Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÜRÜN YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ

Selim Yüksel PAZARÇEVİREN
Prof. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi
Duygu CELAYİR
Dr. Öğr.Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Strategic Cost Management, Product Life Cycle Costing, Activity Based Costing, Target Costing
 • Stratejik Maliyet Yönetimi, Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme

Nasıl Atıf Yapılır

PAZARÇEVİREN, S. Y., & CELAYİR, D. (2019). ÜRÜN YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2636–2655. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1321

Özet

Küreselleşme, rekabetin yoğunlaşması, teknolojideki hızlı dönüşüm, ürün yaşam seyrinin (hayat evresi) kısalması ve tüketici/nihai kullanıcı beklentilerindeki değişim işletme yapılarını değiştirmiştir. Yaşanan bu değişime ayak uydurmak zorunda olan işletme yöneticilerinin, yeni stratejiler geliştirip bunları uygulamaları gerekmiştir. Özellikle, geleneksel maliyet sistemleri rekabet koşullarında yetersiz kaldığından daha etkin ve etkili maliyet bilgileri üretmek için stratejik maliyet yaklaşımları/ yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de 1960’lı yıllara ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ürün yaşam seyri maliyetleme yöntemi olmuştur. Yaşam seyri temelli maliyetleme, ürünün tasarım aşamasından, ürünün yararlı ömrünün bitimine kadar geçen sürede, ortaya çıkan tüm maliyetlerin toplamıdır. Başka bir anlatımla, ürünün üretimine geçilmeden önce ortaya çıkan ve kullanım değeri bitene kadar geçen süreye ait olan maliyetledir. Yöntem; bir ürünün yaşam seyri boyunca ortaya çıkması muhtemel olan maliyetlerin yönetimini hedeflemektedir. Bu kapsamda; ürünün tasarım, geliştirme, üretim, kullanım, satış, iyileştirme, bakım-onarım süreçlerindeki ürünle ilgili olarak direkt ve endirekt maliyetler bulunmaktadır. Söz konusu bu yaklaşım, ürünün yaşamı süresince ortaya çıkaracağı maliyetler toplamının, yine ürünün yaşamı süresince işletmeye getirdiği katkı/gelir toplamı ile karşılaştırılmasını sağlamakta ve böylece, gerçekte ürünün karlılığını ortaya koymaktadır. Özetle yaşam seyri temelli maliyetleme yaklaşımı, işletme yönetiminin, ürünün yaşam seyri süresince ortaya çıkaracağı maliyetleri görebilmesine imkan tanırken, bu maliyetleri yönetebilmesini de sağlamaktadır. Bu çalışmada, yaşam seyri temelli maliyetlemeyle ilgili bir model önerisi getirilerek, maliyetlerin daha etkili şekilde yönetilmesi hedeflenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alkan, A. T. (2005). Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13.
 2. Altınbay A. (2006). Kaizen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Bir Maliyet Yönetim Sistemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 8(1).
 3. Amara, V. (1998). Target Costing for Product Design. Virginia: Virginia Institute Blacksburg.
 4. Arı, M. ve Bayram, G. (2018). Çevresel Maliyet Yönetiminin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açıaından İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(2).
 5. Arzova, B. (2002). Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 6. Atkinson, A., Banker, Rajiv D., Kaplan, Robert S. and Young, S. M. (1997). Management Accounting, Second Edition, PrenticeHall, Inc.
 7. Barnes, F. (1992). Management’s Stake in Improved Decision Making with Activity Based Costing. S.A.M. Advanced Management Journal, 57(3).
 8. Beaujon, G. J. and Singhal, V. R. (1990). Understanding the Activity Costingd and Activity-Based Cost System, Journal of Cost Management, Spring.
 9. Blocher, E., Kung H. C. and Thomas W. L. (1999). Cost Management, Irwin / McGraw-Hill, USA.
 10. Brausch, J. M. (1994). Beyond ABC: Targeting costing for profit enhancement. Management Accounting, 76 (5).
 11. Cooper, R. and Slagmulder, R. (2003). Strategic Cost Management: Expanding Scope and Boundaries. Journal of Cost Management, 17(1).
 12. Doğan, Z. (2000), Maliyet Yönetiminde Yeni bir yaklaşım: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2(1), Mart.
 13. Doğan, Z., Hatipoğlu, A. (2004). Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21.
 14. Erdoğan, N.; Saban, M. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, İzmir: Barış yayın.
 15. Güneş, R. ve Aksu, İ., (2003). Mamul Yaşam Seyri Maliyetlemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 8(2).
 16. Hacırüstemoğlu, R. ve Şakrak, M. (20002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi.
 17. Horngren, C.T. and Foster, G. (1991). Cost Accounting: A Managerial Emphasis, New Jewrsey.
 18. Januszewski A (2008). Activity-based costing system for a small manufacturingcompany: A case study. Encyclopedia of Decision Making and Decision SupportTechnologies.
 19. Joshi, P. L. (2001). The International Diffusion of New Management Acccountıng Practıces: The Case Of Indıa, Journal of Internatıonal Accounting, Auditing & Taxation, 10(1).
 20. Karakaya, M. (1999). Yeni Üretim Ortamlarında Ürün Maliyet Unsurlarının Bileşimi ve Teknoloji Muhasebesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. S:2.
 21. K, G. A. (2010). Hedef maliyetleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1).
 22. Kaygusuz Y.S. (2011). Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi, Business and Economics Research Journal. 2(4).
 23. Kaur, M. (2014). Poising Between Price and Quality Using Target Costing. International Joutnal of Management Research, 2(1).
 24. Koşan, L. ve Geçgin E. (2011). Müşteri Beklentisi ve Maliyet Yönetimi Hedef Maliyet Sistemi ve Bir Örnek Uygulama. Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos-2011
 25. Mabberley, J. (1998). Activity Based Costing in Financial Institutions, Second Edition, Prentice Hall, London
 26. Okudan K. (2005). Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Analizinin İşletme Yönetimindeki Karar Alma Sürecine Etkisi ve Buna Yönelik Bir Uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 27. Tekin, M. (2000). Üretim Yönetimi, Cilt:1,Arı Ofset, Konya.
 28. Morse, D.; Zimmerman, J. (1997). Managerial Accounting. Richard D. Irwin, Chicago IL.
 29. Nimocks, S. P., Rosiello, R. L. And Wright, O. (2005). Managing Overhead Costs. McKinsey Quarterly, 41 (2).
 30. Ostwald, P.F. (1992). Engineering Cost Estimating. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey
 31. Otlu, F. ve Karaca, S. (2005). Maliyet Yönetimi ve Yaşam Seyri Maliyet Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2).
 32. Pazarceviren, S. Y. ve Dede, B. (2015). Life Cycle Costing Model Based On Target Costing and Activity Based Costing Method. European Scientific Journal.
 33. Pekdemir, Recep. (1998). Faliyet Tabanlı Maliyetleme ve Genel İmalat Maliyetleri, TESMER Yayınları, İstanbul.
 34. Seuring, S., Goldbach, M. and Kajüter, P. (2002). Cost Management in Supply Chains, Pysica. Verlag: Heidelberg.
 35. Titiz, İ. ve Çetin, C. (2000). Karar Almada Geleneksel Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarında Yaşanan Gelişmeler ve Stratejik Maliyet Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 5(2).
 36. Ülker, Y. ve İskender, H. (2005). Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve John Deere Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13).
 37. Vasile, E. and Croitoru, I. (2013). Target Cost- Tool For Planning, Managing and Controlling Cost”,
 38. http://www.revecon.ro/articles/2013-1/2013-1-7.pdf, 2013.