Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Eren ERKILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ekrem AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Authentic Leadership, Organizational Trust, Accommodation Businesses Employee, Rize
 • Otantik Liderlik, Örgütsel Güven, Konaklama İşletmeleri Çalışanları, Rize

Nasıl Atıf Yapılır

ERKILIÇ, E., & AYDIN, E. (2019). OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2427–2446. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1271

Özet

Bu çalışma, konaklama işletmelerinde algılanan otantik liderliğin örgütsel güven üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Veriler Rize ili kapsamında faaliyet gösteren 298 konaklama işletmesi çalışanından anket yolu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre otantik liderlik örgütsel güveni pozitif olarak etkilemektedir. Bu araştırma teoriye ve uygulamaya yönelik katkılar sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Agote, L., Aramburu, N., ve Lines, R. (2016). Authentic Leadership Perception, Trust in The Leader, and Followers’ Emotions in Organizational Change Processes. Journal of Applied Behavioral Science, 52(1), 35–63. https://doi.org/10.1177/0021886315617531
 2. Ahamed, F., Hassan, A., ve Hashim, J. (2013). Authentic Leadership, Trust, and Employees’ Work Engagement: A Comparative Study Of Islamic and Conventional Banks in Malaysia. Journal for Global Business Advancement, 6(2), 152. https://doi.org/10.1504/jgba.2013.053568
 3. Akgündüz, Y. (2012). Konaklama İ̇şletmeleri̇nde Otanti̇k Li̇derli̇K ve Öz Yeterli̇lik Arasindaki̇ İlişkinin Anali̇zi̇. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 4. Akgündüz, Y. (2014). Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizliği Tercih Etmelerinde Örgütsel Güvenlerinin Etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 184-199.
 5. Ayça, (2016). Otantik Liderlik Davranışının İş Tatminine ve Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul.
 6. Avolio, B. J., ve Gardner, W. L. (2005). Authentic Leadership Development: Getting to The Root of Positive Forms of Leadership. Leadership Quarterly, 16(3), 315–338. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001
 7. Baykal, E. (2017). Otantik Liderlik ve Pozitif Çıktıları: Pozitif Örgütsel Davranış Bakış Açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42–64. https://doi.org/10.29131/uiibd.344724
 8. Bird, J. J., Wang, C., Watson, J. R., ve Murray, L. (2009). Relationships among Principal Authentic Leadership and Teacher Trust and Engagement Levels. Journal of School Leadership, 19(2), 153–171. doi:10.1177/105268460901900202
 9. Blau, P. (1964), Exchange and Power in Social Life, Wiley ve Sons, New York, NY.
 10. Büte, M. (2011). Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (25), 171-192.
 11. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 12. Cemaloğlu, N., ve Çağatay, A. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim 37(165), 137-151.
 13. Černe, M., Jaklič, M., ve Škerlavaj, M. (2013). Authentic Leadership, Creativity, and İnnovation: A Multilevel Perspective. Leadership, 9(1), 63–85. https://doi.org/10.1177/1742715012455130
 14. Chughtai, A., Byrne, M., ve Flood, B. (2015). Linking Ethical Leadership to Employee Well-Being: The Role of Trust in Supervisor. Journal of Business Ethics, 128(3), 653–663. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2126-7
 15. Cropanzano, R., ve Mitchell, M. S. (2005). Social Exchange Theory: An İnterdisciplinary Review. Journal of Management, 31(6), 874–900. https://doi.org/10.1177/0149206305279602
 16. Çetin, A., ve Şentürk, M. (2016). Bilgi Paylaşma Davranışının Planlı Davranış Teorisi ve Sosyal Değişim Teorisi Bağlamında İncelenmesi : Dermatologlar Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 16(2), 241–256.
 17. Demircan N., (2003), Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Gebze.
 18. Demircan, N., ve Ceylan, A. (2003). Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim ve Ekonomi, 10(2), 139–150.
 19. Engelbrecht, A. S., Heine, G., ve Mahembe, B. (2017). Integrity, Ethical Leadership, Trust and Work Engagement. Leadership and Organization Development Journal, 38(3), 368–379. https://doi.org/10.1108/LODJ-11-2015-0237
 20. Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., ve Walumbwa, F. (2005). “Can You See The Real Me?” A Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development. Leadership Quarterly, 16(3), 343–372. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.003
 21. Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., ve Dickens, M. P. (2011). Authentic Leadership: A Review of The Literature and Research Agenda. Leadership Quarterly, 22(6), 1120–1145. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.007
 22. Gatling, A., Kang, H. J. A., ve Kim, J. S. (2016). The Effects of Authentic Leadership and Organizational Commitment on Turnover İntention. Leadership ve Organization Development Journal, 37(2), 181-199.
 23. Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., ve Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall. Fifth Edition.
 24. Hassan, A, ve. Ahmed, F. (2011). Authentic Leadership, Trust and Work Engagement. International Journal of Human and Social Sciences, 6(3), 164–170.
 25. Hırlak, B., ve Taşlıyan, M. (2018). Otantik Liderliğin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1081–1110. https://doi.org/10.26466/opus.439692
 26. Hsieh, C.C., ve Wang, D.S. (2015). Does Supervisor-Perceived Authentic Leadership İnfluence Employee Work Engagement Through Employee-Perceived Authentic Leadership And Employee Trust? The International Journal of Human Resource Management, 26 (18), 2329–2348. doi:10.1080/09585192.2015.1025234
 27. Huertas-Valdivia, I., Gallego-Burín, A. R., ve Lloréns-Montes, F. J. (2019). Effects of Different Leadership Styles on Hospitality Workers. Tourism Management, 71, 402-420.
