Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİ İLİŞKİSİNDE MARKA ÖZDEŞLEŞMESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Onur ŞAYLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Emrah TOKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Brand Trust,
 • Brand Loyalty,
 • Brand Identification,
 • PROCESS Macro Model
 • Marka Güveni,
 • Marka Sadakati,
 • Marka Özdeşleşmesi,
 • PROCESS Makro Model

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAYLAN, O., & TOKGÖZ, E. (2020). MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİ İLİŞKİSİNDE MARKA ÖZDEŞLEŞMESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 144–163. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1391

Özet

Güven, tüm ikili ilişkilerin temeli olduğu için marka sadakatini geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Özdeşleşme, müşteri ve marka arasındaki ilişkilerin altını çizen, kilit bir bağlantı ve psikolojik bir alan olarak görüldüğü için pazarlamadaki birçok önemli tüketici davranışını açıklayan kavram olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, marka güveni ve marka sadakati ilişkisinde marka özdeşleşmesinin düzenleyici rolünü belirlemektir. Örnekleme yöntemi olarak, kümelere göre örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların cep telefon markaları hakkındaki düşünceleri işaret edilerek bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket, kullanılabilir durumda 396 genç tüketicinin katılımıyla uygulanmıştır. Araştırmada düzenleyici analizi yapmak için SPSS programına yüklenen PROCESS Makro yazılımı kullanılmıştır. Oluşturulan araştırma modelinden elde edilen sonuca göre marka güveninin marka sadakati üzerindeki etkisinde marka özdeşleşmesinin düzenleyici rolünü olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alhaddad, A. A. (2015), “Perceived Quality, Brand Image and Brand Trust as Determinants of Brand Loyalty”, Journal of Research in Business and Management, 3, 4, 1-8.
 2. Alpar, R. (2013), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 3. Ansari, A. ve A. Riasi (2016), “Modelling and Evaluating Customer Loyalty Using Neural Networks: Evidence from Startup Insurance Companies”, Future Business Journal, 2, 15-30.
 4. Aziz, A. (2008), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 5. Balaji, M., S. K. Roy ve S. Sadeque (2016), “Antecedents and Consequences of University Brand Identification”, Journal of Business Research, 69, 3023-3032.
 6. Becerra, E. P. ve V. Badrinarayanan (2013), "The Influence of Brand Trust and Brand Identification on Brand Evangelism”, Journal of Product & Brand Management, 22, 5/6, 371-383. doi:https://doi.org/10.1108/JPBM-09-2013-0394
 7. Berjoyo, A. P., C. Ruiz-Moreno ve I. Castro (2016), “A Mediating And Multigroup Analysis Of Customer Loyalty”, European Management Journal, 34, 701-713.
 8. Bloemer, J. M. M. ve H. D. P. Kasper (1995), “The Complex Relationship between Consumer Satisfaction and Brand Loyalty”, Journal of Economic Physhology, 16, 2, 311-329.
 9. Burmaoğlu, S., M. Polat, ve H. Meydan (2013), “Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 1, 13-26.
 10. Büyüköztürk, Ş., E. K. Çakmak, Ö. E. Akgün, Ş. Karadeniz ve F. Demirel (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 11. Chen, S. C. (2015), “Customer Value and Customer Loyalty: Is Competition a Missing Link?”, Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 107-116.
 12. Coelho, P. S., P. Rita ve Z. R. Santos (2018), “On the Relationship Between Consumer-Brand Identification, Brand Community, and Brand Loyalty”, Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 101–110.
 13. Delgado-Ballester, E. ve L. Munuera-Aleman (2001), “Brand Trust in the Context of Consumer Loyalty”, European Journal of Marketing, 35, 11/12, 1238-1258.
 14. Dhurup, M., P. V. Schalkwyk ve V. J. Tsautse (2018), “The Relationship Between Brand Identification, Brand Trust, Brand Commitment And Brand Loyalty: Evidence from Supermarket Store Food Brands”, International Journal of Business and Management Studies, 10, 2, 166-182.
 15. Eelen, J., P. Özturan ve P. Verlegh (2017), “The Differential Impact of Brand Loyalty on Traditional and Online Word of Mouth: The Moderating Roles of Self-Brand Connection and The Desire to Help the Brand”, International Journal of Research in Marketing, 34, 872-891.
