Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SEÇİMLERDE OY VERME DAVRANIŞINI NE ETKİLER? Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK
Dr. Arş. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi
İsmail Tamer TOKLU
Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Biyografi

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Z Kuşağı, Oy Verme Davranışı, Sosyal Medya, Politik İlgilenim, Referans Grup
 • Generation Z, Voting Behavior, Social Media, Political Involvement, Reference Group

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZTÜRK KÜÇÜK, H., & TOKLU, İsmail T. (2020). SEÇİMLERDE OY VERME DAVRANIŞINI NE ETKİLER? Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4546–4574. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1679

Özet

Bu çalışmanın amacı teknoloji çağının çocukları olarak ifade edilen Z kuşağı seçmeninin oy verme davranışını araştırmaktır. 2023 yılı genel seçimlerinde yaklaşık 7 milyon genç seçmen oy kullanacaktır. Bu genç seçmenin sosyolojik, sosyo-psikolojik ve rasyonel oy verme davranışları üzerinde hangi faktörlerin etkili olacağı araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Z kuşağının aktif olarak kullandığı sosyal medya, etkisi altında kaldıkları referans gruplar ve sahip oldukları politik ilgilenimleri ile oy verme davranışları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Çalışmanın evrenini 2000 yılı ve civarı doğumlu Z kuşağı oluşturmaktadır. Veriler web tabanlı anket yöntemi ile 182 katılımcıdan elde edilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma modeli PLS (Kısmi En Küçük Kareler) tabanlı yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Verilerin sınıflandırılmasında ise SPSS v23 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında hem sosyal medyanın hem de referans grup etkisi ve politik ilgilenimin üçünün de sosyo-psikolojik oy verme üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akgün, B. (2002), Türkiye'de Seçmen Davranışı, Partiler Sistemi ve Siyasal Güven. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 2. Aydın, K. & Özbek, V. (2004), Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 144-167.
 3. Bagozzi, R.P. & Yi, Y. (1988), On The Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94.
 4. Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., İslamoğlu, G. & Aydemir, A. (2012), Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Arayüz İncelemesi. Selçuk İletişim, 7 (3), 5-29.
 5. Bearden, W.O. & Etzel, M.J. (1982), Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions. Journal of Consumer Research, 9 (2), 183-194.
 6. Biswas, A., Ingle, N. & Roy, M. (2014), Influence of Social Media on Voting Behavior. Journal of Power, Politics & Governance, 2 (2), 127-155.
 7. Bond, R.M., Fariss, C.F., Jones, J.J., Kramer, A.D.I., Marlow, C., Settle, J.E. & Fowler, J.H. (2012), A 61-Million-Person Experiement in Social Influence and Political Mobilization. Nature, 489, 295-298.
 8. Brogan, J.V. (1996), A Mirror of Enlightenment: The Rational Choice Debate. The Review of Politics, 58 (4), 793-806.
 9. Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B.I. (2011), Political marketing: Theoretical and strategic foundations. Routledge, New York.
 10. Çağlar, N. & Asığbulmuş, H. (2017), X ve Y Kuşaklarının Siyasal Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi: Gaziosmanpaşa İlçesinde Bir Araştrma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (29), 85-112.
 11. Çaylak, P. & Tolon, M. (2013), Ağızdan ağza pazarlama ve tüketicilerin ağızdan ağza pazarlamayı kullanımları üzerine bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 1-30.
 12. Çildan C., Ertemiz, M., Küçük, E., Tumuçin, H.K. & Albayrak, D. (2012), Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü. Akademik Bilişim 2012 Konferansı. https://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.pdf
 13. Çinko, L. (2006), Seçmen Davranışları ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkilerin Teorik Temelleri ve Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (1), 104-116.
 14. Dean, D. & Croft, R. (2009), Reason and Choice: A Conceptual Study of Consumer Decision Making and Electoral Behavior. Journal of Political Marketing, 8 (2), 130-146.
 15. Dölarslan, E. Ş. (2015), Tüketicilerin Ürün İlgilenim ve Bilgi Düzeyinin Marka Sadakatine Etkisinin Fikir Liderliği Kapsamında Değerlendirilmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15, 23-48.
 16. Dursunoğlu, İ. (2017), Sosyal Medya ve Siyasal Davranış İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 1579-1585.
 17. Duygu, N.İ. (2017), Politik Pazarlama Sürecine İlişkin Kavramsal Bir Model: 3P Modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 18. Ercins, G. (2007), Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 25-40.
 19. Erdinç, İ. E. (2012), Üniversite Öğrencilerinin Oy Verme Davranışlarında Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 55-70.
 20. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981), Evaluating Structural Models With Unobservables Variables And Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 21. Gürbüz, G. (2014), Sosyal Medya ve Demokrasi İlişkisi: Türkiye’de Sosyal Medyanın Katılımcı Demokrasiye Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 22. Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C.M. & Mena, J.A., (2012), An Assessment of The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (3), 414-433.
