Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

HİZMETKÂR LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACI ROLÜ

Hüseyin ASLAN
Dr. Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Servant Leadership, Psychological Ownership, Job Satisfaction
 • Hizmetkar Liderlik, Psikolojik Sahiplenme, İş Tatmini

Nasıl Atıf Yapılır

ASLAN, H. (2020). HİZMETKÂR LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACI ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 196–212. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1403

Özet

Bu çalışmanın amacı hizmetkâr liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde psikolojik sahiplenmenin bir aracılık rolü olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla Adana ilinde üretim sektöründe çalışan 442 katılımcıdan anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Ölçek geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak, değişkenler arası ilişkiler tespit edilmiş ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık rolünü test edebilmek için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve bunun için boostrap yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde hizmetkâr liderliğin psikolojik sahiplenmeyi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Aracılık analizi neticesinde ise psikolojik sahiplenmenin hizmetkâr liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adil, A., And Kamal, A. (2018). Impact Of Perceived Authentic Leadership And Psychological Capital On Burnout: Mediating Role Of Psychological Ownership. Psychological Studies, 63(3), 243-252.
 2. Alok, K. (2014). Authentic Leadership And Psychological Ownership: Investigation Of İnterrelations. Leadership & Organization Development Journal, 35(4), 266-285.
 3. Amah, O. E. (2018). Determining the Antecedents and Outcomes of Servant Leadership. Journal of General Management, 43(3), 126-138.
 4. Avey, J. B., Wernsing, T. S., and Palanski, M. E. (2012). Exploring The Process of Ethical Leadership: The Mediating Role of Employee Voice and Psychological Ownership. Journal Of Business Ethics, 107(1), 21-34.
 5. Bavik, A., Bavik, Y. L., and Tang, P. M. (2017). Servant Leadership, Employee Job Crafting, and Citizenship Behaviors: A Cross-Level İnvestigation. Cornell Hospitality Quarterly, 58(4), 364-373.
 6. Bolat, T., Bolat, O. İ., ve Yüksel, M. (2016). Hizmetkar Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme İlişkisi: Örgüt Kültürünün Düzenleyici Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (36-1), 75-104.
 7. Cerit, Y. (2009). The Effects of Servant Leadership Behaviours of School Principals on Teachers’ Job Satisfaction. Educational Management Administration & Leadership, 37(5), 600-623.
 8. Chen, F. C., Ku, E., Shyr, Y. H., Chen, F. H., and Chou, S. S. (2009). Job Demand, Emotional Awareness, and Job Satisfaction in İnternships: The Moderating Effect Of Social Support. Social Behavior And Personality: An İnternational Journal, 37(10), 1429-1440.
 9. Chiniara, M., and Bentein, K. (2016). Linking Servant Leadership to Individual Performance: Differentiating The Mediating Role Of Autonomy, Competence and Relatedness Need Satisfaction. The Leadership Quarterly, 27(1), 124-141.
 10. Dawkins, S., Tian, A. W., Newman, A., and Martin, A. (2017). Psychological Ownership: A Review and Research Agenda. Journal Of Organizational Behavior, 38(2), 163-183.
 11. Duyan, E., and Van Dierendonck, D. (2014). Hizmetkar Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştirmaya Doğru. Sosyoloji Konferansları, 49(1),1-32.
 12. Ece, S. (2019). Hizmetkâr Liderlik, İşe Yönelik Tutum ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Şırnak Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 795-813.
 13. Ehrhart, M.G. (2004), Leadershıp and Procedural Justıce Clımate As Antecedents Of Unıt‐Level Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıor. Personnel Psychology, 57: 61-94
 14. Eren, F., ve Yalçıntaş, M. (2017). Hizmetkar Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Havayolu Şirketi Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 10(19), 851-864.
 15. Ghafoor, A., Qureshi, T. M., Khan, M. A., and Hijazi, S. T. (2011). Transformational Leadership, Employee Engagement and Performance: Mediating Effect Of Psychological Ownership. African Journal Of Business Management, 5(17), 7391-7403.
 16. Gotsis, G., and Grimani, K. (2016). The Role of Servant Leadership in Fostering Inclusive Organizations. Journal Of Management Development, 35, 985–1010.
