Vol. 8 No. 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

TESTING OF THE WEAK FORM MARKET EFFICIENCY ON BORSA ISTANBUL: AN ANALYSIS IN THE SECTORAL FRAMEWORK

Ferhat KARADEMİR
Res. Asisst., Osmaniye Korkut Ata University

Published 2020-03-25

Keywords

 • Borsa İstanbul, Efficient Markets Hypothesis, Unit Root Test
 • Borsa İstanbul, Etkin Piyasalar Hipotezi, Birim Kök Testi

How to Cite

KARADEMİR, F., & EVCİ, S. (2020). TESTING OF THE WEAK FORM MARKET EFFICIENCY ON BORSA ISTANBUL: AN ANALYSIS IN THE SECTORAL FRAMEWORK. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 82–100. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1416

Abstract

This study aims to examine Borsa İstanbul's weak form efficiency with unit root tests based on the monthly closing data of selected indices in Borsa Istanbul. For this purpose, Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron from  traditional unit root tests, and Lee-Strazicich (2003) unit root test with two structural breaks are used. Traditional unit root tests can give deviated results about the existence of unit root in cases where there are structural breaks in the series. Therefore, to eliminate such errors, a unit root test which allows two structural breaks is also used. According to the traditional unit root test results, it was observed that all indices subject to the study contain unit root;  according to the unit root test with two structural break findings, all indices except XFINK contain unit roots at 1% significance level. As a result of the findings, Borsa İstanbul is efficient in weak form

