Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

PRENS SABAHADDİN’İN ADEM-İ MERKEZİYET ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ YERELLEŞME SÜRECİNE YANSIMALARI

Burak KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Prince Sabahaddin,
 • decentralization,
 • localization,
 • administrative structure,
 • Ottoman State
 • Prens Sabahaddin,
 • adem-i merkeziyet,
 • yerelleşme,
 • idari yapı,
 • Osmanlı Devleti

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇAK, B. (2020). PRENS SABAHADDİN’İN ADEM-İ MERKEZİYET ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ YERELLEŞME SÜRECİNE YANSIMALARI. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 523–550. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1613

Özet

Bu çalışmanın amacı Osmanlı hanedan üyesi, yani Sultan II. Abdülhamid’in yeğeni olmasına rağmen Osmanlı Devleti yönetim şekline karşı duruşu ile önemli bir fikir adamı olan Prens Sabahaddin’in siyasi fikirlerini ve günümüz yerelleşme sürecine yansımalarını incelemektir. Prens Sabahaddin, 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu toplumsal bunalıma reçete arayan aydınlardan biri olarak idari ve siyasi yapının değiştirilmesi konularında önerdiği fikirler ile diğer aydınlardan farklı bir yerde konum almıştır. Prens Sabahaddin ile ilgili çalışma yaparken, siyasi fikirlerinin bir bütün olarak ele alınmadığı takdirde tam anlamıyla açıklanamayacağı noktasından hareketle, Prens Sabahaddin’in siyasi fikirlerinin bütün olarak ele alındığında özellikle adem-i merkeziyet fikrinin kendi içerisinde belli bir tutarlılığa sahip olduğu görülmüştür. Prens Sabahaddin tarafından savunulan ve kimilerine göre uygulanamaz görülen siyasi fikirlerine günümüz yerelleşme politikalarında da rastlanmaktadır. Bu çalışmada da Prens Sabahaddin’in siyasi fikirlerinin günümüz yerelleşme politikalarına yansımaları anlatılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alkan, M. Ö. (2007). Prens Sabahaddin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 2. Alkan, H. ve Doğan, A. (2010). Osmanlı Liberallerinde Toplum ve Demokrasi Anlayışı, Liberal Düşünce, 15 (57 – 58), Kış - Bahar.
 3. Adil, M. (1933). Mukayeseli Hukuku İdare, Güneş Basımevi: İstanbul.
 4. Budak, M. (1998). Toplumbilimci Prens Sabahaddin, Kurtiş Ofset: İstanbul.
 5. Ege, N. N. (1977). Prens Sabahaddin Hayatı ve İlmi Müdafaaları, Güneş Neşriyat: İstanbul.
 6. Güler, B. A. (2005). Avrupa ve Yerel Yönetimlerin Anayasal Konumu Avrupa Bölgesel ve Yerel
 7. Yönetimler Kongresi’nin Anayasa Değişikliği İstekleri, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 1.
 8. Güler, B. A. (2004). 24 Haziran 2004 gün ve 5197 İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine,
 9. politics.ankara.edu.tr/bguler, Erişim Tarihi: 16.10.2018.
 10. Güneş, H. N. (2016). Türkiye’nin Yönetsel Yeniden Yapılandırılması Hakkında Prens Sabahaddin’in Adem-İ Merkeziyet Kavramına Atıfla Bir Değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies, 50, Sonbahar.
 11. İkdam, 1908.
 12. Kuran, A. B. (1948a). İnkılap Tarihimizde Prens Sabahaddin: Meşrutiyet İlanı ve Menfadan Dönüş, Vatan, 13 Temmuz-16 Ağustos 1948.
 13. Kuran, A. B. (1948b). İnkılap Tarihimiz ve İttihad ve Terakki, Tan Matbaası: İstanbul.
 14. Kansu, A. (2004). Prens Sabahaddin’in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı Muhafazakar Düşüncenin İthali, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Editör: Murat Gültekingil, Tanıl Bora, İletişim Yayınları: İstanbul.
 15. Nur, R. (2005). Siyasi Risaleler, Haz. Ahmed Nezih Galitekin, Şehir Yayınları: İstanbul.
 16. Okan, O. (2008). Prens Sabahaddin Literatürü Üzerine, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6 (11).
 17. Ökmen, M.: (2003). Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Girişimleri ve Son Reform Tasarılar
 18. Üzerine Bir Değerlendirme, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10 (1).
 19. Reyhan, C. (2007). Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare: Merkeziyetçilik – Adem-i Merkeziyetçilik, İmge Kitapevi: Ankara.
 20. Reyhan, C. (2008). Türkiye'de Liberalizmin Kökenleri, İmge Kitapevi: İstanbul.
 21. Sabahaddin, (1999a). Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ve İzahlar, Ayraç Yayınları: Ankara.
 22. Sabahaddin, (1999b). Görüşlerim, Hazırlayan: Ahmet Zeki İzgöer, Buruç Yayınları: İstanbul.
 23. Sabahaddin, (2002). Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, Ayraç Yayınları: Ankara.
 24. Sabahaddin, (1908). Tenkidinizi Okurken, Terakki No: 19-20, Haziran.
 25. Sabahaddin, (2013). İttihat ve Terakkiye Açık Mektuplar, Hazırlayan: Ahmet Zeki İzgöer, DBY Yayınları, İstanbul.
 26. Sobacı, M. Z. (2015). Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Uyumu Özerklik Miti,
 27. Seta Yayınları: İstanbul.
 28. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporları, (2001).
 29. Tütengil, C. O. (1954). Prens Sabahaddin, İstanbul Matbaası: İstanbul.
 30. Tütengil, C. O. (1947). Prens Sabahaddin, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (4-5).
 31. Tunaya, T. Z. (2016). Türkiye'de Siyasal Gelişmeler 1876 - 1938, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:
 32. İstanbul.
 33. Tanin, 1908.
 34. Yayla, Y. (1984). Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri; Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul
 35. Üniversitesi SBF Yayını: İstanbul.
 36. www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0504.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2019.
 37. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/tutanak/tbmm/d22/c041/tbmm22041054ss0349.pdf,
 38. Erişim Tarihi: 16.04.2019.
 39. www.yereldiplomasi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-ajanslari/, Erişim Tarihi: 16.10.2020.
 40. www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/, Erişim Tarihi:15.10.2020.