Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÜRETİM YAPAN KOBİ’LERDE MÜŞTERİ ODAKLILIK VE İLİŞKİSEL PAZARLAMA YÖNELİMİ

Eyup AKIN
Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Sme’s, Customer Orientation, Relational Marketing
 • Kobi’ler, Müşteri Odaklılık, İlişkisel Pazarlama

Nasıl Atıf Yapılır

AKIN, E. (2019). ÜRETİM YAPAN KOBİ’LERDE MÜŞTERİ ODAKLILIK VE İLİŞKİSEL PAZARLAMA YÖNELİMİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2742–2769. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1332

Özet

Artan rekabet ortamı müşteri odaklılık ve ilişkisel pazarlama anlayışını pazarlama faaliyetlerinin merkezine taşımıştır. Kobi’ler yapısal açıdan bu iki anlayış için avantajlı olarak kabul edilseler de, bu durumdan yeterinde faydalanamadıkları düşünülmektedir. Bu çalışmada üretim yapan Kobi’lerin müşteri odaklılık ve ilişkisel pazarlama yönelimlerinde rol oynayabilecek firma özellikleri ile yöneticilerin özelliklerinin muhtemel etkilerine odaklanılmıştır. 662 Kobi üzerinde anket yardımıyla nicel bir araştırma yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, bazı firma özellikleri ile yönetici özelliklerine göre müşteri odaklılık anlayışı ile ilişkisel pazarlama yöneliminde farklılaşmalar olabildiği belirlenmiştir. Ayrıca ilişkisel pazarlama yöneliminin müşteri odaklılıktaki artışa bağlı olarak kuvvetlendiği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akın, E., (2004). Kobi’lerin Pazarlama Sorunlarına Yönelik Olarak İnternet Aracılığıyla İhracat Açılımı ve Sivas İlinde Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi- SBE, Yüksek Lisans Tezi.
 2. Akın, E., (2007). Kobiler’in Pazarlama Sorunları Seviyelerine Göre Gruplandırılması ve İhracat ile E- Ticaret Eğilimleri Açısından Gruplar Arası Farkı Belirleme Çalışması, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(2), 24-44.
 3. Akman, G., Özkan C., Eriş, H., (2008). “Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13), 93-115.
 4. Albayrak, A. S., (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 5. Baş, A., Şenbabaoğlu, E. , Dölarslan, E.Ş., (2016). “İşletmelerin Müşteri Odaklılık ve Müşteri Tatmini Düzeylerinin Güven Oluşumuna Etkisi: Müşteri Boyutunda Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (4), 1267-1289.
 6. Bilen, A., Solmaz, H., (2014). “Kobi’lerin Karşilaştiklari Yapisal Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Diyarbakir Örneği)”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(7), 60-79.
 7. Brownhilder N. N., (2018). “Customer orientation and SME performance: the role of networking ties”, African Journal of Economic and Management Studies, 9(2), 178-196.
 8. Büyük, K. (2012), Türkiye’de ve Dünyada Kobiler”, Erdoğan, B. Z. (ed.), Girişimcilik ve KOBİLER- Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (106-123), Ekin Yayınevi, Bursa.
 9. Çetinkaya Bozkurt Ö., Dal, N. E., (2017). “Antalya’da Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştirma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 12, 1-16.
 10. Dalgıç, T. ve Yeniçeri, T., (2013). “Customer-Oriented Marketing Strategy: Theory and Practice”, Business Expert Press, New York.
 11. Deshpandé, R., Farley, J. U., (1998). “Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis”, Journal of Market Focused Management, 2(3), 213-232.
 12. Deshpandé, R., Farley, J.U., Webster Jr., F. E., (1993). “Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis,” Journal of Marketing, 57(1), 23-27.
 13. Donmaz, A. Sayıl, E.M., Akyol, A., (2013). A Review of Empirical Studies On Relationship Marketing, Sosyal Bilimler Metinleri, 4, 1-23.
 14. Durak, İ., Yücel, A., (2010). “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 151-168.
 15. Durmuş, B., Yurtkoru, E.S., Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (3. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul.
 16. Erdoğan, B. Z., Tiltay, M. A., Kimzan, H.S., (2011). “Pazarlama Teorisi'nin Felsefi Temelleri Değişim mi? İlişki mi?”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-28.
 17. Erdoğan, B. Z., Torun, T., (2009). “Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Sanal Topluluklar”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4, 45-71.
 18. Gönüllüoğlu, S., Torun, T. (2012). “Kobi’lerde Pazarlama”, Erdoğan, B. Z. (Ed.), Girişimcilik ve KOBİLER- Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (172-202), Ekin Yayınevi, Bursa.
 19. Grönroos, C., (1989). “Defining Marketing: A Market-Oriented Approach”, European Journal of Marketing. 23(1), 52-60.
 20. Grönroos, C., (1994). “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing”, Management Decision, 32(2), 4-20.
 21. Gummesson, E., (1994). “Making Relationship Marketing Operational”, Industry Management, 5(5), 5-20.
 22. Güler, Y., (2014). “Müşteri Odaklilik, Marka Güvenilirliği ve Yerel Perakende Sadakati İlişkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), 225-246.
 23. Güzel, A. Firat, S., Elbasan, E., (2018). “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Devir Planlaması: Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1298-1320.
 24. Hamşioğlu, A.B., (2019). “Girişimci İşletmelerde Pazarlama Yeteneklerinin Belirleyicileri ve Sonuçlarının Araştırılması”, İşletme Araştirmalari Dergisi, 11(2), 848-863.