 17. Gregory Stone, A., Russell, R. F., and Patterson, K. (2004). Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361.
 18. Grisaffe, D. B., Vanmeter, R., and Chonko, L. B. (2016). Serving First For The Benefit Of Others: Preliminary Evidence for a Hierarchical Conceptualization of Servant Leadership. Journal Of Personal Selling & Sales Management, 36(1), 40-58.
 19. Güçel, C., Tokmak, İ., ve Turgut, H. (2012). The Relationship of The Ethical Leadership Among The Organizational Trust, Affective Commitment And Job Satisfaction: Case Study Of A University. International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, 4(2), 101-110.
 20. Güğerçin, U., ve Ay, Ü. (2016). Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Etik Konum Kuramı Çerçevesinde Bir Analiz. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (32), 34-46
 21. Gürbüz, S. (2019). Amos Ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 22. Jackson, D. (2008). Servant Leadership İn Nursing: A Framework For Developing Sustainable Research Capacity İn Nursing. Collegian, 15(1), 27-33.
 23. Joseph, E.E., and Winston, B.E. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22
 24. Khatri, P., and Dutta, S. (2018). Servant Leadership and Psychological Ownership: Curtailing Resistance To Change. Journal Of Business And Management (IOSR-JBM), 20(3),5-12.
 25. Kim, M., and Beehr, T. A. (2017). Self-Efficacy and Psychological Ownership Mediate The Effects of Empowering Leadership On Both Good and Bad Employee Behaviors. Journal Of Leadership & Organizational Studies, 24(4), 466-478.
 26. Lee, K., Makri, M., and Scandura, T. (2019). The Effect of Psychological Ownership on Corporate Entrepreneurship: Comparisons Between Family And Nonfamily Top Management Team Members. Family Business Review, 32(1), 10-30.
 27. Liden, R. C., Wayne, S. J., Liao, C., and Meuser, J. D. (2014). Servant Leadership and Serving Culture: Influence On İndividual And Unit Performance. Academy Of Management Journal, 57(5), 1434-1452.
 28. Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., and Henderson, D. (2008). Servant Leadership: Development of a Multidimensional Measure And Multi-Level Assessment. The Leadership Quarterly, 19(2), 161-177.
 29. Ling, Q., Lin, M., and Wu, X. (2016). The Trickle-Down Effect of Servant Leadership on Frontline Employee Service Behaviors and Performance: A Multilevel Study Of Chinese Hotels. Tourism Management, 52, 341-368.
 30. Ling, Q., Liu, F., and Wu, X. (2017). Servant Versus Authentic Leadership: Assessing Effectiveness in China’s Hospitality İndustry. Cornell Hospitality Quarterly, 58(1), 53-68.
 31. Mayer, D. M., Bardes, M., and Piccolo, R. F. (2008). Do Servant-Leaders Help Satisfy Follower Needs? An Organizational Justice Perspective. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 17(2), 180-197.
 32. Mayhew, M. G., Ashkanasy, N. M., Bramble, T., and Gardner, J. (2007). A Study of the Antecedents and Consequences of Psychological Ownership in Organizational Settings. The Journal Of Social Psychology, 147(5), 477-500.
 33. Miao, Q., Newman, A., Schwarz, G., and Xu, L. (2014). Servant Leadership, Trust, and The Organizational Commitment Of Public Sector Employees İn China. Public Administration, 92, 727–743.
 34. Mustafa, M., Martin, L., and Hughes, M. (2016). Psychological Ownership, Job Satisfaction, and Middle Manager Entrepreneurial Behavior. Journal Of Leadership & Organizational Studies, 23(3), 272-287.
 35. Neubert, M. J., Hunter, E. M., and Tolentino, R. C. (2016). A Servant Leader and Their Stakeholders: When Does Organizational Structure Enhance a Leader's Influence? The Leadership Quarterly, 27(6), 896-910.
 36. Ogunlela, G. O. (2018). Does Psychological Ownership of Knowledge Matter? Servant Leadership and Knowledge Hiding İn Organizations: Aproposed Framework. Journal Of Economics And Behavioral Studies, 10(1), 78-85.
 37. Ötken, A. B. (2015). Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişki Ve Bu İlişkide Örgütsel Adaletin Rolü, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 113-140.
 38. Panaccio, A., Henderson, D. J., Liden, R. C., Wayne, S. J., and Cao, X. (2015). Toward An Understanding Of When and Why Servant Leadership Accounts For Employee Extra-Role Behaviors. Journal Of Business And Psychology, 30, 657–675.
 39. Pierce, J. L., Kostova, T., and Dirks, K. T. (2001). Toward A Theory Of Psychological Ownership İn Organizations. Academy Of Management Review, 26(2), 298-310.
