Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MAĞAZA KİŞİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Kamer Ilgın ÇAKIROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Abdülkadir ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Mağaza Kişiliği,
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi,
 • Geçerlilik,
 • Güvenirlik
 • Store Personality Confirmatory Factor Analysis Validity Reliability

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAKIROĞLU, K. I., & ÖZTÜRK, A. (2020). MAĞAZA KİŞİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4273–4299. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1651

Özet

Markalar tüketicileri cezbedebilmek için olumlu bir imaj oluşturma ve pekiştirme çabası içerisindedirler. Bu durum sadece ürün markalarını kapsamamaktadır. Perakendecilerin de marka olarak görülmesi ile kapsamını bu alana da genişletmektedir. Bir perakendeci tüketicileri cezbetmek için mağaza atmosferini, çalışanlarını, lokasyonunu ön plana çıkartmaktadır. Tüketicilerin kişiliklerini yansıtan markaları tercih edebilmesinden yola çıkarak, kendi kişilikleri ile uyumlu olabilecek mağazaları tercih edebilmeleri söz konusu olabilir. Dolayısı ile mağaza kişiliklerini belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı d’Astous ve Levesque (2003) tarafından geliştirilen Mağaza Kişiliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırma Rize’de genç ve orta yaş kesiminin sıklıkla hizmet aldığı uluslararası kahve zincirinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır; 477 geçerli anket analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile sağlanmıştır. Analizler sonucunda yedi boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar; Coşku, Seçkinlik, Gerçeklik, Liderlik, Sağlamlık, Hoşnutsuzluk, Demodeliktir. Mağaza Kişiliği Ölçeğinin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.        

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aaker, J.L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 2. Ailawadi, K. L., & Keller, K. L. (2004). Understanding retail branding: Conceptual insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342.
 3. Brengman, M. & Willems, K. (2009). Determinants of fashion store personality: A consumer perspective. Journal of Product & Brand Management, 18(5), 346-355.
 4. Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Kenneth A. Bollen & J. Scott Long (Ed.), Testing Structural Equation Models (p.136). Beverly Hills, CA: Sage.
 5. Byrne, B.M. (2010). Structural equation modeling with AMOS Basic concepts, applications, and programming (multivariate applications series). (2nd ed.). NY: Taylor & Francis Group.
 6. Çokluk, Ö., Şekercioğlu G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Yayınları.
 7. Darden, W.R. & Babin, B.J. (1994). Exploring the concept of affective quality: Expanding the concept of retail personality. Journal of Business Research, 29, 101-109.
 8. Das, G., Datta, B. & Guin, K.K. (2012). Impact of retailer personality on consumer-based retailer equity: An empirical study of retail brands. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 24(4), 619-639.
 9. Das, G., Guin, K.K. & Datta, B. (2013). Impact of store personality antecedents on store personality dimensions: An empirical study of department retail brands. Global Business Review, 14(3), 471-486.
 10. Das, G. (2014). Linkages of retailer personality, perceived quality and purchase intention with retailer loyalty: A study of indian non-food retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3), 407-414.
 11. d'Astous, A., & Levesque, M. (2003). A scale for measuring store personality. Psychology & Marketing, 20(5), 455-469.
 12. Doll, W., Xia, W. & Torkzadeh, G. (1994). A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument. MIS Quarterly, 18(4), 453-461.
 13. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 14. Hair, Jr, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. 7. Baskı. Prentice Hall.
 15. Hoa, N.L.T. (2019). The moderating role of personal culture on the relationship between retail brand personality and shoppers' loyalty: An evidence of supermarkets in Vietnam. Science & Technology Development Journal-Economics-Law and Management, 3(4), 328-342.
 16. Hu, L.T. & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 17. Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 6. Baskı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 18. Lombart, C. & Louis, D. (2012). Consumer satisfaction and loyalty: Two main consequences of retailer personality. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(6), 644-652.
 19. Martineau, P. (1958). The personality of the retail store. Harvard Business Review, 36 (January/February), 47-55.
 20. Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 21. Mishra P. & Datta, B. (2011). Perpetual asset management of customer-based brand equity-ThePAM evaluator. Current Research Journal of Social Science, 3(1), 34-43.
 22. Möller, J. & Herm, S. (2013). Shaping retail brand personality perceptions by bodily experiences. Journal of Retailing, 89(4), 438-446.
 23. Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. (3rd ed.). McGRAWHILL, Inc.
 24. Oklevik, O., Supphellen, M. & Maehle, N. (2020). Time to retire the concept of brand personality? Extending the critique and introducing a new framework. Journal of Consumer Behaviour, 19(3), 211-218.
 25. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for windows, PA: Open University Press, Philadelphia.
 26. Pappu, R. & Quester, P.G. (2008). Does brand equity vary between department stores and clothing stores? Results of an empirical investigation. Journal of Product & Brand Management, 17(7), 425-435.
 27. Plummer, J.T. (2000). How personality makes a difference. Journal of Advertising Research, 40(6), 79-83.
 28. Williems, K. & Swinnen, G. (2011). Am i cheap? Testing the role of store personality and self-congruity in discount retailing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21(5), 513-539.
 29. Williems, K., Swinnen, G., Janssens, W. & Brengman, M. (2011). Fashion store personality: Scale development and relation to self-congruity theory. Journal of Global Fashion Marketing, 2(2), 55-65.
 30. Zentes, J., Morschett, D. & Schramm-Klein, H. (2008). Brand personality of retailers – An analysis of its applicability and its effect on store loyalty. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(2), 167–184.