Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ

Fulya MISIRDALI YANGİL
Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Meltem DİL ŞAHİN
Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Leadership, Sustainable Leadership, Sustainable Leadership Scale.
 • Liderlik, Sürdürülebilir Liderlik, Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği.

Nasıl Atıf Yapılır

MISIRDALI YANGİL, F., & DİL ŞAHİN, M. (2019). SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2124–2147. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1276

Özet

Sürdürülebilir liderlik, sadece bugünkü izleyicilerini yönlendiren değil, geleceği de şekillendiren ve sadece örgüt-çevre ilişkisinde değil, örgütün çevreye olan etkisini de önemseyen ekonomik, kültürel, sosyal ve etik açıdan çok boyutlu bir süreç olarak ele alınabilmektedir. Bu çağdaş lider tipinin ayırt edici özelliği, doğanın sınırlarına saygı duyularak hareket etmesi ve işletme uygulamalarının gelecek nesillere olan etkileri dikkate alınarak yürütülmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu çalışmada McCann ve Holt (2011) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği Türkçe`ye çevrilmiş ve 5`li Likert Tipi ölçek kullanılarak anket yöntemiyle Kütahya`daki uluslararası bir işletmede çalışan 250 katılımcıya uygulanmıştır. 32 anket eksik ve boş cevaplandığından araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 218 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 18.0 ve AMOS 16.0 istatistik paket programlarında analize tabi tutularak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı yüksek çıkmış ve yapı geçerliliğine de sahip olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akgül, U. (2010). Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 24: 135-159.
 2. Aktaş, H. (2015). İşletmelerde Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Lider Yöneticilerin Rolü ve En İyi Uygulama Örnekleri. İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, (Edi: Işıl Mendeş Pekdemir), Beta Yayınları: İstanbul.
 3. Al-Zawahreh, A., Khasawneh, s. & Al-Jaradat, M. (2019) Green management practices in higher education: the status of sustainable leadership, Tertiary Education and Management, 25/1: 53-63.
 4. Avery G.C., Bergsteiner H. (2011). Sustainable Leadership-Honeybee and Locus Approaches. Routledge Taylor & Francis Group: New York.
 5. Barut, Y., Onay, M. (2017). Sustainable Leadership for Sustainable Corporations. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 3(3): 399-408.
 6. Beckhard, R. (2000). Geleceğin Liderleri Üzerine. Hesselbein, F. Goldsmith, M. & Beckhard, R. (Ed), Geleceğin Lideri, Form Yayınları:.İstanbul.
 7. Besler, S. (2009). Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş: İstanbul.
 8. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 32: 470-483.
 9. Çayak, S., Çetin M. (2018). Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11): 1561-1582.
 10. Çayak, S., Çetin M. (2018). Sürdürülebilir Liderlik, Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 11. Eraslan, L. (2004). Liderlikte Post-modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. Journal of Science 1(1): 1-32.
 12. Erdem D., Yanmaz M., Ertem M.E., Karakaya G.B. (2004). Sürdürülebilir Kalkınma ve Demir Çelik Sektörü, https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/S26.pdf (20.02.2018).
 13. Ferdig, M. A. (2007). Sustainability Leadership: Co-creating a Sustainable Future. Journal of Change Management, 7(1): 25-35.
 14. Gönenç, E., Wolflin J. (2004). Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yönetim ve Karar Verme Süreci, SES Topluluğu-US Fish&Wildlife Service, (3):1.
 15. Hughes, R. L., Ginnett, R. C. & Curphy, G. J. (2002). Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. 4th Ed. McGraw-Hill, Irwin: Boston.
 16. İbicioğlu, H., Özmen, H.İ. &Taş, S. (2009). Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2): 1-23.