 28. İslamoğlu, G., Birsel, M., ve Börü, D. (2007). Trust in Organization, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 29. İşcan, Ö. F., ve Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmi̇ni̇ ve Örgütsel Güven Arasindaki İli̇şki̇. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195–216. https://doi.org/10.16951/IIBD.82870
 30. Jensen, S. M., ve Luthans, F. (2006). Relationship Between Entrepreneurs Psychological Capital and Their Authentic Leadership. Journal of Managerial Issues, 18(2), 254–273.
 31. Jones, G. R., ve George, J. M. (1998). The Experience And Evolution Of Trust : Implications For Cooperation And Teamwork. The Academy of Management Review, 23(3), 531–546.
 32. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 33. Kesken, J., ve Ayyıldız, N. A. (2008). Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik. Ege Akademik Bakış, 8(2), 729–754.
 34. Korkmaz, O. (2017). Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven, The Journal of Academic Social Science Studies, (58), 437-454.
 35. Küçüközkan, Y., ve Yüksekbilgili, Z. (2017). Algılanan Otantik Liderlik Tarzının Prososyal Davranışlar İle İlişkilerinin İncelenmesi: Ebelik Hizmeti Veren Sağlık Personeline Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, Uşak.
 36. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Tesis İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201131/tesis-istatistikleri.html
 37. Liao, L. F. (2008). Knowledge-Sharing in RveD Departments: A Social Power and Social Exchange Theory Perspective. International Journal of Human Resource Management, 19(10), 1881–1895. https://doi.org/10.1080/09585190802324072
 38. Ling, Q., Liu, F., ve Wu, X. (2017). Servant Versus Authentic Leadership: Assessing Effectiveness in China’s Hospitality İndustry. Cornell Hospitality Quarterly, 58(1), 53-68.
 39. Norman, S. M., Avolio, B. J., ve Luthans, F. (2010). The İmpact of Positivity and Transparency on Trust in Leaders and Their Perceived Effectiveness. Leadership Quarterly, 21(3), 350–364. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.03.002
 40. Özkara, Z. U. (2017). Otantik Liderlik Tarzının Yöneticinin Politik Yetisi ile Lider Etkililiği, Ona Duyulan Güven ve Astın Alturistik Davranışları Arasındaki İlişkilerde Aracılık Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 41. Peus, C., Wesche, J. S., Streicher, B., Braun, S., ve Frey, D. (2012). Authentic Leadership: An Empirical Test of Its Antecedents, Consequences, and Mediating Mechanisms. Journal of Business Ethics, 107(3), 331–348. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1042-3
 42. Qiu, S., Alizadeh, A., Dooley, L. M., ve Zhang, R. (2019). The Effects of Authentic Leadership on Trust in Leaders, Organizational Citizenship Behavior, and Service Quality in The Chinese Hospitality İndustry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 40, 77-87.
 43. Razak, N. A., Pangil, F., Zin, M. L. M., Yunus, N. A. M., ve Asnawi, N. H. (2016). Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy. Procedia Economics and Finance, 37(16), 545–553. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30163-0
 44. Stander, F. W., De Beer, L. T., ve Stander, M. W. (2015). Authentic Leadership As A Source Of Optimism, Trust in The Organisation and Work Engagement in The Public Health Care Sector. SA Journal of Human Resource Management, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.4102/sajhrm.v13i1.675
 45. Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. New York: John Willey and Sons.
 46. Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education
 47. Tabak, A., Polat, M., Coşar, S. ve Türköz, T. (2012). Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik çalışması, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (4), 89-106.
 48. Tajeddini, K. (2010). Effect of Customer Orientation and Entrepreneurial Orientation on İnnovativeness: Evidence Fromthe Hotel İndustry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.
 49. Teyfur, M., Beytekin, O. F., ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84–106.
 50. Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., ve Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of A Theory-Based Measure. Journal of Management, 34(1), 89–126. https://doi.org/10.1177/0149206307308913
 51. Wang, D.S., ve Hsieh, C.C. (2013). The Effect of Authentic Leadership on Employee Trust and Employee Engagement. Social Behavior and Personality: An International Journal, 41(4), 613–624. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.613
 52. Wong, C. A., ve Cummings, G. G. (2009). The İnfluence of Authentic Leadership Behaviors on Trust and Work Outcomes of Health Care Staff. Journal of Leadership Studies, 3(2), 6–23. https://doi.org/10.1002/jls
 53. Wong, C. A., ve Laschinger, H. K. S. (2013). Authentic Leadership, Performance, and Job Satisfaction: The Mediating Role of Empowerment. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 947–959. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06089.x
 54. Xiong, K., Lin, W., Li, J. C., ve Wang, L. (2016). Employee Trust in Supervisors and Affective Commitment. Psychological Reports, 118 (3), 829–848. doi:10.1177/0033294116644370
 55. Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Schriesheim, C. A., ve Dansereau, F. (2008). Authentic Leadership And Positive Organizational Behavior: A Meso, Multi-Level Perspective. Leadership Quarterly, 19(6), 693–707. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.09.004
 56. Yangın, S. (2017). Çalışanların Otantik Liderlik Algılarının Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Güvenin Aracı Rolü: İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş’de Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 57. Yücel, İ. ve Kılıç, E. (2017). Otantik Liderliğin Örgütsel Güven Üzerine Etkileri:
 58. Erzincan Üniversitesi’nde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 81-94.