Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ALIŞVERİŞ MERKEZİ SEÇİMİNDE HEDONİK VE FAYDACI DEĞERLER

Ümit DOĞRUL
Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi
Nida AKSAY
Doktora Öğrencisi, Mersin Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Hedonik Value,
 • Utilitarian value,
 • Satisfaction,
 • Structional equation model
 • Hedonik değer,
 • Faydacı değer,
 • Tatmin,
 • Yapısal Eşitlik Modeli

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞRUL, Ümit, & AKSAY, N. (2020). ALIŞVERİŞ MERKEZİ SEÇİMİNDE HEDONİK VE FAYDACI DEĞERLER. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 579–606. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1573

Özet

Dünyada alışveriş merkezi sayıları hızlı bir şekilde artış göstermiş ve bu hızlı artış ise rekabeti beraberinde getirmiştir. Bu durum tüketicilerin alışveriş merkezi tercihlerinde etki eden faktörlerin belirlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı da tüketicilerin alışveriş merkezlerinden elde ettikleri tatmine etki eden hedonik ve faydacı değerlerin boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, oluşturulan anketler 371 kişiye uygulanmış ve çalışma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, parasal tasarruf, seçim, elverişlilik ve özelleştirilmiş ürün faydacı değerleri; eğlence, keşfetme ve sosyal statü ise hedonik değerleri olumlu yönde etkilemektedir. Faydacı ve hedonik değerler ise tüketicilerin alışveriş merkezlerinden aldıkları tatmini olumlu yönde etkilemektedir.  Ayrıca çalışmada, tatminin olumlu ağızdan ağıza iletişim ve alışveriş merkezini tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği sonucu da ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alkibay, S., Tuncer, D. & Hoşgör, Ş. (2007). Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 2. Altunışık, R. & Çallı, L. (2004). Plansız alışveriş (impulse buying) ve hazcı tüketim davranışları üzerine bir araştırma: satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 231-24.
 3. Anderson, E.W. & Sullivan, M.W. (1993). The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms. Marketing Science, 12(2), 125-43.
 4. Anderson, R.E. & Srinivasan, S.S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: a contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2), 123-38.
 5. Babin, B.J., Darden, W.R. & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20(4), 644-56.
 6. Babin, B.J. & Darden, W.R. (1996). Good and bad shopping vibes: spending and pa- tronage satisfaction. Journal od Business Research, 35(3), 201–206.
 7. Babin, B.J., Lee, Y.K., Kim, E.J. & Griffin, M. (2005). Modeling consumer satisfaction and word-of mouth: restaurant patronage in Korea. Journal of Service Marketing, 19(3), 133–139.
 8. Batra, R. & Ahtola, O.T. (1991). Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing Letters, 12(2), 159–170.
 9. Chakraborty, S. & Soodan V. (2019). Examining Utilitarian and Hedonic Motivations in Online Shopping in India: Moderating Effect of Product Browsing Behavior Supernova. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(1C2), 117-125.
 10. Chandon, P., Wansink, B. & Laurent, G. (2000). A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness, Journal of Marketing, Vol. 64(4), 65-81.
 11. Chebat, J., Michon, R., Haj-Salem, N., Oliveira, S., (2014). The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behaviour. Journal of Retailing Consumer Service, 21(4), 610–618.
 12. Chiu, C. M., Wang, E.T.G., Fang, Y.H. & Huang, H.Y. (2012). Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e‐commerce: the roles of utilitarian Value, hedonic Value and perceived risk. Information Systems Journal, 24(1), 85-114.
 13. Chun, S.H. & Nyam-Och, A. (2020). The effects of fast food restaurant attributes on customer satisfaction, revisit ıntention, and recommendation using DINESERV scale. Sustainability, 12, 1-19.
 14. Davidow, M. (2000). The bottom line impact of organisational responses to customer complaints. Journal of Hospitality and Tourism Research, 24(4), 473-490.
 15. Deb, M. (2012). Evaluation of customer's mall preferences inIndiausing fuzzy AHP approach. Journal of Advances in Management Research, 9(1), 29–44.
 16. Dincer, B. & Dincer, C. (2011). Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyareti ve Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 317-331.
 17. Durmaz, Y. (2011). Tüketici davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 18. Ekinci Y., Dawes, P.L. & Massey, G.R. (2008). An extended model of the antecedents and consequences of consumer satisfaction for hospitality services. European Journal of Marketing, 42(1/2), 35-68.
 19. Enginkaya, E. & Ozansoy, T. (2010). Alışveriş değeri ve mağaza seçim kriterlerinin belirlenmesinin hazcı ve faydacı alışveriş değerleri ile ilişkisi: lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 141-155.