 23. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2014), A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem). Sage Publications.
 24. Heywood, A. (2006), Siyaset, Çev. Bekir Berat Özipek, Bican Şahin, Mete Yildiz, Zeynep Kopuzlu, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Ed. Buğra Kalkan. (Liberte Yayinlari, Ankara).
 25. Hulland, J. (1999), Use Of Partial Least Squares (PLS) In Strategic Management Research: A Review Of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20 (2), 195-204.
 26. Iyer, P., Yazdanparast, A. & Strutton, D. (2017), Examining The Effectiveness of WOM/E-WOM Communications Across Age-Based Cohorts: Implications For Political Marketers. Journal of Consumer Marketing, 34 (7), 646-663.
 27. Kalender, A. (2005), Siyasal İletişim, Seçmenler ve İkna Stratejileri. Çizgi Kitabevi, Konya.
 28. Kavak, B. & Dinçer, E. (2020), Tüketicilerin Referans Gruplardan Etkilenme Biçimleri Duygusal Zeka ile Açıklanabilir mi? Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 187-216.
 29. Kavalcı, K. & Ünal, S. (2016), Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050.
 30. Koç, F. (2020), Politik Pazarlama Kapsamında Seçmenlerin İlgilenim Düzeylerinin İncelenmesi. arcobar, 1 (1), 41-49.
 31. Kushin, M.J. & Yamamoto, M. (2010), Did Social Media Really Matter? College Students' Use of Online Media and Political Decision Making in the 2008 Election. Mass Communication and Society, 13 (5), 608-630.
 32. Lyons, B. & Henderson, K. (2005, Opinion leadership in a Computer-Mediated Environment. Journal of Consumer Behavior, 4 (5), 319-329.
 33. Munir, S. (2018), Social Media and Shaping Voting Behavior of Youth: The Scottish Referendum 2014 Case. The Journal of Social Media in Society, 7 (1), 253-279.
 34. Nagy, S. (2017), The Impact of Country of Origin In Mobile Phone Choice of Generation Y and Z. Journal of Management and Training for Industries, 4 (2), 16-29.
 35. O'cass A. & Nataraajan, R. (2003), At The Polls. Journal of Political Marketing, 2 (2), 67-81.
 36. O'Cass, A. & Pecotich, A. (2005), The Dynamics of Voter Behavior and Influence Processes in Electoral Markets: A Consumer Behavior Perspective. Journal of Business Research, 58, 406-413.
 37. O'Cass, A. (2000), An assessment of consumers product, purchase decision, advertising and consumption involvement in fashion clothing. Journal of Economic Psychology, 21, 545-576.
 38. O'Cass, A. (2002), Political advertising believability and information source value during elections. Journal of Advertising, 31 (1), 63-74.
 39. Özbek, V. (2003), Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 40. Öztürk, R. (2017), Siyasal Pazarlamanın Seçmen Davranışlarına Etkisinde Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü: Konya İli Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 41. Priporas, C.V., Stylos, N & Fotiadis, A.K. (2017), Generation Z Consumers' Expectations of Interactions in Smart Retailing: A Future Agenda. Computers in Human Behavior, 77, 374-381.
 42. Podoshen, J.S. (2008), The African American consumer revisited: brand loyalty, word of mouth and the effects of the black experience. Journal of Consumer Marketing, 25 (4), 211–222.
 43. Şahin, Ö.E. & Ergen, A. (2016), Kitle İletişim Araçları Kullanım Amaçlarının Siyasi İlgilenim Üzerine Etkisi. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 1-19.
 44. Tehci, A. & Yıldız, S. (2020), Siyasal Pazarlama Sürecinde Sosyal Medya ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişime Yönelik Yapısal bir Model Önerisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (1), 95-118.
 45. Temizel, M. (2012), Türkiye’de Seçmen Davranışlarında Sosyopsikolojik, Kültürel ve Dinsel Faktörlerin Rolü: Kuramsal ve Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 46. Teyyare, E. & Avcı, M. (2016), Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 51-76.
 47. Thomas, M.R., Kavya, V. & Monica, M. (2018), Online Website Cues Influencing the Purchase Intention of Generation Z Meidated By Trust. Indian Journal of Commerce & Management Studies, 9 (1), 13-23.
 48. Toklu, İ.T. & Tuygun Toklu, A. (2015), Zeytinyağının İçsel ve Dışsal İşaretlerine Tüketicilerin Tepkisi: Nicel Bir Araştırma. International Review of Economics and Management, 3 (1), 61-84.
 49. TÜİK (2020), İstatistiklerle Gençlik 2019. https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33731
 50. Tuygun Toklu, A. (2019), Çevresel Bilinç Yeşil Davranışı Etkiler mi? Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2799-2811.
 51. Tuygun Toklu, A. (2020), Genç Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyeti üzerinde Planlı Davranış Teorisi ile birlikte Fırsatları Görme ve Teşvik Desteğinin Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (3), 753-762.
 52. Ventura, R. (2001), Family Political Socialization in Multiparty Systems. Comparative Political Studies, 34 (6), 666-691.
 53. Yılmaz, E. (2011), Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlama. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1-19
 54. Yoon, K., Pinkleton, B.E. & Ko, W. (2005), Effects of Negative Political Advertising on Voting Intention: An Exploration of the Roles of Involvement and Source Credibility in the Development of Voter Cynicism. Journal of Marketing Communications, 11 (2), 95-112.
 55. Williams, K.C. & Page, R.A. (2011), Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3 (1), 1-17.
 56. Zaichkowsky, J.L. (1985), Measuring the Involvement Construct. Journal of Consumer Research, 12 (3), 341-352.