 25. Heiens, R. A., Pleshko, L. P., Ahmed, A., (2019). “A Comparison of the Relationship Marketing Outcomes of SMEs vs Large Enterprises in the Kuwait, fast food industry”, British Food Journal, 121(10), 2442-2453.
 26. Jaworski, B.J., Kohli, A. K., (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing, 57(3), 53-70.
 27. Kalaycı, Ş. (2010). “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknik¬leri” 5. baskı, Asil Yayınları, Ankara.
 28. Kara, M. (1998). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: İç Pazar ve İhracatta Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri-Trabzon Sanayinde Bir Uygulama, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi.
 29. Kennedy, K. N., Goolsby, J.R., Arnould, E.J., (2003). “Implementing a Customer Orientation: Extension of Theory and Application”, Journal of Marketing, 67(4), 67-81.
 30. Keskin, H., (2006). “Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs An extended model”, European Journal of Innovation Management, 9(4), 396-417.
 31. Kılıçer, T., Boyraz, E., Gürses, F., Gülmez, Y.S., (2018). “KOBİ’lerin Stratejik Pazarlama Performansı ve İlişkisel Pazarlama Becerisinde İşletme Sahip ve Yöneticilerinin Rolü”,Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2 (2), 69-89.
 32. Koçak, A., Özer, A., (2005). “Küçük İşletmeler Pazarlamanın Neresinde?: Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 4(14), 14-26.
 33. Kohli, A. K., Jaworski, B. J., (1990). "Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Man- agerial Implications", Journal of Marketing, 54 (April), 1-18.
 34. Kohli, A.K., Jaworski, B. J., Kumar, A., (1993). “A Measure of Market Orientation”, Journal of Marketing Research, 30(4), 467-477.
 35. KOSGEB- Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2005). Resmi Gazete (25997, 18 Kasım 2005)
 36. Kwaku A. A., Singh, S. (1998). “Customer Orientation and Performance: A Study of SMEs”, Management Decision 36/6, 385-394.
 37. Lehtinen, U., (2011). “Combining Mix and Relationship Marketing”, The Marketing Review, 11(2), 117-136.
 38. Marangoz, M. (2016), Girişimcilik, Beta, İstanbul.
 39. Marangoz, M., Aydın, A. E., (2012). Kobi'lerde Pazar Yönlülük Ve Performans İlişkisi, 8. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 27 – 28 Kasım 201, 141-15.
 40. Murphy, M., (1999). “Top Ten Small-Business Mistakes”, Metal Finishing, 99(7), 2.
 41. Naktiyok, A., Küçük, O. (2003). “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’de (Kobi) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 43-65.
 42. Narver, J. C.,Slater, S.F., (1994). “ The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”,
 43. Journal of Marketing, Vol. 54, No. 4 (Oct., 1990), pp. 20-35
 44. Nwankwo, S., (1995). “Developing A Customer Orientation”, Journal of Consumer Marketing, 12(5), 5-15.
 45. O'Dwyer, M., Gilmore, A., (2018). “Value and Alliance Capability and The Formation of Strategic Alliances in Sme’s: The Impact of Customer Orientation and Resource Optimisation”, Journal of Business Research, 87, 58-68.
 46. OECD SME and Entrepreneurship Outlook (2019) http://dx.doi.org/ 10.1787/888933925597 [18.10.2019])
 47. OECD SME and Entrepreneurship Outlook- Turkey Chapter (2019) http://dx.doi.org/10.1787/888933925597 [18.10.2019])
 48. Özgüner Kılıç, H., Çakmak, Ç. A., Fidan Y., (2016). “KOBİ’lerde Yönetim ve Pazarlama Sorunları: Karabük Örneği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), 51-69.
 49. Raju, P.S. , Lonial, S. C., Crum, M. D., (2011). “Market Orientation in the Context of SMEs: A Conceptual Framework”, Journal of Business Research, 64 (12), 1320-1326.
 50. Sin, L. Y. M, Tse, A. C. B., Yau, O. H. M, Chow, R. P. M., Lee, J. S. Y., Lau, L.B.Y., (2005). “Relationship Marketing Orientation: Scale Development and Cross-cultural Validation”, Journal of Business Research 58(2), 185-194.
 51. Sin, L. Y.M., Tse, A.C.B, Yau, O. H.M., Chow, R.P.M., Lee, J.S.Y., (2005). “Market Orientation, Relationship Marketing Orientation, and Business Performance: The Moderating Effects of Economic Ideology and Industry Type”, Journal of International Marketing, 13 (1), 36-57.
 52. Slater, S.F., Narver, J. C., (1994). Market Orientation, Customer Value, and Superior Performance, Business Horizons, 37(2), 22-28.
 53. Siu, W., (2000). “Marketing and Company Performance Of Chinese Small Firms in Hong Kong”, Marketing Intelligence and Planning, 18 (5), 292-307.
 54. Şahin, A., Demir, H., (2005). Tekstil ve/veya Konfeksiyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunlari ve Elektronik Ticaretten Beklentileri -Mersin Ölçekli Bir Uygulama, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 20(1), 1-13.
 55. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2016) Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540 [06.10.2019]
 56. Uzkurt, C., Torlak, Ö., (2007). “İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 239-257.
 57. Yalçın, İ., (1999). “Kobi’lerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Olarak Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri- EGS. AŞ’de Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi