Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Tülay YENİÇERİ
Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Pınar KURT
Öğr. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Volkan AKGÜL
Öğr. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Internal Marketing, Organizational Commitment, Job Satisfaction
 • İçsel Pazarlama, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini

Nasıl Atıf Yapılır

YENİÇERİ, T., KURT, P., & AKGÜL, V. (2020). İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 476–501. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1357

Özet

İçsel pazarlama uygulamalarında işletmeler, daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarını iç müşteri olarak görerek onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun iş ortamları hazırlayıp iş tatminlerini yükselterek örgütsel bağlılıklarını arttırmayı hedeflemektedirler. Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe kullanılan içsel pazarlama faaliyetlerinin, çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin ve bu etkide iş tatmininin aracılık rolünü belirlemektir. Çalışmada, özel bir mevduat bankasının 226 çalışanına bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizlerinde, tanımlayıcı istatistikler ile PLS algoritmasına bağlı yapısal eşitlik modellemelerinden (PLS-SEM) faydalanılmıştır. İleri sürülen hipotezlerin analizi sonucunda bankaların kullandığı içsel pazarlama faaliyetlerinin çalışanların örgütsel bağlılıklarını pozitif yönlü ve anlamlı etkilediği ayrıca bu etki üzerinde iş tatmininin kısmi aracılık rolü olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abbas, R.A. ve Riaz, M.T. (2018) “The Effect of Internal Marketing Dimensions on Organizational Commitment of Employees: An Investigation Among Private Banks In Faisalabad. Pakistan A Study Based on Different Dimensions of Internal Marketing”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 7(1): 147-165.
 2. Abraham, S. (2012) “Job Satisfaction as an Antecedent to Employee Engagement”, SIES Journal of Management, 8(2): 27-36.
 3. Abzari, M. ve Ghujali, T. (2011) “Examining The Impact of Internal Marketing on Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Marketing Studies, 3(1): 95-104.
 4. Abzari, M., Ghorbani, H. ve Madani, F.A. (2011) “The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment From Market-Orientation Viewpoint In Hotel Industry In Iran”, International Journal of Marketing Studies, 3(1): 147-155.
 5. Ahmed, P.K. ve Rafiq, M. (2003) “Internal Marketing Issues and Challenges”, European Journal of Marketing, 37(9): 1177-1186.
 6. Ak, M. (2019) “Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1): 179-201.
 7. Akar, C. ve Yıldırım, Y.T. (2008) “Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Rol Stres Kaynakları Arasındaki İlişkiler: Yapısal Denklem Modeliyle Beyaz Et Sektöründe Bir Alan Uygulaması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2): 97-113.
 8. Akova, O., Emiroğlu, B. D. ve Tanrıverdi, H. (2015) “İş Stresi İle Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Journal of Management Marketing and Logistics, 2(4): 378-402.
 9. Aktaş, H. ve Şimşek, E. (2015) “Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu Ve Duygusal Tükenmişlik Algılarının Rolü”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24): 205-230.
 10. Allen N.J. ve Meyer J.P. (1990) “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63(1): 1-18.
 11. Alshibly, H.H. (2015) “Investigating Decision Support System (Dss) Success: A Partial Least Squares Structural Equation Modeling Approach”, Journal of Business Studies Quarterly, 6(4): 56-77.
 12. Altun, F. (2019) “İşyerinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 13. Arnett, D.B., Laverıe D.A. ve Mclane C. (2002) “Using Job Satisfaction and Pride as Internal Marketing Tools”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly”, 4: 87-96.
 14. Aşan, Ö. ve Özyer, K. (2008) “Duygusal Bağlılık ile İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3): 129-151.
 15. Aydın, H. ve Yılmaz, Ö. (2018) “Online Alışverişte Bilişsel Çelişki Davranışlarının İncelenmesi”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 333-339.
 16. Balta, S. (2018) “The Influence of Internal Marketing on Employee Satisfaction In The Service Industry”, Business Management Dynamics, 8(1): 12-15.
 17. Barnes, B.R., Fox, M. ve Morris, D.S. (2004) “Exploring The Linkage Between Internal Marketing, Relationship Marketing and Service Quality: A Case Study of A Consulting Organization“, Total Quality Management and Business Excellence, 15(5–6): 593-602.
 18. Berry, L.L. (1981), “The Employee as Customer”, Journal of Retail Banking, 3: 25-28.
 19. Berry, L.L. ve Parasuraman, A. (1991) “Marketing Services: Competing Through Quality“, New York: The Free Press.
 20. Brayfield, A.H. ve Rothe, H.F. (1951) “An Index of Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 35, 307-311.
 21. Brown, B.B. (2003) “Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors”, Doctoral Dissertation. Virginia State University, Virginia.
 22. Bryan, G., Karlan, D. ve Nelson, S. (2010) “Commitment Devices”, Annual Review of Economics, 2: 671-698.
 23. Carlos, V.S. ve Rodrigues, R.G. (2012) Internal Market Orientation In Higher Education Institutions - Its Inter-Relations With Other Organizational Variables”, Public policy and administration, 11(4): 690-702.
 24. Caruana, A. ve Calleya, P. (1998) “The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment Among Retail Bank Managers”, International Journal of Bank Marketing, 16(3): 108-116.
 25. Ceylan, A. ve Ulutürk, Y.H. (2006) “Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Iş Tatmini ve Performans Arasındaki Ilişkiler”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1): 48-58.
 26. Chang, C.S. ve Chang, H.H. (2007) “Effect of Marketing on Nurse Job Satisfaction and Organizational Commitment: Example of Medical Centers In Southern Taiwan”, Journal of Nursing Research, 15(4): 265-274.
 27. Chiu, W., Won, D. ve Bae, J.S. (2019) “Internal Marketing, Organizational Commitment, and Job Performance In Sport and Leisure Services. Sport”, Business and Management, DOI 10.1108/SBM-09-2018-0066.
 28. Conway, E. (2004) “Relating Career Stage to Attitudes Towards HR Practices and Commitment: Evidence of Interaction Effects?”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 13(4): 417-46.
 29. Çakal, Ö., Ünsar, S. ve Oğuzhan, A. (2011) “Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25): 157-174.
 30. Çelen, E.A., Sökmen, A. ve Bıyık, Y. (2015) “Örgütlerde Yeniden Yapılanma Sürecinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Bir Banka Araştırması”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 30-50.
 31. Çoban, S. (2004) “Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde İçsel Pazarlama Anlayışı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22: 85-98.
 32. Çoban, S. (2007) “İç Müşterilerin Tatmini ve İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Kayseri Süper Marketlerinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (8)14: 207-218.
 33. Çoban, S. ve Nakip, M. (2007) “Yıldırma (Mobbing) Olgusunun İçsel Pazarlama İle İlişkisi: Nevşehir’de Bulunan Bankalar Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1): 307-320.
 34. Çoban, S., Perçin, N.Ş. ve Tandoğan, G.K. (2008) “İçsel Pazarlamada İç Müşteri Tatmininin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması: Nevşehir’de Dört Yıldızlı Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma” Nevşehir Üniversitesi İİBF, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye.
 35. Demir, H., Usta, R. ve Okan, T. (2008) “İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2): 135-161.
 36. Doukakis, I.P. (2002) “Internal Marketing: A Means for Creating A Sales or Marketing Orientation? The Case of UK Retail Banks”, Journal of Marketing Communications, 8(2): 87-100.
 37. Doukakis, I.P. ve Kitchen, P.J. (2004) “Internal Marketing in UK Banks: Conceptual Legitimacy or Window Dressing?”, The Internal Journal of Bank Marketing, 22(6): 421-452.
 38. Dündar, İ.P. ve Fırlar, B.G. (2006) “İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi “Türkiye’deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, bilig, Bahar: sayı 37
 39. Eğinli, A.T. (2009) “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(3): 35-52.
 40. Erdirençelebi, M. ve Ertürk, E. (2018) “Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2): 603-618.
 41. Ergün, G. S. ve Boz, H. (2017) “İşletmelerin İçsel Pazarlama Uygulamaları ve İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma” Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 1(1/2), 1-12.
 42. Erdoğdu, F.B. ve Sökmen, A. (2019) “Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü“, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1): 244-264.
 43. Eroğluer, K. ve Yılmaz, Ö. (2015) “Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi“, Journal of Business Research-Türk, 7(1): 280-308.
 44. Eşitti B. ve Bulduk, B. (2018) “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18): 288-303.
 45. Foreman, S.K. ve Money, A.H. (1995) “Internal Marketing: Concepts, Measurement and Application”, Journal of Marketing Management, 11(8): 755-768.
 46. Gabrani A, Hoxha A, Gabrani J., Petrela, E., Zaimi, E. ve Avdullari, E. (2016) “Perceived Organizational Commitment and Job Satisfaction Among Nurses İn Albanian Public Hospitals: A Cross-Sectional Study”, International Journal of Healthcare Management, 9(2): 110-118.
 47. Glisson, C. ve Durick, M. (1988) “Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations”, Administrative Science Quarterly, 61-81.
 48. Greenberg, J. ve Baron, R. A. (2000) “Behavior in Organizations”, Prentice-Hall, ABD.
 49. Greene, W.E., Walls, G.D. ve Schrest, L.J. (1994) “Internal Marketing: The Key to External Marketing Success”, Journal of Services Marketing, 8(4): 5-13.
 50. Grönroos, C. (1981) “Internal Marketing: An Integral Part of Marketing Theory, In J. H. Donnelly & W. E. George (eds)”, Marketing of Services, American Marketing Association Proceedings Series, Chicago.
 51. Grönroos, C. (1990) “Service Management and Marketing”, Lexington Boks, Massachusetts.
 52. Hair, J.F., Ringle, C.M. ve Sarstedt, M. (2011) “PLS-SEM: Indeed A Silver Bullet”, Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2): 139-152.
 53. Hanna, S. ve Miettinen, M. (2019) “The Role of Perceived Development Opportunities on Affective Organizational Commitment of Older and Younger Nurses”, International Studies of Management and Organization, 49(1): 1-16.
 54. Haque, A.K.M, Uddin, A., Asmin, R. ve Sohel, S.M. (2019) “Job Satisfaction and Citizenship Behavior: A Mediating Effect of Organizational Commitment”, Organizacija, 52(3): 236-249.
 55. Hassan, Y., Kashif-ud-din, Z. Mir, Ahmad, K., Mateen, A., Ahmad, W. ve Bila, A. (2011) “Job Satisfaction in Private Banking Sector of Pakistan”, Global Journal of Management and Business Research, 11(12): 85-94.
 56. İnce, M. ve Gül, H. (2005) Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Birinci Baskı, Çizgi Kitabevi Yayıncılık, Konya.
 57. İsmail, W. ve Sheriff, N.M. (2017) “The Effect of Internal Marketing On Organizational Commitment: An Empirical Study In Banking Sector In Yemen”, Polish Journal of Management Studies, 15(1). 88-98.
 58. İşler, D.B. ve Özdemir, Ş. (2010) “Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2): 115-142.
 59. Kale, S.H. (2006) “Internal Marketing: An Antidote for Macau's Labor Shortage”, UNLV Gaming Research and Review Journal, 11(1): 1-11.
 60. Karakaş, A., Saban, M. ve Aslan, A. (2017) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini ve Mesleki Bağlılıklarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi. 144, 41-62.
 61. Karaman, F. ve Altunoğlu, A.E. (2007) “Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler”, Yönetim ve Ekonomi, 14(1): 109-120.