 40. Prıya, V., Sapna, S. and Sukhbır, S. (2013). Transformational Leadership, Employee Engagement And Performance: Mediating Effect Of Psychological Ownership. Int. J. Human Resour. Manage. Res, 3, 57-64.
 41. Rasheed, A., Lodhi, R. N., and Habiba, U. (2016). An Empirical Study Of The Impact Of Servant Leadership On Employee Innovative Work Behavior With The Mediating Effect Of Work Engagement: Evidence From Banking Sector Of Pakistan. Global Management Journal For Academic & Corporate Studies, 6(2), 177-190.
 42. Sendjaya, S., and Sarros, J. C. (2002). Servant Leadership: Its Origin, Development, And Application İn Organizations. Journal Of Leadership & Organizational Studies, 9(2), 57-64.
 43. Sieger, P., Bernhard, F., and Frey, U. (2011). Affective Commitment And Job Satisfaction Among Non-Family Employees: Investigating The Roles Of Justice Perceptions And Psychological Ownership. Journal Of Family Business Strategy, 2(2), 78-89.
 44. Spears, L.C. (2011). Character and Servant Leadership: Ten Characteristics Of Effective, Caring Leaders. The Journal Of Virtues & Leadership, 1(1), 25-30.
 45. Tanrıverdi, H., ve Paşağlu, S. (2014). Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 274-293.
 46. Taş, A., ve Önder, E. (2010). Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi. Electronic Journal Of Social Sciences, 9(32),17-30.
 47. Turunç, Ö., Çalışkan, A., Turgut, H., ve Mert, İ. S. (2018). Moderating Role Of Job Satisfaction On The Relation Between Leadearship Styles And Organizational Silence. İşletme Araştırmaları Dergisi,10(3), 350-361.
 48. Turunç, Ö., ve Çelik, M. (2012). İş Tatmini-Kişi Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü. ISGUC The Journal Of Industrial Relations And Human Resources, 14(2), 57-78.
 49. Van Dierendonck, D., and Nuijten, I. (2011). The Servant Leadership Survey: Development And Validation Of A Multidimensional Measure. Journal Of Business And Psychology, 26(3), 249-267.
 50. Van Dierendonck, D., Stam, D., Boersma, P., De Windt, N., and Alkema, J. (2014). Same Difference? Exploring The Differential Mechanisms Linking Servant Leadership And Transformational Leadership To Follower Outcomes. The Leadership Quarterly, 25(3), 544-562.
 51. Van Dierendonck, D., Stam, D., Boersma, P., De Windt, N., and Alkema, J. (2014). Same Difference? Exploring The Differential Mechanisms Linking Servant Leadership And Transformational Leadership To Follower Outcomes. The Leadership Quarterly, 25, 544–562.
 52. Van Dyne, L., and Pierce, J. L. (2004). Psychological Ownership And Feelings Of Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes And Organizational Citizenship Behavior. Journal Of Organizational Behavior: The International Journal Of Industrial, Occupational And Organizational Psychology And Behavior, 25(4), 439-459.
 53. Vem, L. J., Gomam, G. M., Nmadu, T. M., and Wurim, P. B. (2017). Authentic Leadership, Emotional Exhaustion And Job Satisfaction İn Nigerian Hospitality İndustry: The Mediating Role Of Psychological Ownership.
 54. Williams Jr, W. A., Brandon, R. S., Hayek, M., Haden, S. P., and Atinc, G. (2017). Servant Leadership and Followership Creativity: The İnfluence Of Workplace Spirituality And Political Skill. Leadership & Organization Development Journal, 38(2), 178-193.
 55. Yang, J., Liu, H., and Gu, J. (2017). A Multi-Level Study Of Servant Leadership On Creativity: The Roles Of Self-Efficacy And Power Distance. Leadership And Organization Development Journal, 38, 610–629.
 56. Yıldız, B., ve Yıldız, H. (2015). The Effect Of Servant Leadership On Psychological Ownership: The Moderator Role Of Perceived Organizational Support. Journal Of Global Strategic Management| Volume, 9(2).65-77.
 57. Yılmaz, H. (2016). İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Liderlik Tarzı, Yaratıcı Problem Çözme Kapasitesi Ve Kariyer Tatmini Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Ampirik Bir Çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 291-315.
 58. Yoshida, D. T., Sendjaya, S., Hirst, G., and Cooper, B. (2014). Does Servant Leadership Foster Creativity And İnnovation? A Multi-Level Mediation Study Of İdentification And Prototypicality. Journal Of Business Research, 67(7), 1395-1404.
 59. Zhao, C., Liu, Y., and Gao, Z. (2016). An Identification Perspective Of Servant Leadership's Effects. Journal Of Managerial Psychology, 31, 898–913.