Cilt 9 Sayı 1 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Mükemmeliyetçiliğin tükenmişlik üzerine etkisi: Mermer çalışanları üzerine bir araştırma

Esra Burcu Bulgurcu Gürel
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Funda Kıran
Arş. Görv., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özlem Çetinkaya Bozkurt
Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yayınlanmış 2021-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Mükemmeliyetçilik,
 • Kendine Yönelik Mükemmeliyetçilik,
 • Tükenmişlik
 • : Perfectionism, Self-oriented perfectionism, Burnout

Nasıl Atıf Yapılır

Bulgurcu Gürel, E. B. ., Kıran, F., & Çetinkaya Bozkurt , Özlem. (2021). Mükemmeliyetçiliğin tükenmişlik üzerine etkisi: Mermer çalışanları üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 9(1), 110–125. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i1.1734

Özet

Bu çalışmada mükemmeliyetçi kişilik özelliği ile tükenmişlik arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Mükemmeliyetçiler, sürekli olarak kendilerine yüksek hedefler belirlemekte ve başarılı olmak için oldukça büyük bir çaba harcamaktadır. Bu açıdan bakıldığında mükemmeliyetçiliğin, tükenmişlikle yakından ilişkili bir kavram olduğu ifade edilebilir. Araştırmanın örneklemini Burdur ilinde faaliyet gösteren mermer işletmelerindeki 158 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda tüm hipotezler desteklenmiş ve modeldeki değişkenler arasında istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka ifadeyle; mükemmeliyetçiliğin kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutu ile tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adler, A. (1956). The Neurotic Disposition, H. L. Ansbacher and R. R. Ansbacher (Eds.). The Individual Psychology of Alfred Adler (pp. 239-262). New York: Harper
 2. Aghdasi, M. T. (2014). The relationship between perfectionism and burnout in junior-elite athletes international. Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(1), 27-39.
 3. Anshel, M. H., and Mansouri, H. (2005). Influences of perfectionism on motor performance, affect, and causal attributions in response to critical information feedback. Journal of Sport Behavior, 28(2).
 4. Anvari, M., Kalali, N. and Gholipour, A. (2011). How does personality affect on job burnout? International Journal of Trade Economics and Finance, 2(2).
 5. Appleton, P. R., Hall, H. K., and Hill, A. P. (2009). Relations between multi-dimensional perfectionism and burnout in junior-elite male athletes. Psychology of Sport and Exercise, 10(4), 457-465.
 6. Ardiç, K., and Polatci, S. (2009). Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme [Burnout syndrome and the other side of medallion: engagement]. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi[Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences], (32), 21-46.
 7. Badawy S. M. and Mohamad M. S. (2015). Perfectionism and job burnout: does religious coping moderate the relationship?. International Journal of Business and Social Research, 5(12).
 8. Balevre, P. S., Cassells, J. and Buzaianu, E. (2012). Professional nursing burnout and irrational thinking: a replication study. Journal for Nurses in Professional Development, 28(1), 2-8.
 9. Burns D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 34-51.
 10. Büyükateş, V. (2018). Mükemmeliyetçilik, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Yaşam Doyumu Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi [The Relationship Between Perfectionism, Fear Of Negative Evaluation And Life Satisfaciton]. Master thesis, Lefkoşa: Near East University.
 11. Cakınberk, A. (2011). Studying the relationship between employees occupational burnout levels and satisfaction of life: a research in private banks. African Journal of Business Management, 5(16), 6825-6838.
 12. Çam, Z., Deniz, K. Z. and Kurnaz, A. (2014). Okul tükenmişliği: algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması [School burnout: testing a structural equation model based on percieved social support, perfectionism and stress variables]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 39, (173).
 13. Cenkseven Önder, F. and Kırdök, O. (2009). Ön ergenlerin olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin anne-çocuk ilişkisini algılamaları açısından incelenmesi [Examining positive and negative perfectionism levels with respect to early adolescents’ perception of mother-child relation]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mersin University Journal of The Faculty of Education], 5(2), 263-274.
 14. Chang, E. C., Lin, N. J., Herringshaw, A. J., Sanna, L. J., Fabian, C. G., Perera, M. J., et al. (2011). Understanding the link between perfectionism and adjustment in college students: examining the role of maximizing. Personality and Individual Differences, 50(7), 1074-1078.
 15. Chen, L. H., Kee, Y. H., Chen, M. Y. and Tsai, Y. M. (2008). Relation of perfectionism with athletes' burnout: further examination. Perceptual and Motor Skills, 106, 811-820.
 16. Childs , J.H. and Stoeber, J. (2012). Do you want me to be perfect? two longitudinal studies on socially prescribed perfectionism. Stress And Burnout In The Workplace, Work & Stress, 26 (4), 347-364.
