Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

OTEL ÇALIŞANLARININ ALGILADIKLARI LİDERLİK TÜRLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Hasan CİNNİOĞLU
Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi
H. Yağmur TURAN
Lisansüstü, İskenderun Teknik Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Autocratic Leadership Democratic Leadership Laissez-faire leadership Organizational Identification Hotel Businesses
 • Otokratik Liderlik Demokratik-Liderlik Serbestlik tanıyan liderlik, Örgütsel Özdeşleşme Otel işletmeleri

Nasıl Atıf Yapılır

CİNNİOĞLU, H., & TURAN, H. Y. (2020). OTEL ÇALIŞANLARININ ALGILADIKLARI LİDERLİK TÜRLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 875–901. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1603

Özet

Bu çalışmanın temel amacı beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının yöneticilerinde algıladıkları demokratik, otokratik ve serbestlik tanıyan liderlik davranışları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Bu amaçla Türkiye/Antalya ilinde faaliyet gösteren 464 beş yıldızlı otel işletmesi çalışanından anket formu ile veriler elde edilmiştir. Kişilerin seçiminde basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, turizm işletmelerinde çalışan yöneticilerin en fazla demokratik liderlik davranışı sergiledikleri ve çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışanların yöneticilerinde algıladıkları demokratik liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme düzeyini pozitif yönde, otokratik ve serbestlik tanıyan liderliğin ise negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akbaba, M. (2018). Otel işletmelerinde psikolojik sözleşmenin işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi (The effect of psychological contract on work alienation and organizational identification in hotel businesses). Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(8), 320-330.
 2. Akbari, M., Kashani, S., H., Nikookar, H., Ghaemi, J. (2014). Servant leadership and organizational identity: the mediating role of job involvement. International Journal of Organizational Leadership, 3(2), 41-55. https://doi.org/10.33844/ijol.2014.60185
 3. Akçöltekin, A. (2019). Bilimsel araştırmalara yönelik öğretmen öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi (The development of the teachers’ self-efficacy scale regarding scientific researches). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2713-2727. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3707
 4. Akgündüz, Y., Eryılmaz, G. (2018). Does turnover intention mediate the effects of job insecurity and co-worker support on social loafing?. International Journal of Hospitality Management, 68, 41–49. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.09.010
 5. Alharbi, K. K., Abdullah, A., R., A. (2016). Leadership styles as a source of employee organizational identification. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom, 4(12), 270-279.
 6. Al-Malki, M., Juan, W. (2018). Impact of laissez-faire leadership on role ambiguity and role conflict: implications for job performance. International Journal of Innovation and Economic Development, 4(1), 29-43. https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.41.2003
 7. Amini, M.Y., Mulavizada, S., Nikzad, H. (2019). The impact of autocratic, democratic and laissez-fair leadership style on employee motivation and commitment: a case study of Afghan wireless communication company (Awcc). Journal of Business and Management, 21(6), 45-50. DOI: 10.9790/487X-2106014550
 8. Argyris, C. (1955). Organizational leadership and participative management. The Journal of Business, 28(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1086/294053
 9. Ashforth, B. E., Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy Of Management Review, 14(1), 20-39.
 10. Ateş, M. F. (2015). Hizmetkâr liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel özdeşleşmeye etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü (The mediating role of organizational trust on the effects of servant leadership and organizational justice on organizational identification). İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 75-95. https://doi.org/10.20491/isader.2018315714
 11. Aydın, B. (2018). The role of organizational culture on leadership styles. MANAS Journal of Social Studies, 7(1), 267-280.
 12. Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C. (2012). Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: ilköğretim okulu yöneticileri üzerinde bir araştırma (The relationship between organizational socialization, organizational identification and organizational citizenship: a study on primary school administrators). Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 47-74.
 13. Bass, M. B. (1990). From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-36. https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-s
 14. Baykal, E., Zehir, C., Köle, M. (2018). Hizmetkâr liderlik firma performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı (mediator) etkisi (The mediation effect of organizational identification in the relationship between servant leadership and firm performance). Akademik Hassasiyetler, 5(9), 111-133.
 15. Bitmiş, M. G., Rodopman, B., Üner, M. M., Sökmen, A. (2015). Katılımcı liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisi: örgütsel feda etmenin aracılık rolü (The impact of participative leadership on job satisfaction: the mediating role of organizational sacrifice). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-13.
 16. Buil, I., Martinez, E., Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: the role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Manegement, 77, 64-75. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.014
 17. Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A., Dennison, P. (2003). A review of leadership theory and competency frameworks. Edited version of a report for chase consulting and the management standards centre. University of Exeter Centre for Leadership Studies, United Kingdom, 1-44.