 16. Elbedweihy, A. M., C. Jayawardhena, M. H. Elsharnouby ve T. H. Elsharnouby (2016), “Customer Relationship Building: The Role of Brand Attractiveness And Consumer–Brand Identification”, Journal Of Business Research, 69, 8, 2901–2910.
 17. Fatma, M., I. Khan ve Z. Rahman (2016), “How Does Corporate Association Influence Consumer Brand Loyalty? Mediating Role Of Brand Identification”, Journal of Product & Brand Management, 25, 7, 629-641.
 18. Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin ve R. E. Anderson (2010), Multivariate Data Analysis (7. Edition), New Jersey: Pearson.
 19. Hayes, A. F. (2013), “PROCESS for SPSS 2.16.3”, http://www.processmacro.org, Erişim Tarihi: 04.01.2018.
 20. Hayes, A. F., A. K. Montoya ve N. J. Rockwood (2017), “The Analysis of Mechanisms and Their Contingencies: PROCESS Versus Structural Equation Modeling”, Australasian Marketing Journal, 25, 76–81.
 21. Hayes, Andrew F. (2018), Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (Second Edition). New York: The Guilford Press.
 22. Hegner, S. M., A. Fenko ve A. Teravest (2016), “Using the Theory Of Planned Behaviour To Understand Brand Love”, Journal of Product & Brand Management, 26, 1, 26–41.
 23. Herbst, K. C., E. J. Finkel, D. Allan ve G. M. Fitzsimons (2012), “On the Dangers of Pulling a Fast One: Advertisement Disclaimer Speed, Brand Trust, and Purchase Intention”, Journal of Consumer Research, 38, 5, 909-919.
 24. Huang, S. L. ve C. T. Chen (2018), “How Consumers Become Loyal Fans on Facebook”, Computers in Human Behavior, 82, 124-135.
 25. Kabadayı, E. T., ve A. K. Alan (2012), “Brand Trust and Brand Affect:Their Strategic Importance on Brand Loyalty”, Journal of Global Strategic Management, 6, 1, 80-88. doi:DOI: 10.20460/JGSM.2012615788
 26. Kalaycı, Ş. (2016), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 27. Kang, J., T. B. Alejandro ve M. D. Groza (2015), “Customer–Company Identification and the Effectiveness of Loyalty Programs”,.Journal of Business Research, 68, 464-471.
 28. Keh, H. T. ve Y. Xie (2009), “Corporate Reputation and Customer Behavioral İntentions: The Roles of Trust, Identification and Commitment”, Industrial Marketing Management, 38, 732–742.
 29. Kozak, M. (2015), Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 30. Laurencelle, L. ve F. A. Dupuis (2002), Statistical Tables, Explained and Applied. River Edge, SG: World Scientific Publishing.
 31. Lazarevic, V. (2012), “Encouraging Brand Loyalty in Fickle Generation Y Consumers”, Young Consumers, 13, 1, 45-61.
 32. Lee, H.-J., ve Y. Jee (2016), “The Impacts of Brand Asset of Domestic Screen Golf Playing Systems Upon Brand Trust and Brand Loyalty”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 17, 4, 320-332. doi:https://doi.org/10.1108/IJSMS-11-2016-021
 33. Mishra, M. K., A. Kesharwani ve D. Das (2016), “The Relationship Between Risk Aversion Brand Trust, Brand Affect and Loyalty: Evidence From The FMCG Industry”, Journal of Indian Business Research, 8, 2, 78-97. doi:https://doi.org/10.1108/JIBR-04-2015-0045
 34. Nakip, M. (2013), Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 35. Nguyen, T. D., N. J. Barrett ve K. E. Miller (2011), “Brand Loyalty in Emerging Markets”, Marketing Intelligence & Planning, 29, 3, 222-232. doi:https://doi.org/10.1108/02634501111129211
 36. Nikhashemi, S. R., L. Paim, S. Osman ve S. Sidin (2015), “The Significant Role of Customer Brand Identification Towards Brand Loyalty Development: An Empirical Study Among Malaysian Hypermarkets Customer”, Social and Behavioral Sciences, 207, 182-188.