 20. Feather, F., (2001). Future Consumer.com. Capstone Publishing Ltd.
 21. Finn, A. & Lauviere, J. (1996). Shopping center image, consideration, and choice: Anchor store contribution. Journal of Business Research, 35(3), 241-251.
 22. Fuentes-Blasco, M., Moliner-Velázquez, B. and Gil-Saura, I. (2017). Analysing heterogeneity on the value, satisfaction, word-of-mouth relationship in retailing. Management Decision, 55(7), 1558-1577.
 23. Garbarino, E. & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70–87.
 24. Gotlieb, J.B., Grewal, D. & Brown, S.W. (1994). Consumer satisfaction and perceived quality: complementary or divergent constructs. Journal of Applied Psychology, 79, 875-85.
 25. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R. L. ve Black, W.C. (1995), Multivariate Data Analysis With Readings (4th Ed.), Prentice Hall. New Jersey.
 26. Heerde, H.J., Gijsbrechts, E. & Pauwels, K., 2008. Winners and losers in a major price war. Journal of Marketing Research, 45(5), 499–518.
 27. Hirschman, E.C. & Holbrook, M.B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92–101.
 28. Hummon, D. M. (1992). Community attachment: Local sentiment and sense of place. In I. Altman & S. M. Low (Eds.), Place attachment (pp. 253-278). New York, NY: Plenum.
 29. Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When choice ıs de-motivating: can one desire too much of a good thing? Journal of Personality & Social Psychology, 79, 995-1006.
 30. Im, S., Bhat, S. & Lee, Y. (2015). Consumer perceptions of product creativity, coolness, value and attitude. Journal of Business Research, 68, 166–172.
 31. İpekçi, M. V. (2014). AVM’ lerin Tüketim Kültürüne Etkisi ve Türkiye Örneği. Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 32. Jackson, V., Stoel, L. & Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value: Differences by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 1-9.
 33. Jones, M.A., Reynolds, K.E. & Arnold, M.J. (2006). Hedonic and utilitarian shopping value: Investigating differential effects on retail out comes. Journal of Business Research, 59(9), 974-981.
 34. Kabadayi, S. & Paksoy, B. (2016). A segmentation of Turkish consumers based on their motives to visit shopping centres. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 26(4), 456-476.
 35. Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri(2. Baskı). Asil Yayın Dağıtım. Ankara
 36. Kesari, B. & Atulkar, S. (2016). Satisfaction of mall shoppers: A study on perceived utilitarian and hedonic shopping value. Journal of Retailinf and Consumer Services, 31, 22-31.
 37. Keskin, A., Güneş, M. Ş. & Yıldız, D. (2019). Alışveriş merkezlerinde müşterilerin ürün algısı ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkinin uyum ve robust regresyon analizi ile incelenmesi. Ekonomi, İşletme ve Makliye Araştırmaları Dergisi, 1(4), 377-390.
 38. Khare, A. (2011). Influence of hedonic and utilitarian values in determining attitude towards malls: A case of Indian small city consumers. Journal of Retail & Leisure Property, (9)5, 429–442.
 39. Kim, Y. (2002). Consumer value: An application to mall and Internet shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 30(12), 595-602.
 40. Kim, Y.H, Duncan, J. & Chung, B.W. (2015). Involvement, satisfaction, perceived value, and revisit ıntention: a case study of a food festival. Journal of Culinary Science & Technology, 13:2, 133-158.
 41. Lee, S. & Kim, D.Y. (2018). The effect of hedonic and utilitarian values on satisfaction and loyalty of Airbnb users. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3), 1332-1351.
 42. Loudon, D.L. & Bitta, A.J.D. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. 4th ed., McGraw-Hill, New York, NY.
 43. Merle, A., Chandon, J.L., Roux, E. & Alizon, F. (2010). Perceived value of the mass-customised product product and mass customisation experience for individual consumers. Production and Operations Management, 19(5), 503–514.
 44. Marinkovic, V., Senic, V., Ivkov, D., Dimitrovski, D. and Bjelic, M. (2014). The antecedents of satisfaction and revisit intentions for full-service restaurants. Marketing Intelligence & Planning, 32(3), 311-327.
 45. Maxham, J. III & Netemeyer, R. (2002). A Longitudinal study of complaining customers evaluations of multiple service failures and recovery efforts. Journal of Marketing, 66(4), 57-71.
 46. Moharana, T.R. & Pradhan, D. (2020). Shopping value and patronage: when satisfaction and crowding count. Marketing Intelligence & Planning, 38(2), 137-150.