 17. Childs, J. H., and Stoeber, J. (2010). Self-oriented, other-oriented, and socially prescribed perfectionism in employees: relationships with burnout and engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, 25(4), 269-281.
 18. Cho, H. H., and Kang, J. M. (2017). Factors influencing clinical practice burnout in student nurses. Child Health Nursing Research, 23(2), 199-206.
 19. Çiçek, B. and Aknar, A. (2019). Kişilik özelliklerinin tükenmişlik ve presenteizm davranışları üzerindeki etkisi [The effect of personality traits on burnout and presenteeism behaviors]. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi [Third Sector Social Economic Review], 54(3), 1234-1258.
 20. Çimen, M. (2000). Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Personelinin Tükenmişlik, İş Doyumu, Kuruma Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetlerine İlişkin Bir Alan Araştırması [A field study for burnout, job satisfaction, organisational commitment and intention to leave of health personnel in Turkish Armed Forces]. Doctoral Thesis, Ankara: T. C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 21. Demirci, E. and Çepikkurt, F. (2018). Examination of the relationship between passion, perfectionism and burnout in athletes. Universal Journal of Educational Research. 6(6), 1252-1259.
 22. Demirezen, M., and Şenol, Y. (2020). Mermer sektöründe çalışan işçilerde stres düzeyi ve tükenmişliği etkileyen faktörler: bir fabrika örneği [Stress level and burnout in workers in the marble business: example of a factory]. Kocatepe Tıp Dergisi [Kocatepe Medical Journal], 21(2), 157-161.
 23. D'Souza, F., Egan , S.J. and Rees, C.S. (2011). The relationship between perfectionism, stress and burnout in clinical psychologists. Behaviour Change, 28 (1), 17–28.
 24. Eren, S. and Günlü Küçükaltan, E. (2017). Mükemmeliyetçiliğin iş performansına etkileri: aşçılar üzerine bir araştırma [Effects of perfectionism to job performance: an ınvestigation on chefs]. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi [Anatolia: A Journal of Tourism Research], 28 (2) , 281-292 . DOI: 10.17123/atad.362640
 25. Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlaması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, 143-154.
 26. Fairlie, P. and Flett, G.L. (2003). Perfectionism At Work: Impacts On Burnout, Job Satisfaction, And Depression. Poster presented at the 111th Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, Ontario, Canada.
 27. Flett, G. Hewitt, P. and De Rosa, T. (1996). Dimensions of perfectionism, psychosocial adjustment and social skills. Personality and Individual Differences, 20(2), 143-150.
 28. Flett, G.L. and Hewitt, P.L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychopathology. Behaviour Modification, 30, 472–495.
 29. Freudenberger, H. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-165 .
 30. Frost R. O., Marten P., Lahart C. and Rosenblate R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognit Ther Res, 14, 449-68.
 31. Gürbüz, S. and Şahin F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe – Yöntem– Analiz. Ankara: Seçkin Yayınları.
 32. Hall, H. K. (2006). Perfectionism: A Hallmark Quality Of World Class Performers, Or A Psychological İmpediment To Athletic Development, In Perspectives On Sport And Exercise Psychology: Essential Processes For Attaining Peak Performance, Edited by: Hackfort, D. and Tenenbaum, G. 1, 178–211. Aachen, , Germany: Meyer and Meyer.
 33. Hewitt P. L. and Flett G. L. (2004). The cognitive and treatment aspects of perfectionism: introduction to the special issue. J Ration Emot Cogn Behav Ther, 22, 233-40.
 34. Hewitt P.L. and Flett G.L. (1991). Dimesion of perfectionism in unipolar depression. J Abnorm Psychol, 100, 98-101.
 35. Hewitt, P. L., Flett, G. L. (1989). The multidimentional perfectionism scale: development and validation. Can Psychol, 30, 339-360.
 36. Hill A. P. and Appleton, P. R. (2011). The predictive ability of the frequency of perfectionistic cognitions, self-oriented perfectionism, and socially prescribed perfectionism in relation to symptoms of burnout in youth rugby players. Journal of Sports Sciences, 29(7), 695–703.
 37. Hill, A. P. and Curran, T. (2015). Multi-dimensional perfectionism and burnout: a meta-analysis. Personality and Social Psychology Review.
 38. Hill, A. P., Hall, H. K. and Appleton, P. R. (2010). Perfectionism and athlete burnout in junior elite athletes: the mediating role of coping tendencies. Anxiety, Stress, & Coping, 23 (4), 415-430.
 39. Hill, A. P. (2013). Perfectionism and burnout in junior soccer players: a test of the 2× 2 model of dispositional perfectionism. Journal of Sport and Exercise Psychology, 35 (1), 18–29. doi: 10.1123/jsep.35.1.18.
 40. Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth, New York: Norton.
 41. Hralbuik, C. (2009). The Dark Side of Goal Setting: Examining The Relationship Between Perfectionism and Maximum versus Typical Employee Performance, Doctoral thesis. Toronto: Toronto University School of Joseph L. Rothman.