 37. Oh, J. ve S. S. Fiorito (2002), “Korean Women’s Clothing Brand Loyalty. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal”, 6, 3, 206-222. doi:https://doi.org/10.1108/13612020210441328
 38. Önen, V. (2018), “Marka Güveni Marka Sadakati ve Marka Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kırtasiye Sektörü Uygulaması”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6, 15, 1031-1044.
 39. Parker, B. T. (2009), “A Comparison Of Brand Personality And Brand User-Imagery Congruence”, Journal of Consumer Marketing, 26, 3, 175-184.
 40. Polat, E., Sönmezoğlu, U, Yıldız, K. ve Çoknaz, D. (2019), “Futbol Taraftarlarının Takım İmajı, Takım Sadakati ve Takımla Özdeşleşme Düzeylerinin Belirlenmesi” Uluslararası Spor Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi, 5, 3, 143–153.
 41. Rather, R. A. (2018), “Investigating the Impact of Customer Brand Identification on Hospitality Brand Loyalty: A Social Identity Perspective”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 27, 5, 487-513. doi:DOI: 10.1080/19368623.2018.1404539
 42. Rubio, N., N. Villaseñor ve M. J. Yagüe (2017), “Creation of Consumer Loyalty and Trust in the Retailer Through Store Brands: The Moderating Effect of Choice of Store Brand Name”, Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 358-368.
 43. Sağlam, B. ve M. Sağlam (2016), “Marka Güveni ve Marka Bağlılığının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Akıllı Telefon Pazarında Bir Araştırma”, İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5, 5, 34-43.
 44. Sauer, N. S., S. Ratneshwar ve S. Sen (2012), “Drivers of Consumer–Brand Identification”, International Journal of Research in Marketing, 29, 406–418.
 45. Silva, G. M. ve H. M. Gonçalves (2016), “Causal Recipes for Customer Loyalty To Travel Agencies: Differences Between Online And Offline Customers”, Journal of Business Research, 69, 5512–5518.
 46. So, K. K. F., C. King, B. A. Sparks.ve Y. Wang (2013), “The Influence of Customer Brand Identification on Hotel Brand Evaluation and Loyalty Development”, International Journal of Hospitality Management, 34, 31– 41.
 47. Song, H., J. Wang ve H. Han (2019), “Effect of Image, Satisfaction, Trust, Love, and Respect on Loyalty Formation for Name-Brand Coffee Shops”, International Journal of Hospitality Management, 79, 50-59.
 48. Srivastava, N., S. B. Dash ve A. Mookerjee (2015), “Antecedents and Moderators of Brand Trust in the Context of Baby Care Toiletries”, Journal of Consumer Marketing, 32, 5, 328-240. doi:https://doi.org/10.1108/JCM-09-2014-1157
 49. Şaylan, O. ve Tokgöz, E. (2019), “Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Marka Özdeşleşmesinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22, 2, 729-741.
 50. Tokgöz, E. ve O. A. Seymen (2013), “Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma”, Öneri Dergisi, 10, 39, 61-76.
 51. Tuskej, U. ve K. Podnar (2018), “Consumers’ Identification with Corporate Brands: Brand Prestige, Anthropomorphism and Engagement in Social Media”, Journal of Product & Brand Management, 27, 1, 3-17. doi:https://doi.org/10.1108/JPBM-05-2016-1199
 52. Ventura, K. (2012), “Sanal Marka Topluluklarında Topluluk Üyelerinin Marka ile Özdeşleşme Düzeylerinin Öncülleri ve Sonuçları: Yapısal Bir Model Önerisi”, Yönetim ve Ekonomi, 19, 2, 197-2017.
 53. Yeh, C. H., Y. S. Wang ve K. Yieh (2016), “Predicting Smartphone Brand Loyalty: Consumer Value Andconsumer-Brand İdentification Perspectives”, International Journal of Information Management, 36, 245–257.
 54. Zeren, D. ve Kalkan, A. (2019), “Marka Mirasının Satın Alma Niyeti, Marka İmajı, Markaya Güven, Marka Sadakati ve Müşteri Tatmini Üzerine Etkisi”, Business & Management Studies: An International Journal, 7, 5, 2891-2909. doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1365