Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Alirıza AĞ
Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Insurance Companies, Data Envelopment Analysis, Efficiency
 • Sigorta Şirketleri, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik.

Nasıl Atıf Yapılır

AĞ, A. (2019). BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2656–2668. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1330

Özet

Günümüzün değişen ekonomik koşulları ve küresel rekabet ortamının acımasız olması gibi nedenlerle işletmeler hayatta kalabilmek ve performanslarını artırabilmek için   kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı da, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile 2018 yılında Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören sigorta şirketlerinin etkinliklerini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, VZA yönteminin çıktı odaklı Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) modeli ile 7 işletmenin etkinliği ölçülmüştür. Çalışma sonucunda sektörde faaliyet gösteren 5 işletme etkin bulunmuş ve etkin bulunan işletmeler arasında etkinlik sıralamasını belirlemek için Süper Etkinlik uygulaması yapılmıştır. Ayrıca, etkin olmayan işletmelerin etkinlik düzeylerini artırabilmeleri için referans almaları gereken işletmeler belirlenerek girdi ve çıktı değişkenleri ile ilgili gerekli potansiyel iyileştirme oranları tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Altan, M. S. (2010). Türk Sigortacilik Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 185-204.
 2. Andersen, P. ve Petersen, N.C. (1993). A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis. Management Science, 39(10), 1261-1264.
 3. Çatalbaş, G. K., & Atan, M. (2005). Bankacılıkta Etkinlik Ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi. Iktisat Isletme ve Finans Dergisi, 20(237), 49-62.
 4. Barros, Carlos Pestana.- Nektarios, Milton.- Assaf, A. (2010). Efficiency in the Greek Insurance Industry. European Journal of Operational Research, Vol. 205, No. 2, September, 431-436.
 5. Başkaya, Z. & Akar, C. (2005). Sigorta Şirketlerinin Satış Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 37- 51.
 6. Boussofiane, A., Dyson, R. ve Thanassoulis, E. (1991). Applied Data Envolopment Analysis. European Journal of Operational Research, 52(1), 1-15.
 7. Bowlin, W. F. (1998). Measuring Performance: An Introduction To Data Envelopment Analysis (DEA). The Journal of Cost Analysis, 15(2), 3-27.
 8. Charnes, A. Cooper, W. W. ve Rhodes, E. (1981). Evaluating Program and Managerail Efficiencey: An Application of Data Envolopment Analysis To Program Follow Through. Management Science, 27(6), 668-697.
 9. Cummins, J. D., Tennyson, S., Weiss, M. (1999). Consolidation and Efficiency in the US Life Insurance Industry. Journal of Banking & Finance, Vol. 23, No. 2-4, pp. 325-357.
 10. Çakın, E., & Özdemir, A. (2019). Veri Zarflama Analizi Temelli Yapay Sinir Ağları Ve Lojistik Regresyon Analizi İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Etkinliklerinin Tahminlenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(2), 271-293.
 11. Çiftçi, H. (2004). Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi İle Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1). 121-149
 12. Dalkılıç, N. (2012). Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (55), 71-90.
 13. Demirci, A. (2018). Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 14. Girginer, N., Yalama, A., Kaygısız, Z. (2007). Veri Zarflama Analizi ile Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Firmaların Performanslarının Karşılaştırılması. İktisat İşletme Finans, Cilt 22, Sayı 261, Aralık, 100-113.
 15. Gülcü, A. ve Özkan, T. (2019). İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi: Metal Ana Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. S. Sönmez, E. Özçoban, D. Balkan ve H. Karataş (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında-4 Yeni Ufuklar içinde (317-334 ss.). Ankara: Gece Akademi Yayınevi.
 16. Horasan, E. (2013). Türkiye’de Sigorta Şirketlerinin Kurumsal Yatırımcı Olarak Finansal Piyasalardaki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 17. Kocakalay, Ş. ve Işık, A. (2003). Veri Zarflama Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, 163-171.
 18. Külekçi, İ., & Saldanlı, A. (2019). Türk Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 14(29). 225-2246.
 19. Luhnen, M. (2009). Determinants of Efficiency and Productivity in German PropertyLiability Insurance: Evidence for 1995–2006. Geneva Papers on Risk & Insurance, Vol. 34, No. 3, Jul, 483-505.
 20. Mahlberg, B., Url, T. (2003). Effects of the Single Market on the Austrian Insurance Industry. Empirical Economics, Vol. 28, No. 4, 813-838.
 21. Özcan, A. İ. (2011). Türkiye’de Hayat Dışı Sigorta Sektörünün 2002-2009 Dönemi İtibariyle Etkinlik Analizi.
 22. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 61-78.
 23. Özden, Ü. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-185.
 24. Özkan, T. (2019). Türk Bankacılık Sisteminde Veri Zarflama Tekniği ile Banka Etkinliğinin Ölçülmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt 54, Sayı 3, 1511-1529.
 25. Şenel, S. A., (2007). Sigorta Sektörü Fon Yaratma Kapasitesi ve Sermaye Piyasasına Etkisi: Türkiye’deki Durum, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sivas: C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 26. Tone, K. and B.K. Sahoo. (2005). Cost Efficiency and Returns to Scale of Life Insurance Corporation of India Using Data Envelopment Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 39, 261–285.
 27. Weiss, Mary A. (1991). International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 16, No. 2, 179-200.
 28. Shujie, Y. A. O., Zhongwei, H. A. N., & Genfu, F. E. N. G. (2007). On Technical Efficiency of China's Insurance Industry After WTO Accession Original Research. China Economic Review, Vol. 18, No. 1, 66-86.
 29. Yıldız, U. (2012). Özel Sağlık Sigortacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversite