Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

YENİ BİR RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE TERSANE İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Güfte CANER AKIN
Dr. Öğr., İstanbul Aydın Üniversitesi
Özge EREN
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi
Hasan Volkan ORAL
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi
Hasan Alpay HEPERKAN
Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Risk Assessment, AHP, RADM, Work Safety
 • Risk Değerlendirme, AHP, RADM, İş Güvenliği

Nasıl Atıf Yapılır

CANER AKIN, G., EREN, Özge, ORAL, H. V., & HEPERKAN, H. A. (2020). YENİ BİR RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE TERSANE İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 232–254. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1349

Özet

Gemi inşa sektörü karmaşık yapısı ile yüksek alanlarda çalışma, tehlikeli kimyasallar kullanımı gibi özelliklerinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli riskler barındırmaktadır. Ülkemizdeki risk analiz yöntemlerinin genellikle uzman görüşlerine dayanması nedeniyle aynı konuda farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle tersaneler için gerçekçi ve tutarlı bir risk analiz yöntemine ihtiyaç vardır. Yapılan bu çalışma ile tersanelerin iş sağlığı ve güvenliği risk analizinde kullanmak maksadıyla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi dikkate alınarak bir analiz yöntemi oluşturulmuştur. Çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) katsayıları L-Tipi (5x5) Risk Değerlendirme Matrisi’ne (RADM) dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda tersanelerin risk analizi için mevcut her bir tehlikenin riskini ve genel risk seviyesi ortaya koyacak gerçekçi bir yöntem geliştirilmiştir. Böylece tersaneler arasında karşılaştırma ve sıralama yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Accola, W.L. (1994), “Assessing Risk And Uncertainty In New Technology Investments”, Accounting Horizons, 8 (3), 19-35.
 2. Aminbakhsh, S., M. Gündüz ve R. Sönmez. (2013), “Safety Risk Assessment Using Analytic Hierarchy Process (AHP) During Planning And Budgeting Of Construction Projects”, Journal of Safety Research, 46, 99-105.
 3. Barlas, B. (2012), "Shipyard fatalities in Turkey", Safety Science, 50, 1247-1252.
 4. Basuki, M., Djauhar, M., Nugroho, S., Dinariyana, A.A.B., (2014), “Probabilistic risk assessment of the shipyard Industry using the Bayesıan Method”, International Journal of Technology. 1, 88‐97.
 5. Burgazoğlu, H. (2015), “Macbeth”, B. F. Yıldırım, E. Önder (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Bursa, Dora Yayınları.
 6. Ceylan, H. and V.S. Başhelvacı (2011), “Risk Analysis With Risk Assessment Matrix Method: An Application”, International Journal of Engineering Research and Development, 3, 25- 33.
 7. Chen S.J. and C.L. Hwang (1992), “Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods. In: Fuzzy Multiple Attribute Decision Making”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 375, Springer, Berlin, Heidelberg.
 8. Çeliktaş, B. and N. Ünlü (2018), “Creating An Exemplary Risk Assesment Report By Using Risk Assessment Decision Matrix Method”, International Journal of Social Science, 65, 483-504.
 9. Çinicioğlu, E. N., Atalay, M., Yorulmaz, H. (2013), “Trafik Kazaları Analizi için Bayes Ağları Modeli”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(2), 41-52.
 10. Department of Defence (DoD), (2000), Standard Practice for System Safety, MILSTD-882D.
 11. Erdoğan, A., (2015), “Hata Ağacı Analizi, Literatür Araştırması ve Orta Ölçekli Bir İşletmede Uygulama”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 3(1), 106-122.
