Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SEÇMEN SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Volkan ÖZBEK
Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi
Umut MERGENER
Yüksek Lisans Öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Perceived Risk,
 • Subjective Knowledge,
 • Involvement,
 • Satisfaction,
 • Loyalty
 • Algılanan Risk,
 • Sübjektif Bilgi,
 • İlgilenim,
 • Memnuniyet,
 • Sadakat

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBEK, V., & MERGENER, U. (2019). SEÇMEN SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 1967–1988. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1280

Özet

Bu araştırmanın amacı, seçmenlerin bir siyasi partiye olan sadakatini etkileyen faktörleri incelemektir. Seçmen sadakatini etkileyebileceği düşünülen pek çok faktör bulunmaktadır. Araştırmada bu faktörlerden sübjektif bilgi, ilgilenim, memnuniyet, bilgi araştırma, risk ve güven değişkenleri irdelenmiştir. Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesi sonucunda, seçmen algılanan riskinin, seçmen ilgilenimi ve bilgi araştırma düzeyi üzerinde pozitif etkileri saptanmıştır. Bununla birlikte, seçmen ilgileniminin seçmen bilgi araştırma düzeyi üzerinde etkili olduğu da bulunmuştur. Araştırma bulguları seçmen bilgi araştırma düzeyinin, güven ve seçmen sübjektif bilgi düzeyi üzerindeki etkisini doğrulamaktadır. Seçmenin doğru tercih yapmada kendine olan güveni, tercih ettiği partiye yönelik memnuniyetini; memnuniyet ise sadakati oluşturan yeniden oy verme ve başkalarına tavsiye etme boyutlarını güçlü bir biçimde etkilemektedir. Araştırma bulguları yorumlanmış; akademisyenlere ve siyaset arenasında hizmet veren kuruluşlara önerilerde bulunularak çalışma tamamlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akgün, B. (2001), “Türkiye’de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56/4, 1-23
 2. Bayram, N. (2010), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 3. Burton, S. and R.G. Netemeyer (1992), “The Effect of Enduring, Situational, and Response Involvement on Preference Stability in the Context of Voter Behavior”, Psychology & Marketing, 9(2), 143-156
 4. Byrne, B.M. (2010), Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2nd ed.). Taylor & Francis: New York.
 5. Çabuk, S. ve F.D. Orel (2008), “Marka Karakteristikleri ile Marka ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17/1, 103-116
 6. Çakır, V. (2007), “Tüketici İlgilenimini Ölçmek”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4,4, 163-180
 7. Çatı, K. ve C.M. Koçoğlu (2008), “Müşteri Sadakati ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 167-188
 8. Dabula, N. (2016), “The Influence Of Political Marketing Using Social Media On Trust, Loyalty And Voting Intention Of The Youth Of South Africa”, Business & Social Science Journal, 1(3), 290-368
 9. Deniz, A. ve A. Erciş (2008), “Kişilik Özellikleri ile Algılanan Risk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 301-330
 10. Devrani, T.K. (2009), “Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/3, 407-421
 11. Djupe, P.A. (2000), “Religious Brand Loyalty and Political Loyalties”, Journal for the Scientific Study of Religion, 39, 78-89
 12. Featherman, M.S. and P.A. Pavlou (2003), “Predicting e-services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective”, Int. J. Human-Computer Studies, 59, 451–474
 13. Fornell, C. and D.F. Larcker (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 18, 39-50
 14. Güven, E.Ö. ve M. Sarıışık (2014), “Konaklama Hizmetlerinde Davranışsal Niyeti Etkileyen Hizmet Kalitesi Boyutları”, İşletme Bilimi Dergisi, 2/2, 21-51
 15. Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin and R.E. Anderson (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th ed.), Upper Saddle River: NJ.
