Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

YAPIM İŞLERİNDE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DURUM ANALİZİ

Orkun ALPTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Construction Management, Building Law, Direct Procurement Method
 • Yapım Yönetimi, Yapı Hukuku, Doğrudan Temin Yöntemi

Nasıl Atıf Yapılır

ALPTEKİN, O. (2019). YAPIM İŞLERİNDE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DURUM ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3071–3089. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1309

Özet

Türkiye’de kamu kurumlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde ve yapım işlerinde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları için 2002 yılında 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası yürürlüğe girmiştir. Yasayla birlikte ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşitlik, güvenilirlik, gizlilik, denetim ilkeleri doğrultusunda, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması hedeflenmektedir. İhale yoluyla bir kısım ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanamaması nedeniyle, 2003 yılında kanunda yapılan değişiklikle kanunun 22. maddesinde belirtilen durumlarda kullanılmak üzere doğrudan temin ile alımlar ihale yöntemleri arasından çıkarılmıştır. Ancak, yöntemin uygulanmasında yer alan esas ve usullerin kurumlara geniş yetkiler vermesi, uygulamadaki farklı tutum ve davranışlar, uygulama ve denetim sürecinin yeterince kontrol edilememesi, kamu zararı oluşabilecek riskli durumların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum da ihale usulleriyle uygulanması hedeflenen ilkelerin, doğrudan temin yöntemiyle uygulanamaması riskini ve algısını ortaya çıkarabilmektedir. Çalışmada, yükseköğretim kurumlarında yapım işlerinde doğrudan teminin uygulanmasında ve denetiminde karşılaşılan sorunlar belirlenmeye çalışılarak, çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma sonucunda, yapım işlerinde doğrudan temin yöntemine ihtiyaç duyulduğu, ancak yöntemin bu haliyle kullanımının uygulamada ve denetimde sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. Sorunların çözümünde, mevzuatların düzenlenmesinin ve kurumları denetleyen özerk taşra teşkilatlarının kurulmasının önemi vurgulanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. sayılı Kamu İhale Kanunu, RG. T: 22.01.2002, No: 24648.
 2. sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG. T: 15.08.2003, No: 25200
 3. Acar, Ş. B. (2007), İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık ve Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara.
 4. Aksoy, M. ve Erbay, E. K. (2006), Kamu Alımlarında İhale ve Sözleşme Süreci, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 5. Atuğ M. ve Taytak M. (2018), ‘‘Kamu Satın Alımları Kapsamında Doğrudan Temin Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ve Bir Vaka Analizi’’, Sayıştay Dergisi, s.110, 91-123.
 6. Bilir, H. (2004), İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları, Rekabetin Sağlanması ve Korunması, Ankara: Rekabet Kurumu Yayını No:142.
 7. Çetinkaya, Ö. ve Ekşi, H. (2014). ‘‘Kamu Kesiminde Doğrudan Temin ile Yapılan Alımların İhale Sistemi İçindeki Yeri ve Değerlendirilmesi’’. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (23) , 55-78.
 8. İlhan, İ. (2013), ‘‘Türkiye’de Belediyeler ve Şirketleri Arasındaki İhale İlişkileri Üzerine Bir Araştırma’, Sayıştay Dergisi, s.88, 5-25.
 9. İlkorkor, Z. Ş. (2010), ‘‘Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi’’, Türk İdare Dergisi, s.468, 63-84.
 10. Kamu İhale Kurumu (2003) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 11. Kamu İhale Kurumu (2004) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 12. Kamu İhale Kurumu (2005) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 13. Kamu İhale Kurumu (2006) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 14. Kamu İhale Kurumu (2007) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 15. Kamu İhale Kurumu (2008) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 16. Kamu İhale Kurumu (2009) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 17. Kamu İhale Kurumu (2010) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 18. Kamu İhale Kurumu (2011) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 19. Kamu İhale Kurumu (2012) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 20. Kamu İhale Kurumu (2013) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 21. Kamu İhale Kurumu (2014) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 22. Kamu İhale Kurumu (2015) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 23. Kamu İhale Kurumu (2016) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 24. Kamu İhale Kurumu (2017) Kamu Alımları İzleme Raporu.
 25. Kamu İhale Kurumu (2004), Kamu Alımlarında Saydamlık ve Verimlilik Sempozyumu, Özgün Matbaacılık, İstanbul.
 26. Karapınar O. (2005), ‘‘2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarının İncelenmesi ve Yapım İşlerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar İçin Çözüm Önerileri’’, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1.
 27. Kaya İ. N. (2016), Türkiye’de Kamu İnşaat İhalelerinde Kullanılan Yeterlik Kriterleri, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi İstanbul.
 28. Koçberber, G. (2007), ‘‘Kamu İdareleri Tarafından Gerçekleştirilen İhalelerin İhale Mevzuatına Uygunluğunun Yeni Bir Yaklaşım İle İncelenmesi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, ss.151-176.
 29. Solak, A. (2013), ‘‘Yapım İhalelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (2).
 30. Tokalakoğlu, D. (2010), Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-139.
 31. Üstün, Ü. ve Çalış, H. (2019), ‘‘4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Doğrudan Temin Usulü’’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27 (1) , 11-36.