sektörü Gelişim Planı İçin Bir Karar Modeli Önerisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 223-232.
 9. Demirci, S.(2005). “Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Politeknik Dergisi. 8(4): 369-379.
 10. Erkekoğlu, H., Kılıçarslan, Z., ve Göknar, H. (2014). “Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44: 1-22.
 11. George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 12. Gürpınar, K. ve Barca, M. (2007). “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2): 41-61.
 13. Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, New Jersey, Prentice-Hall International Inc,.
 14. İnal, M.E. ve Toksarı, M. (2006). “Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunları Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4): 105-121.
 15. Kutlu, R. (2005). “ Türkiye’nin İslam Ülkeleri Karşısında Rekabet Gücünün Ölçülmesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 18(4), 429-436.
 16. Malkoçoğlu, A., Yaylı, K., Yıldırım, İ., ve Ataseven, F. (2015). “Türkiye Mobilya Endüstrisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Yapısal İncelenmesi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2): 747-764.
 17. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mobilya Sektör Raporu, 2016.
 18. Ozturkoglu, O., Saygılı, E. and Ozturkoglu, Y. (2016). “A Manufacturıng-Oriented Model for Evaluating the Satisfaction of Workers - Evidence from Turkey”, International Journal of Industrial Ergonomics, 54: 73-82.
 19. Öztürkoğlu, Y. ve Çalışkan, A. (2016). “Deniz Taşımacılığında Broker Seçimi Kararını Etkileyen Kriter Skorlarının Belirlenmesi”, DEU Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8 (1), 31-61.
 20. Paksoy, T., Altıparmak, F. (2003). “Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Eniyilemesi Kapsamında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Bir Bakış: Son Gelişmeler ve Genel Durum” ,Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 4: 149-167.
 21. Sönmez, A. ve Arslan, A. R. (2010). “Döşemeli Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Politeknik Dergisi, 13: 191-201.
 22. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics, 6th Edition, Pearson.
 23. Uygun, M. (2000). “Türkiye Mobilya Endüstrisi ve Rekabet Düzeyi”, Hacettepe Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 24. Üstüner, A. İ. (2010). “Ankara’daki Mobilya ve Dekorasyon İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.