Vol. 7 No. 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

DIRECT PROCUREMENT METHOD IN CONSTRUCTION: STATUS ANALYSIS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Orkun ALPTEKİN
Asisst. Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi University

Published 2019-12-25

Keywords

 • Construction Management, Building Law, Direct Procurement Method
 • Yapım Yönetimi, Yapı Hukuku, Doğrudan Temin Yöntemi

How to Cite

ALPTEKİN, O. (2019). DIRECT PROCUREMENT METHOD IN CONSTRUCTION: STATUS ANALYSIS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3071–3089. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1309

Abstract

In tenders to be made from all kinds of resources in the use of public institutions in Turkey are subject to a single legislation, in the year 2002 4734 numbered Public Procurement Act entered into force. The law aims to meet the needs in a timely manner and to use resources efficiently in line with the principles of transparency, competition, equality, reliability, confidentiality and supervision. Due to the fact that some of the needs through procurement could not be fulfilled under appropriate conditions and in a timely manner, with the amendment made to the law in 2003, the direct procurement method was excluded from the procurement methods to be used in cases specified in Article 22 of the law. However, the fact that the principles and procedures involved in the implementation of the method give wide powers to the institutions, different attitudes and behaviors in practice, the inadequate control of the implementation and audit process lead to the emergence of risky situations that may cause public harm. This may reveal the risk and perception that the principles intended to be implemented through tender procedures cannot be implemented by direct procurement. In this study, the problems encountered in the implementation and supervision of direct procurement in construction works in higher education institutions were determined and solutions were proposed. As a result of the study, it was found that the direct procurement method was needed in construction works, but the use of this method as such caused problems in implementation and supervision. As a result of the study, it was found that the direct procurement method was needed in construction works, but the use of this method as such caused problems in implementation and supervision.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. sayılı Kamu İhale Kanunu, RG. T: 22.01.2002, No: 24648.
 2. sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG. T: 15.08.2003, No: 25200
 3. Acar, Ş. B. (2007), İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık ve Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara.
 4. Aksoy, M. ve Erbay, E. K. (2006), Kamu Alımlarında İhale ve Sözleşme Süreci, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 5. Atuğ M. ve Taytak M. (2018), ‘‘Kamu Satın Alımları Kapsamında Doğrudan Temin Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ve Bir Vaka Analizi’’, Sayıştay Dergisi, s.110, 91-123.
 6. Bilir, H. (2004), İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları, Rekabetin Sağlanması ve Korunması, Ankara: Rekabet Kurumu Yayını No:142.
 7. Çetinkaya, Ö. ve Ekşi, H. (2014). ‘‘Kamu Kesiminde Doğrudan Temin ile Yapılan Alımların İhale Sistemi İçindeki Yeri ve Değerlendirilmesi’’. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (23) , 55-78.
 8. İlhan, İ. (2013), ‘‘Türkiye’de Belediyeler ve Şirketleri Arasındaki İhale İlişkileri Üzerine Bir Araştırma’, Sayıştay Dergisi, s.88, 5-25.
 9. İlkorkor, Z. Ş. (2010), ‘‘Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi’’, Türk İdare Dergisi, s.468, 63-84.
 10. Kamu İhale Kurumu (2003) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 11. Kamu İhale Kurumu (2004) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 12. Kamu İhale Kurumu (2005) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 13. Kamu İhale Kurumu (2006) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 14. Kamu İhale Kurumu (2007) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 15. Kamu İhale Kurumu (2008) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 16. Kamu İhale Kurumu (2009) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 17. Kamu İhale Kurumu (2010) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 18. Kamu İhale Kurumu (2011) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 19. Kamu İhale Kurumu (2012) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 20. Kamu İhale Kurumu (2013) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 21. Kamu İhale Kurumu (2014) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 22. Kamu İhale Kurumu (2015) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 23. Kamu İhale Kurumu (2016) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 24. Kamu İhale Kurumu (2017) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 25. Kamu İhale Kurumu (2004), Kamu Alımlarında Saydamlık ve Verimlilik Sempozyumu, Özgün Matbaacılık, İstanbul.
 26. Karapınar O. (2005), ‘‘2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarının İncelenmesi ve Yapım İşlerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar İçin Çözüm Önerileri’’, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1.
 27. Kaya İ. N. (2016), Türkiye’de Kamu İnşaat İhalelerinde Kullanılan Yeterlik Kriterleri, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi İstanbul.
 28. Koçberber, G. (2007), ‘‘Kamu İdareleri Tarafından Gerçekleştirilen İhalelerin İhale Mevzuatına Uygunluğunun Yeni Bir Yaklaşım İle İncelenmesi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, ss.151-176.
 29. Solak, A. (2013), ‘‘Yapım İhalelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (2).
 30. Tokalakoğlu, D. (2010), Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-139.
 31. Üstün, Ü. ve Çalış, H. (2019), ‘‘4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Doğrudan Temin Usulü’’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27 (1) , 11-36.