 47. Moon, M.A., Khalid, M.J., Awan, H.M., Attiq, S., Rasool, H. & Kiran, M. (2017). Consumer’s perceptions of website’s utilitarian and hedonic attributes and online purchase intentions: A cognitive–affective attitude approach. Spanish Journal of Marketing, 21, 73–88.
 48. Nyer, P. U. (1997). A study of the relationship between cognitive appraisals and consumption emotions. Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 296-304.
 49. Patterson, P.G. & Spreng, R.A. (1997). Modeling the relationship between perceived value, satisfaction and repurchase intentions in a business-to-business, services context: an empirical examination. International Journal of Service Industry Management, 8(5), 414-34.
 50. Patterson, P.G., Johnson, L.W. & Spreng, R.A. (1997). Modeling the determinants of customer satisfaction for business-to-business professional services. Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 4-17.
 51. Rintamaki, T., Kanto, A., Kuusela, H., Spence, M T. (2006). Decomposing the value of department store shopping into utilitarian, hedonic and social dimensions: evidence from Finland. International Journal of Retail & Distribution Management, 34(1), 6-24.
 52. Rohm, A.J. & Swaminathan, V. (2004). A typology of online shoppers based on shopping motivations. Journal of Business Research, 57, 748–757.
 53. Rosenbaum, M. S. & Montoya, D. Y. (2007). Am I welcome here? Exploring how ethnic consumers assess their place identity. Journal of Business Research, 60, 206-214.
 54. Rubinstein, R. L. & Parmelee, P. A. (1992). Attachment to place and the representation of the life course by the elderly. In I. Altman & S. M. Low (Eds.), Place Attachment. New York: Plenum.
 55. Scarpi, D. (2006). Fashion stores between fun and usefulness. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 10, 7-24.
 56. Sinha, S. K. & Verma, P (2020). Impact of sales Promotion's benefits on perceived value: Does productcategory moderate the results?. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 1-11.
 57. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74.
 58. Shin, Y., Thai, V.V., Grewal, D. & Kim, Y. (2017a). The impact of ethical sales behaviour on customer satisfaction, trust and loyalty to the company: an empirical study in the financial services industry. The International Journal of Logistics Management, 28(2), 555-570.
 59. Shin, Y., Thai, V.V., Grewal, D. and Kim, Y. (2017b). Do corporate sustainable management activities improve customer satisfaction, word of mouth intention and repurchase intention? Empirical evidence from the shipping industry. The International Journal of Logistics Management, 28(2), 555-570.
 60. Silvia, P. (2012). Curiosity and motivation. Oxford Handbook of Human Motivation, pp.157–166, Oxford University Press, New York.
 61. Sinha, P.K. & Banerjee, A. (2004). Store choice behavior in an evolving market. Journal of Retail Distribition Management, 32(10), 482–494.
 62. Tauber, E. (1972). Why do people shop?. Journal of Marketing, 36, 46–49.
 63. To, P.-L., Liao, C. & Lin, T.H. (2007). Shopping motivations on ınternet: a study based on utilitarian and hedonic value. Technovation, , 27, 774–787.
 64. Tumanan, M.A.R. & Lansangan, J.R.G. (2012). More than just a cuppa coffee: A multi-dimensional approach towards analysing the factors that define place attachment. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 529-534.
 65. Turley, L. W., & Milliman, R. E. (2000). Atmospheric effects on shopping behavior: A review of the experimental evidence. Journal of Business Research, 49(2), 193–211.
 66. Wakefield, K. L. & Baker, J. (1998). Excitement at the mall: determinants and effects on shopping. Journal of Retailing, Fall, 515-50.
 67. Wang, C.L., Chen, Z.X., Chan, A.K.K. & Zheng, Z.C. (2000). The ınfluence of hedonic values on consumer behaviors. Journal of Global Marketing, (14:1-2), 169-186.
 68. Yan, R.N. & Eckman, M. (2009). Are lifestyle centers unique? Consumers' perceptions across locations. International Journal of Retail & Distribution Management. 37(1), 24–42.
 69. Yu, H., Zhang R. & Liu, B. (2018). Analysis on consumers’ purchase and shopping well-being in online shopping carnivals with two motivational dimensions. Sustainability, 10, 1-18.
 70. Yüksel, A. & Yüksel, F. (2007). Shopping risk perceptions: Effects on tourists’ emotions, satisfaction and expressed loyalty intentions. Tourism Management, 28(3), 703-713.
 71. Zafar U.A., Morry Ghingold, M. & Dahari Z. (2007). Malaysian shopping mall behavior: an exploratory study. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 19(4), 331-348.