 62. Kell, H.J. ve Motowidlo, S.J. (2012) “Deconstructing Komitmen Organisasi: Associations Among. Its Affective and Cognitive Components, Personality Antecedents, and Behavioral Outcomes”, Journal of Applied Social Psychology, 42(1): 213-251.
 63. Kocaman, S., Durna, U. ve Ünal, M.E. (2013) “Konaklama İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Alanya Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1): 21-29.
 64. Kwong, K. ve Wong, K. (2013) “Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS”, Marketing Bulletin, 24(1): 1-32.
 65. Lambert, E.G., Pasupuleti, S., Cluse-Tolar, T., Jennings, M. ve Baker, D. (2006) “The Impact of Work-Family Conflict On Social Work and Human Service Worker Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Exploratory Study”, Administration in Social Work, 30(3): 55–74.
 66. Lings, I.N. (2004) “Internal Market Orientation: Construct and Consequences”, Journal of Business Research, 57, 405-413.
 67. Locke, E.A. (1976) “The Nature and Causes of Job Satisfaction, Handbook of Industrial and Organizational Psychology”, Rand McNally, Chicago, IL.
 68. Locke, E.A. ve Latham, G.P. (1990) “Work motivation and satisfaction: light at the end of the tunne”, Psychological Science, 1(4): 240-246.
 69. Longbottom, D., Osseo, A.E., Chourides, P. ve Murphy, W.D. (2006) “Real quality: Does The Future of TQM Depend On Internal Marketing?”, Total Quality Management and Business Excellence, 17(6): 709-732.
 70. Makvandi, F., Aghababapoor, T. ve Mondanipour, I.N. (2013) “Studying the Effect of Internal Marketing on Employees' Self-Esteem Case Study: Employees of Isfahan University of Medical Sciences”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(12): 519.
 71. Markos. S. ve Sridevi, M.S. (2010) “Employee Engagement: The Key to Improving Performance”, International Journal of Business and Management, 5(12). 89-96.
 72. Mccormick, L. ve Donohue, R. (2019) “Antecedents of Affective and Normative Commitment of Organisational Volunteers”, The International Journal of Human Resource Management, 30(18): 2581-2604.
 73. Mete, M., Zincirkıran, M., Tiftik, H., Yalçın, A. ve Pekcan, A. (2015) “Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve İş Memnuniyeti Ilişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi, Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 143.
 74. Meyer, J. ve Parfyonova, N. (2010) “Normative Commitment In The Workplace: A Theoretical Analysis and Re-Conceptualization”, Human Resource Management Review, 20, 283-294.
 75. Meyer, J.P. ve Allen. N.J. (1991) “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review”, 1(1): 61-89.
 76. Mowday, R.T., Porter, L.W. ve Steers, R.M. (1982) “Employee Organization Linkage: The Psychology of Commitment Absenteeism and Turnover”, New York: Academic Press.
 77. Mowday, R.T., Steers, R.M. ve Porter, L.W. (1979) “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14(2): 224-47.
 78. Naktiyok, A. ve Küçük, O. (2003) “İşgören (İç Müşteri) ve Müşteri (Dış Müşteri) Tatmini, İşgören Tatmininin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri: Ampirik Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2): 225-243.
 79. Odom, R.Y., Boxx, W.R. ve Dunn, M.G. (1990) “Organizational Culture, Commitment, Satisfaction and Cohesion, Public Productivity and Management Review”, 14(2): 157-168.
 80. Öngel, V. ve Şenol, Ş. (2019) “İçsel Pazarlama Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi Ve Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü”, Akademik Hassasiyetler, 6(12): 477-490.
 81. Örücü, E, Kılıç, R. ve Şimşir, S. (2010) “Organizasyonlarda İş Tatmini Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(13): 1-14.
 82. Örücü, E. ve Kışlalıoğlu, R. (2014) “Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Araştırması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22): 45- 65.
 83. Özdemir, G. (2014) “Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımı”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16 (1): 54-66.
