Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MARKA İMAJI, MARKAYA GÜVEN, MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Deniz ZEREN
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Ayça KALKAN
YL Öğrencisi, Çukurova Üniveristesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

  • Brand Heritage, Intention to Buy, Brand Image, Trust, Loyalty
  • Marka Mirası, Satın Alma Niyeti, Marka İmajı, Güven, Sadakat

Nasıl Atıf Yapılır

ZEREN, D., & KALKAN, A. (2019). MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MARKA İMAJI, MARKAYA GÜVEN, MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2891–2909. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1365

Özet

Marka mirası, bilinen temel değerleri olan, bilinen sembolleri olan, geçmiş performansına ve tarihine önem veren uzun ömürlü markaları kapsayan bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı kavramsal model aracılığıyla marka mirasının, o markaya ilişkin satın alma niyeti, marka imajı, marka sadakati, markaya güven ve müşteri tatmini üzerindeki etkisinin varlığının araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında ölçeklerin ve modelin sınanması için geliştirilen tanımlayıcı nicel araştırmada önceden yapılandırılmış anket formuyla 820 tüketiciden gönüllük esasıyla yüz yüze veri toplanmıştır. Faktör ve Regresyon analizine tabi tutulan verilerden elde edilen bulgular, marka mirasının tüketicilerin o markaya ilişkin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunduğunu göstermiştir. Daha önce ilgili yazında dolaylı etkinin tespit edilmiş olması dolayısıyla bu bulgu önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, marka mirasının marka imajı, marka sadakati, markaya güven ve müşteri tatmini üzerinde de olumlu yönde ve istatistiksel bir etkisi olduğu görülmüştür. Sonuçlar teori, işletmeler ve tüketiciler açısından tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aaker, D. A. (1996), “Measuring Brand Equity Across Products And Markets”, California Management Review, 38(3), 102-120.

Aaker, D. A., Kumar, V., Day, G.S., Lawley, M. and D. Stewart (2007). Marketing Research: The Second Pasific Rim Edition. Avusturalya: Job Wiley And Sons.

Azizi, S. (2014), “A Model of Factors Affecting Foreign Brand Trust”, Journal of Competitiveness, 6(3), 20-31.

Balmer, J. M. T. (2001), “Corporate Identity, Corporate Branding And Corporate Marketing: Seeing Through The Fog”, European Journal of Marketing, 35/3-4, 248-291.

Balmer, J. M. T. (2011a), “Corporate Heritage İdentities, Corporate Heritage Brands And The Multiple Heritage İdentities Of The British Monarchy”, European Journal of Marketing, 45/9-10, 1380-1398.

Balmer, J. M. T. (2011b), “Corporate Heritage Brands And The Precepts Of Corporate Heritage Brand Management: Reflections On The British Monarchy On The Eve Of The Wedding Of Prince William And The Diamond Jubilee Celebrations Of Queen Elizabeth II (1952-2012)”, Journal of Brand Management, 18/8, 517-544.

Balmer, J. M., Powell, S. M., and B. T. Hudson (2011). “Brand Heritage And The Renaissance of Cunard”, European Journal of Marketing, 45/9-10, 1538-1556.

Balmer, J. M. T. (2013), “Corporate Heritage, Corporate Heritage Marketing And Total Corporate Heritage Communications: What Are They? What Of Them?”, Corporate Comunications An International Journal, 18/3, 290-326.

Burghausen, M. and J. M. T. Balmer (2014), “Corporate Heritage Identity Management and The Multimodal Implementation of A Corporate Heritage Identity”, Journal Of Business Research, 67, 2311-2323.

Chang, H.H. and Y. M. Liu (2009), “The Impact of Brand Equity on Brand Preference and Purchase Intentions in The Service Industries”, The Service Industries Journal, 29/12, 1687-1706.

Çifci, S., Velioğlu, M.N. ve M.Ö. Umut (2014), “Marka Mirası Kavramı ve Hizmetlerde Marka Mirasına Yönelik Bir Ölçek Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14/1, 105-114.

Curran, R., Taheri, B., Macintosh, R. and K. O’Gorman (2016), “Nonprofit Brand Heritage: Its Ability To Influence Volunteer Retention, Engagement, And Satisfaction”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45/6, 1234 –1257.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Ş. Büyüköztürk (2012). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (Birinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and C. W. Black (2010). Multivariate Data Analysis, 5, 87-135.

Hakala, U., Lätti, S. and B. Sandberg (2011), “Operationalising Brand Heritage and Cultural Heritage”, Journal of Product & Brand Management, 20/6, 447-456.

Haşıloğlu, S. B., Baran, T. ve O. Aydın (2015), “Pazarlama araştırmalarındaki potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: Kolayda örnekleme ve sıklık ifadeli ölçek maddeleri”, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 1, 19-28.

Kurtuluş, K. (2004). Pazarlama Araştırmaları, 7. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Kurtuluş, S., Kurtuluş, K. and S. Ozturk (2012), “Research Methodology in Marketing Publications in Turkey: Review and Evaluation”, In Conference on Society, Cybernetics and Informatics, http://imsci2012. wordpress. com.

Netemeyer, G. R., Krishan, B., Pulling, C., Wang, G., Yağcı, M., Dean, D., Ricks, J. and F. Wirth (2004), “Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity”, Journal of Business Research, 57, 209- 224.

Özgür Güler, E. ve D. Veysikarani (2018), “OECD Ülkelerinin İnovasyon Göstergeleri Açısından Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerle Karşılaştırılması”, Ç.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 19/2, 157-168.

Rindell A., Santos F. P. and A. Pinto de Lima (2015), “Two Sides Of A Coin: Connecting Corporate Brand Heritage To Consumers’ Corporate Image Heritage”, Journal of Brand Management, 22, 467–484.

Rose M., Rose, G. M. and A. Merchant (2017), “Is Old Gold? How Heritage “Sells” The University To Prospective Students The Impact Of A Measure Of Brand Heritage On Attitudes Toward The University”, Journal of Advertising Research, 38, 335- 351.

Rose, G. M., Merchant, A., Orth, U. R. and F. Horstmann (2016), “Emphasizing Brand Heritage: Does It Work? And How?”, Journal of Business Research, 69(2), 936-943.

Swaen, V. and R. C. Chumpitaz (2008), “Impact Of Corporate Social Responsibility On Consumer Trust”, Recherche et Applications en Marketing, 23/4, 7-34.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Urde, M., Greyser, S.A. and J. M. T. Balmer (2007), “Corporate Brands With A Heritage”, Journal of Brand Management, 15/1, 4-19.

Wiedmann, K. P., Hennigs, N., Schmidt, S. and T., Wuestefeld (2011), “Drivers and outcomes of brand heritage: Consumers’ perception of heritage brands in the automotive industry”, Journal of Marketing Theory and Practice, 19/2, 205–220.

Wuestefeld, T., Hennigs, N., Schmidt, S. and K. P. Wiedmann (2012), “The Impact Of Brand Heritage On Customer Perceived Value”, Der markt, 51/2-3, 51-61.

Yıldız, E., ve M. E. Koç(2017), “Marka Mirası Ve Marka Güveninin Satın Alma Niyeti, Müşteri Tatmini Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 86-104.

Zikmund, W. G., (1997). Exploring Marketing Research, Forth Word: The Dryden Press.