 12. Eroğlu, E. ve F. Lorcu (2007), “Veri Zarflama Analitik Hi¬yerarşi Prosesi (VZAHP) İle Sayısal Karar Verme”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Der¬gisi, 36 (2), 30-53.
 13. Europian Comission Statistics Institute (2018), https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_08_60. Erişim Tarihi: Ağustos, 2018.
 14. Güler, A. (2015), “Gemi Bakım Onarım Sektöründe Kimyasal Risk Değerlendirmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 15. Güner, H. (2005), “Bulanık AHP ve Bir İşletme İçin Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 16. Güner, R. (2013), “Tersane Sektöründe Meydana Gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Değişimi (2003-2013)”, Mühendis ve Makine, 54 (642), 24-28.
 17. Hafeez K., N. Malak and Y. Zhang (2007), “Outsourcing Non-Core Assets and Competences of A Firm Using Analytic Hierarchy Process”, Computers and Operations Research, 34 (12): 3592-3608.
 18. Koltan, Orhon, ve ark. (2010), “Risk Değerlendirmede Kullanılan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağlığı Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 4, 38- 43
 19. Lee, E., Park, Y., Shin, J.G., (2009), “Large Engineering Project Risk Management using a Bayesian Belief Network”, Expert Systems with Application, 36(3), 5880-5887.
 20. Millet, I. and Wedley, W.C. (2002), “Modelling Risk And Uncertanity With The Analytic Hieararchy Process”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 11, 97-107.
 21. Monfortea, P. M., Oliveirab, U. R., Rochaa, H. M., (2015), “Failure Mapping Process: An Applied Study In A Shypyard Facility”, Brazilian Journal of Operations & Production Management, 12, 124-134.
 22. Mustafa, M.A. and J.F. Al-Bahar (1991), “Project Risk Assessment Using The Analytic Hierarchy Process”, IEEE Transactions on Engineering Management, 38 (1), 46-52.
 23. Myers, J.H. and M.I. Alpert (1968), “Determinant Buying Attitudes: Meaning and Measurement”, Journal of Marketing, 32 (July), 13-20.
 24. Okumuş, D., Barlas, B., (2016), “Gemi İnşaatı Sektöründe 5x5 Analiz Matrisi ve Fine-Kinney Yöntemlerinin Uygulamalı Bir Karşılaştırması”, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 22(204-205), 95-106.
 25. Oturakçı, M., Dağsuyu, C., (2017), “Risk Değerlendirmesinde Bulanık Fine‐Kinney Yöntemi ve Uygulaması”, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1), 17-25.
 26. Özkılıç, Ö. (2005), “İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ankara, 219.
 27. Remolina, F. (2017), “Shipyard Project Management”, Project Managers, 1st Ed.
 28. Saaty, T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, New York: Mc Graw Hill.
 29. Sanchez, Pérez ve ark. (2014), “The Shipbuilding and Naval Repair Sector in the Atlantic Area”, Journal of Maritime Research, 11 (1), 99-107.
 30. Sarul L.S. and Ö. Eren (2016), “The comparison of MCDM Methods Including AHP, TOPSIS and MAUT with an Application on Gender Inequality Index”, European Journal of Interdisciplinary Studies, 4(2), 181-194.
 31. Senger, Ö. ve Ö. Karadağ Albayrak (2016), “Gri İlişki Analizi Yöntemi İle Personel Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17, 235-258.
 32. Stoneburner, G., A.Y. Goguen, and A. Feringa (2002), Sp 800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems
 33. Sum, R. (2015), “Risk Prioritisation Using The Analytic Hierarchy Process”, Proceedings of the and Innovation and Analytics Conference & Exhibition.
 34. T.C. Ekonomi Bakanlığı (2016), Gemi İnşa Sektörü, https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Gemi_%C4%B0nsa_Sanayi.pdf, Erişim Tarihi : 28 Eylül 2018.
 35. Watson, H. A. (1961), “Lunch Control Safety Study”, Section VII Vol. 1, Bell Labs., Murray Hill, NJ, 1961.
 36. Zahedi, F. (1986), “The Analytic Hierarchy Process- A Survey of The Method And Its Applacitions”, Interfaces, 16 (4).