Vol. 9 No. 2 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

The relationship between BIST real estate investment trusts index and house price index, interest rate and inflation: ARDL bounds testing approach

Rıfat Karakuş
Asst. Prof. Dr., Çankırı Karatekin University
Sezer Öksüz
Asst. Prof. Dr., Çankırı Karatekin University

Published 2021-06-25

Keywords

 • BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi, Konut Fiyat Endeksi, Faiz Oranı, Enflasyon, ARDL Sınır Testi
 • BIST Real Estate Investment Trusts Index, House Price Index, Interest Rate, Inflation, ARDL Bounds Testing Approach

How to Cite

Karakuş, R., & Öksüz, S. (2021). The relationship between BIST real estate investment trusts index and house price index, interest rate and inflation: ARDL bounds testing approach. Business &Amp; Management Studies: An International Journal, 9(2), 751–764. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i2.1825

Abstract

This study aims to investigate the relationship between BIST Real Estate Investment Trusts Index and the housing price index, interest rate, and inflation. In the study, the cointegration relationship is examined with the ARDL bounds testing approach using the monthly data of BIST Real Estate Investment Trusts Index, the house price index, rental consumer price index and house loan interest rates for the period January 2010-December 2020 and the long and short-term coefficients are estimated. As a result of the analysis, there is cointegration between BIST Real Estate Investment Trusts Index and the house price index, the rental consumer price index and the house loan interest rates; in the long term, the increase in the house price index increases BIST Real Estate Investment Trusts Index, however the increase in the rental consumer price index and house loan interest rates decreases BIST Real Estate Investment Trusts Index.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Afşar, A. ve Karpuz, E. (2019). Makroekonomik değişkenlerle Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 52-64.
 2. Akalin, G., Özbek, R. İ. ve Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 59-76.
 3. Arora, P., Killins, R. ve Gangineni, P. (2019). REIT-specific and macroeconomic determinants of REIT returns: Evidence from Singapore. Accounting and Finance, 8(30), 27–42.
 4. Aytekin, S. ve Kahraman, E. (2015). BIST gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksindeki (XGMYO) şirketlerin finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 289-301.
 5. Chen, K. ve Tzang, D. (1988). Interest-rate sensitivity of real estate investment trusts. Journal of Real Estate Research, 3(3), 13-22.
 6. Cohen, V. ve Burinskas, A. (2020). The evaluation of the impact of macroeconomic indicators on the performance of listed real estate companies and REITs. Ekonomika, 99(1), 79-92.
 7. Çelik, E. ve Arslanlı, K. Y. (2020). Gayrimenkul yatırım ortalığı firmalarının piyasa değeri ve aktif karlılığını etkileyen finansal oranların panel veri analizi yöntemiyle belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 88, 255-274.
 8. Çelik, Ş. ve Manan, M. T. (2018). Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının risk ile performans ilişkisi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(1), 60-79.
 9. De Vita, G. ve Abbott, A. (2004). Real exchange rate volatility and US exports: an ARDL bounds testing approach. Economic Issues, 9(1), 69-78.
 10. Elliott, G., Rothenberg, T. J. ve Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64, 813-836.
 11. Engle, R. F. ve Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, 55, 251-276.
 12. Esen, E., Yıldırım, S. ve Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 251-267.
 13. European Public Real Estate Association (ERPA). (2020). EPRA Global REIT Survey 2020. Erişim adresi: https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2020_1597930925323.pdf
 14. Ewing, B. T. ve Payne, J. E. (2005). The response of real estate investment trust returns to macroeconomic shocks. Journal of Business Research, 58(3), 293-300.
 15. Fang, H., Chang, T. Y., Lee, Y. H. ve Chen, W. J. (2019). The impact of macroeconomic factors on the real estate investment trust index return on Japan, Singapore and China. Innovations, 13(4-1), 242-253.
 16. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER). (2021). GYODER gösterge, Türkiye gayrimenkul sektörü 2020 4.çeyrek raporu. Erişim adresi: https://www.gyoder.org.tr/uploads/gyoder_gosterge/GOSTERGE-CEYREK4-2020.pdf
 17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (2013, 28 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 28660). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130528-14.htm
 18. Hoesli, M. ve Oikarinen, E. (2012). Are REITs real estate? Evidence from international sector level data. Journal of International Money and Finance, 31(7), 1823-1850.
 19. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12, 231-254.
 20. Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with appucations to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169-210.
 21. Kandır, S. Y. ve Özhan, E. (2018). Gayrimenkul yatırım ortaklığı pay getirilerini etkileyen faktörlerin araştırılması. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 12(2), 31-45.
 22. Karakaya, A. (2017). Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hisse senedi değeri ve süper etkinliği arasındaki ilişki. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1), 1-17.
 23. Khan, S. ve Siddiqui, D. A. (2019). Factor affecting the performance of REITs: An evidence from different markets. Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=3397481
 24. Kırdök, F. E. (2012). Dynamic relationship between macroeconomic variables and returns on Turkish real estate investment trusts (Yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://repository.bilkent.edu.tr/handle/11693/15793
 25. Münyas, T. (2018). Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi. Journal of Life Economics, 5(4), 111-126.
 26. Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37, 1979–1790.
 27. Nishigaki, H. (2007). An analysis of the relationship between US REIT returns. Economics Bulletin, 13(1), 1-7.
 28. Olanrele, O. O., Fateye, O. B., Adegunle, T. O., Ajayi, C. A., Said, R. ve Baaki, K. (2021). Causal effects of macroeconomic predictors on real estate investment trust’s (REIT’s) performance in Nigeria. Pacific Rim Property Research Journal, Çevrimiçi ön yayın. doi: 10.1080/14445921.2020.1857498
 29. Özkan, A. (2018). The impact of macroeconomic variables on Turkish real estate investment trusts (T-Reits) (Yüksek lisans tezi, Çankaya Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12416/1878
 30. Özturk, I. ve Acaravcı, A. (2010). The causal relationship between energy consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania: Evidence from ARDL bound testing approach. Applied Energy, 87(6), 1938-1943.
 31. Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 32. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). (2021). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Aylık İstatistikler. Erişim adresi: https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/9/0/3
 33. Şahin, C. (2014). Firmaya özgü değişkenlerle gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) getirisi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 11-18.
 34. Türkmen, S. Y. (2011). İMKB’de işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 273-288.
 35. World Bank. (2021). Market capitalization of listed domestic companies. Erişim adresi: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?view=chart
 36. Zügül, M. ve Şahin, C. (2015). Faiz oranı ve enflasyonun gayrimenkul yatırım ortaklığı getirisi üzerindeki etkisine yönelik bir uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 147-162.