 42. Kakırman, A. and Birsel M. (2015). An study applied in banking sector about the relationship between perfectionism and burnout. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 43. Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 44. Kanten, P. and Yeşiltaş, M., (2015). The effects of positive and negative perfectionism on work engagement, psychological well-being and emotional exhaustion. Procedia Economics and Finance, 23: 1367 – 1375.
 45. Lazarus, R.S. (1999). Stress And Emotion: A New Synthesis, New York: Springer.
 46. Lee, R. T. and B. E. Ashforth (1993). A further examination of managerial burnout: toward an integrated model. Journal of Organizational Behavior, 14, 3-20.
 47. Maslach, C. and Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behaviour, 2(2), 99-113.
 48. Maslach, C. and Jackson, S. E. (1986). Maslach Burnout Inventory (2nd Ed.) Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
 49. Maslach, C., Schaufeli, W. and Leiter, M. (2001). Job burnout. Annual Review Psychology, 52, 397-422.
 50. Mermer Şehri Burdur, http://www.burdur.gov.tr/mermer-sehri-burdur, (Retrieved on 05.05.2019)
 51. Mitchelson, J. K., and Burns, L. R. (1998). Career mothers and perfectionism: stress at work and at home. Personality and Individual Differences, 25(3), 477-485.
 52. Mor, S., Hy, D.I. and Flett, G.L. (1995). Perfectionism, control, and components of performance anxiety in professional artists. Cognitive Therapy and Research, 19: 207-225.
 53. Oral, M. (1999). The Relationship Between Dimensions of Perfectionism, Stressful Life Events and Depressive Symptoms in University Students' A Test Of Diathesis-Stress Model Of Depression'. Master Thesis, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 54. Özbilir, T., Day, A. D., Catano, V. M. (2015). Perfectionism at work: an investigation of adaptive and maladaptive perfectionism in the workplace among canadian and turkish employees. Applied Psychology: An International Review, 64 (1), 252–280.
 55. Rice, K. G. and Dwello, J.P. (2002). Perfectionism and selfdevelopment: implications for college adjustment. Journal of Counselling & Development, 80: 194-195.
 56. Sakal, Ö. and Yıldız, S. (2017). Takipçi mükemmeliyetçiliği ile duygusal tükenmişlik arasindaki ilişkide psikolojik iyi oluş ve liderlik tarzlarinin rolü [The roles of psychological well-being and leadership styles in the relationship between follower perfectionism and emotional exhaustion]. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, 2 (7), 37-57.
 57. Saruhan, Ş. C. and Özdemirci, A. (2016). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. 4. Press. İstanbul: Beta Press.
 58. Scott, K., Moore, K., and Miceli, M. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human Relations, 50, 287-314.
 59. Seong, H., Lee, S. and Chang, E. (2021). Perfectionism and academic burnout: longitudinal extension of the bifactor model of perfectionism. Personality and Individual Differences, 172, 110589.
 60. Sevüktekin, M. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 61. Shafran, R., Cooper, Z., and Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: a cognitive–behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40(7), 773-791.
 62. Sherry, S.B., Hewitt, P.L., Sherry, D.L., Flett, G.L. and Graham, A.R. (2010). Perfectionism dimensions and research productivity in psychology professors: ımplications for understanding the (mal) adaptiveness of perfectionism. Canadian Journal of Behavioural Science, 42, 273– 283.
 63. Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J. and Ashby, J. S. (2001). The revised almost perfect scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34 (3), 130-146.
 64. Stoeber, J. and Eysenck, M.W. (2008). Perfectionism and efficiancy accuracy, response bias and ınvested time in proof reading performance. Journal of Research in Personality, 42: 1673-1678.
 65. Stoeber, J. and Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teachers: relations with stress appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, and Coping, 21(1), 37-53.
 66. Stoeber, J., Davis, C.R. and Townley, J. (2013). Perfectionism and workaholism in employees: the role of work motivation. Personality and Individual Differences, 55: 733-738.
 67. Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. (6th ed.) Boston: Pearson.
 68. Tashman, L. S., Tenenbaum, G. and Eklund, R. (2010). The effect of perceived stress on the relationship between perfectionism and burnout in coaches. Anxiety, Stress, & Coping, 23(2), 195-212.
 69. Tziner, A. and Tanami, M. (2013). Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and workalcoholism. Journal of Work and Organizational Psychology, 29: 65-74.
 70. Wittenberg, K.J. and Norcross, J.C. (2001). Practitioner perfectionism: relationship to ambiguity tolerance and work satisfaction. Journal of Clinical Psychology, 57, 1543–1550.
 71. Wright, T. A., and Bonett, D. G. (1997). The contribution of burnout to work performance. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18(5), 491-499.
 72. Zhang, Y., Gan, Y., and Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: a structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.