Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BORSA İSTANBUL’DA ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: SEKTÖREL ÇERÇEVEDE BİR ANALİZ

Ferhat KARADEMİR
Arş. Görv., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Borsa İstanbul, Efficient Markets Hypothesis, Unit Root Test
 • Borsa İstanbul, Etkin Piyasalar Hipotezi, Birim Kök Testi

Nasıl Atıf Yapılır

KARADEMİR, F., & EVCİ, S. (2020). BORSA İSTANBUL’DA ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: SEKTÖREL ÇERÇEVEDE BİR ANALİZ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 82–100. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1416

Özet

Bu çalışma, Borsa İstanbul’da  yer alan seçilmiş endekslerin aylık kapanış verilerinden hareketle Borsa İstanbul’un zayıf formda etkinliğnin birim kök testleri ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için geleneksel birim kök testlerinden genişletilmiş Dickey-Fuller ile Phillips-Perron ve yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Lee-Strazicich (2003) birim kök testi kullanılmıştır. Geleneksel birim kök testleri serilerde yapısal kırılmaların olduğu durumlarda birim kökün varlığı hakkında sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle bu tür hataları ortadan kaldırmak için iki yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi de kullanılmıştır. Geleneksel birim kök test sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde çalışmaya konu tüm endekslerin birim kök içerdikleri; yapısal kırılmalı birim kök test bulgularına göre XFINK endeksi dışındaki diğer tüm endekslerin birim kök içerdikleri gözlemlenmiştir. Bulgular neticesinde, incelenen dönemde Borsa İstanbul’un zayıf formda etkin piyasa olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Al-Jafari , M. K., & Abdulkadhim , H. H. (2012). “Variance Ratio Test and Weak-Form Efficiency of Bahrain Bourse”. International Research Journal of Finance and Economics, (88), 92-101.
 2. Akgün, A., & Şahin, İ. E. (2017). "The Testing of Efficient Market Hypothesis in Borsa Istanbul". Letter and Social Science Series, 2, 35-48.
 3. Alexeev, V., & Tapon, F. (2011). "Testing weak form efficiency on the Toronto Stock Exchange". Journal of Empirical Finance, 18(4), 661–691.
 4. Ananzeh, I. (2014). "Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Jordan". International Business and Management, 9(2), 119-123.
 5. Başçı, E. (1989). "Türkiye’de Hisse Senedi Getirilerinin Davranışı". 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.
 6. Berke, B., Özcan, B., & Dizdarlar, H. I. (2014). "Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz". Ege Akademik Bakış, 14(4), 621-636.
 7. Cankurtaran, H. (1989). "Menkul Kıymetler Piyasalarında Etkinlik ve Risk-Getiri Analizleri". Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü.
 8. Coşkun, Y., & Seven, Ü. (2016). "Finansal Piyasaların Etkinliği". A. Gündoğdu (Dü.) içinde, "Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Teori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış" (s. 288-319). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 9. Çelik, T. T., & Taş, O. (2007). "Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi". İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, 4(2), 11-22.
 10. Çevik, F., & Yalçın, Y. (2003). "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması - Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı". Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 21-36.
 11. Demireli, E. (2008). "Etkin Pazar Kuramindan Sapmalar: Finansal Anomalileri Etkileyen Makro Ekonomik Faktorler Uzerine Bir Arastirma". Ege Akademik Bakış, 8(1), 215-241.
 12. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root". Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 13. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With A Unit Root". Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 14. Duman Atan, S., Özdemir, Z. A., & Atan , M. (2009). "Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-48.
 15. Ergül, N. (2009). "Ulusal Hisse Senetleri Piyasasında Etkinlik". Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 101-117.
 16. Fama, E. F. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work". American Finance Association, 84(3), 383-417.
 17. Gözbaşı, O., Küçükkaplan, İ., & Nazlıoğlu, Ş. (2014). "Re-examining the Turkish Stock Market Efficiency: Evidence from Nonlinear Unit Root Tests". Economic Modelling, 38, 381-384.
