Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ FAKTÖRLERİNİN BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR UYGULAMA

Ruziye COP
Prof. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mehtap ÇALIŞ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Internal Customer Satisfaction, White Collar Employee, Blue Collar Employee
 • İç Müşteri Memnuniyeti, Beyaz Yakalı Çalışan, Mavi Yakalı Çalışan

Nasıl Atıf Yapılır

COP, R., & ÇALIŞ, M. (2020). İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ FAKTÖRLERİNİN BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 164–180. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1424

Özet

Bu araştırmanın amacı, iç müşteri memnuniyeti faktörleri doğrultusunda beyaz ve mavi yakalı çalışanlar arasında iç müşteri memnuniyeti açısından farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çimento sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin beyaz ve mavi yakalı çalışanlarına yönelik bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar analize tabi tutulmuştur. Mavi yakalı çalışanlar açısından “ücret”, “çalışma hayatı kalitesi” “iletişim”, “takım çalışması” ve “çalışan eğitimi” faktörlerinden memnuniyet düzeyinin, beyaz yakalıların memnuniyet düzeyine göre düşük olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Anjum, M., & Parvez, A. (2013). Counterproductive Behavior at Work: A Comparison. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 417- 434.
 2. Aksan, A., & Oğuzlar, A. (2019). Çalışan Memnuniyetinde Yöneticinin Rolü:Bursa İlinde Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. International Journal of Social Inquiry, 391-408.
 3. Budie, B., Appel-Meulenbroek, R., Kemperman, A., & Weijs-Perree, M. (2019). Employee Satisfaction With The Physical Work Environment: The Importance of a Need Based Approach. International Journal of Strategic Property Management, 36-49.
 4. Butt, R. S., Chohan, I. M., Sheikh, B. A., & Iqbal, M. B. (2019). Assessing the Impact of Leadership and Quality of Work Life on Employees Job Satisfaction: Evidence from Jiangsu University. International Journal of Management, Accounting and Economics, 655-671.
 5. Çınar, A. T. (2007). İşletmelerin Müşteri Hizmet ve Müşteri Memnuniyeti İle Farklı Bankalar ve Bölgeler İçin Müşteri Memnuniyeti Belirlemeye Yönelik Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Aydın.
 6. Çınar, M. (2018). Çalışanın Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39-62.
 7. Di Miceli da Silveira, A. (2019). The Employee Is Always Right: Employee Satisfaction and Corporate Performance in Brazil. Journal of Contemporary Administration, 739-764.
 8. Doğan, M. (2016). İç Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler ve Çimento Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 9. Doğan, S., & Karataş, A. (2011). Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-40.
 10. Erzen, A. Ü. (1994). Gelecek Müşteridir. Renault-Mais El Kitabı.
 11. Hu, X., Kaplan, S., & Dalal, R. S. (2010). An examination of blue- versus white-collar workers’ conceptualizations of job satisfaction facets. Journal of Vocational Behavior, 317-325.
 12. Huang, T.-P. (2011). Comparing motivating work characteristics, job satisfaction, and turnover intention of knowledge workers and blue-collar workers,and testing a structural model of the variables’ relationships in China and Japan. The International Journal of Human Resource Management, 924–944.
 13. İleri, Y. Y., & Soylu, Y. (2011). Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyet Üzerindeki Etkisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 225-250.
 14. Kahraman, H., & Fındıklı, M. (2018). Kariyer Yönetimi Kapsamında Egitim ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51-68.
 15. Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi; Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: T.C. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 16. Karaman, A. (1999). Profesyonel Yöneticilerde Güç Yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 17. Korkmaz, O., & Erdoğan, E. (2014). İş Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 541-557.
 18. Parvin, M. M., & Kabir, N. M. (2011). Factors Affecting Employee Job Satisfaction of Pharmaceutical Sector. Australian Journal of Business and Management Research, 113-123.
 19. Patel, J. (2019). Impact of Quality of Work Life on Employee Satisfaction at Private Organization. International Journal of Research in Commerce & Management, 20-25.
 20. Pekmezci, T., Demireli, C., & Batman, G. (2008). İç Müsteri Memnuniyeti: Konya Un Fabrikalarında Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-16.
 21. Şahin , L., Bacak, B., & Güler, M. (2015, Nisan). Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler : Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması. İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 28-44.
 22. Saran, U. (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma. Ankara: Atlas Yayıncılık.
 23. Sarıoğlu, B. (2007). Çalışan Memnuniyeti ve Akaryakıt İstasyonları Çalışanlarının Memnuniyet Boyutları ve Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 24. Saruhan, Ş. C., & Yıldız, M. L. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 25. Selimoğlu , E., & Yılmaz , H. B. (2009). Hizmet İçi Eğitimin Kurum ve Çalışanlar Üzerine Etkileri. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 1-12.
 26. Şen, E., & Aktuğ, S. (2017). Hizmet İçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Düzeyi ve Algılanan Çalışan Performansı Üzerine Etkisi. Journal of Current Research on Social Sciences , 197-212.
 27. Sila, E., & Širok, K. (2018). The Importance of Employee Satisfaction: A Case Study of a Transportation and Logistics Service Company. Management, 111-136.
 28. Uğurluoğlu, D., Gökkaya, D., Erdem, R., & Paksoy, H. (2019). Şehir Hastanesinde Çalışan Memnuniyeti Araştırması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 101-118.
 29. Wan, H. L. (2007). Human Capital Development Policies: Enhancing Employees’ Satisfaction. Journal of European Industrial Training, 297-322.
 30. Yetmen, A. N. (2011). Kentsel Toplu Taşımacılıkta Kurumsal Performans ve Çalışan Memnuniyeti: İzmir'de Eshot Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 85-106.
 31. Yılmaz, D. (2004). Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları Çerçevesinde İç Müşteri Memnuniyeti: Orta Anadolu T.A.Ş'de Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.