 16. Kaid, L.L., M.S. McKinney and J.C. Tedesco (2007), “Political Information Efficacy and Young Voters”, American Behavioral Scientist, 50(9), 1093-1111
 17. Karaöz, S. (2004), “Hemşirelerin Politik Gücü”, C.Ü Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8(1), 30-36
 18. Kaş, E. (2015), Otel Rezervasyon Siteleri Üzerinden Yapılan Online Alışverişin Teknoloji Kabul Modeliyle İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 19. Kline, P. (1994), An Easy Guide to Factor Analysis. London and New York: Routledge.
 20. Koç, E. (2002), “İnsan ve Sadakat”, Felsefe Dünyası Dergisi, 35, 49-57
 21. Lam, S.Y., V. Shankar, M.K. Erramilli and B. Murthy (2004), “Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An Illustration From a Business-to-Business Service Context”, Journal of the Academy of Marketing Science, 32, 293-311
 22. Miller, A.H. and O. Listhaug (1990), “Political Parties and Confidence in Government: A Comparison of Norway, Sweden and the United States”, British Journal of Political Science, 20/3, 357-386
 23. Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler Ve SPSS Destekli Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 24. O’Cass, A. (2002), “A Micromodel of Voter Choice: Understanding the Dynamics of Australian Voter Characteristics in a Federal Election”, Psychology & Marketing, 19(12), 1025-1046
 25. O’Cass, A. and Pecotich, A. (2005), “The Dynamics of Voter Behavior and Influence Processes in Electoral Markets: A Consumer Behavior Perspective”, Journal of Business Research, 58, 406–413
 26. Odabaşı, Y. ve G. Barış (2002). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 27. Oliver, R.L. (1999), “Whence Customer Loyalty?”, Journal of Marketing, 63, 33-44
 28. Rothschild, M.L. (1984), “Perspectives on Involvement: Current Problems and Future Directions”, Advances in Consumer Research, 11, 216-217
 29. Shachar R. (2003), “Party Loyalty As Habit Formation”, Journal of Applied Econometrics, 18, 251-269
 30. Spreng, R.A. and T.J. Page (2001), “The Impact of Confidence in Expectations on Consumer Satisfaction”, Psychology & Marketing, 18(11), 1187-1204
 31. Stone, R.N. and K. Gronhaug (1993), “Perceived Risk: Further Considerations For The Marketing Discipline”, European Journal Of Marketing, 27(3), 39-50
 32. Usta, R. ve S. Memiş (2009), “Hizmet Kalitesi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki Üzerine Müşteri Tatmininin Aracılık Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23/4, 87-107
 33. Üzüm Bükümer, T. ve E.Ş. Dölarslan (2013), “Parti Sadakatinin Oluşumunda Seçmenlerin Kişisel Özelliklerinin Düzenleyicilik Etkileri”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 15-52
 34. Winchester, T.M., J. Hall and W. Binney (2014), “Young Adult Voting Decision-Making: Studying The Effect of Usage From A Consumer Behaviour Perspective”, Australasian Marketing Journal, 22, 144-154
 35. Zaichkowsky, J.L. (1986) “Conceptualizing Involvement”, Journal of Advertising, 15, 4-14
 36. Zeithaml, V.A., L.L. Berry and A. Parasuraman (1996), “The Behavioral Consequences of Service Quality”, Journal of Marketing, 60(2), 31-46
 37. Zvonovskii, V. (2009), “Politics in The Scope of The Vital Interests of Young People. Russian Education & Society”, 51(2), 57-74
 38. Erdoğan, E. (2008), “Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği”, http://www.urbanhobbit.net/PDF/Sosyal%20Sermaye_emre%20erdogan.pdf.
 39. Türk Dil Kurumu. Web:
 40. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yanlis&view=yanlis&kelimez=381 adresinden 13.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 41. Türkiye İstatistik Kurumu. Web: http://tuik.gov.tr adresinden 28.05.2018 tarihinde alınarak yorumlanmıştır.
 42. http://haldunozturk.com/arastirma-bilimsel-arastirma-bilgi-nedir/