Vol. 9 No. 1 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Financial performance analysis of defence industry companies in Borsa Istanbul with Fuzzy TOPSIS method

Serdar Ögel
Asst. Prof. Dr., Afyon Kocatepe University
Kerim Nuryyev
MBA Student, Afyon Kocatepe University

Published 2021-03-25

Keywords

 • Bulanık TOPSIS, Savunma Sanayi, Finansal Performans, Borsa İstanbul (BİST)
 • Fuzzy TOPSIS, Defense Industry, Financial Performance, Borsa Istanbul (BIST)

How to Cite

Ögel, S., & Nuryyev, K. . (2021). Financial performance analysis of defence industry companies in Borsa Istanbul with Fuzzy TOPSIS method . Business & Management Studies: An International Journal, 9(1), 307-326. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i1.1780

Abstract

Companies operating in Turkey's defence industry sector need to improve their financial performance to be more competitive both nationally and globally. The ability to provide the Turkish Armed Forces with fully domestic and national defence equipment in making a profit is their primary objective. High performance should be of great importance in local and international markets. In this study, the financial ratios of the companies operating in the defense industry sector, whose stocks are traded in Borsa Istanbul (BIST), are determined by using the financial statements. According to decision criteria and these decision criteria, linguistic variables were evaluated by seven experts in line with these data. The experts' data were triangular fuzzy number system, and the Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method was applied. Defence industry companies are ranked from best to worst according to their near coefficients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Kayalı, C , Aktaş, İ . (2018). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmaların TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi1 . Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 43-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ joiss/issue/47347/597390
 2. Bakır, G. (2019). İnsansız Hava Araçlarının Savunma sanayi Harcamasında Yeri ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(2), 127-134 Retrieved from https://dergipark.org.tr/ en/pub/asead/issue/43544/526954
 3. Borsaİstanbul.(2019). https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakında. (Erişim Tarihi:6.10.2019).
 4. Bilici, N. (2019). Turizm Sektörünün Finansal Performansının Oran Analizi ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 173-194. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/43928/538474
 5. Chen, C. (2001). A Fuzzy Approach to Select the Location of the Distribution Center. Fuzzy Sets and Systems, 118(23), 65-73. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(98)00459-X.
 6. Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for Group Decision-Making under Fuzzy Environment. Fuzzy Sets and Systems, 114(20), 1-9. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00377-1
 7. Demirhan, D , Aracıoğlu, B . (2017). İnovasyon Ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: BİST Teknoloji Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 16. UIK Special Issue , 195-218 . DOI: 10.18092/ulikidince.323730
 8. Değer, S. (1986). Economic Development and Defense Expenditure. Economic Development and Cultural Change, 35(1), 179-196.
 9. Dündar, S., Ecer, F. ve Özdemir, Ş. (2007). Fuzzy Topsis Yöntemi İle Sanal Mağazalarin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287-305. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2691/35409
 10. Ecer, F. (2006). Bulanık Ortalamalarda Grup Kararı Vermeye Yardımcı Bir Yöntem: Fuzzy TOPSIS ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 77-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ifede/issue/4601/62873
 11. Ecer, F. (2007). Satış Elemenı Adaylarının Değerlendirilmesine ve Seçiimine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Fuzzy TOPSİS. Anadolu University Joumal of Social Scences 7 (2), 187-204.
 12. Gürbüz, O. ve Engincan, Y. (2004). Şirket Değerlemesi - Klasik ve Modern Yaklaşımlar. Istabul: Literatür Yayımcılık 2004.
 13. Janko, W., & Bemroider, E. (2005). Multi- Criteria Decision Making: An Application Study of ELECTRE And TOPSIS, 1-36. http://www.wu-wien.ac.at/-bernroid/seminare/ws04/A7-TOPSIS-0107503.pdf (Erişim Tarihi:12.11.2019).
 14. Karcıoğlu, R , Yalçın, S , Gülteki̇n, Ö . (2020). Sezgisel Bulanık Mantık ve Entropi Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Finansal Performans Analizi: BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 360-372 . DOI: 10.33206/mjss.535211
 15. Konukbay, A. (2016). Ankara'da Savunma Teknolojilerinde Faaliyet Gösteren Kobilerin Açık Yenilik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 2(1), 53-76. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gmbd/issue/29243/313089
 16. Özçelik, H , Küçükçakal, Z . (2019). BIST’de İşlem Gören Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Analizi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (81) , 249-270 . DOI: 10.25095/mufad.510675
 17. E.saygılı, E , Şahin, Y . (2018). Finansal Performans İle Hisse Senedi Yatırımcı Kararları Arasındaki İlişki: Bıst Çimento Sektöründe Topsıs Uygulaması . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 1 (1) , 16-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idusos/issue/37793/ 379995
 18. Savunma Sanayi Dergilik, (2020). https://www.savunmasanayiidergilik.com/tr/Haber Dergilik/ Savunmada- hedef-yerliliği-ve-istihdamı-artırmak. (Erişim Tarihi:19.11.2020).
 19. Şişman, D. (2017). Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 223-237. DOI: 10.14780/muiibd.329928
 20. Temiz, D. (2012) Ekonomin Önemli Bir Parçası: Savunma Sanayi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(33), 1-18. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/ pub/dpusbe/ issue/4775/65763
 21. Tezcan, N . (2019). İşletmelerde Finansal Performans ve İhracat Düzeyi Arasındaki İlişki: Türkiye Otomotiv Sanayi Örneği . Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (2) , 87-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cagsbd/issue/51317/668655
 22. Topçu, M. K. (2010) Savunma Planlamasının Ekonomiye Etkileri ve Savunma Bütçeleri. Savunma Bilimler Dergisi, 1(9), 75-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ khosbd/ issue/19228/204326
 23. Topal, B. G. (2020). Türkiye’de Terör Eylemleri ve Savunma Sanayi İlişkisi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 51-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ en/pub/fuuiibfdergi/issue/54867/712904
 24. Yeşilyurt, F , Yeşilyurt, M . (2019). Türkiye’de Savunma Sanayi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (2) , 1-42 . DOI: 10.34232/pjess.565105
 25. Yıldız, B. (2013). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansı Etkileyen Unsurlar ve Finansal Performansın Ölçülmesi: Hastanelerde bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Erzurum.