Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ MOTİVASYON DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Emel BAHAR
Doç. Dr., Tarsus Üniversitesi
Onur Başar ÖZBOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi, Tarsus Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Motivation,
 • Academic Motivation,
 • Higher Education Institutions,
 • Public and Foundation Universities
 • Motivasyon,
 • Akademik Motivasyon,
 • Yükseköğretim Kurumları,
 • Devlet ve Vakıf Üniversiteleri

Nasıl Atıf Yapılır

BAHAR, E., & ÖZBOZKURT, O. B. (2020). AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ MOTİVASYON DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 575–598. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1427

Özet

Akademisyenlerin mesleki motivasyon düzeyi, bir binanın tamamını taşıyan sütunları kadar önemli birer kaynak olma niteliği taşımakta ve kurumlarının organizasyonel amaçlarının gerçekleştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma, üniversitelerden beklenen eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, bilim üretilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve topluma fayda sağlanması noktasında kilit rol üstlenen akademisyenlerin mesleki motivasyon düzeylerinin tespit edilerek hem literatüre katkı sunulması hem de fayda merkezi olması arzu edilen üniversitelerdeki uygulamalara rehberlik edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin mesleki motivasyon düzeyinin ölçülmesi noktasında 175 akademisyen üzerinde uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, “SPSS 26.0” programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ise, akademisyenlerin mesleki motivasyon düzeyinin, yaş, cinsiyet, medeni durum, unvan, akademisyen olarak çalışma süresi ve çalışma alanı etmenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği; akademisyenlerin çalışmakta olduğu kurum türü, bulunduğu üniversitede çalışma süresi ve çalışma birimine göre istatistikî olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alfagira, S.A. Bin Zumrah, A. R. Mond Noor, K. B., & Rahman, O. B. A. (2017). Investigating the Factors Influencing Academic Staff Performance: A Conceptual Approach. Scholars Journal of Economics, Business and Management, 4(11), 842-848.
 2. Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve Heyecana Giriş. Çantay Kitabevi.
 3. Blašková, M., Majchrzak-Lepczyk, J., Hriníková, D., & Blaško, R. (2019). Sustainable Academic Motivation. Sustainability, 11(21), 5934-5957.
 4. Buberwa, E. (2015). Role of Motivation on Academic Staff Performance in Tanzania Public Universities: Underpinning Intrinsic and Extrinsic Facets. European Journal of Business and Management, 7(36), 219-230.
 5. Capelleras, J. L. (2005). Attitudes of academic staff towards their job and organisation: an empirical assessment. Tertiary Education & Management, 11(2), 147-166.
 6. Cheng, M. (2016). Quality in higher education: Developing a virtue of professional practice. Springer.
 7. Demir, S., & Akbaba, A. (2018). Akademisyenlerin Mesleki Motivasyonları ile İş Tatmini Arasındaki İlişki. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 1256-1286.
 8. Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 9. Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2018). Motivation and Action: Introduction and Overview. Motivation and Action. Springer, Cham. ISBN: 978-3-319-65094-4
 10. Kuchava, M. M., & Buchashvili, G. (2016). Staff Motivation in Private and Public Higher Educational Institutions (Case of International Black Sea University, Sokhumi State University and Akaki Tsereteli State University). Journal of Education & Social Policy, 3(4), 92-100.
 11. Lourdes Machado, M., Soares, V. M., Brites, R., Ferreira, J. B., & Gouveia, O. M. R. (2011). A Look to Academics Job Satisfaction and Motivation in Portuguese Higher Education Institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1715-1724.
 12. Malik, E. M., Danish, Q. R. (2010). Impact of Motivation to Learn and Job Attitudes on Organizational Learning Culture in a Public Service Organization of Pakistan. A Research Journal of South Asian Studies. 25(2), 217-235.
 13. Rowley, J. (1996). Motivation and academic staff in higher education. Quality assurance in education.
 14. Sağlam, A. Ç. (2007). Akademisyenlerin İşe Güdülenmesinde Hijyen ve Güdüleme Faktörlerinin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 52-57
 15. Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Search for Optimal Motivation and Performance. Elsevier.
 16. Shaheen, I., Sajid, M. A., & Batool, Q. (2013). Factors Affecting the Motivation of Academic Staff (a case study of University College Kotli, UAJ&K). International Journal of Business and Management Invention, 2(1), 105-112.
 17. Ünsar, S.A., (2011). Motivasyonun İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-15.
 18. Yalçın, M. O., & Kılıç, H. (2018). Akademisyenlerin Öğretim Performansları ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 122-135.
 19. Zeynel, E. (2014). Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 20. Zeynel, E., & Çarıkçı, İ. H. (2015). Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 217-248.
 21. Zhang, X. (2014). Factors that Motivate Academic Staff to Conduct Research and Influence Research Productivity in Chinese Project 211 Universities (Doctoral Dissertation, University of Canberra).
 22. Zlate, S., & Cucui, G. (2015). Motivation and Performance in Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180(2), 462-476.