 18. Breevaart, K., Zacher, H. (2019). Main and interactive effects of weekly transformational and laissez-faire leadership on followers’ trust in the leader and leader effectiveness. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 384–409. Doi:10.1111/joop.12253
 19. Canbolat, S.G. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzlarına ilişkin çalışan algıları. Çedaş grup şirketleri örneği (Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz) (Employee perceptions regarding managers' leadership styles. Çedaş group companies example (Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz). (Unpublished postgraduate thesis). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme AnaBilim Dalı, Çorum, 1-109.
 20. Chaudhry, A.Q., Javed, H. (2012). Impact of transactional and laissez faire leadership style on motivation. International Journal of Business and Social Science, 3(7), 258-264. https://doi.org/ 10.1007/s11115-014-0287-6
 21. Chukwusa, J. (2019). Perceived democratic leadership style of university librarians and library staff work attitude. Library Philosophy and Practice (e-journal), 2446, 1-24.
 22. Cinnioğlu, H. (2019). Hizmetkâr liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme ve işgören performansı üzerine etkisi: restoran çalışanları üzerinde bir inceleme (The effect of perceived servant leadership behaviour on the organizational identification and performance of employees: a research on restaurant employees). İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2902-2911. https://doi.org/10.20491/isarder.2019.783
 23. Cremer, D.D. (2006). Affective and motivational consequences of leader self-sacrifice: the moderating effect of autocratic leadership. The Leadership Quarterly, 17(1), 79-93. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.10.005
 24. Çakınberk, A., Derin, N., Demirel, E.T. (2011). Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği (Shaping of organizational identification by organizational commitment: example of private education institutions in Malatya and Tunceli). İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 89-121.
 25. Çekmecelioğlu, H.G. (2014). Göreve ve insana yönelik liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri (The effects of task oriented leadership and people oriented leadership styles on organizational commitment, job performance and intention to leave). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 21-34.
 26. Çelik, N. (2018). Konaklama işletmeleri çalışanlarının hizmetkar liderlik algılarının örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: Konya ili örneği (The effect of accommodation enterprises workers' perception of servant leadership on organizational identification: the case of Konya). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 765-782. https://doi.org/10.30798/makuiibf.421381
 27. Çırakoğlu, H. (2010). Örgütsel özdeşleşme ve iş doyumu ilişkisi (Organizational identification and job satisfaction relationship). (Unpublished postgraduate thesis). İstanbul Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1-70.
 28. De Hoogh, A.H.B., Greer, L.L., Den Hartog, D.N. (2015). Diabolical dictators or capable commanders? An investigation of the differential effects of autocratic leadership on team performance. January the Leadership Quarterly, 26(5), 687-701. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.01.001
 29. Dick, R.V., Hirst, G., Grojean, M.W., Wieseke, J. (2007). Relationships between leader and follower organizational identification and implications for follower attitudes and behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 133–150. https://doi.org/10.1348/096317905x71831
 30. Dinham, S. (2007). Authoritative leadership, action learning and student accomplishment. Australian Council for Educational Research, The Leadership Challenge: Improving Learning in School, Conference Archive, 32-39.
 31. Dutton, J.E., Dukerich, J.M., Harquail, C.V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263. https://doi.org/10.2307/2393235
 32. Eker, D. (2015). Öğretim elemanı örgütsel özdeşleşme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Instructor’s organizational identificatıon scale (validity and reliability). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 118-124.
 33. Epitropaki, O., Martin, R. (2005). The moderating role of individual differences in the relation between transformational/transactional leadership perceptions and organizational identification. Leadership Quarterly, 16, 569-589. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.06.005
 34. Eren, M.Ş., Titizoğlu, Ö.Ç. (2014). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerindeki etkileri (The impact of transformational and transactional leadership styles on organizational identification and job satisfaction). Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 275-303. https://doi.org/10.30976/susead.302228
 35. Fettahlıoğlu, Ö.O., Akdoğan, Z., Özay, E. (2018). Paternalist liderlik tarzının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi (Effect of paternalist leadership style on organizational identification). Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 9(4), 36-51. https://doi.org/10.31589/joshas.36
 36. Fettahlıoğlu, Ö.O., Koca, N. (2015). Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisinde örgütsel desteğin düzenleyici etkisi (The moderating effect of organizational support on organizational identification and organizational citizenship). Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 218-234. https://doi.org/10.16990/sobider.92
 37. Gastil, J. (1994). A definition and illustration of democratic leadership. Human Relorions, 47(8), 953-975. https://doi.org/10.1177/001872679404700805
 38. Harms, P.D., Wood, D., Landay, K., Lester, P.B., Lester, G.V. (2018). Autocratic leaders and authoritarian followers revisited: a review and agenda for the future. The Leadership Quarterly, 29, 105-122. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.12.007
 39. İnce, C. (2013). Demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişkiye yönelik 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma (Research about the relationship between democratic leadership and the hierarchy of needs in the five stars hotels). Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-15.