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Al-Jafari , M. K., & Abdulkadhim , H. H. (2012). “Variance Ratio Test and Weak-Form Efficiency of Bahrain Bourse”. International Research Journal of Finance and Economics, (88), 92-101.
 2. Akgün, A., & Şahin, İ. E. (2017). "The Testing of Efficient Market Hypothesis in Borsa Istanbul". Letter and Social Science Series, 2, 35-48.
 3. Alexeev, V., & Tapon, F. (2011). "Testing weak form efficiency on the Toronto Stock Exchange". Journal of Empirical Finance, 18(4), 661–691.
 4. Ananzeh, I. (2014). "Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Jordan". International Business and Management, 9(2), 119-123.
 5. Başçı, E. (1989). "Türkiye’de Hisse Senedi Getirilerinin Davranışı". 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.
 6. Berke, B., Özcan, B., & Dizdarlar, H. I. (2014). "Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz". Ege Akademik Bakış, 14(4), 621-636.
 7. Cankurtaran, H. (1989). "Menkul Kıymetler Piyasalarında Etkinlik ve Risk-Getiri Analizleri". Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü.
 8. Coşkun, Y., & Seven, Ü. (2016). "Finansal Piyasaların Etkinliği". A. Gündoğdu (Dü.) içinde, "Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Teori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış" (s. 288-319). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 9. Çelik, T. T., & Taş, O. (2007). "Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi". İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, 4(2), 11-22.
 10. Çevik, F., & Yalçın, Y. (2003). "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması - Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı". Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 21-36.
 11. Demireli, E. (2008). "Etkin Pazar Kuramindan Sapmalar: Finansal Anomalileri Etkileyen Makro Ekonomik Faktorler Uzerine Bir Arastirma". Ege Akademik Bakış, 8(1), 215-241.
 12. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root". Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 13. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With A Unit Root". Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 14. Duman Atan, S., Özdemir, Z. A., & Atan , M. (2009). "Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-48.
 15. Ergül, N. (2009). "Ulusal Hisse Senetleri Piyasasında Etkinlik". Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 101-117.
 16. Fama, E. F. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work". American Finance Association, 84(3), 383-417.
 17. Gözbaşı, O., Küçükkaplan, İ., & Nazlıoğlu, Ş. (2014). "Re-examining the Turkish Stock Market Efficiency: Evidence from Nonlinear Unit Root Tests". Economic Modelling, 38, 381-384.
 18. Gujarati, D., & Porter , D. (2012). "Temel Ekonometri (Basic Econometrics)". (Ü. Şenesen, & G. G. Şenesen, Çev.), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 19. İğde, E. (2010). "Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri Ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar". Yüksek Lisans Tezi, Çukuroava Üniversitesi, Adana.
 20. Kahyaoğlu, K., & Abuk Duygulu, A. (2005). "Finansal Varlık Fiyatlarındaki Değişme-Parasal Büyüklükler Etkileşimi". Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (1), 63-85.
 21. Kapetanios, G., Yongcheol, S. & Snell, A. (2003). Testing for a Unit Root in the nonlinear ESTAR framework”. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379
 22. Kapusuzoğlu, A. (2013). "Testing Weak Form Market Efficiency on the Istanbul Stock Exchange (ISE)". International Journal of Business Management and Economic Research, 4(2), 700-705.
 23. Khan, A., & Ikram , S. (2011). "Testing Strong Form Market Efficiency of Indian Capital Market: Performance Appraisal of Mutual Funds". Internationa Journal of Business & Inf. Tech., 1(1), 151-163.
 24. Kılıç, S. B. (2005). "Test of The Weak Form Efficient Market Hypothesis for The Istanbul Stock Exchange By Markov Chains Methodology". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 333-342.
 25. Kul, S. (2014). “İstatistik Sonuçlarının Yorumu: P Değeri ve Güven Aralığı Nedir?”. Plevra Bülteni, 8 (1), 11-13
 26. Lean, H. H., & Smyth, R. (2015). "Palm Oil Spot and Futures Markets: New Evidence from a GARCH Unit Root Test With Multiple Structural Breaks". Applied Economics, 47, 1710-1726.
 27. Lee, J., & Strazicich , M. C. (2003). "Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test With Two Structural Breaks". The Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 28. Narayan, P., & Arti , P. (2007). "Mean Reversion in Stock Prices: New Evidence from Panel Unit Root Tests for Seventeen European Countries". Economics Bulletin, 3(34), 1-6.
 29. Okpara, G. (2010). "Stock market prices and the random walk hypothesis: Further evidence from Nigeria". Journal of Economics and International Finance, 2(3), 49-57.
 30. Omay, N. C. (2010). "Testing Weak Form Market Efficiency for Emerging Economies: A Nonlinear Approach". Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 31. Özdemir, Z. A. (2008). "Efficient Market Hypothesis: Evidence From A Small Open-Economy". Applied Economics, 40(5), 633-641.
 32. Perron, P. (1989). "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis". Econometrica, 57(4), 1361-1401.
 33. Phillips , P. (1987). "Time Series Regression with a Unit Root". Econometrica, 55(2), 277-301.
 34. Phillips , P., & Perron , P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". Biometrika, 75(2), 335-346.
 35. Robinson, C., & Bangwayo-Skeete, P. (2017). “Semi-strong Form Market Efficiency in Stock Markets with Low Levels of Trading Activity: Evidence from Stock Price Reaction to Major National and International Event”. Global Business Review, 18(6), 1447–1464.
 36. Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler, M. (2010). "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi". Ankara: Nobel Yayıncılık.
 37. Smith, G., & Ryoo, H.-J. (2003). "Variance Ratio Tests of the Random Walk Hypothesis for European Emerging Stock Markets". The European Journal of Finance, 9, 290-300.
 38. Tezeller, R. (2004). "Türkiye Sermaye Pazarlarında Pazar Etkinliği". Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsi, İstanbul.
 39. Tuna, G., & Öztürk, M. (2016). “Piyasa Etkinliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle İncelenmesi: Türkiye Pay Senedi Piyasası Uygulaması”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 548-559.
 40. Valentine, R. (2007). "Efficient Market Within the Context of Market Anomalies: The Case of Monday Returns". Doktora Tezi, Mississippi State University.
 41. Yıldırım Tıraşoğlu, B. (2014). "Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri ile OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi". Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 0(20), 68-87.
 42. Zeren, F., Kara, H., & Arı, A. (2013). "Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Anazliz". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (36), 141-148.