 18. Gujarati, D., & Porter , D. (2012). "Temel Ekonometri (Basic Econometrics)". (Ü. Şenesen, & G. G. Şenesen, Çev.), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 19. İğde, E. (2010). "Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri Ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar". Yüksek Lisans Tezi, Çukuroava Üniversitesi, Adana.
 20. Kahyaoğlu, K., & Abuk Duygulu, A. (2005). "Finansal Varlık Fiyatlarındaki Değişme-Parasal Büyüklükler Etkileşimi". Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (1), 63-85.
 21. Kapetanios, G., Yongcheol, S. & Snell, A. (2003). Testing for a Unit Root in the nonlinear ESTAR framework”. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379
 22. Kapusuzoğlu, A. (2013). "Testing Weak Form Market Efficiency on the Istanbul Stock Exchange (ISE)". International Journal of Business Management and Economic Research, 4(2), 700-705.
 23. Khan, A., & Ikram , S. (2011). "Testing Strong Form Market Efficiency of Indian Capital Market: Performance Appraisal of Mutual Funds". Internationa Journal of Business & Inf. Tech., 1(1), 151-163.
 24. Kılıç, S. B. (2005). "Test of The Weak Form Efficient Market Hypothesis for The Istanbul Stock Exchange By Markov Chains Methodology". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 333-342.
 25. Kul, S. (2014). “İstatistik Sonuçlarının Yorumu: P Değeri ve Güven Aralığı Nedir?”. Plevra Bülteni, 8 (1), 11-13
 26. Lean, H. H., & Smyth, R. (2015). "Palm Oil Spot and Futures Markets: New Evidence from a GARCH Unit Root Test With Multiple Structural Breaks". Applied Economics, 47, 1710-1726.
 27. Lee, J., & Strazicich , M. C. (2003). "Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test With Two Structural Breaks". The Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 28. Narayan, P., & Arti , P. (2007). "Mean Reversion in Stock Prices: New Evidence from Panel Unit Root Tests for Seventeen European Countries". Economics Bulletin, 3(34), 1-6.
 29. Okpara, G. (2010). "Stock market prices and the random walk hypothesis: Further evidence from Nigeria". Journal of Economics and International Finance, 2(3), 49-57.
 30. Omay, N. C. (2010). "Testing Weak Form Market Efficiency for Emerging Economies: A Nonlinear Approach". Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 31. Özdemir, Z. A. (2008). "Efficient Market Hypothesis: Evidence From A Small Open-Economy". Applied Economics, 40(5), 633-641.
 32. Perron, P. (1989). "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis". Econometrica, 57(4), 1361-1401.
 33. Phillips , P. (1987). "Time Series Regression with a Unit Root". Econometrica, 55(2), 277-301.
 34. Phillips , P., & Perron , P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". Biometrika, 75(2), 335-346.
 35. Robinson, C., & Bangwayo-Skeete, P. (2017). “Semi-strong Form Market Efficiency in Stock Markets with Low Levels of Trading Activity: Evidence from Stock Price Reaction to Major National and International Event”. Global Business Review, 18(6), 1447–1464.
 36. Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler, M. (2010). "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi". Ankara: Nobel Yayıncılık.
 37. Smith, G., & Ryoo, H.-J. (2003). "Variance Ratio Tests of the Random Walk Hypothesis for European Emerging Stock Markets". The European Journal of Finance, 9, 290-300.
 38. Tezeller, R. (2004). "Türkiye Sermaye Pazarlarında Pazar Etkinliği". Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsi, İstanbul.
 39. Tuna, G., & Öztürk, M. (2016). “Piyasa Etkinliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle İncelenmesi: Türkiye Pay Senedi Piyasası Uygulaması”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 548-559.
 40. Valentine, R. (2007). "Efficient Market Within the Context of Market Anomalies: The Case of Monday Returns". Doktora Tezi, Mississippi State University.
 41. Yıldırım Tıraşoğlu, B. (2014). "Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri ile OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi". Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 0(20), 68-87.
 42. Zeren, F., Kara, H., & Arı, A. (2013). "Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Anazliz". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (36), 141-148.