 40. İslamoğlu, A.H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Research methods in social sciences). Beta Basım, İstanbul.
 41. İşcan, Ö.F. (2006). Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü (The role of individual differences in the relation between transformational/transactional leadership perceptions and organizational identification). Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 160-177.
 42. Karaalioğlu, Z.F. (2019). Algılanan örgütsel destek ile iş performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının aracı rolü (The mediating role of organizational identification, job satisfaction, and organizational citizenship behaviour in the relationship between perceived organizational support and job performance). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul, 1-316.
 43. Kars, M. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Examination of the relationship between school principals 'leadership behaviours and teachers' organizational trust). (Unpublished postgraduate thesis). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 1-106.
 44. Kerse, G., Karabey, C.N. (2017). Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: örgütsel sinizmin aracı rolü (The effects of perceived organizational support on organizational identification: the mediating role of organizational cynicism). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 379.
 45. Khan, M. (2013). Team project laissez-faire leadership style contents. Team Project, Lahore Garrisson University, Pakistan, 1-15.
 46. Khan, Z.A., Nawaz, A., Khan, I. (2016). Leadership theories and styles: a literature review. Journal of Resources Development and Management, 16, 1-7.
 47. Kılıç, S., Erkutlu, H.V. (2017). Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme, sapkın davranışlar ve sinizme etkisi (The effects of ethical leadership behaviours of managers on organizational identification, deviant behaviours and cynicism). (Unpublished postgraduate thesis). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 1-126.
 48. Koçak, D. (2019). Örgütsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi (Analysis of the relationship between organizational justice and organizational identification). Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 1(18), 1001-1024. https://doi.org/10.26466/opus.556322
 49. Kurt, T., Terzi, A.R. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranişlarinin öğretmenlerin örgütsel bağliliğina etkisi (The effect of principal behaviours of primary school principals on teachers' organizational commitment). Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 166.
 50. Küçükelçi, D.T. (2019). Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADS) üzerine bir çalışma (A study on the hospital anxiety and depression scale (HADS). Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 85-91. https://doi.org/10.31461/ybpd.560253
 51. Mael, F.A., Tetrick, L.E. (1992). Identifying organizational identification. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 813-824. https://doi.org/10.1177/0013164492052004002
 52. Mael, F.A., Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behaviour, 13, 103-123. https://doi.org/10.1002/job.4030130202
 53. Mboya, M.A., Were, S., Otieno, R.O. (2018). Effect of autocratic leadership style on quality assurance in institutions of higher learning in Kenya. International Journal of Management and Commerce Innovations, 5(2), 1214-1225.
 54. Meleady, R., Crisp, R.J. (2017). Take it to the top: imagined interactions with leaders elevates organizational identification. The Leadership Quarterly, 28(5), 621–638. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.01.008
 55. Meydan, C.H., Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları (Structural equation modeling amos applications). Ankara, Detay Yayıncılık, İkinci Baskı.
 56. Miao, Q., Eva, N., Newman, A., Schwarz, G. (2019). Public service motivation and performance: the role of organizational identification. Public Money & Management, 39(2), 77-85, DOI: 10.1080/09540962.2018.1556004
 57. Moriano, J.A., Molero, F., Topa, G. Mangin, J.P. (2014). The influence of transformational leadership and organizational identification on intrapreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(1), 103-119. DOI: 10.1007/s11365-011-0196-x
 58. Morçin, E.S., Morçin, İ. (2013). Etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Adana’daki seyahat acenteleri örneği (The effects of transactional leadership upon organizational identification: a case of travel agencies in Adana). İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 71-86.
 59. Morçin, S.E. (2018). Otel çalışanlarının liderle özdeşleşme tutumları: Antalya örneği (Hotel employees’ identification with leader attitudes: the case of Antalya). International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 4(18), 10-16. https://doi.org/10.23929/javs.705
 60. Okşit, Ç., Kılıç, G. (2019). Hizmetiçi eğitimin örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Antalya'daki beş yıldızlı otel işletmeleri örneği (The effect of service training on organizational identification and intention to leave: a case study on five star hotels in Antalya). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 46-70. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.353
 61. Özdevecioğlu, M., Kanıgür, S. (2009). Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performansları üzerindeki etkileri (Perception of interaction and mission oriented leadership and its effect on performance). K.M.U. İ.B.F. Dergisi, 16, 53-82.