 84. Özutku, H. (2008) “Örgüte Duygusal Devamlılık ve Normatif Bağlılık İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2): 79-97.
 85. Podnar, K. ve Golob, U. (2010) “Friendly Flexible Working Practices Within The Internal Marketing Framework: A Service Perspective”, The Service Industries Journal, 30(11): 1773-1786.
 86. Puspitawati, N.M.D. ve Riana, I.G. (2014) “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kualitas Layanan.Jurnal Manajemen Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan”, Jurnal Manajemen Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 8(1): 68-80.
 87. Ramli, A.H. (2017) “Organizational Commitment and Employee Performance At Distributor Companies”, Business and Entrepreneurial Review, 17(2): 121-134.
 88. Serinikli, N. (2019) “İş stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü”, Business and Economics Research Journal, 10(4): 915-928.
 89. Sevinç, H. (2015) “Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar”, Journal of International Social Research, 8(39): 944-964.
 90. Sevinç, İ. ve Şahin, A. (2012) “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Maliye Dergisi, 162, 266-281.
 91. Smith, P.C., Kendall, L.M. ve Hulin, C.L. (1969) “The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement”, Rand McNally and Company, Chicago.
 92. Soysal, A. ve Tan, M. (2013) “İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2): 45- 63.
 93. Spector, P.E. (1997) “Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences”, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
 94. Şişman, M. ve Turan, S. (2004) “Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu Ve Sosyal-Duygusal Yalnızlık Düzeyleri (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1): 117-128.
 95. TBB (2019) “Banka Şube Çalışan Sayıları”, Türkiye Bankalar Birliği, (https://www.tbb.org.tr/Content /Upload/istatistikiraporlar/ekler/1123/Banka_Calisan_ve_Sube_Sayilari-Mart_2019.pdf
 96. Trimble, D.E. (2006) “Organizational Commitment, Job Satisfactionand Turnover Intention of Missionaries”, Journal of Psychology and Theology, 34(4): 349–360.
 97. Usta, R. (2010) “İçsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin Aracılık Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34: 241-263.
 98. Varinli, İ. (2006) Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Ankara, Detay Yayıncılık.
 99. Vinzi, V.E., Trinchera, L. ve Amato, S. (2010) “PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement (Chapter 2)”, Handbook of Partial Least Squares, Springer Handbooks of Computational Statistics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 47-82.
 100. Wayne, S., Coyle-Shapiro, J., Eisenberger, R., Liden, R., Rousseau, D. ve Shore, L. (2009) “Social Influences. In H. Klein, T. Becker, J. Meyer (Eds.)”, Commitment In Organisations: Accumulated Wisdom and New Directions (Pp. 253–284). New York, Ny: Routledge.
 101. Wu, W.Y., Tsai, C.C. ve Fu, C.S. (2013). “The Relationships among Internal Marketing, Job Satisfaction, Relationship Marketing, Customer Orientation, and Organizational Performance: An Empirical Study of TFT-LCD Companies in Taiwan”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing&Service Industries, 23(5): 436-449.
 102. Yarımoğlu, E.K. ve Ersönmez, N. (2017) “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(1): 79-98.
 103. Yeniçeri, T. ve Yücel, İ. (2009) “Müşteri İlişkileri, Örgütsel Bağlılık, Planlama, Öğrenme Yönlülük, Uyum Sağlayıcı Davranış ile Satış Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(10): 137-157.
 104. Yılmaz, C. (2002) “Salesperson Performance and Job Attitudes Revisited, an Extended Model and Effects of Potential Moderators”, European Journal of Marketing, 36(11/12), 1389-1414.
 105. Yılmaz, Ö. (2018) “Tüketicilerin Online Alışveriş Niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında İncelenmesi”, Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(3). 331-346.
 106. Yüce, A. ve Kavak, O. (2017) “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3): 79-96.
 107. Yüksel, İ. (2005) “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2): 291-306.