Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜKETİCİLERİN TESLİMAT RİSKİ ALGILARI, ONLİNE SATIN ALMA TUTUMLARI VE ONLİNE SATIN ALMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hayriye Nur BAŞYAZICIOĞLU
Erciyes Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Algılanan Risk, Online Satın Alma Niyeti, Online Satın Alma Tutumu
 • Perceived Risk, Online Purchase Intention, Online Purchase Attitude

Nasıl Atıf Yapılır

BAŞYAZICIOĞLU, H. N. (2020). TÜKETİCİLERİN TESLİMAT RİSKİ ALGILARI, ONLİNE SATIN ALMA TUTUMLARI VE ONLİNE SATIN ALMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 445–463. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1724

Özet

Online alışveriş tüketicilere ürün çeşitliliği, fiyat karşılaştırma imkanı, mekan ve zaman kolaylığı gibi birçok fayda sunsa da, tüketicilerin online satın alma niyetlerinin online alışverişin taşıdığı risklerden etkilendiği görülmektedir. Literatür incelemesi yapıldığında, online alışveriş risklerinin genel çerçevede incelenmiş olduğu, ancak online alışverişin gerek tüketiciler gerekse de işletmeler için en önemli unsurlarından biri olan teslimat riskinin detaylı olarak ele alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma, tüketicilerin çevrimiçi alışverişte algıladıkları teslimat risklerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 482 katılımcıdan yüz yüze anket yöntemi ile birincil veriler toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile algılanan teslimat riskinin ürün riski, teslim edilmeme riski, finansal risk ve zaman riski olmak üzere dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, bu risklerin online satın alma tutum ve niyetine etkileri yol analizi ile analiz edilmiştir. Bu sayede, bu çalışmanın literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracağı ve gelecekteki çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Albright, J. J. (2008). Confirmatory Factor Analysis Using Amos, LISREL, and Mplus http://www.iu.edu/~statmath/stat/all/cfa/cfa2008.pdf (07.02.2020).
 2. Ariff, M. S. M., Sylvester, M., Zakuan, N., Ismail, K., & Ali, K. M. (2014). Consumer perceived risk, attitude and online shopping behaviour; empirical evidence from Malaysia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 58, No. 1, p. 012007). IOP Publishing (1-10).
 3. Başyazıcıoğlu, H. N. & Leblebici-Koçer, L. (2018). Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach. Yenihan. B., B. D. Sarıipek ve G. Cerev (eds). A Critical Review in Social Sciences içinde (ss. 107-119). Londra: Frontpage Publication.
 4. Bhatnagar, A., & Ghose, S. (2004). Segmenting consumers based on the benefits and risks of Internet shopping. Journal of Business Research, 57(12), 1352-1360.
 5. Cao, Y., Ajjan, H., & Hong, P. (2018). Post-purchase shipping and customer service experiences in online shopping and their impact on customer satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30 (2), 400-416.
 6. Chang, C. (2011). The effect of the number of product subcategories on perceived variety and shopping experience in an online store. Journal of Interactive Marketing, 25(3), 159-168.
 7. Choi, J., & Lee, K. H. (2003). Risk perception and e‐shopping: a cross‐cultural study. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 7(1), 49-64.
 8. Crespo, A.H., Del Bosque, I. R. ve De los Salmones Sanchez, M. M. G. (2009). The influence of perceived risk on internet shopping behavior: a multidimensional perspective. Journal of Risk Research, 12(2), 259-277.
 9. Deloitte. (2019). E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar. https://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2019/05/DD-TUSIAD-ETicaret-Raporu-2019.pdf (07.02.2020).
 10. Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. Journal of consumer research, 21(1), 119-134.
 11. Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective. International journal of human-computer studies, 59(4), 451-474.
 12. Forsythe, S., Liu, C., Shannon, D., & Gardner, L. C. (2006). Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping. Journal of interactive marketing, 20(2), 55-75.
 13. Hassan, A. M., Kunz, M. B., Pearson, A. W., & Mohamed, F. A. (2006). Conceptualisation and measurement of perceived risk in online shopping. Marketing Management Journal, 16(1), 138-147.