 62. Öztekin, A. (1996). Yönetim ve liderlik (Management and leadership). Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 183-194.
 63. Özturan, M. (2018). Yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin, yönetim tarzları ve örgütsel yabancılaşma duyguları üzerindeki etkisinin incelenmesi (Investigation of the effects of managers' emotional intelligence levels on management styles and emotions of organizational alienation). (Yayımlanmış Doktora Tezi) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul, 1-238.
 64. Özturan, M., Tuğsal, T. (2019). Yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin demokratik-katılımcı ve tam serbesti tanıyan yönetim tarzları üzerindeki etkileri (The effects of managers’ emotional intelligence levels on democratic-participative and laissez-faire management styles). İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(2), 269-292. https://doi.org/10.17932/iau.iaud.m.13091352.2019.2/42.269-292
 65. Peker, S., İnandı, Y., Gılıç, F. (2018). The relationship between leadership styles (autocratic and democratic) of school administrators and the mobbing teachers suffer. European Journal of Contemporary Education, 7(1), 150-164.
 66. Riketta, M. (2005). Organizational identification a meta-analysis. Journal of Vocational Behaviour, 66(2), 358-384. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.05.005
 67. Sakal, Ö. (2018). Kamuda “iyi idare” perspektifinde hizmetkâr liderlik, psikolojik güvenlik ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Analysis of the relationship between servant leadership, psychological safety and organizational identification in “good administration” perspective). Ombudsman Akademik Hakemli Dergisi, 1, 259-293.
 68. Sökmen, A. (2019). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi: otel işletmelerinde bir araştırma (The relationship between organizational identification, organizational commitment, and job satisfaction: a research in hotel operations). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 980-990. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.403
 69. Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M.S., Hetland, H. (2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behaviour. Journal of Occupational Health Psychology, 12(1), 80–92. Doi: 10.1037/1076-8998.12.1.80
 70. Şahin, A., Temizel, H., Örselli, E. (2004). Bankacılık sektöründe çalışan yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını algılayış biçimleri ile çalışanların yöneticilerinin liderlik tarzlarını algılayış biçimlerine yönelik uygulamalı bir çalışma (An applied study on how managers perceived their own leadership styles in the banking sector, and how employees' managers perceived their leadership styles). 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Sözkesen Matbaacılık, Eskişehir, 659-660.
 71. Tengilimoğu, D. (2005). Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranışı özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması (A field study on determination of leadership behaviour characteristics in public and private sector organizations). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 1-16.
 72. Tosunoğlu, H., Ekmekçi, Ö.T. (2016). Laissez-faire leaders and organizations: how does laissez-faire leader erode the trust in organizations?. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(1), 89-99. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016116538
 73. Turgut, H., Tokmak, İ., Güçel, C. (2012). The effect of transformational leadership on organizational identification and perceived corporate reputation: a university sample. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2), 245-254.
 74. Turunç, Ö., Çelik, M. (2010). Örgütsel özdeşleşme ve kontrol algılamalarının, çalışanların işten ayrilma niyeti ve iş performansına etkileri (The effects of organizational identification and control perceptions on employees' intention to leave work and job performance). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 163-181.
 75. Tüzün, İ.K., Çağlar, İ. (2008). Örgütsel özdeşleşme kavramı ve iletişim etkinliği ilişkisi (The concept of organizational identification and the relationships of organizational communication). Journal of Yasar University, 3(9), 1011-1027. https://doi.org/10.19168/jyu.32776
 76. Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi (Scientific research process and data analysis with spss). Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 77. Yaşlıoğlu, M.M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması (Factor analysis and validity in social sciences: application of exploratory and confirmatory factor analyses). Istanbul University Journal of the School of Business, 46, Special Issue, 74-85.
 78. Yeşil, A. (2016). Liderlik ve motivasyon teorilerine yönelik kavramsal bir inceleme (A theoretical research on leadership and motivation theories). Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(3), 158-180.
 79. Zengtian, Z., Xiuyuan, G. A. O. (2014). The impact of transformational leadership on employee voice behaviour: the role of organizational identification and procedural justice. International Business and Management, 9(2), 168-172. tp://dx.doi.org/10.3968/%25x
 80. Zorlu, Ö., Avan, A., Baytok, A. (2019). The effect of servant leadership on psychological empowerment and organizational identification. Journal of Business Research-Turk, 11(1), 293-309. https://doi.org/10.20491/isarder.2019.600