 17. İncedayı, D. (2004). Çevresel Duyarlık Bağlamında Davranış Biçimi olarak Sürdürülebilirlik, Mimarlık Dergisi, 318, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=30&RecID=732 (Erş. Tarihi: 29.06.2017).
 18. Kalkavan, S. (2015). Examining the Level of Sustainable Leadership Practices among the Managers in Turkish Insurance Industry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 207: 20-28.
 19. Knight, B. (2017). Behavioural Competencies of Sustainability Leaders: an Empirical Investigation. https://www.cisl.cam.ac.uk/graduate-study/master-of-studies-in-sustainability-leadership/pdfs/a-behavioural-competency-model-for-sustainability.pdf/view. (Erişim Tarihi: 07.02.2018).
 20. Lorcu, F. (2015). Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. Detay Yayıncılık: Ankara.
 21. Malovics G., Weerawardena J., Carnegie K. (2002). Social Entrepreunership: Towards Conceptualisation, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1):76-88.
 22. McCann J.& Holt R.A. (2010). Servant and Sustainable Leadership: An Analysis in the Manufacturing Environment. International Journal of Management Practice, 4(2):134 – 148.
 23. McCann J.& Holt R.A. (2010). Defining Sustainable Leadership. Int.J. Sustainable Strategic Management, 2(2):204-210.
 24. McCann J.&Holt R.A. (2011). Sustainable Leadership: A Manufacturing Employee Perspective. SAM Advanced Management Journal, Autumn: 4-14.
 25. McCann J. & Sweet, M. (2014). The Perceptions of Ethical and Sustainable Leadership, Journal of Business Ethics, Vol. 121, No. 3: 373-383.
 26. Metcalf, L.&Benn, S. (2013). Leadership for Sustainability: An Evolution of Leadership Ability. J Bus Ethics, 112: 369-384.
 27. Mısırdalı Yangil, F. (2015). Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik İçerik Analizi: Türkiye’deki En Büyük 100 Sanayi İşletmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3): 236-376.
 28. Mısırdalı Yangil, F. (2016). Bilgi Toplumunda Liderlik: Sürdürülebilir Liderlik. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48: 128-143.
 29. Middlebrooks, A., Miltenberger, L., Tweedy, J., Newman, G., & Follman, J. (2009). Developing A Sustainability Ethic in Leaders. Journal of Leadership Studies, 3(2):31-43.
 30. Peterlin, J, Dimvski, V.&Penger, S. (2013). Creation of Sustainable Leadership Development: Conceptual Model Validation. Managing Global Transitions, 11 (2),:201–216.
 31. Šimanskienė, L. & Župerkienė, E. (2014). Sustainable Leadership: The New Challenge for Organizations. Forum Scientiae Oeconomia, 2(1): 81-93.
 32. Stavropoulou, A. M. (2015). Innovation, sustainable leadership and consideration of future consequences: A cross-cultural perspective, Linnaeus University Department of Psychology Psychology Master Thesis, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839622/FULLTEXT01.pdf. (Erş. tarihi: 3.10.2019).
 33. Tideman, S. G., A., Muriel C.&Zandee, D. P. (2013). Sustainable Leadership: Toward a Workable Definition. Journal for Corporate Citizenship, 17-33.
 34. Tokgöz N., Önce S. (2009). Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1):249-275.
 35. Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık: Ankara
 36. Yıldırım Söylemez, E. & Dil Şahin, M. (2019). Fonksiyonel Perspektifte Sürdürülebilir İşletme Yönetimi. Gazi Kitabevi: Ankara.
 37. …… (1991). Caring For the Earth: A Strategy For Sustainable Living, IUCN, UNEP, WWF, Switzerland, https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/cfe-003.pdf (Erş.tarihi: 02.03.2019)
 38. ……(1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, UN, WCED, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (Erş.tarihi: 01.03.2019)
 39. http://www.mfa.gov.tr/kyoto-protokolu.tr.mfa (Erş.tarihi: 01.03.2019)
 40. http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/(Erş.tarihi: 01.03.2019)
 41. https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030agenda/un-_-milestones-in-sustainable-development.html (Erş.tarihi: 02.03.2019)
 42. https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke/ (Erş.tarihi: 01.03.2019)