Vol. 7 No. 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE EFFECTS OF CORPORATE PRESTIGE PERCEPTIONS OF HOTEL EMPLOYEES ON EXHIBITED EMOTIONAL LABOUR: A RESEARCH IN ELAZIG PROVINCE

Bayram KIRMIZIGÜL
Asisst. Prof. Dr., Munzur University

Published 2019-12-25

Keywords

 • Tourism, Corporate Prestige, Emotional Labour
 • Otel İşletmeleri, Kurumsal Prestij, Duygusal Emek

How to Cite

KIRMIZIGÜL, B. (2019). THE EFFECTS OF CORPORATE PRESTIGE PERCEPTIONS OF HOTEL EMPLOYEES ON EXHIBITED EMOTIONAL LABOUR: A RESEARCH IN ELAZIG PROVINCE. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3047–3070. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1344

Abstract

The role of the emotional labor exhibited by the employees is more important in the labor-intensive service enterprises such as hotel businesses compared to tochnology-intensive enterprises. In the literatüre, there are some studies to test the relationship and the effect between various variables anad emotonal labour. However, the lack of any study examing the effects of percieved corporate prestige on the emotional labour exhibited by employees constitutes the starting point;  testing to the effects of corporate percieved prestige on surface, genuine and deep behaviour constitutes the main purpose of this research. For this purpose, a research has been conducted by using face to face survey method on the personnel working in tourism certified hotel establishments operating in Elâzığ. The reliability and validity analyzes of the data obtained from the study were analyzed in SPSS program. Then, in order to test the effects of perceived corporate prestige on the emotional labor of the employees, structural equality model analysis was performed in the AMOS program. According to the findings, it was found that perceived institutional prestige affect the surface behavior dimension of emotional labor negatively and significantly, while it affects genuine behavior and deep behavior dimensions positively and significantly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ashforth, B., E., Humphrey R.H. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity, Academy of Management Review, 18 (1), 88-115.
 2. Aydoğan, E., ve Deniz, G. (2018). İşgörenlerin Dışsal Prestij ve Örgütsel Destek Algısının Pozitif Örgütsel Çıktılar Üzerindeki Etkisi, Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(1), 17-37.
 3. Ardahan, F., ve Mert, M. (2013). Impacts of Outdoor Activities, Demografic Variables and Emotional Intelligence on Life Satisfaction: An Econometric Application of a Case in Turkey, Social Idicators Research, 113(3), 887-901.
 4. Bardakoğlu Ö. ve Akgündüz, Y. (2016). Otel Çalışanlarının Örgütsel Prestij ve Psikolojik Güçlendirme Algılarının İşbirliği Davranışlara Etkisi, Uluslararası İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), ss.145-158.
 5. Başbuğ, G., Ballı, E. ve Oktuğ, Z. (2010). Duygusal Emeğin İş Memnuniyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 58, 253-274.
 6. Büyüköztürk, Şener (2006). Sosyal Bilimleri İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni-SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 7. Carmeli, A., & Freund, A. (2002). The Relationship between Work and Workplace Attitudes and Percieved External Prestige, Corporate Reputation Review, 5(1), pp 51-68.
 8. Chu, K., H. & Murrmann, S.K. (2006). Development and Validation of the Hospitality Emotional Labor Scale. Journal of Hospitality & Tourism Research, 27(6), 1181-1191.
 9. Dutton, J.E., Dukerich, J.M. & Harquail, C.V. (1994). Organizational Image and Member Identification, Administrative Science Quarterly, 39(2), pp.239-263.
 10. Ekman, P. (1971). Universal and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions, Nebrasca Symposium on Motivation, pp.869-885.
 11. Eren, D. ve Demirel, N. (2018). Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehirdeki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 310-334.
 12. Eroğlu, E. (2010). Örgütsel Iletişimin Işgörenlerin Duygu Gösterimlerinin Yönetimine Oln Etkisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(3), 18-33.
 13. Grandey, A.A. (2000). Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95–110.
 14. Gross, J.J. (1998). The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review, Review of General Psychology, 2(3), pp.271-299.
 15. Gündüz, İ. (2017). Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Kuşadası’ndaki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma, Adnan Menders Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 16. Hasan, M. & Hussain, M. (2015). Role of Percieved External Prestige and Organizational Justice in Organizational Identification, Europan Online Journal of Natural and Social Science, 4(3), pp.611-625.
 17. Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, , University of California Press: California.
 18. Hochschild, A.R. (2012). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling Updated with a New Preface, University of California Press, Third Edition: California.
 19. Kline, R. B. (1998). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, New York: The Guilford Press.
 20. Mael, F., & Ashforth, B.E. (1992). Alumni and Their Alma Matter: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification, Journal of Organizational Behaviour, Vol: 13, pp103-123.
 21. March, J.G. & Simon, H.A. (1958). Organizations, John Wiley&Sons, Inc.
 22. Morris J.A. & Feldman D.C. (1996). The Dimensions, Antecedents and Consequences of Emotional Labor. Academy of Management Review, 21, 986–1010.
 23. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Muller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), pp.23-74.
 24. Smidts, A., Pruyn, A.T.H. & Van Riel C.B.M. (2001). The Impact of Employee Communication and Percieved External Prestige on Organizational Idendification, Academy of Management Journal, 49(5), pp. 1051-1062.
 25. Sulentic, T.S., Znidar, K. & Pavicic, J. (2017). The Key Determinants of Percieved External Prestige (PEP) –Qualitative Research Approach, Management, 22(1), pp.49-84.
 26. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ankara: Ekinoks Yayınları.
 27. Tak, B. ve Çiftçioğlu, A. (2009). Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 18, 100-116.
 28. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 29. Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Klavuzu, (E-Kitap) https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu (Erişim: 05.11.2019).
 30. World Tourism Organization (2016), UNWTO 2015 Report
 31. Yazgan, E., ve Zerey, Y. (2003). İşletme İstatistiği, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 32. Yazıcıoğlu Y., ve Erdoğan, S. (2004). “Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Detay Yayıncılık, Ankara.
 33. https://elazig.ktb.gov.tr/TR-187342/oteller.html (Erişim: 14.05.2019).