 14. Hong, L. M., Zulkiffli, W. F. W., & Hamsani, N. H. (2016). The impact of perceived risks towards customer attitude in online shopping. International Journal, 1(2), 13-21.
 15. Hong, Z., & Yi, L. (2012). Research on the influence of perceived risk in consumer on-line purchasing decision. Physics procedia, 24, 1304-1310.
 16. HOOTIE & We are social. (2019). Global Digital Report 2019: World’s internet users pass the 4 billion mark. https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (07.02.2020).
 17. Iconaru, C. (2012). Perceived risk when buying online: Evidence from a semi-structured interview. Studia Universitatis Vasile Goldiş, Arad-Seria Ştiinţe Economice, 22(1+ 2), 63-73.
 18. İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 19. Javadi, M., Dolatabadi, H., Nourbakhsh, M., Poursaeedi, A. & Asadollahi, A. (2012). An analysis of factors affecting on online shopping behavior of consumers. International Journal of Marketing Studies, 4(5), 81-98.
 20. Keeney, R. L. (1999). The value of internet commerce to the customer [J]. Management Science, 45(4), 85-161.
 21. Ko, H., Jung, J., Kim J. & Shim S. W. (2004). Cross-cultural differences in perceived risk of online shopping. Journal of Interactive Advertising, 4(2),20-29.
 22. Lipsman, A. (2019). Global Ecommerce 2019: Ecommerce Continues Strong Gains Amid Global Economic Uncertainty. eMarketer. https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019. (07.02.2020).
 23. Lo´pez-Nicola´s, C., Molina-Castillo, F.J. ve Bouwmanb, H. (2008). An assessment of advanced mobile services acceptance: Contributions from TAM and diffusion theory models. Information & Management, 45, 359–364.
 24. Mitchell, V. W. (1999). Consumer perceived risk: conceptualisations and models. European Journal of marketing.33(1/2), 163-195.
 25. Naiyi, Y. E. (2004). Dimensions of consumer's perceived risk in online shopping. Journal of Electronic Science and Technology, 2(3), 177-182.
 26. Nepomuceno, M. N., Laroche, M. Ve Richard, M.O. (2014). How to reduce perceived risk when buying online: The interactions between intangibility, product knowledge, brand familiarity, privacy and security concerns. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 619–629.
 27. Nyshadham, E. A. (2000). Privacy policies of air travel web sites: a survey and analysis. Journal of Air Transport Management, 6(3), 143-152.
 28. Ozen, H., & Engizek, N. (2014). Shopping online without thinking: being emotional or rational? Asia pacific journal of marketing and logistics.26(1), 78-93.
 29. Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 92-103.
 30. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 31. Sharma, B. (2016). A focus on reliability in developmental research through Cronbach’s Alpha among medical, dental, and paramedical professionals. Asian Pacific Journal of Health Sciences, 3(4), 271-278.
 32. Suhaily, L., & Soelasih, Y. (2017). What effects repurchase intention of online shopping. International Business Research, 10(12), 113-122.
 33. Thakur, R., & Srivastava, M. (2015). A study on the impact of consumer risk perception and innovativeness on online shopping in India. International Journal of Retail & Distribution Management.43(2), 148-166.
 34. TUBISAD. (2019). Türkiye’de E-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü. http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2019_e-ticaret_sunum_tr.pdf. (07.02.2020).
 35. Wai, K., Dastane, O., Johari, Z., & Ismail, N. B. (2019). Perceived risk factors affecting consumers’ online shopping behaviour. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 246-260.
 36. Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 37. Zhang L., Tan W., Xu Y., Tan G. (2011) Dimensions of Perceived Risk and Their Influence on Consumers’ Purchasing Behavior in the Overall Process of B2C (1-10). In: Zhang L., Zhang C. (eds) Engineering Education and Management. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 111. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24823-8_1
 38. Zheng, L., Favier, M., Huang, P., ve Coat, F. (2012). Chinese consumer perceived risk and risk relievers in e-shopping for clothing. Journal of Electronic Commerce Research, 13(3), 255-274.