Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DİJİTALLEŞMENİN KARANLIK YÜZÜ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEKLEMİ

Hamid Murad ÖZCAN
Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Eskişehir-Türkiye
Umut KOÇ
Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Eskişehir-Türkiye

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

  • Fear of missing out, FoMO, Social Media, Smartphone, Workload
  • Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Sosyal Medya, Akıllı Telefon, İş Yükü

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZCAN, H. M., & KOÇ, U. (2019). DİJİTALLEŞMENİN KARANLIK YÜZÜ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEKLEMİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2851–2862. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1362

Özet

Bu çalışmada bireylerin çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen sosyal medya bağımlılığı, problemli akıllı telefon kullanımı ve sanal kaytarma gibi birçok istenmeyen sonuca yol açan, İşletme ve Örgütsel Davranış literatüründe görece yeni bir olgu olan “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu”nun (GKK) nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’deki kamu bankaları ve özel bankalarda çalışan 443 çalışandan anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmada kullanılan anketler; bankacılık sektöründe çalışanların demografik özelliklerini, iş yüklerini ve GKK düzeylerini öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Çalışma için oluşturulan hipotezleri test etmek için verilere t-testi, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre yaş ve eğitim düzeyi ile GKK arasında olumsuz yönde bir ilişki mevcutken; iş yükü ile GKK arasında olumlu yönde bir ilişki vardır. Bireyin cinsiyeti ve medeni durumu ise GKK’yı etkilememektedir. Bu çalışma, literatürde GKK’nın öncüllerinin belirli bir meslek grubu örnekleminde incelendiği ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Abel, J.P.; Buff, C.L. ve Burr, S.A. (2016). Social media and the fear of missing out: scale development and assessment. Journal of Business & Economics Research, C: 53, No:1, ss. 33-44.
Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, C: 49, ss. 111-119
Altunışık, R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık
Baran, M. (2010). The antecedents and consequences of burnout, work engagement and workaholism. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Utrecht: Utrecht University.
Baumeister, R. ve Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, C: 117, No: 3, ss. 497-529.
Beyens, I.; Frison, E. ve Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, C: 64, ss. 1-8.
Blachnio, A. ve Przepiorka, A. (2018). Facebook intrusion, fear of missing out, narcissism, and life satisfaction: A cross-sectional study. Psychiatry Research, C: 259, ss. 514-519.
Blackwell, D.; Leaman, C.; Tramposch, R.; Osborne, C. ve Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. Computers in Human Behavior, C: 116, ss. 69-72.
Buglass, S.L.; Binder, J.F.; Betts, L.R. ve Underwood, J.D.M. (2017). Motivators of online vulnerability: The impact of social network site use and FOMO. Computers in Human Behavior, C: 66, ss. 248-255.
Burke, M.; Marlow, C. ve Lento, T. (2010). Social network activity and social well- being. Postgraduate Medical Journal, C: 85, ss. 455-459.
Chaudhry, L.A. (2015). Can you please put your phone away? Examining how the FOMO phenomenon and mobile phone addiction affect human relationships. Undergraduate Research Posters. Poster 143.
Dağdeviren, M.; Eraslan, E. ve Kurt, M. (2005). Çalışanların toplam iş yükü seviyelerinin belirlenmesine yönelik bir model ve uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, C: 20, No: 4, ss. 517-525.
Doorn, O.N.V. (2011). Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in a theoretical framework. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eindhoven: Eindhoven University of Tehcnology.
Elhai, J.D.; Levine, J.C.; Dvorak, R.D. ve Hall, B.J. (2016). Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. Computers in Human Behavior, C: 63, ss. 509-516.
Ellison, N.B.; Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, C: 12, ss. 1143–1168.
Festinger, L. (1954). A theory of social comparision processes. Human Relations, C: 7, ss. 117.
Gezgin, D.M.; Hamutoğlu, N.B.; Gemikonaklı, O. ve Raman, İ. (2017). Social networks users: Fear of missing out in preservice teachers. Journal of Education and Practice, C: 8, No: 17, ss. 156-168.
Gökler, M.E.; Aydın, R.; Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, C: 17, No: 1, ss. 53-59.
Hato, B. (2013). (Compulsive) mobile phone checking behavior out of a fear of missing out: development, psychometric properties and test-retest reliability of a c-fomo-scale. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Tilburg: Tilburg University.
Henle, C.A. ve Blanchard, A.L. (2008). The interaction of work stressors and organisational sanctions on cyberloafing. Journal of Managerial Issues, C: 20, No: 3, ss. 383-400.
Hetz, P.R.; Dawson, C.L. ve Cullen, T.A. (2015). Social media use and the fear of missing out (FOMO) while studying abroad. Journal of Research on Technology in Education, C: 47, No: 4, ss. 259-272.
Hoşgör, H.; Koç Tütüncü, S.; Gündüz Hoşgör, D. ve Tandoğan, Ö. (2017). Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, C: 3, No: 17, ss. 213-223.
Houkes, I.; Janssen, P.P.M.; Jonge, J. ve Bakker, A.B. (2003). Specific determinants of intrinsic work motivation, emotional exhaustion and turnover intention: A 76 multisample longitudinal study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, C: 76, ss. 427-450.
JWT (2011). Fear of missing out (FOMO). http://www.jwtintelligence.com/production/FOMO_JWT_TrendReport_May2011.pdf (Erişim tarihi: 21.02.2016).
JWT (2012). Fear of missing out (FOMO). http://www.jwtintelligence.com/wp-content/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO-update_3.21.12.pdf (Erişim Tarihi: 21.02.2016).
Lampe, C.; Ellison, N. ve Steinfield, C. (2007). A familiar face(book): Profile elements as signals in an online social network. CHI 2007 Proceedings, ss. 435-444.
Larose, R.; Kim, J.H. ve Peng, W. (2010). Social networking: Addictive, compulsive, problematic, or just another media habit? A Networked Self: Identity, Community and Culture on Social Network Sites, NY: Routledge, 59-81.
Mazman, S. ve Usluel, Y. (2010). Modeling educational uses of Facebook. Computers & Education, C: 55, No: 2, ss. 444-453.
Onay. M.; Saygın, M. ve Sakallı, S.Ö. (2015). Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Ve Ağ Kurma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 24-29.
Piotrowski, C. (2012). Cyberloafing: A content analysis of the emerging lierature. Journal of Instructional Psychology, C: 39, No: 4, ss. 259-261.
Przyblski, A.K.; Murayama, K.; DeHaan C.R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, C: 29, ss. 1841-1848.
Rifkin, J.; Cindy, C. ve Kahn, B. (2015). Fomo: How the fear of missing out leads to missing out. Advances in Consumer Research, C: 43, ss. 244-248.
Schaufeli, W.B. ve Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organisational Behaviour, C: 25, ss. 293-315.
Sirgy, M.J.; Efraty, D.; Siegel, P. ve Lee, D.J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, C: 55, ss. 241-302.
Sowislo, J. F. ve Orth, U. (2012). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, C: 139, No: 1, ss. 213-240.
Spector, P.E. ve Jex, S.M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal conflict at work scale, organizational constraints scale, quantitative workload inventory, and physical symptoms inventory. Journal of Occupational Health Psychology, C: 3, No: 4, ss. 356-367.
Stead, H. ve Bibby, P.A. (2017). Personality, fear of missing out and problematic internet use and their relationship to subjective well-being. Computers in Human Behavior, C: 76, ss. 534-540.
Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. 22 Nisan 2019.
Xanthopoulou, D.; Bakker, A.B.; Demerouti, E. ve Schaufeli, W.B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management C: 14, No: 2, ss. 121-141.